نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد بین‌الملل، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، آذربایجان غربی، ایران

2 دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، آذربایجان غربی، ایران

چکیده

هدف این مطالعه برآورد درجه عبور نرخ ارز در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا است. جهت نیل به این هدف از داده‌های 59 کشور مختلف جهان طی دوره زمانی 1980 تا 2018 استفاده شده است. نتایج حاصل از الگوی گشتاورهای تعمیم یافته نشان داد که درجه عبور نرخ ارز در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا به ترتیب برابر با 14 و 16 درصد است. به نحوی که با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، درجه عبور نرخ ارز افزایش مییابد. همچنین نتایج حاصل از مدل ناپارامتریک تابلویی با پارامترهای متغیر در طی زمان نیز نشان داد که درجه عبور نرخ ارز در هر دو گروه از کشورهای مورد مطالعه در طی زمان متغیر است و در دهه 1980 میلادی درجه عبور نرخ ارز در بیشترین مقدار خود رسیده است، به نحوی که در کشورهای با درآمد سرانه متوسط بعد از دهه 1980 میلادی تا سال 2005 درجه عبور نرخ ارز کاهش یافته و پس از سال 2005 درجه عبور نرخ ارز دوباره با افزایش همراه بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exchange rate pass-through to consumer prices in countries with medium and high per capita income

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ezzati Shourgoli 1
  • Hasan Khodavaisi 2

1 PHD Student of International Economics, Urmia University

2 Associate Professor of Economics, Economics and Management Faculty, Urmia University

چکیده [English]

The purpose of this study is to evaluate and assess the degree of exchange rate pass-through in countries with medium and high per capita income. To this end, data from 59 different countries (including 39 countries with average per capita income and 20 countries with high per capita income) have been used over the period 1980 to 2018. The results of the GMM model show that the degree of exchange rate pass-through in countries with medium and high per capita income is 14% and 16%, respectively. As the per capita GDP increases, the degree of exchange rate pass-through increases. Also, the results of the nonparametric panel model with time-varying parameters show that the degree of exchange rate pass-through vary over time in both groups of countries. And in the 1980s, the degree of the exchange rate pass-through was at its highest level. In such a way that in countries with medium per capita income after the 1980s, the degree of exchange rate pass-through declines until 2005, and after 2005  until 2018, the rate of exchange rate pass-through again
increased. However, in countries with high per capita incomes, the rate of exchange rate pass-through during 1980 to 1993 had an increasing trend, but after1993 the rate of exchange rate pass-through has declined almost continuously until 2018.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nonparametric
  • Time-varying Parameters
  • Exchange Rate Pass-Through
  • consumer prices PANEL DATA
فهرست منابع
ابراهیمی، سجاد، مدنی‌زاده، سیدعلی (1395)، »تغییرات گذر نرخ ارز و عوامل مؤثر بر آن در ایران«، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، شماره 19، دوره 5، صص 147-170.
اسکندری پور، زهره، اسفندیاری، مرضیه (1398)، »عدم تقارن گذر شوک‌های نرخ ارز بر قیمت واردات با تأکید بر تغییرات رژیمی«، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، شماره 29، دوره 8 ، صص 215-237.
اسلاملوئیان، کریم، محزون، زهرا (1397)،»بررسی رفتار غیرخطی عبور نرخ ارز با توجه به وضعیت تولید در اقتصاد ایران«، اقتصاد و الگو سازی، شماره 4، دوره 9 ،صص 1-32.
تمیزی، علیرضا (1393)،»بررسی میزان انتقال نرخ ارز بر شاخص قیمت کالاهای صادراتی در ایران با لحاظ نمودن اثرات نرخ تورم و درجه باز بودن تجاری«، مجله علمی پژوهشی اقتصاد مقداری، ، شماره 3، دوره 11، صص 61-79.
رحیمی، رامین، خداویسی، حسن (1398)، »جهانی شدن و درجه عبور نرخ ارز به قیمت‌های مصرف کننده: کاربردی از مدل انتقال ملایم آستانه‌ای تابلویی«، تحقیقات اقتصادی، شماره 54، دوره 3، صص 551-578.
رحیمی، رامین، خداویسی، حسن. (1398)، »نقش اعتبار سیاست پولی بر درجه عبور نرخ ارز طی فرآیند جهانی شدن«، اقتصاد و الگو سازی،شماره 1، دوره 10،صص 37-64.
رضازاده، علی، محمدپور، سیاوش، فتاحی، فهمیده (1397)، »کاربرد مدل خودرگرسیون برداری آستانه‌ای (TVAR) در تحلیل غیرخطی عبور نرخ ارز بر تورم در ایران«، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، شماره 27، دوره 7، صص 51-81
سادات حسینی، نیلوفر، اصغرپور، حسین، حقیقت، جعفر (1397)،»درجه‌ی عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات ایران: رویکرد رگرسیون انتقال ملایم«، تحقیقات اقتصادی، شماره 2، دوره 53،صص303-321.
لشکری، محمد،ابوالحسنی، اصغر،اصغرپور، حسین، تمیزی، علیرضا (1394)، »تحلیل انتقال نرخ ارز بر شاخص قیمت صادرات و تأثیر تورم و درآمد بر آن در ایران و شرکای تجاری: رویکردگشتاورهای تعمیم یافته ( )«،فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، شماره 73، دوره 23،صص 111-128.
 
 
Baharumshah, A, Z,, Sirag, A,, & Mohamed nor, N, (2017).“Asymmetric Exchange Rate Pass-through in Sudan, Does Inflation React Differently during Periods of Currency Depreciation?”, African Development Review, Vol. 29, No. 3, pp. 446.
Chen, C., Polemis, M., &Stengos, T. (2019). “Can exchange rate pass-through explain the asymmetric gasoline puzzle? Evidence from a pooled panel threshold analysis of the EU”. Energy Economics, Vol. 81, pp. 1-12.
Chou, K. W. (2019). “Re-examining the time-varying nature and determinants of exchange rate pass-through into import prices”. The North American Journal of Economics and Finance, Vol. 49, pp. 331-351.
de Mendonça, H. F., &Tiberto, B. P. (2017). “Effect of credibility and exchange rate pass-through on inflation: An assessment for developing countries”. International Review of Economics & Finance, Vol. 50, pp. 196-244.
Devereux, M. B., & Engel, C. (2002). “Exchange rate pass-through, exchange rate volatility, and exchange rate disconnect”. Journal of Monetary economics, Vol. 49, No. 5, pp. 913-940.
Hanif, M. N., & Batool, I. (2006). “Openness and inflation: A case study of Pakistan”. MPRA, Working paper, pp. 1-7.
Jiménez-Rodríguez, R., & Morales-Zumaquero, A. (2016). “A new look at exchange rate pass-through in the G-7 countries”. Journal of Policy Modeling, Vol. 38, No. 5, pp. 985-1000.
Kassi, D. F., Sun, G., Ding, N., Rathnayake, D. N., &Assamoi, G. R. (2019). “Asymmetry in exchange rate pass-through to consumer prices: Evidence from emerging and developing Asian countries”. Economic Analysis and Policy, Vol. 62, pp. 357-372.
Kim, M., Beladi, H., (2005). “Is free trade deflationary”. Economic Letters, 89: 343-49.
Lane, P.R., Gian, M.M., (2006). “The external wealth of nations mark II: revised and extended estimates of foreign assets and liabilities”, 1970–2004. IMF Working.
Li, D., Chen, J., & Gao, J. (2011). “Non-parametric time-varying coefficient panel data models with fixed effects”. The Econometrics Journal, Vol. 14, No. 3, pp. 387-408.
López-Villavicencio, A., & Mignon, V. (2017). “Exchange rate pass-through in emerging countries: Do the inflation environment, monetary policy regime and central bank behavior matter?”. Journal of International Money and Finance, Vol. 79, pp. 20-38.
Ozkan, I., &Erden, L. (2015). “Time-varying nature and macroeconomic determinants of exchange rate pass-through”. International Review of Economics & Finance, Vol. 38, pp. 56-66.
Rogoff, K. S. (2003). “Disinflation: an unsung benefit of globalization?”. Finance and Development, Vol. 40, No. 4, pp. 54-55.
Romer, D. (1993). “Openness and inflation: theory and evidence”. The quarterly journal of economics,Vol. 108, No. 4, pp. 869-903.
Samimi, A. J., Ghaderi, S., Hosseinzadeh, R., &Nademi, Y. (2012). “Openness and inflation: New empirical panel data evidence”. Economics Letters, Vol. 117, No. 3, pp. 573-577.
Wu, P. C., Liu, S. Y., & Yang, M. F. (2017). “Nonlinear Exchange Rate Pass-Through: The Role of National Debt”. Global Economic Review, Vol. 46, No.1, pp. 1-17.
Wynne, M., &Kersting, E. (2007). “Openness and inflation”. Federal Reserve Bank of Dallas Staff Papers.
Zakaria, M., (2010). “Openness and inflation: evidence from time series data”. DoğuşÜniversitesiDergisi,Vol. 11, No. 2, pp. 313–322.
CAPTCHA Image