نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

3 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

4 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

موضوع واکنش سطح اشتغال و عرضه نیروی کار به وضع مالیات ازجمله مباحث چالشی در ادبیات نظری اقتصاد با نتیجه‏ای نامشخص است. هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان تأثیرگذاری سیاست مالی در قالب وضع مالیات بر روی اشتغال و آزمون این فرضیه است که مالیات تأثیر منفی بر نرخ اشتغال دارد. بدین ‏منظور از رویکرد تصحیح‏خطا‏ی‏برداری و آزمون علیت تودا-یاماموتو و داده‏های سری زمانی سالانه طی دوره 1396-1357 برای کشور ایران، استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون علیت نشان داد، مالیات بر شرکت‌ و مالیات بر واردات از عوامل افزایش‌دهنده نرخ بیکاری در ایران هستند. نتایج به‌دست‌آمده از روش تصحیح خطای برداری وجود یک رابطه مثبت و معنی‏دار بین متغیرهای مالیات بر واردات، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف‎کننده و همچنین رابطه منفی و معنی‏دار بین مالیات بر شرکت و نرخ بیکاری را تائید نمود. استخراج توابع واکنش ضربه‌ای نیز نشان داد که با بروز شوک مثبت از جانب متغیرهای مالیات بر شرکت‌، نرخ بیکاری در کوتاه‎مدت افزایش و در بلندمدت به سمت صفر میل می‏نماید. همچنین، با ایجاد یک شوک مثبت از جانب متغیرهای مالیات بر واردات و شاخص قیمت مصرف‌کننده، نرخ بیکاری در کوتاه‎مدت کاهش و در بلندمدت به سمت صفر میل می‏نماید. لازم به ذکر است تأثیر ایجاد شوک مثبت در تولید ناخالص داخلی روی نرخ بیکاری نوسانی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Employment Rate Reaction to the Tax Structure in Iran

نویسندگان [English]

 • Hamid Sepehrdoust 1
 • Seyed Ehsan Hosseinidoust 2
 • Ali Babaei 3
 • Mohsen tartar 4

1 Bu-Ali-Sina University

2 Bu-Ali-Sina University

3 Bu-Ali-Sina University

4 Bu-Ali-Sina University

چکیده [English]

The issue of labor supply and employment level response to the taxation system is one of the most controversial issues in the theoretical literature of economics with an uncertain outcome. The purpose of the present study is to examine the impact of fiscal policy on employment taxation and to test the hypothesis that taxation has a negative impact on employment rate. For this purpose, the Error Correction Method (ECM), the Toda-Yamamoto causality test and Iran annual time series data were used for the period of 1978 - 2017. The results of the vector error correction method confirmed a positive and significant relationship between the variables of import tax, GDP and consumer price index, as well as a negative and significant relationship between corporate tax and unemployment rate. Impulse response functions also shows that with the positive shock of corporate tax variables, the unemployment rate increases in the short run and tends to zero in the long run. Also, by creating a positive shock from the import tax variables and the consumer price index, the unemployment rate drops in the short run and tends to zero in the long run. It should be noted that the impact of positive shocks on GDP is on the volatile unemployment rate.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Income Tax
 • Employment
 • Unemployment Rate
 • Impulse Response
 • VCEM
 1. الف- فارسی

  1. آقازاده، الهام؛ آخوندزاده، طاهره و بابا زاده، محمود (۱۳۹۳)، "رابطه مالیات بر درآمد شرکت‌ها و نرخ بیکاری در ایران"، کنفرانس بین‌المللی و آنلاین اقتصاد سبز، بابلسر.
  2. اکبریان، رضا و قائدی، علی (1390)، "سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی و بررسی تأثیر آن بر رشد اقتصادی"، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 1(3)؛ 48-11.
  3. اثنی‏عشری، هاجر و کرباسی، علیرضا (1388)، "تأثیر مالیات و صادرات بر اشتغال بخش کشاورزی ایران"، فصلنامه پژوهش‏های اقتصادی، 9 (3)؛ 149-139.
  4. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1397)، بانک اطلاعات سری زمانی‌های اقتصادی. سالهای 96-1357.
  5. برانسون، ویلیام اچ (1386)، تئوری و سیاست‌های اقتصاد کلان. ترجمه عباس شاکری، تهران، نشر نی.
  6. پژویان، جمشید (1390)، اقتصاد بخش عمومی؛ مالیات‌ها. جلد دوم، چاپ هفتم، تهران، انتشارات جنگل.
  7. پژویان، جمشید و اسکندری، مارال (1392)، "اثر معرفی مجدد مالیات بر مجموع درآمد بر رشد اقتصادی با نگاهی بر کشورهای منتخب از منطقه MENA"، پژوهشنامه مالیات، 21 (69)؛ 91-69.
  8. تقوی، مهدی و ابراهیم رضایی (1383)، "بررسی اثر سیاست‌های مالی بر مصرف و اشتغال"، پژوهش‌های اقتصادی،4 (15)؛ 132-109.
  9. خالقی، فرناز؛ کمال کلینی؛ امین مشتاق و صابر شیری پور(۱۳۹۵)، "بررسی اثر بلندمدت مخارج دولت و مالیات‌ها و تولید بر روی عرضه پول و سطح اشتغال در ایران،اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی، تهران، دانشگاه علم و فرهنگ.
  10. رضا‏قلی‏زاده، مهدیه (1394)، "ارزیابی اثرات سیاست‌های مالی دولت از مسیر تغییر در درآمدهای مالیاتی بر اشتغال در ایران"، پژوهشنامه اقتصاد و کسب‌وکار، 5 (9)؛ 50-36.
  11. زاینده‌رودی، محسن (1380)، "بررسی تأثیر مالیات (درآمد – دستمزد) روی عرضه نیروی کار"، پژوهش‌های اقتصادی ایران، 3 (8)؛ 58-43.
  12. سپهردوست، حمید و خادمی، شبنم (1396)، تأثیر نقش تثبیت‌کنندگی انواع مالیات‌ها در اقتصاد ایران طی سال‌های (1393-1368)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا همدان.
  13. شریفی، نورالدین (1390)، "تأثیر مالیات‌های غیرمستقیم و مخارج دولت بر اشتغال و تورم"، تحقیقات اقتصادی، 46 (95)؛ 78-59.
  14. صیدایی، سیداسکندر؛ بهاری، عیسی و زارعی، امیر (1390)، "بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در ایران طی سال‎های 1389-1335"، راهبرد یاس، 25 (1) ؛ 247-216.
  15. زرگوش، زهرا و نظیری، محمدکاظم (1395)، " بررسی آثار مالیات‌های مستقیم بر رشد اقتصادی در ایران؛ دومین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران"، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی.

  ب- انگلیسی

  1. ‏ Aarle, Bas van & Garretsen, Harry (2003). "Keynesian, non-Keynesian or no effects of fiscal policy changes? The EMU case", Journal of Macroeconomics, 25) 2(; 213-240.
  2. Christiano, Lawrence J. (2012). "Christopher A. Sims and Vector Autoregressions", the Scandinavian Journal of Economics, 114 (4); 1082–1104.
  3. De Castro, Francisco (2006). "The macroeconomic effects of fiscal policy in Spain", Applied Economics, 38(8); 913-924. ‏
  4. Egebark, Johan & Kaunitz, Niklas (2018). "Payroll taxes and youth labor demand", Labour Economics, 55; 163-177.
  5. Hindriks, Jean & Myles, Gareth (2006). "Intermediate public economics", The MIT Press, Hayward Street, Cambridge, Massachusetts Institute of Technology.
  6. McNabb, Kyle (2016). "Tax structures and economic growth: New evidence from the Government Revenue Dataset (No. 2016/148)", WIDER Working Paper.‏
  7. McNabb, Kyle & LeMay-Boucher, Philippe. (2014). "Tax Structures, Economic Growth and Development", ICTD Working Paper 22, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2496470 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2496470.
  8. Lora, Eduardo, & Fajardo, Johanna (2012). "Employment and taxes in Latin America: An empirical study of the effects of payroll, corporate and value-added taxes on labor outcomes”, (Research Department Working Paper 4791).Washington, D. C.: Inter-American Development Bank.
  9. Ojong, Cornelius M., Anthony, Ogar & Arikpo, Oka Felix (2016). "The Impact of Tax Revenue on Economic Growth: Evidence from Nigeria", IOSR Journal of Economics and Finance, 7(1); 32-38.
  10. Pozzi, Lorenzo (2001). "Government Debt, Imperfect Information and Fiscal Policy Effects on Private Consumption, Evidence from two High Debt Countries", Chant University, Working Paper.
  11. Sims, Christopher A. (1980). "Macroeconomics and Reality, Econometrica", 48 (1); 38.
  12. Takumah, Wisdom & Iyke, Bernard Njindan (2017). "The links between economic growth and tax revenue in Ghana: an empirical investigation", International Journal of Sustainable Economy, 9(1); 34-55.‏
  13. Veronika, Baranová & Lenka, Janíčková (2012). Taxation of Corporations and Their Impact on Economic Growth: The Case of EU Countries. Journal of Competitiveness, 4 (4), 96-108.
CAPTCHA Image