نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد اسلامی، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

4 استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

10.22096/esp.2020.105057.1205

چکیده

صنایع فرهنگی مذهبی مانند گردشگری مذهبی، اجرای مراسم سنتی و مذهبی می‌تواند اثرات مفید و مثبتی به طور مستقیم و غیرمستقیم بر رشد اقتصادی داشته باشد. ایران به دلیل پتانسیل‌های بالای فرهنگی-مذهبی از ویژگی‌های مهمی برخوردار است. در این مقاله اثر صنایع فرهنگی مذهبی، بر رشد اقتصادی استان‌های منتخب ایران بررسی خواهد شد که در قالب رگرسیون تلفیقی پویا (GMM) در دوره 1379-1395 توجه به داده‌های منتشر‌شده در سال 1397 به طور مستقیم و غیرمستقیم برآوردشده است. همچنین نتایج برآورد نشان می‌دهد، در دوره مورد بررسی اثر مزیت نسبی ارزش‌افزوده متغیرهای فرهنگی مذهبی بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار است. همچنین نتایج برآورد مدل نشان داد، این شاخص از کانال سرمایه انسانی نیز می‌تواند بر رشد اقتصادی استان‌های کشور اثرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Cultural-Religious Industries on Iran's Economic Growth

نویسندگان [English]

  • sara hanjari 1
  • mehdi taghavi 2
  • fatollah Tari 3
  • Ahmad Jafari Samimi 4

1 4. PhD Candidate (Islamic economics), Allameh Tabataba'i University, Iran

2 1. Professor, Faculty of economics Allameh Tabataba'i University, Iran

3 2. Associated Professor, Faculty of economics, Allameh Tabatabae'i University, Iran

4 Professor, Faculty of economics, Mazandaran University, Mazandaran, Iran

چکیده [English]

Religious cultural industries such as religious tourism, the implementation of traditional religious ceremonies can have beneficial effects directly and indirectly on economic growth. Due to the high cultural and religious potential of Iran, Iran has many important features and capabilities. In this article, the effect of religious cultural industries on economic growth in selected provinces of Iran will be examined. In the framework of dynamic integration regression (GMM) during the period of 1379-1397, attention was paid to the data published in 1397 directly and indirectly from the channel Human capital is estimated. This model follows the study of Levine and Renelt using the principle of simplification based on the sample. Also, the results of the estimation are based on panel data regression. During the studied period, the effect of relative enhancement of religious cultural variables on economic growth is positive and significant. Also, the results of model estimation show that this indicator from the human capital can also affect the economic growth of the province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic growth
  • Cultural-Religious Industries
  • GMM
  • Iran's Provinces
منابع:
- پارسائیان، علی و سید محمد اعرابی(1382)،  " مدیریت استراتژیک " ،  دیوید، فرد آر.، دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ چهارم،.
- جعفری صمیمی. احمد، صالحی علی (1392)،. بررسی وضعیت حمل ونقل هوایی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در استانهای ایران، فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی، سال دوم، شماره 6.
- خراسانی. اباصلت. حسن زاده. سودابه. (1386)، " نیازسنجی آموزشی استراتژی ها و راهبردهای عملیاتی ". چاپ اول. تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
- رومر. دیوید .(1388)، " اقتصاد کلان پیشرفته"، ترجمه دکتر مهدی تقوی. ناشر دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات.
- سالواتوره، دومینیک- دیولیو، یوجین آ، اصول علم اقتصاد، ترجمه محمد ضیایی بیگدلی و نوروز­علی مهدی­پور، تهران: انتشارات کوهسار، 1384.
- سریع القم. محمود. (1372)، عقل و توسعه یافتگی، تهران، انتشارات سفیر.
- شاه طهماسبی. اسماعیل. (1392)، بررسی و مقایسه کارآیی نسبی استان ها در مدیریت کلان ورزشی در طول برنامه سوم و سال های ابتدایی برنامه چهارم. مجله پژوهش در علوم ورزشی. شماره 10.
- صالحی امیری. رضا؛ حسن زادگان. زهره (1386)، نقش صنعت فرهنگ بر توسعه فرهنگی، با تاکید بر کتابخوانی، مجله مدیریت فرهنگی، سال اول، شماره اول.
- صالحی امیری. رضا، کاوسی اسمعیل و پوراندخت تقدسی(1389)، بررسی عوامل مؤثر در صادرات کالاهای فرهنگی در ایران و ارائه راهبردهای مدیریتی، مجله مدیریت فرهنگی، سال چهارم، شماره 9.
- کیاکجوری. داوود کوزه‎گر. امین، امیری. بهناز (1391)، ضرورت کارآفرینی در توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه، صص 1-10، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، دانشگاه مازندران.
- نعیمی. امیر ، پزشکی راد، غلامرضا (1387)، نگاهی بر آموزش کارآفرینی در ایجاد اشتغال، اولین همایش نوآوری و کارآفرینی.
- یونسکو ( 1378)، "  فرهنگ، خلاقیت و بازار: گزارش جهانی فرهنگ " ، مرکز انتشارات کمیسیون ملی یونسکو در ایران.
 
- Anderson, William’s (2005),'’cultural economics development”, Michigan department of history, Arts and libraries.
- Asmet, elc. (2014), Culture, human agency, and economic theory: culture as a determinant of material Welfare, Journal of Socio- Economics Vol.30, PP. 379-391.
- Audretsch, David. and Roy Thurik. (2001), " Whats New about the Economy? Sources of Growth in the Manages and Enterpreneurial Economies", Industrial and Corporate Change, Vol.10, No.1, PP.267-315.
- Baumol , William . J. (1990), Entrepreneurship: productive, Unproductive, and Destructive, Journal of Political Economy.Vol.98. No. 5, Part 1, pp. 893-921.
- Balance, Robert, Forstner, Helmut., & Murray, Tracy, (1987), "Consistency Tests of Alternative Measures of Comparative Advantage", The Review of Economics and Statistics, Vol.69, No. 1, PP. 157-161.
- Balassa, Bela. (1965). "Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage", The Manchester School of Economics and Social Studies, Vol. 33, pp. 99-123.
- Balassa, Bela. (1986). "Comparative Advantage in Manufactured Goods: A Reappraisal", The Review of Economics and Statistics, Vol. 68, No.2, pp. 315-319.
- Batra Ahuvia, (2009). "Revealed Comparative Advantage, An Analysis for India and China", Indian Council for Research on International Economic Relations, Working Paper, No. 168.
- Brasili, A., Epofani, P., & Helg, R. (2000). "On the Dynamics of Trade Patterns", CESPRI, Working Paper, No. 115.
-Estiel Venkers, (2003). Social Norms and Econimic Theory. Journal of Economic Perspective: 99-117.
- Eeleke de Jong Routledge, (2009).Culture and Economics on Value, Economic and International Busines, Routledge.
- Guizo, Lus, Sapienza, Paola. and Zingales, Luigi.(2003) "Peoples opium? Religion and economic attitude, Journal of Monetary Economics, 50:225-282.
- Hakala, Alexandra. (2013), Entrepreneurial and Learning Orientation; Effect on Growth and Profitability in the Software Sector, Baltic Journal of Management, vol. 8, Iss.1, PP. 1-118.
- Hang. Min. (2007), Media Business Venturing A study on the Choice of Organization Make, Jonkoping International Business School.
- Harrison, Lawrence. Huntington, Samuel, (2000), “Culture Matters: How values shape?" Progress” New York: Basic Books.
- Iannacone, Laurance (1998), Introduction to the economics of religion, Journal of Economic Literature, Vol.36(September), PP. 1465-1496.
La Porta, Rafael., Lopez-De-Silanes, Florncio., Shleifer, Andrei and Vishny, Robert. W.(1997b) " Trust in Large organizations", The American Review, Vol, 87, No.2, PP:333-338.
- Lucas, Robert (1988, “On the mechanics of Economic Development “Journal of Monetary Economic، Vol 22, PP: 3-42.
- Last. A-K & Heike. Wetzel. (2010). The Efficiency of Germen Public Theatres: A Stochastic Frontier Analysis Approach, Journal of Cultural Economics. No.34, PP.89-110.
- Hudson, Jennifer (2004), Introduction: aid and Development, " Economic Journal", Vol .114, PP.185-190.
- Levine, Ross, Renelt, David. (1992) A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regressions. The American Economic Review, Vol. 82, No. 4, PP. 942-963.
-. Liesner, Henrich. (1958), "The European Common Market and British Industry", Economic Journal, Vol. 68, PP. 302-316.
- Momeni, Mohammad, Sarafi, Mahdi and Ghasemi Kharazmi,M.(2008), Structure and Function of Religious and cultural Tourism and the Need for Integrated Management of Metropolitan Mashhad, Geography and Regional Development, Vol, 11, PP. 13-38.
- Nonaka, Ikujiro, (1994). "A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation". Organization Science, Vol. 5, No. 1, PP. 14-37.
- Nurse, Keith (2006), “the cultural industries in Caricom: trade and development challenges”furdernder EU PROINVEST.
- Petrova, Maria( 2008). Inequality and Media Capture. Journal of Public Economics Vol.92(1-2). PP. 183-212.
- Romer, Paul M., "Endogenaus Tehnical Change", Journal of Political Economy, 1990, Vol. 98, No. 5, PP. S71- S101.
- Sausun, Gerhad (2005), International Flows Of Selected Cultural Goods and Services, 1994-2004., Springer Publication. , issues 5, No.10
- Sterlacchni .Alessandro, (2008), R & D, higher education and regional growth: Uneven Linkage among European regions, Reaserch Policy, Vol.37,No. (6-7), PP. 1096-1107.
- Saviotti, piter and  Pyka, A.J. " Lifestyle and Leisure: A Review and Annotated Bibliography " . School of Leisure, Sport and Tourism, University of Technology Sydney, On-line Bibliography 8, at: www. business.uts.edu.au./leisure/research/bibs.html. 2000.
- Thompson, Harold, (2002).“culture and economic development modernization to Globalization” theory & science (CAAP) ISSN:PP. 555-1527.
- Towse, Ruth. (2000), "cultural economics, copyright and the cultural industries', conference the long run at erasmos university of cultural Goods, 1980-98: Executive summery. P4
- Williamson John (2003), "From Reform Agenda to Damaged Brand Name" Finance & Development, September, PP:10-13
-Unido. 1986. "International Comparative Advantage in Manufacturing: Changing Profiles of Resource and Trade, Unido Publication, Sales No. E86LIB9, Vienna, United Nations, Industrial Development Organization.
CAPTCHA Image