نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ، تبریز، ایران

چکیده

تورم به دلیل ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی پیامدهای نامطلوبی بر فعالیت‌های اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، مصرف، سرمایه‌گذاری و دیگر متغیرهای اقتصادی دارد. از سوی دیگر عوامل متعددی از جمله سیاست‌های پولی، مالی و عوامل سیاسی بر تورم تاثیر گذار می‌باشند. از سوی یکی از عوامل موثر بر تورم که مورد توجه محققین اقتصاد سیاسی قرار گرفته است شرایط سیاسی به خصوص دموکراسی بوده و محققین برای توضیح رابطه دموکراسی و تورم از سیکل تجاری سیاسی استفاده کرده‌اند و پیشرو این بحث نیز نورهاوس (1975) می‌باشد. در این تحقیق نیز سعی شده است رابطه دموکراسی و تورم در کشورهای منتخب منا مورد مطالعه قرار گیرد. بنابراین برای آزمون فرضیه‌های تحقیق، از رویکرد تحلیل داده‌های تابلویی در طول دوره زمانی 2000 تا 2016 استفاده شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل داده‌های تابلویی با اثرات ثابت نشان داد که دموکراسی تاثیر منفی و معنادار بر تورم در کشورهای منتخب منا دارد. همچنین تولید ناخالص داخلی حقیقی با ضریب منفی تاثیر معناداری بر تورم در این کشورها دارد. همچنین نتایج حاکی از تاثیر مستقیم و معنادار نقدینگی و اندازه دولت بر تورم می‌باشد. تجارت علی رغم این که تاثیر مستقیم بر تورم در کشورهای منتخب منا دارد اما تاثیر آن از لحاظ آماری معنادار نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Effects of Democracy on Inflation: Case Study of MENA

نویسندگان [English]

  • Karam Jafari Parvizkhanlou 1
  • Mohammad khezri 2
  • Robab Azali 3

1 Ph.D student, economic, Azad islamic unversity, Tehran Jnoob Branch, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Economic and Accounting, Azad Islamic University, Tehran Jonoub Branch, Tehran, Iran

3 PH.D Student, Department of Economy, Azad Islamic University,Tabriz Branch, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Inflation caused economic instability and has undesirable effects on economy performance such as economic growth, consumption, investment and other economic variables. On the other hand inflation affected several factors such as monetary and fiscal policy and political factors. Political situation is one of the element that noted by many of researches especially democracy situation. Many researchers had used political business cycle to explanation of inflation and democracy relationship that Nordhaus (1975) was progressive researcher in this subject. Thus the aim of this research is to investigate the relationship between democracy and inflation rate in selected countries of Middle East and North Africa (MENA) region by panel data approaches over 2000-2016 periods. The results of fixed panel data estimation showed that democracy has negatively and significantly effects on inflation in selected countries of MENA. Also gross domestic product has negatively and significantly effects on inflation, too. On the other hand liquidity and government size have positively and significantly effects on inflation but trade have positively effects on inflation but not significantly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Inflation
  • Democracy
  • Liquidity
  • Trade
  • MENA
منابع
اسلاملوئیان، کریم؛ شفیعی سروستانی، مریم و جعفری، محبوبه (1389)، «بررسی اثر بازبودن تجاری بر متغیرهای کلان در اقتصاد ایران»، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، 14(43)، صص 1-21.
اسنودان، برایان و آر. وین، هوارد (1393)، اقتصاد کلان جدید (منشا، سیر تحول و وضعیت فعلی)، ترجمه منصور خلیلی عراقی و علی سوری، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت.
اسنودن و دیگران (1383)، راهنمای نوین اقتصاد کلان، ترجمه منصور خلیلی عراقی و علی سوری، چاپ اول، تهران، انتشارات برادارن.
اشرف­زاده، سید حمیدرضا و مهرگان، نادر (1389)، اقتصاد سنجی پانل دیتا، تهران، موسسه تحقیقات تعاون دانشگاه تهران، چاپ دوم، 105-135.
برانسون، ویلیام اچ (1386)، نظریه­ها و سیاست­های اقتصاد کلان، ترجمه عباس شاکری، چاپ دهم، تهران، انتشارات نی.
پندار، مهدی (1398)، «بررسی اثر چرخه­های تجاری بر تورم در مدیریت شهری ایران»، فصلنامه پژوهش­های سیاسی و بین المللی، سال دهم، شماره فوق­العاده، صص 29-52.
حامی، مهیار (1393)، «تورم و باز بودن تجارت در ایران: یک تحلیل تجربی (1386-1344)»، مجله اقتصادی، 5 و 6، 77-84.
حیدری، حسن.، اصغری، رعنا و علی­نژاد، رقیه (1395)، «رابطه بین ثبات سیاسی و نرخ تورم در کشورهای منتخب منطقه منا»، فصلنامه پژوهش­های پولی-بانکی، سال 9، شماره 27، صص 80-103
حیدری، حسن؛ اصغری، رعنا و علی­نژاد، رقیه (1395)، «رابطه بین ثبات سیاسی و نرخ تورم در کشورهای منتخب منا»، فصلنامه پژوهش­های پولی-بانکی، سال  9(7)، 83-108.
سامانی­پور، حسن؛ ابونوری، اسمعیل و نادمی، یونس (1395)، «تورم و اندازه دولت در ایران: رویکرد رگرسیون آستانه­ای»، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی (رشد و توسعه سابق)، 16 و 14، صص107-125.
سرآبادانی، غلامرضا (1385)، «تورم، عوامل و راهکارهای مقابله با آن در ایران»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال ششم.
صفدری، مهدی و پورشهابی، فرشید (1388)، «اثرنااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی ایران (کاربرد مدل­های EGACH و VECM (86-1350))»، مجله دانش و توسعه (علمی-پژوهشی)، 17(29)، صص 65-87.
عظیمی، سید رضا.، میری طامه، اشرف السادات.، تقی زاده، خدیجه و صمدی، رضا (1392)، «بررسی روند و علل تورم در ایران در سالهای (1391-1389) و اقدامات صورت گرفته برای مهار آن»، فصلنامه سیاست­های مالی و اقتصادی، 1(1)، صص 25-58.
فتاحی، شهرام.، مرادی، محمد و عباسپور، سحر (1391)، «اثر باز بودن اقتصاد بر روی تورم با استفاده از رگرسیون چندک»، فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، شماره 6، صص81-108.
قادری، سامان؛ دبیری، شنو و شهیدی، فریبا (1396)، «بررسی تاثیر حکمرانی خوب بر نرخ تورم در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته»، اولین همایش بین المللی برنامه ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقه­ای رویکردها و کاربردها، 13 و 14 اردیبهشت ماه 1396، دانشگاه کردستان.
کاکویی، نصیبه و نقدی، یزدان (1393)، «رابطه پول و تورم در اقتصاد ایران: شواهدی بر اساس مدل P*»، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار، 14(2)، صص 135-156.
محنت فر، یوسف و دهقانی، تورج (1388)، «بررسی رشد نقدینگی و اثر آن بر تورم در اقتصاد ایران: یک مطالعه تجربی طی دوره 1350-1385»، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، 17(49)، صص 93-112.
Aisen, A & José Veiga, F (2005), Does Political Instability Lead to Higher Inflation? A Panel Data Analysis, IMF Working Paper, Monetary and Financial Systems Department.
Alesina, A (1988), ''Macroeconomics and Politics'', NBER Macroeconomics Annual. Vol. 3, pp. 13-52.
Alesina, A., N. Roubini & P. Swagel (1996), ''Political Instability and Economic Growth'', Journal of Economic Growth, No. 2. Vol. 1, pp. 189-211.
Aron, J. & J. Muellbauer (2007), ''Inflation Dynamics and Trade Openness: with an Application to South Africa'', Economics Series Working Papers WPS/2007-11, University of Oxford, Department of Economics, pp. 1-41.
Barro, R (1991), ''Economic Growth in a Cross Section of Countries'', Quarterly Journal of Economics. No.2, Vol. 106, pp. 407-433.
Barro, R. J (1995), ''Inflation and economic growth'', Bank of England Quarterly Bulletin, May, Vol. 35, No. 2, pp. 166-176.
Evans, R. W. (2007), ''Is Openness Inflationary? Imperfect Competition and Monetary Market Power'', Working Paper, Vol. 1, No. 2007, Federal Reserve Bank of Dallas.
Fenira, M (2014), ''Democracy: A Determinant Factor in Reducing Inflation'', International Journal of Economics and Financial Issues, Vol. 4, No. (2), pp. 363-375.
Fischer, S (1993), ''The role of macroeconomic factors in growth'', Journal of Monetary Economics, No. 3, Vol. 32, pp. 485-511.
Fischer, S., Ratna, S & Carlos A. V (2002), ''Modern Hyper and High Inflations'', Journal of Economic Literature,. No.3, Vol.40, pp. 837-880.
Friedman, M (1977), ''Nobel Lectures: Inflation and Unemployment'', Journal of Political Economics, Vol. 85, pp. 451-472.
Hanif, M. N & Batool, I (2006), ''Openness and Inflation: A Case Study of Pakistan'', MPRA Paper, No. 10214, pp. 1-8.
Hibbs, D. A (1977), ''Political Parties and Macroeconomic Policy'', American Political Science Review,  No.4, Vol. 71, pp. 1467-1487.
Jafari Samimi, A., Ghaderi, S., Hosseinzadeh, R & Nademi, Y (2012), ''Openness and Inflation: New Empirical Panel Data Evidence'', Economics Letters, Vol. 117(3), pp. 573-577.
Johnson, H (1978), Selected Essays in Monetary Economics (First ed), London: George Allen Unwin.
Kauffman, D., Kraay, A & Mastruzzi, M (2006), ''Governance Matters V: Governance Indicators for 1996-2005'', World Bank.
Laidler, D. E. W (1979), ''Inflation in Britain: A Monetarist Perspective'', American Economic Review, Vol. 66(4), 485-500.
Lane, P. R (1997), ''Inflation in Open Economies'', Journal of International Economics, Vol. 42, 327-347.
Lin, Hsin-Yi (2010), ''Openness and Inflation Revisited'', International Research Journal of Finance and Economics, Vol. 37, pp. 40-45.
Lucas, R. E. J (1973), ''Some International Evidence on Output–inflation Tradeoffs'', American Economic Review, Vol. 63(3), pp. 326-224.
Mijiyawa, A. G (2007), ''Inflation and Democracy in Former Extractive Colonies: Analysis with Instrumental Variables'', Conference paper, www.labsi.org/conference2007.
Nordhaus, W. D (1975), ''The Political Business Cycle'', Review of Economic Studies, Vol. 42(2), pp. 169-190.
Qureshi, M. G & Ahmed, E (2012), ''The Inter-Linkages between Democracy and Per Capita GDP Growth: A Cross Country Analysis'', PIDE Working Papers, No. 85.
Rodrik, D (2000), ''Participatory politics, Social Cooperation and Macroeconomic Stability'', John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Cambridge, MA 02138.
Rogoff, K & Sibert, A (1988), ''Election and Macroeconomics Policy Cylces'', Review of Economic Studies, Vol. 55(1), pp. 1-16.
Romer, D. (1993), ''Openness and Inflation: Theory and Evidence'', Quarterly Journal of Economics, Vol. 108, pp. 869–903.
Sandalcilar, A. R (2013), ''Democracy and Growth: Evidence from Transition Economies'', American International Journal of Contemporary Research, Vol. 3(1).
Sargent, T. J & Wallace, N (1975), ''Rational Expectations, the Optimal Monetary Instrument and the Optimal Money Supply Rule'', Journal of Political Economy, Vol. 83(21), pp. 241-254.
World Development Indicators, (2019).
Zakaria, M. (2010), ''Openness and Inflation: Evidence From Time Series Data'', Doğuş Üniversitesi Dergisi, No. 2, Vol.11, pp. 313-322.
 
CAPTCHA Image