نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مالی ـ مهندسی مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استاد گروه مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

بازار بین بانکی و فعالیت بانک‌ها در بازارهای مالی باعث به هم‌پیوسته شدن بانک‌ها شده است. این به هم ‎پیوستگی در شرایط عادی باعث پایدارتر شدن سیستم می‌شود اما در شرایط بحرانی به تسریع سرایت بحران به کل شبکه بانکی منجر می‌شود. برای سیاست‎گذاری اثربخش در خصوص حفظ ثبات مالی، اندازه‌گیری و پایش مداوم سطح سرایت در شبکه بانکی و مطالعه مکانیسم اثرگذاری آن بر اقتصاد کلان ضرورت دارد. این مقاله، به سنجش ریسک سرایت، با استفاده از شاخص آماری علیت پویا (DCI) پرداخته و بر آن اساس بانک‌‌های دارای اهمیت سیستمی از نظر سرایت یا اصطلاحاً بسیار پیوسته برای شکست (TCTF) را شناسایی کرده است. رابطه بین تغییرات تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش مالی با تغییرات شاخص DCI بخش بانکی ایران با استفاده از علیّت گرنجری نیز ارزیابی شده است که نشان از وجود رابطه منفی تا افق زمانی 12 ماه دارد. سیاست‌گذار می‌بایست به منظور انجام اقدامات به موقع برای کاهش آثار نامطلوب ریسک سیستمی، شاخص DCI را پایش کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effect of Contagion Risk on the Macroeconomic Performance of Iran and Identifying Too-Connected-To-Fail (TCTF) Banks

نویسندگان [English]

 • Mostafa Seraj 1
 • Reza Tehrani 2
 • Saeed Fallahpour 3

1 Ph.D. Student in Finance, Faculty of Management, University of Tehran, Iran.

2 Prof., Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Assistant Prof., Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The interbank market and the activity of banks in financial markets have led to the interconnectedness of banking system. In the normal situation, the interconnectedness will make the system more stable, but in a turbulent condition, the crisis will quickly spread to the entire banking network. In order to effective policy making in financial stability, continuous measurement and monitoring of the level of contagion in the banking network and studying the mechanism of its impact on macroeconomics is required. This paper evaluates the risk of contagion by using Dynamic causality statistics (DCI), and has identified the banks that have a systemic importance in terms of contagion or so-called too-connected-to-fail (TCTF). The relationship between GDP changes and the value added of the financial sector with changes in the DCI index of Iran's banking sector has been evaluated using Granger causality, which indicates a negative relationship up to 12-month time horizon. In order to take a timely measure for decreasing the adverse effects of systemic risks, Policy-makers should monitor DCI index continuously.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Contagion
 • Dynamic Causality Index (DCI)
 • Granger Causality
 • Too-connected-to-Fail (TCTF) banks
 1. فارسی
 • باباجانی، جعفر؛ تقوی فرد، سید محمدتقی و غزالی، امین (1397)، «ارائه چارچوبی جهت سنجش و پیش بینی ریسک سیستمی با رویکرد ارزش در معرض خطر شرطی(CoVaR)». دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره 39، دوره 11، صص 36-15.
 • بت­شکن، محمدهاشم و محسنی، حسین (1396)، «سرریز نوسان و همبستگی پویای شرطی نرخ ارز بر شاخص سهام گروه بانکی»، فصلنامه پژوهشهای پولی-بانکی، شماره ۳۱ ، صص 28-1.
 • دانش جعفری، داود؛ بت­شکن، محمدهاشم؛ محمدی، تیمور و پاشازاده، حامد (1396)، «بررسی ریسک سیستمیک بانک های منتخب نظام بانکی در ایران با استفاده از روش همبستگی شرطی پویا (DCC)»، پژوهش­های پولی بانکی، شماره ­33، صص 480-457.
 • رحیمی باغی، علی؛ عرب صالحی، مهدی و واعظ برزانی، محمد (1398)، «ارزیابی ریسک سیستمی در نظام مالی کشور با استفاده از روش شبکه علیت گرنجر». تحقیقات مالی، شماره 1، دوره 21، صص 142-121.
 • فرزین­وش، اسداله؛ الهی، ناصر؛ گیلانی­پور، جواد و مهدوی، غدیر (1396)، «ارزیابی ریسک سیستمی در شبکه بانکی ایران توسط معیار تغییرات ارزش در معرض خطر شرطی»، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره 33، دوره 8، صص 281-265.
 • عیوضلو، رضا و رامشگ، مهدی (1398)، «اندازه‏گیری ریسک سیستمیک با استفاده از کسری نهایی مورد انتظار و ارزش در معرض خطر شرطی و رتبه‌بندی بانک‌ها»، مدیریت دارایی و تأمین مالی، شماره 4، دوره 7، صص 16-1.
 1. انگلیسی

 

 • Acemoglu, D., Ozdaglar, A., & Tahbaz-Salehi, A (2015). "Systemic risk and stability in financial networks", American Economic Review, Vol. 105, No. 2, pp. 564–608.
 • Acharya, V. V (2009). "A theory of systemic risk and design of prudential bank regulation", Journal of Financial Stability, Vol. 3, No. 5, pp. 224-255.
 • Acharya, V. V. and Yorulmazer, T (2008). "Cash-in-the-market pricing and optimal resolution of bank failures", Review of Financial Studies, Vol. 21, No. 6, pp. 2705-2742.
 • Afonso, G., Kovner, A., & Schoar, A (2011). "Stressed, not frozen: The federal funds market in the financial crisis", The Journal of Finance, Vol. 4, No. 66, pp. 1109-1139.
 • Allen, F. & Gale, D. (2000). "Financial contagion", Journal of political economy, Vol. 108, No.1, pp.1-33.
 • Allen, L., Bali, T. G., & Tang, Y (2012). "Does systemic risk in the financial sector predict future economic downturns?", The Review of Financial Studies, Vol. 10, No. 25, pp. 3000–3036.
 • Andrews, D.W.K (1991). "Heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix estimation", Econometrica, Vol. 3, No. 59, pp. 817–858.
 • Bank for International Settlement (2012). "A framework for dealing with domestic systemically important banks", October 2012.
 • Billio, M., Lo, A., Getmansky, M. & Pelizzon, L (2012). "Econometric measures of connectedness and systemic risk in the finance and insurance sectors", Journal of Financial Economics­, Vol. 3, No. 104, pp. 535–559.
 • Bisias, D., Flood, M., Lo, A. W., & Valavanis, S (2012). "A survey of systemic risk analytics", Rev. Financ. Econ., Vol. 1, No. 4, pp. 255-296.
 • Bosma, J. J., Koetter, M., & Wedow, M (2019). "Too connected to fail? Inferring network ties from price co-movements", Journal of Business & Economic Statistics, Vol. 1, No. 37, pp. 67-80.
 • Brownlees, C. & Engle, R. F (2016). "SRISK: A conditional capital shortfall measure of systemic risk:, The Review of Financial Studies, 1, No. 30, pp. 48-79.
 • Brunnermeier, M. K. & Oehmke, M (2013). "Bubbles, financial crises, and systemic risk", In Handbook of the Economics of Finance, Vol. 2, pp. 1221-1288.
 • Brunnermeier, M. K.; Gorton, G., & Krishnamurthy, A (2012). "Risk topography", NBER Macroeconomics Annual, Vol. 1, No. 26, pp. 149-176.
 • Caballero, R. & Simsek, A (2013). "Fire sales in a model of complexity", Journal of Finance, Vol. 6, No. 68, pp. 2549–2587.
 • Cardarelli, R.; Elekdag, S. & Lall, S (2011). "Financial stress and economic contractions", Journal of Financial Stability, Vol. 2, No. 7, pp. 78-97.
 • Chan‐Lau, J. A (2010). "Regulatory capital charges for too‐connected‐to‐fail institutions: A practical proposal", Financial Markets, Institutions & Instruments, Vol. 5, No. 19, pp. 355-379.
 • Claessens, S.; Ghosh, S. R. & Mihet, R (2013). "Macro-prudential policies to mitigate financial system vulnerabilities", Journal of International Money and Finance, Vol. 39, No. 1, pp. 153-185.
 • Dempster, A. P.; Laird, N. M. & Rubin, D. B (1977). "Maximum likelihood from incomplete data via the EM algorithm", Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological), Vol. 1, No. 39, pp. 1-22.
 • Dufour, J. M., & Roy, R (1985). "Some robust exact results on sample autocorrelations and tests of randomness", Journal of Econometrics, Vol. 3, No. 29, pp. 257-273.
 • Freixas, X.; Parigi, B.M. & Rochet, J.C. (2000). "Systemic risk, interbank relations, and liquidity provision by the central bank", Journal of money, credit and banking, Vol.32, No.3, pp.611-638.
 • Furfine, C.H (2003). "Interbank exposures: quantifying the risk of contagion", Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 1, No. 35, pp. 111–128.
 • Giglio, S.; Kelly, B. & Pruitt, S (2016). "Systemic risk and the macroeconomy: An empirical evaluation", Journal of Financial Economics, Vol. 3, No. 119, pp. 457-471.
 • Hansen, L. P (2013). Challenges in identifying and measuring systemic risk. In Risk topography: Systemic risk and macro modeling, Chicago: University of Chicago Press.
 • Kritzman, M.; Li, Y.; Page, S. & Rigobon, R (2011). "Principal components as a measure of systemic risk", The Journal of Portfolio Management, Vol. 4, No. 37, pp. 112-126.
 • Leitner, Y (2005). "Financial networks: contagion, commitment, and private sector bailouts", Journal of Finance, Vol. 6, No. 60, pp. 2925-2953.
 • Liu, X (2016). "Interbank market freezes and creditor runs", The Review of Financial Studies, Vol. 7, No. 29, pp. 1860-1910.
 • RDC Team (2008). R: A language and environment for statistical computing. R foundation for statistical computing, Vienna: Austria.
 • Upper, C. (2011). "Simulation methods to assess the danger of contagion in interbank markets", Journal of Financial Stability, Vol.7, No. 3, pp.111-125.
 • Zeileis, A (2004). "Econometric Computing with HC and HAC Covariance Matrix Estimators", Journal of Statistical Software, Vol. 10, No. 11, pp. 1–17.
CAPTCHA Image