نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی.

2 استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی.

3 دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی.

چکیده

هدف این مقاله برآورد اثر متغیرهای تاب‌آوری اقتصاد کلان بر ریسک اعتباری نظام بانکی با استفاده از داده‌های سالیانه (2016 ـ 2005) برای 125 کشور در قالب مدل رگرسیون گشتاور تعمیم‌یافته (Generalized Method of Moments (GMM)) است. نتایج نشان می‌دهد مؤلفه‌های حکمرانی خوب، انعطاف‌پذیری بازار و همچنین توسعه انسانی بر ریسک اعتباری تأثیر منفی و معنادار داشته است. تأثیر متغیرهای بی‌ثباتی اقتصاد کلان و هزینه‌های شروع کسب‌وکار بر ریسک اعتباری، موافق انتظار مثبت و معنادار است. افزون بر این فلاکت (مجموع نرخ‌های تورم و بیکاری)، توسعه انسانی، مطالبات غیرجاری بانکی در سال گذشته و ثبات سیاسی بیشترین درجه اثرگذاری را داشته‌اند. در ضمن اثر متقاطع ثبات سیاسی و حکمرانی خوب با بی‌ثباتی اقتصاد کلان، ریسک اعتباری نظام بانکی را کاهش داده است. اثر مطالبات غیرجاری در دوره قبل و نسبت حاشیه سود به درآمد ناخالص، مثبت و اثر نسبت کفایت سرمایه نیز منفی و معنا‌دار برآورد شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Macroeconomic Resilience on Bank Credit Risk (Cross-Country Study)

نویسندگان [English]

 • Sayed Soheib Madani Tonekaboni 1
 • Mehdi Adibpour 2
 • Mahmood Mahmoodzadeh 3
 • Saleh Ghavidel 3

1 PhD student economics, Islamic Azad University, Firoozkooh Branch.

2 Assistant Professor of Economics, Islamic Azad University, Firoozkooh Branch.

3 Associate Professor of Economics, Islamic Azad University, Firoozkooh Branch.

چکیده [English]

The purpose of this paper is to estimate the effect of macroeconomic resilience on credit risk of the banking system using annual data (2005-2016) for 125 countries in the form of GMM Model. The results show that the components of Good Governance, Market Flexibility and Human Development on credit risk is negative and significant. The effects of macroec-onomic instability variables and the cost of starting a business on credit risk is positive and significant. In addition, the misery index (the sum of inflation and unemployment rates), human development, Nonperformance loan in the past year, and political stability have had the highest degree of impact on the credit risk of the banking system. Also the cross effect of political stability and good governance with macroeconomic imbalances has reduced the credit risk of the banking system. The effect of nonperformance loan in the previous period and the ratio of profit margin to gross income, and the effect of capital adequacy ratios are negative and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic Resilience
 • Good Governance
 • Credit risk
 • Nonperformance loan
 • Generalized Method of Moments Model
 1. . فارسی

  • ابونوری، اسمعیل و لاجوردی، حسن (1395)، «برآورد شاخص ترکیبی تاب‌آوری و آسیب‌پذیری اقتصادی: بررسی موردی کشورهای عضو اوپک»، فصلنامه پ‍ژوهشهای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی انرژی، شماره 4، دوره 2، صص 27-54.
  • اربابیان، شیرین؛ یزدانی، مهدی و خلیلی اردلی، صدیقه (1395)، «تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه تجارت صنعتی»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 79، دوره 20، صص 37-66 .
  • پارکر، جرج (1378)، «مدیریت ریسک، ابعاد مدیریت ریسک، تعریف و کاربرد آن در سازمان‌های مالی»، ترجمه علی پارسائیان، تحقیقات مالی، شماره 13، دوره 4، صص 125-124.
  • جنتی مشکانی، ابوالفضل؛ اربابیان، شیرین و خجسته، زینب (1395)، «تأثیر عوامل کلان اقتصادی بر ثبات و ریسک بانکی»، فصلنامه پژوهش­های پولی بانکی، شماره 29، دوره 9، صص 511-487.
  • حمیدی، آرزو؛ نوفرستی، محمد و رهرامی، ویدا (1396)، «بررسی رابطۀ میان توسعۀ مالی و مصرف انرژی در کشورهای منتخب عضو اپک با استفاده از مدل پنل پویا»، دوفصلنامه اقتصاد پولی مالی، شماره 13، دوره 24، صص 175-150.
  • حیدری، هادی؛ زواریان، زهرا و نوربخش، ایمان (1389)، «بررسی اثر شاخص­های کلان اقتصادی بر مطالبات معوق بانک‌ها»، فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 4، دوره 11، صص 43-65.
  • ختایی، محمود؛ محمدی، تیمور و میرزایی، اسماعیل (1395)، «عوامل تعیین‌کننده پرتفوی وام در نظام بانکی ایران: رویکرد پنل دیتا»، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، شماره 17، دوره 5، صص 81-108.
  • دادگر، یداله؛ نظری، روح اله و صیامی عراقی، ابراهیم (1392)، «دولت و مالیات بهینه در اقتصاد بخش عمومی و کارکرد دولت و مالیات در ایران»، فصلنامه مطالعات اقتصاد کاربردی، شماره 5، دوره 2، صص 27-1.
  • داودی کسبی، علی‌اصغر (1383)، بررسی عوامل مؤثر در ایجاد مطالبات معوق در بانک رفاه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حسابداری، مشهد: دانشگاه آزاد اسلامی مشهد.
  • شعبانی، احمد و جلالی، عبدالحسین (1390)، «دلایل گسترش مطالبات معوق در نظام بانکی ایران و بیان راهکارهایی برای اصلاح آن»، فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، شماره 4، دوره 16، صص 181-155.
  • شهنازی، روح اله و ذبیحی دام، محمد سعید (1393)، «بررسی تأثیر تمرکز اقتصادی بر بهره­وری در صنایع کارخانه‌ای ایران»، فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، شماره 16، دوره 5، صص 152-127.
  • طیبی، سید کمیل و زمانی، زهرا (1388)، «برون‌سپاری بین­المللی، توسعه منابع انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای آسیا- اقیانوسیه»، مجله دانش و توسعه، شماره 29، دوره 16، صص 1-20.
  • غیاثوند، ابوالفضل و رمضانیان، الهه (1394)، «ارزیابی میزان تاب­آوری اقتصادی ایران طی سال‌های 1392-1375»، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، شماره 68، دوره 18، صص 91-109.
  • غیاثوند، ابوالفضل و عبدالشاه، فاطمه (1394)، «مفهوم و ارزیابی اقتصاد ایران»، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 59، دوره 15، صص 187-161.
  • غیاثوند، ابوالفضل و عبدالشاه، فاطمه (1394)، «شاخص‌های تاب­آوری اقتصادی»، فصلنامه روند، شماره 71، دوره 22، صص 106-79.
  • قدسی پور، سید حسن؛ نباتی، محمدمهدی و تیموری، امیر (1396)، «بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر مطالبات معوق سیستم بانکی با استفاده از رویکرد پویایی سیستم»، دومین کنفرانس بین‌المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه، دانشگاه تهران.
  • کردبچه، حمید و پردل نوش‌آبادی، لیلا (1390)، «تبیین عوامل مؤثر بر مطالبات معوق در صنعت بانکداری ایران»، پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 49، دوره 16، صص 150-117.
  • کمیجانی، اکبر و سلاطین، پروانه (1389)، «تأثیر حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در گروه کشورهای منتخب OPEC و OECD»، فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، شماره 4، دوره 2، صص 24-1.
  • کفیلی، وحید و پیشوا، رضا (1396)، «تأثیر حکمرانی خوب بر رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی»، مجله اقتصادی، شماره 7 و 8، دوره 19، صص 23-5.
  • محرابیان، آزاده و سیفی پور، رؤیا (1395)، «آسیب‌شناسی مطالبات جاری در نظام بانکی ایران»، فصلنامه اقتصاد مالی، شماره 36، دوره 10، صص 95-130.
  • محسنی، رضا و فتحیان، مریم (1395)، «تأثیر نوسانات متغیرهای کلان منتخب بر مطالبات غیرجاری بانکی»، فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی، شماره 6، دوره 3، صص 95-130.
  • محمدی، تیمور؛ اسکندری، فرزاد و کریمی، داود (1395)، «تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و ویژگی­های خاص بانکی بر مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، شماره 62، دوره 16، صص 78-108.
  • معافی، سیده فاطمه؛ دهقان نیری، لیلا و پورداداش مهربانی، نازیلا (1395)، شاخص‌سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت بانکداری، تهران: بانک ملت، انتشارات آتیه نگر.
  • مهرآرا، محسن و مهران فر، مهدی (1392)، «عملکرد بانکی و عوامل کلان اقتصادی در مدیریت ریسک»، فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، شماره 21، دوره 1،صص 37-21.
  • نوروزی، پیام (1393)، «تأثیر متغیرهای کلان بر ریسک اعتباری بانک‌ها در ایران»، فصلنامه پژوهش‌های پولی- بانکی، شماره 20، دوره 7،صص 237-257.
  • واعظ، محمد؛ فرهادی­پور، محمدرضا و کیانی، امیر (1392)، «تأثیر اصلاحات نظارتی بر ساختار هزینه، مالکیت و رقابت در بانک‌های ایران»، پژوهش‌های پولی بانکی، شماره 15، دوره 6، صص 51-75.
  • همتی، عبدالناصر و محبی­نژاد، شادی (1388)، «ارزیابی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک‌ها»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، شماره 6، دوره 2، صص 59-33.

   

   

  1. لاتین
  • Agić, z. & Jeremić, z (2018). "Macroeconomic and Specific Banking Determinants of Nonperforming loans in Bosnia and Herzegovina", Industrija, Vol. 1, No. 46, pp. 45-60.
  • Anderson, R. & Sundaresan, S. (2000). "A Comparative Study of Structural Models of Corporate Bond Yields: An Explanatory Investigation", Journal of Banking & Finance, Vol. 24, No. 1-2, pp. 69-255.
  • Awojobi, O. & Amel, R (2011). "Analysing risk management in banks: Evidence ofbank efficiency and macroeconomic impact", Journal of Money, Investment and Banking, Issue. 22, pp.­ 147-162.
  • Babouček, Ivan & Jančar, M (2005). "Effects of Macroeconomic Shock to the Quality of the Aggregate Loan Portfolio", Czech National Bank, Working Paper Series, pp. 1 – 62.
  • Baltagi, B. H (2008). Econometric analysis of panel data, Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
  • Bofondi, M., & Ropele, T (2011). "Macroeconomic Determinants of Bad Loans: Evidence from Italian Banks", Questioni di Economia eFinanza, Bank of Italy Occasional Papers, Vol. 11, No. 89, pp. 1-
  • Breuer, J. B (2006). "Problem Bank Loans, Conflicts of Interest, and Institutions", Journal of Financial Stability, Vol. 2, No.3 , pp. 266-285.
  • Briguglio, L; Cordina, G.; Farrugia, N. & Vella, S (2008). "Economic Vulnerability and Resilience: Concepts and Measurements", Oxford Development Studies, Vol. 3, No. 37, pp.­ 1810-2611.
  • Carey, M (1998). "Credit risk in private debt portfolios", Journal of Finance, Vol. 53, No.4 , pp. 1363-1387.
  • Castro, V (2013). "Macroeconomic Determinants of the Credit Risk in the Banking System: The Case of the GIPSI", Economicmodeling, Vol. 31, Issue .C , pp. 672-683.
  • Chaibi, H. & Ftiti, Z (2014). "Credit risk determinants: Evidence from across-country study", Research in International Business and Finance, Vol. 33, No.1, pp.1-16.
  • Clair, R. T (1992). "Loan Growth and Loan Quality: Some Preliminary Evidence fromTexas Banks", Federal Reserve Bank of Dallas Economic Review, pp. 9-22.
  • Collin - Dufresne, P. & R. Goldstein (2001). "Do Credit Spreads Reflect Stationary Leverage Ratios?", Journal of Finance, 36, Issue .5 ,pp. 1929-1957.
  • Demirguc-Kunt, A. & Detragiache, E (1998). "The Determinants of Banking Crises in Developing and Developed Countries". IMF Staff Papers, Vol. 1, No. 45. , pp. 81-109.
  • Espinoza, R. & Prasad, A (2010). "Nonperforming Loans in the GCC Banking System and theirMacroeconomic Effects", IMF Working Paper, Middle East andCentral Asia Department, WP/10/224.
  • Frederic S. Mishkin (1999). The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Toronto: Pearson.
  • Gavin, M. & Haussmann, R (1996). "The Roots of Banking Crises: The Macroeconomic Context", Inter-American Bank, Working Paper, pp. 1-20.
  • González-Hermosillo, B.; Pazarbasioglu, C. & Billings, R (1997). "Determinants of Banking System Fragility: A Case Study of Mexico", IMF Staff Papers, pp. 295-314.
  • Gorton, G (1988). "Banking Panics and Business Cycles", Oxford Economic Papers, Vol. 40, No.4 , pp. 751–781.
  • Hardy, D. & Pazarbasiglu, C (1998). Leading Indicators of Baking Crisis: Was Asia Different?" IMF Working Papers, pp. 1-32.
  • Islamoglu, M (2014). The Effect of Macroeconomic Variables on Non - performing Loan Ratio of Publicly Traded Banks in Turkey, Karabük Turkey: Department of Business Karabük University Faculty of Business.
  • Jovic, Z (2017). "Determinants Of Credit Risk: The Case of Serbia", Economic Annals, 62, Issue.212, pp.155-188.
  • Keeton, W. R. & Morris, C. S (1987). "Why Do Banks’ Loan Losses Differ?", Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review, Vol. 72, No. 5, pp. 3-21.
  • Kim, B. w. (2015). "Growth Regression Revisited: IV and GMM", Global Journal of Management and Business Research, Vol. 15, No. 6, pp. 2249-4588.
  • Louzis, D. P.; Vouldis, A. T. & Metaxas, V. L (2010). "Macroeconomic and Bank-specific Determinants of Nonperforming Loans in Greece: A Comparative Study of Mortgage, Business and Consumer Loan Portfolios", Bank of Greece, Economic Research Department, Working paper, 1-44.
  • Makri, V. & Papadatos, K (2014). "How accounting information and macroeconomic environment determine credit risk? Evidence from Greece", International Journal of Economic Sciences and Applied Research, Vol. 7, Issue. 1, pp. 129-143.
  • Mueller, C (2000). A Simple Multi-factor Model of corporate Bond Prices, University of Wisconsin- Madison, Doctoral Dissertation.
  • Nkusu, M (2011). "Nonperforming loans and macrofinancial vulnerabilities in advanced economies", Working Paper, pp. 1-28.
  • Nursechafia, N. & Abduh, M (2014). "The susceptibility of Islamic banks’ credit risk towards macroeconomic variables", Journal of Islamic Finance, Vol. 1, No. 3, pp. 23-37.
  • Sharif-Azadeh, M. & Hosseinzadeh Bahreini, M (2003). "Effectiveness ofIranian Private Investment of Economic safety Indices", Mofid Journal, Vol. 9, No. 38, pp. 159-192.
  • Yurdakul, F (2013). "Macroeconomic Modeling of Credit Risk for Banks", 2nd World Conference on Business, Economics and Management (WCBEM 2013), Procedia-Social and Behavioral Sciences, pp. 784-793.

   

  ب- وب سایت(ها)

   

  »Indicators of External Dept, Financial Sector, Economy & Growth, budget Deficit, trade balance,  Inflation, Unemployment, Poverty, Human Development Index (HDI), Economic Freedom, Doing Business, Transparency International (perception of corruption, Government Effectiveness, Control Corruption, Control Corruption Cluster/Governance Dimension, Government Effectiveness Cluster/Governance Dimension) « )2018/03/12(, https://data.worldbank.org

CAPTCHA Image