نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دپارتمان اقتصاد، دانشگاه مفید، قم، ایران.

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی، دانشگاه مفید، قم، ایران.

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد شیراز.

چکیده


بازار بیمه عموما با کژگزینی و کژمنشی ناشی از اطلاعات ناقص و یا نامتقارن همراه است که سبب ناکارآمدی این بازار گشته و تحقق کارائی پارتویی را با مشکل مواجه می‌کند. آگاهی بیشتر از مشخصات طرف تقاضا می‌تواند در حرکت بازار بیمه به سوی تعادل کارا مفید باشد. مطالعه حاضر با این هدف و با استفاده از مدل لاجیت درصدد برآورد تقاضای بیمه بدنه خودرو در شهر شیراز با استفاده از اطلاعات 15707 تن از مشتریان بیمه پاسارگاد می‌باشد. متغیرهای مورد بررسی به سه بخش کلی مشخصات بیمه-گذار (متقاضی بیمه) شامل: درآمد، سن و میزان تحصیلات صاحب خودرو؛ مشخصات خودرو شامل: قیمت اتومبیل، عمر وسیله نقلیه، نحوه تامین مالی برای خرید خودرو و سابقه‌ی تصادف و در نهایت تخفیفات بیمه‌گر به عنوان خصوصیت بیمه‌گر تقسیم می‌شوند. نتایج مقاله نشان می‌دهد ضرایب کلیه متغیرهای توضیحی مدل به استثنای عمر اتومبیل در سطح احتمال (1) درصد معنی‌دار می‌باشد. همچنین کشش-های به دست آمده از الگو، حاکی از آن است که متغیرهای تخفیفات بیمه‏گر، سن صاحب وسیله نقلیه، قیمت وسیله نقلیه، سطح تحصیلات بیمه‏گذار، تامین مالی خرید وسیله نقلیه توسط وام، سطح درآمد بیمه‌گذار و سابقه تصادف بیمه‏گذار به ترتیب از عوامل مهم موثر در تقاضا برای بیمه‌ی بدنه‌ی اتومبیل می‌باشند که به جز سن صاحب وسیله نقلیه، بقیه متغیرها اثر مثبت بر تقاضای بیمه بدنه دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effective Factors on Demand for Car Insurance by Pasargad Insurance in Shiraz

نویسندگان [English]

 • sayed Zia Aldin Kiaalhoseini 1
 • Hosein Aghazadeh 2
 • Raziyeh Banihashemi 3

1 Assistant Professor, Department of Economics, Mofid University, Qom, Iran.

2 Graduate of Economic Sciences, Mofid University, Qom, Iran.

3 Graduate of Economic Sciences, Shiraz Azad University.

چکیده [English]


The insurance market generally involves adverse selection and moral hazards due to its asymmetric information, which imposes serious limitations to estimate demand for insurance. Applying probit model with a sample included of 15707 clients of Pasargad Insurance Company, this study aims to estimate effects of eight variables on demand for car insurance in Shiraz. The variables are classified into three parts; client characteristics including income, age and education, car characteristics including its price, its model (year), the way to finance its purchase as well as car accidents data and finally contract characteristic including only car insurance discounts. The results show that all of coefficients are statistically significant at the level of %1 except its model (year). According to this model, the elasticities of car insurance discounts, age, price, education, the way of finance to purchase, income and car accident data are respectively: 21.01, -12.27, 7.15, 1.77, 0.59, 0.45 and 0.11, which indicate that these variables are very important in this regard. As it is obvious, all variables except age have direct effect on demand for car insurance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • car insurance
 • probit model
 • demand elasticity
 • Pasargad Insurance Company
 • Shiraz
 • الف) کتب و مقالات

  1. فارسی

  • ابوالحسنی، اصغر و حسنی مقدم، رفیع (1387)، «بررسی انواع ریسک و روش‌های مدیریت آن در نظام بانکداری بدون ربای ایران»، مجله اقتصاد اسلامی، شماره 30، دوره 8، صص 172 ـ 145.
  • اسلامی کلانتری، فهیمه؛ مهدوی کلیشمی، غدیر و حامدی، رضا (1391)، «انتخاب مساعد در بازار بیمه بدنه اتومبیل ایران»، سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها، دانشگاه سمنان.
  • اکبریان، رضا و دیانتی، محمدحسین (1385)، «مدیریت ریسک در بانکداری بدون ربا»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی اقتصاد اسلامی، شماره 24، دوره 6، صص170 ـ 153.
  • باصری، بیژن؛ امام‌وردی، قدرت‌الله؛ دقیقی اصلی، علیرضا و براتپور، مصطفی (1390)، «عوامل مؤثر بر خرید بیمه عمر (مطالعه موردی شهر تهران)»، پژوهش‌نامه بیمه، شماره 1، دوره 26، صص 29 ـ 1.
  • بری‌گام، اوجین اف؛ گاپنسکی، لوئیس‌سی و آردی وز، فیلیپ (1382)، مدیریت مالی میانه، ترجمه علی پارسائیان، چاپ اول، تهران: نشر ترمه.
  • پزشک فلاح، زهرا (1380)، «بررسی عوامل عمده اثرگذار بر تقاضای بیمه بدنه اتومبیل و برآورد الگوی مناسب»، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 3، دوره 16، صص 133 ـ 58.
  • حاجی‌پور فرسنگی، رضا (1392)، «بررسی تأثیر مخاطره‌گریزی بر تقاضای بیمه بدنۀ اتومبیل»، مجله بررسی‌های آمار رسمی ایران، شماره1، دوره 24، صص 58 ـ 43.
  • حنفی‌زاده، پیام و رستخیز پایدار، ندا (1390)، «مدلی جهت دسته‌بندی ریسکی گروه‌های مشتریان بیمه بدنه اتومبیل بر اساس ریسک با استفاده از تکنیک داده‌کاوی» پژوهشنامه بیمه، شماره 2، دوره26، صص 81 ـ
  • ده‌پناه، آرمان و ترکستانی، محمدصالح (1393)، «تعیین خسارت بالقوه بیمه‏گذاران در رشته بدنه اتومبیل با استفاده از مدل شبکه عصبی (مورد مطالعه: شرکت بدنه آسیا)»، اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی، دانشگاه مازندران.
  • رستمی، حمیدرضا (1376)، «نقش عوامل ایجادکننده ریسک در قیمت‌گذاری بیمه بدنه اتومبیل»، فصلنامه پژوهشنامه بیمه، شماره 48، دوره 12، صص90 ـ 85.
  • سپهردوست، حمید و برجیسیان، عادل (1393)، «برآورد احتمال نکول تسهیلات پرداختی بانک با استفاده از رگرسیون لاجیت»، فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، شماره 1، دوره 19، صص 52 ـ 31.
  • شهیکی تاش، محمدنبی و میرباقری جم، محمد (1393)، «سنجش ریسک متمرکز رشته فعالیت‌های صنعت بیمه در ایران»، پژوهش‌نامه بیمه،شماره ۴، دوره 29، صص 109 ـ 85 .
  • عبادی، جعفر (1390)، اقتصاد اطلاعات، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  • عبدلی، قهرمان (1385)، «اطلاعات نامتقارن و قراردادهای سازگار اطلاعاتی و کاربرد آنها در بیمه اتومبیل: مورد ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 75، دوره 41، صص 41 ـ 21.
  • کشاورز حداد، غلامرضا و صابونی‌ها، علیرضا (1394)، «تفکیک کژگزینی از کژمنشی در بازار بیمة بدنة اتومبیل ایران»، تحقیقات اقتصادی، شماره 2، دوره 50، صص 478 ـ 449.
  • کشاورزحداد، غلامرضا و امیرخانلو، منیژه (1390)، «شواهدی از اطلاعات نامتقارن در بازار بیمه اتومبیل ایران»، فصلنامه مفید، شماره 2، دوره 7، صص 158 ـ 130.
  • ماجد، وحید (1386)، «امکان‌سنجی طبقه بندی ریسکی بیمه‏گذاران بر مبنای ویژگی‌های قابل مشاهده آنها در بازار بیمه تصادفات اتومبیل»، فصلنامه پژوهشنامه بیمه، شماره 1، پیاپی 85، دوره 22، صص 106 ـ
  • مطلّبی، سید محمدموسی (1382)، «مخاطرات اخلاقی و بازار بیمه»، نامه مفید، شماره 35، دوره 9، صص62 ـ 41.
  • مهدوی کلیشمی، غدیر و رستمیان، مریم (1390)، «آزمون وجود مخاطره اخلاقی در بازار بیمه اتومبیل ایران: مطالعه موردی شرکت سهامی بیمه ایران»، تحقیقات اقتصادی، شماره 97، دوره 45، صص 280 ـ
  • نصراللهی، محمد؛ حسین زاده، حسن؛ علیزاده، مهدی و محمدی، سیدعلی (1393)، «رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ریسک خسارت بیمه بدنه خودرو سواری (مطالعه موردی بیمه ایران شهرستان ساری)»، اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول.
  • ویلیامز، چستر آرتور و هاینز، ریچارد (1382)، مدیریت ریسک، ترجمه داور ونوس و حجت‌الله گودرزی، چاپ اول، تهران: نشر نگاه دانش.

  2. لاتین

  • Awunyo, D (2012). "Comprehensive Motor Insurance Demand in Ghana: Evidence from Kumasi Metropolis", Management, Vol. 2, No. 4, PP. 80-86.
  • Fang, H., Keane, M. & Silverman, D (2008). "Sources of advantageous selection: Evidence from the Medigap insurance market", Journal of Political Economy, Vol. 116, No. 2, PP. 303-350.
  • Greuning Hennie van & Sonja Brajovic Bratanovic (2000). Analyzing Banking risk (A framework for Assessing Corporate Governance and Financial Risk Management), Washington, D.C: World Bank.
  • Ioncica, M., Petrescu, Eva-C., Ioncica, & Constantinescu, M (2012). "The Role of Education on Consumer Behavior on the Insurance Market", Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 46, PP. 4154-4158.
  • Jennifer l, wang (2008). "An Empirical Analysis of the Effects ofIncreasing Deductibles on Moral Hazard", Journal of Risk and Insurance, Vol. 75, No. 3, PP. 551-566.
  • Judge C, Hill C, Griffith W, Lee T & LutKepol H (1998). An introduction to the theory and practice of econometrics, New York: Jon Wiley.
  • Layard, P. R. G & Walters, A. A (1987). Microeconomic Theory, New York: McGraw-Hill Book (U.K.) Ltd.
  • Lee, Yong-Woo (2006). "Tests for the Presence of Moral Hazard and Adverse Selection in the Car Insurance Market: Evidence from the Korean Car Insurance Data'', the Japanese ECONOMIC Review 2013, Vol. 64, Issue. 3, PP. 15-23.
  • Maddala G.S (1983). Limited-dependent and qualitative variables in econometrics, University of Florida: Cambridge University Press.
  • G. & Rinaz. S (2006). "When Effort Rimes with Advantageous Selection: A New Approach to Life Insurance Pricing", The Kyoto Economic Review, Vol. 75, No. 1, PP. 1-11.
  • Sherden, W.A (1984). "An Analysis of the determinants of the demand for the automobile insurance", journal of risk and insurance, Vol. 51, No. 1, PP. 49-62.
  • Verkrijging Van, T. (2006). Risk management for insurance firms. A Framework for Fair Value and Economic CapitalAmsterdam: University of Amsterdam Press.
  • Ypm a, T. J. (1995). "Historical development of newton-raphson method", SIAM Review, Vol. 37, No. 4, PP. 531-

  ب) وب‌سایت

CAPTCHA Image