نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد گروه اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

نقش کسب‎وکارهای کوچک و متوسط در ابعاد مختلف اقتصادهای ملی از موضوعات مهمی است که توجه بسیاری از پژوهشگران و سیاستگذاران را به خود معطوف داشته است. از شاخص‎ترین ویژگی‎های کسب‎وکارهای کوچک و متوسط می‎توان به پتانسیل آنها در ایجاد اشتغال، پویایی بخشیدن به عملکرد بخش‎های اقتصادی، تقویت تاب‎آوری اقتصاد، پیشبرد نوآوری‎ها و در نهایت، بهبود رشد اقتصادی اشاره داشت. در همین راستا پژوهش حاضر در صدد آن است تا با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی پنل‎دیتا به تحلیل اثر عوامل مؤثر بر رشد ارزش‎افزوده صنایع کوچک و متوسط اقتصاد ایران در قالب 22 کد ISIC دو رقمی طی دوره 94-1384 بپردازد. طبق یافته‎های این پژوهش، رشد نوآوری در صنایع کوچک و متوسط اثری مثبت و معنادار بر رشد ارزش‎افزوده این گروه از صنایع داشته است؛ افزایش باز بودن اقتصاد ایران تأثیر مثبتی بر رشد ارزش‎افزوده صنایع کوچک و متوسط نداشته است؛ همچنین رشد نهاده‎های تولید (سرمایه فیزیکی، نیروی کار و سرمایه انسانی) رشد ارزش‎افزوده صنایع کوچک و متوسط را به‎طور مثبت و معنادار تحت تأثیر قرار می‎دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining The Factors Affecting the Growth of Small and Medium-Sized Enterprises’ Value Added in Iranian Economy

نویسندگان [English]

 • Hedieh Setayesh 1
 • Abbas Memarnejad 2
 • Kambiz Hojabr Kiani 3
 • Taghi Torabi 4

1 Economic Researcher and Analyst

2 Tehran Science and Research Branch of Islamic Azad University, Faculty of Management and Economics

3 Tehran Science and Research Branch of Islamic Azad University, Faculty of Management and Economics

4 Tehran Science and Research Branch of Islamic Azad University, Faculty of Management and Economics

چکیده [English]

The role of small and medium-sized enterprises (SMEs) in various aspects of national economies is a substantial issue that has attracted the attention of many researchers and policy makers. The potential of SMEs in job creation, fostering the dynamism of the economic sectors, strengthening the economic resilience, promoting the innovation levels, and improving the economic growth are known as the most pivotal features of these enterprises. The present study focusing on Iranian economy, seeks to analyze the impact of factors affecting the growth of SMEs’ value added in 22 two-digit ISIC codes, using panel data approach for the period of 2005-2015. The findings of this study indicate that innovation growth in SMEs has a positive significant effect on their value added growth; furthermore, an increase in the openness degree of Iranian economy has not affected the growth of SMEs’ value added positively. Moreover, the growth of production inputs used in traditional growth models (physical capital, labor, and human capital) can have a positive significant effect on SMEs’ value added growth.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Small and Medium-Sized Enterprises (SME)"
 • "Growth"
 • "Manufacturing"
 • "Panel Data"
 • منابع

  • بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش‌ها و داده‌‌های سری زمانی اقتصادی، سال‎های مختلف.
  • خادم محمدی، زهرا (1383)، «ارزیابی نقش صنایع کوچک و متوسط (SMEs) در رشد اقتصادی ایران»، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
  • سازمان صنایع کوچک و شهرک‎های صنعتی ایران (1395)، معاونت صنایع کوچک، «SME ها: حال و آینده».
  • سازمان صنایع کوچک و شهرک‎های صنعتی ایران (1393)، سیاستها و برنامههای حمایتی صنایع کوچک، معاونت صنایع کوچک، دفتر توسعه بنگاه‎ها و کارآفرینی.
  • سلیمانی، غلامرضا و همکاران (1394)، رویکردها و مدل‎های توسعه صنایع کوچک در ایران، انتشارات آیین محمود.
  • علمی، زهرا، محمدعلی احسانی و داود جاویدنیا (1392)، «تأثیر صنایع کوچک و متوسط بر رشد اقتصادی استان‎های ایران در دوره 1385-1383»، پژوهشنامه اقتصاد کلان، سال هشتم، شماره 15، 34-13.
  • کی‎مرام، فرید و همکاران (1384)، گزارش‌های تفصیلی طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور، جلد اول: نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه صنعتی، مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف.
  • لطفعلیپور، محمدرضا و مجید درخشانی (1388)، «اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهره‎وری نهاده‎های تولیدی صنایع کوچک و متوسط در شهرک صنعتی توس»، مجلة دانش و توسعه، سال هفدهم، شمارة
  • مرکز آمار ایران، طرح‎های آمارگیری از کارگاه‎های صنعتی در سال‎های مختلف.
  • Agarwal, R., Echambadi, R. April, F. & Sarkar, M. (2004), “Knowledge Transfer through Inheritance: Spin-out Generation, Development and Performance”, Academy of Management Journal, 47, 501–522.
  • Aghion, Philippe and Peter Howitt (1992), “A Model of Growth through Creative Destruction”, Econometrica, Vol. 60, No. 2, 323-351.
  • Aghion, P. and P. Howitt (1998), Endogenous Growth Theory, MIT Press, Cambridge, MA.
  • Aghion, P. and P. Howitt (2005), Growth with Quality Improving Innovations: An Integrated Framework, In: P. Aghion, S. Durlauf (eds.). Handbook of Economic Growth. Amsterdam: North Holland.
  • APEC (2015), “SMEs, Competition Law and Economic Growth, APEC Policy Support Unit”, Issues Paper, No 10, pp. 1-25.
  • Audretsch, David B. (2002), “The Dynamic Role of Small Firms: Evidence from US”, Small Business Economics, No.18, pp.13-40.
  • Audretsch, D. B. (2007), “Entrepreneurship Capital and Economic Growth”, Oxford Review of Economic Policy, Vol. 23, No.1, pp. 63–78.
  • Audretsch, David and Keilbach, Max. (2004), “Entrepreneurship Capital and Economic Performance”, Regional Studies, Vol. 38, No. 8, pp. 949-959.
  • Beck, Thorsten, Demirguc-Kunt, Asli & Levine, Ross (2005), “SMEs, Growth and Poverty”, NBER Working Paper Series, No. 11224.
  • Carree M.A. & Thurik, A.R. (1998), “Small Firms and Economic Growth in Europe”, Atlantic Economic Journal (AEJ), Vol. 26, No. 2, pp. 137-146.
  • Consoli, D (2012), “Literature Analysis on Determinant Factors and the Impact of ICT in SMEs”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, No. 62, pp. 93-97.
  • Cravo, Tulio A., Gourlay, Adrian & Becker, Bettina (2012), “SMEs and Regional Economic Growth in Brazil”, Small Business Economics, No. 38, pp. 217-230.
  • Durlauf, Steven N., Johnson Paul A. & Temple, Johnathan R.W. (2004), “Growth Econometrics”, Vassar College Economics Working Paper, No. 61, pp.1-183.
  • European Commission (2016), “Annual Report on European SMEs 2015/2016, SME Performance Review 2015/2016”, Final Report, pp. 1-110.
  • Grossman, G.M. (1990), “Explaining Japan’s Innovation and Trade: A Model of Quality Competition and Dynamic Comparative Advantage”, Bank of Japan Monetary and Economic Studies, No. 8, pp. 75-100.
  • Grossman, G.M. and Elhanan Helpman, (1991a), Innovation and Growth in the Global Economy, MIT Press, Cambridge MA.
  • HU, MING-WEN (2010), “SMEs and Economic Growth: Entrepreneurship or Employment”, ICIC Express, 4, No. 6A, pp. 2275-2280.
  • IFC (2010), “The SME Banking Knowledge Guide”, IFC Advisory Services, Access to Finance, Washington, D.C.
  • Khalique, Muhammad, Abu Hassan Md. Isa, Jamal Abdul Nassir and Shaari and Adel Agel (2011), “Challenges Faced by the Small and Medium Enterprises (SMEs) in Malaysia: An Intelectual Capital perspective”, International Journal of Current Research, Vol. 3, Issue 6, pp. 398-401.
  • Knott, A. M. (2003), “Persistent Heterogeneity and Sustainable Innovation”, Strategic Management Journal, Vol. 24, No. 687–705.
  • Levin, Ross & Renelt, David (2015), “A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regressions”, The American Economic Review, Vol. 82, No. 4, pp. 942- 963.
  • Memili, Esra, Fang, Hanqing, Chrisman, James J. & De Massis, Alfredo (2015), “The Impact of Small and Medium-Sized Family Firms on Economic Growth”, Small Business Economics, 45, pp. 771-785.
  • Ndiaye, Ndeye, Lutfi Abdul Razak, Rulsan Nagayev and Adam Ng (2018), “Demystifying Small and Medium Enterprises’ (SMEs) Performance in Emerging and Developing Economies”, Borsa Istanbul Review, vol. 18, No. 4, pp. 269-281.
  • OECD (2005), A Framework for the Development and Financing of Dynamic Small and Medium Sized Enterprises in Turkey, Centre for Private Sector Development (Istanbul).
  • OECD (2007), “Innovation and Growth: Rationale for an Innovation Strategy”, pp. 1-29.
  • OECD (2017b), Entrepreneurship at a Glance 2017, OECD Publishing, Paris.
  • Radam, Aalias, Abu, Bmimi Liana and Abdullah, Camin Mahir (2008), “Technical Efficiency of Small and Medium Enterprise in Malaysia: A Stochastic Frontier Production Model”, Journal of Economics and Management, 2(2).
  • Robu, Maximilian (2013), “The Dynamic and Importance of SMEs in Economy”, The USV Annals of Economics and Public Administration, Vol. 13, Issue 1 (17), pp. 1-6.
  • Rodríguez-Pose, Andrés and Riccardo Crescenzi (2008), “Research and development, Spillovers, Innovation Systems, and the Genesis of Regional Growth in Europe”, Regional Studies, Vol. 42, No. 1, pp. 51-67.
  • Rusu, Valentina Diana and Angela Roman (2017), “Economic Performance of the SME Sector in CEE Countries: an Empirical Investigation”, ACTA UNIVERSITATIS DANUBIUS, Vol. 13, No. 3, pp. 102-114.
  • Savlovschi, Ludovica Ioa & Robu, Nicoleta Raluca (2011), “The Role of SMEs in Modern Economy”, Seria Management, Vol. 14, No.1, pp. 277-281.
  • Silivestru, Daniela Rodica (2012), “European SMEs and Economic Growth: A Firm Size Class Analysis”, Economic Sciences, 59, No. 2, pp.143-151.
  • Tambunan, Tulus (October 2006), “Micro, Small and Medium Enterprises and Economic Growth”, Working Paper Series, Vol.14, Center for Industry and SME Studies, Faculty of Economics, University of TRISAKTI. 1-25.
  • Tarute, Asta and Rimantas Gatautis (2014), “ICT Impact on SME Performance”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, No. 110, pp. 1218-1225.
  • Thurik, Roy and Wennekers, Sander (2004), “Points of View: Entrepreneurship, Small Business and Economic Growth”, Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 11, No. 1, pp. 140 – 149.
  • UNIDO (2016), “Industrial Development Report 2016, The Role of Technology and Innovation in Inclusive and Sustainable Industrial Development”, pp. 1-286.
  • Wennekers, S. & Thurik, R. (1999), “Linking Entrepreneurship and Economic Growth”, Small Business Economics, Vol.13, Issue 1, 27–55.
CAPTCHA Image