نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران، ایران

2 استادیار اقتصاد، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران، ایران

3 دانشیار اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 دانشیار مدیریت مالی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

در ادبیات اقتصاد کلان تأثیر بدهی‌های عمومی دولت بر رشد اقتصادی از دیدگاه‌های مختلفی موردبررسی قرارگرفته و در سال‌های اخیر از نقطه نظر تجربی نیز نحوه ارتباط بین این دو متغیر مورد توجه پژوهشگران واقع شده است. ازاین‌رو هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر آستانه‌ای بدهی‌های عمومی دولت بر رشد اقتصادی 20 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی دوره زمانی 2019-2000 می‌باشد. برای نیل به این هدف، مدل تجربی تحقیق با بهره‌گیری از الگوی رگرسیون انتقال ملایم در داده‌های تابلویی برآورد شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای موردمطالعه را تأیید می‌کند. هم‌چنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه‌ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی میان متغیرهای موردبررسی کفایت می‌کند. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده حد آستانه‌ای برای کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا برابر 1/38 درصد و سرعت انتقال نیز 74/1 برآورد شده است. در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نسبت بدهی‌های عمومی دولت به تولید در نظام حدی اول تأثیر مثبت و در نظام حدی دوم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. لذا درصورتی‌که نسبت بدهی‌های عمومی دولت به تولید از مقدار 1/38 درصد تجاوز کند، رشد اقتصادی کاهش‌یافته و اثر آستانه‌ای بدهی‌های عمومی دولت در کشورهای مورد بررسی تأیید می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Threshold Effect of General Government Debt on Economic Growth in Middle East and North Africa Countries (Logistic Smooth Transition Regression Approach in Panel Data)

نویسندگان [English]

 • Jafar Zhilaei Aghdam 1
 • Alireza Daghighiasli 2
 • Majid Afsharirad 3
 • Marjan Damankeshide 2
 • Ali Esmaelzadeh 4

1 PhD student of Department of Economics,Azad University, Tehran Branch. Tehran. Iran

2 Assistant Professor of Department of Economics,Azad University, Tehran Branch, Tehran. Iran

3 Associate Professor of economics, department of Economics, Kharazmi University, Tehran, Iran

4 Associate Professor of Financial Management, Azad University, Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

The achievement of high economic growth rates and stable including the important issues of each country. On the other hand, government debt and threshold effects (especially on economic growth) is also one of the basic problems of countries into account. Hence, the purpose of this study was to investigate the effect of general government debt ratio on economic growth in MENA counties during the period of 2000-2019. To conduct this review of panel data regression model a gentle transition (PSTR) has been used. The test results being linear, nonlinear relationship between strongly studied variables to verify it. Also in terms of the transfer of a function with a parameter of a threshold which represents a model of two nonlinear regime stipulated for the relationship among the variables with Adequacy Based on the results of a threshold for MENA countries, , in order to 38.1 also against the slope parameter 1.74 estimated. In MENA countries the first variable in the extent of the general government debt ratio positive affect and negative affect in the second part they have on economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Threshold Effect
 • General Government Debt
 • Economic Growth
 • Logistic Smooth Transition Regression in Panel Data
 • MENA Countries
 • فهرست منابع

  • احمدی، محدثه و محمود زاده، محمود (1397)، بدهی دولت و رشد اقتصادی در ایران: رهیافت رگرسیون انتقال ملایم (STR)، پژوهشنامه اقتصاد کلان، 13(25): 152-133.
  • افشاری، زهرا، شیرین بخش ماسوله، شمس اله و بهشتی، مریم. (1391)، بررسی پایداری مالی در ایران، پژوهشنامه اقتصادی، 12(45): 27-54.
  • چهرازی مدرسه، سرور و نجاتی، مهدی (1396)، اثر بدهی های عمومی و بهره وری بر رشد اقتصادی در ایران، فصلنامه سیاست­های مالی و اقتصادی، 5(19): 28-7.
  • خیابانی، ناصر، کریمی پتانلار، سعید و موتمنی، مانی (1391)، بررسی پایداری مالی دولت ایران با روش همجمعی‌چندجانبه، فصلنامه برنامه‌­ریزی وبودجه، شماره ۱۷ (۱): ۷۳-۸۹.
  • سلمانی، یونس، یاوری، کاظم، اصغر پور، حسین و سحابی، بهرام (1396)، اثرات اقتصاد کلان انواع بدهی‌های دولت در ایران، فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، 8(33): 177-129.
  • فلاحتی، علی و حیدریان، مریم (1397)، بررسی اثرات آستانه ای سرمایه گذاری دولتی و بدهی عمومی در یک مدل رشد اقتصادی برای استان های ایران؛ با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR)، فصلنامه پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، 33: 56-41.
  • منتظری شورکچالی، جلال (1398)، آزمون وجود منحنی لافر بدهی در اقتصاد ایران: شواهدی از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR)، فصلنامه پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، 36: 143-129.
  • موسوی نیک، سیدهادی و باقری پرمهر، شعله (1398)، ساخت سری زمانی بدهی دولت و برآورد نسبت بهینه بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی و فضای مالی در اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهشهای رشد و توسعه پایدار، 19(1): 52-29.
  • مولایی، محمد و گلخندان، ابوالقاسم. (۱۳۹۲). اثرات بلندمدت و کوتاه‌مدت کسری بودجه بر رشد اقتصادی ایران (با در نظر گرفتن متغیر بدهی خارجی). فصلنامه راهبرد اقتصادی۲ (۵):۹۵-۱۱۵.
  • Ajayi, L.B., and Oke, M. O. (2012).Effect External Debt on Economic and Growth Development of Nigcria. International Journal of Business and Social Science, 3 (12)̦: 297- 304.
  • Akram, N. (2011).Impact of Public Debt on the Econornic Growth of Pakistan.The Pakistan Development Review¸ 50(4-11): 599-615.
  • Apere, O. T. (2014‎‎). The Impact of Public Debt on Private Investment in Nigeria: Evidence from a Nonlinear Model. International Journal of Research in Social Sciences, ‎‎ 4(2), ‎‎ 130-138..
  • Baum, A., Checherita-W., C., & Rother, P. (2013). Debt and Growth: New Evidence for the Euro Area. Journal of International Money and Finance, 32, 809-821.
  • Charles, O. (2012). Domestic Debt and the Growth of Nigerian Economy. Research journal of finance and accounting, 3(5), 45-56.
  • Checherita-W., C. D., & Rother, P. (2010). The Impact of High and Growing Government Debt on Economic Growth: an Empirical Investigation for the Euro Area.
  • Chen, Ch. C, Yaob, S., Hue, P. and Linf, y. (2018), Optimal Government Investment and Public Debt in an Economic Growth Model, China Economic Review, Available; http://dx.doi.org/10.1016/j.chieco.2016.08.005.
  • Chowdhury, K. (1994). A Structural Analysis of External Debt and Economic Growth: Some Evidence from Selected Countries in Asia and the Pacific. Applied Economics, 26(12), 1121-1131.
  • Ezeabasili, V.N., and Isu. H.O., and Mojekwu, J.N. (2011).Nigeria’s External Debtand Economic Growth: An Error Correction Approach. International Journal of Business and Management,6( 5):156-170.
  • Fry, M. J. (1989). Foreign Debt Instability: An Analysis of National Saving and Domestic Investment Responses to Foreign Debt Accumulation in 28 Developing Countries. Journal of International Money and Finance, 8(3), 315-344.
  • Gonzalez, A., T. Terasvirta and D. Van Dijk, (2005). Panel smooth transition regression models. SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance No. 604: 1-25.
  • Hameed, M., & Ashraf, M. (2008). Physiological and Biochemical Adaptations of Cynodon Dactylon (L.) Pers. from the Salt Range (Pakistan) to salinity stress. Flora-Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants, 203(8), 683-694.
  • Handra, H. & Kurniawan, B. (2020), Long-Run Relationship between Government Debt and Growth: The Case of Indonesia, International Journal of Economics and Financial Issues, 10(1): 96-100.
  • lyoha, M. A. (1999).External Debt and Economic Growth in Sub-Saharan African Coutries: An Econometric Study.(no. rp-090)
  • Mohamed, M., and Abdemawla. A. (2005). The Impact of External Debts on Economic Growth: an Empirical Assessment of the Sudan: 1978-2001. Eastern Africa Social Science Research Review, 21(2):53-66.
  • Mupunga, N. and Roux, P. (2015). Estimating the Optimal Growth-Maximising Public Debt Threshold for Zimbabwe. Southern African Business Review, 19(3): 102-128.
  • Muritala, T. A. (2012). Empirical Analysis on Impact of External Debt on Economic Growth in Nigeria. Acta Universitatis Danubius. Œconomica, 8(6).
  • Panagiotis, P. (2019), Government Debt and Economic Growth. A Threshold Analysis for Greece, Peace Economics, Peace Science, and Public Policy, 25(1): 1-6.
  • Putunoi, G. K., & Mutuku, C. M. (2013). Domestic Debt and Economic Growth Nexus in Kenya. Current Research Journal of Economic Theory, 5(1), 1-10.
  • Reinhart, C. M., and Rogoff, K. S. (2010). Growth in a Time of Debt (Digest Summary). American Economic Review, 100(2): 573-578.
  • Spilioti, S. & Vamvoukas, G. (2015), The impact of government debt on economic growth: An empirical investigation of the Greek market, The Journal of Economic Asymmetries, 12(1): 34-40.
  • Swamy, V. (2015), Government Debt and its Macroeconomic Determinants- An Empirical Investigation, MPRA Paper No. 64106, posted 5. May 2015 05:55 UTC; Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/64106/
  • Tasos,S. (2012). Does Government Debt Promote Economic Growth? An Empirical Analysis with Structural Breaks for the Economy of China. The Romanian Economic Journal:1-20
  • Thomas, Jr. (2000) Money Banking and Economic Activity. Wiley and Sons.
  • Tica, J., Arčabić, V., Lee, J., and Sonora, R. J. (2014). On the Causal Relationship Public Debt and GDP Growth Rates in Panel Data Models. EFZG Working Paper Series/EFZG Serija članaka u nastajanju, (09): 1-10.
  • Umaru, A., Hamidu, A.A. and S., Musa. (2013), External Debt and Domestic Debt Impact on the Growth of the Nigerian Economy, International Journal of Educational Research, Vol. 1(2), Pp. 70-85.
  • imf.org , IMF Report (2019)
  • worldbank.org, WDI(2019)
CAPTCHA Image