نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا

2 استادیار بازاریابی، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، ,واحد بوئین زهرا

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوئین زهرا

4 کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

چکیده

توسعه بخش بانکی با تجمیع پس اندازهای داخلی و خارجی وتخصیص کارای آن به نیازهای سرمایه گذاری میتواند فرایند انباشت سرمایه را تسهیل و با کمک به رشداقتصادی موجب افزایش درآمدسرانه و توزیع عادلانه آن در جامعه شده و از این طریق به تأمین رفاه اجتماعی کمک نماید. بنابراین، تحقیق حاضر سعی نموده تأثیر توسعه بخش بانکی بر رفاه اجتماعی در استانهای ایران طی دوره 1396-1385 را بررسی نماید. به همین منظور از تابع رفاه اجتماعی سن بعنوان جایگزین رفاه اجتماعی و از تسهیلات داخلی بانکها به بخش خصوصی(درصدی از تولید ناخالص داخلی هر استان) بعنوان جایگزین توسعه بخش بانکی استفاده شده است. مدل تحقیق نیز با استفاده از دادههای تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردیده که نتایج نشان داد، تأثیر توسعه بخش بانکی بر رفاه اجتماعی در استانهای ایران مثبت و معنادار است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترل شامل نرخ تورم و نرخ بیکاری بر رفاه اجتماعی در استانهای ایران منفی و معنادار و تأثیر درآمدهای مالیاتی بر رفاه اجتماعی در استانهای ایران فاقد معناداری آماری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Banking Sector Development on Social Welfare in Iranian Provinces

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahabadi 1
  • Behnaz Khoshtinat 2
  • Mahdi Mirghiasi 3
  • Ali Moradi 4

1 Professor of Economics, Alzahra University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor of Marketing, Department of Management, Buinzahra Branch, Islamic Azad University,

3 MA in Business Management, Department of Management, Buinzahra Branch, Islamic Azad University,

4 MA in Economics. Arak Branch, Islamic Azad University

چکیده [English]

The development of the banking sector by collecting internal and external savings and its efficient allocation to investment needs can facilitate the process of capital accumulation and by boosting economic growth; it will increase the per capita income and its fair distribution in society and help to provide social welfare. Therefore, this research has tried to investigate the effect of banking sector development on social welfare in Iran's provinces during the period of 2007-2017. To this end, the sen social welfare function and the domestic credit to private sector by banks as an alternative to the banking sector development. The research model was estimated using panel data and generalized moment method. The results showed that the effect of banking sector development on social welfare in Iran's provinces is positive and significant. Also, the effect of control variables including inflation rate and unemployment rate on social welfare in Iran's provinces is negative and significant and the impact of tax revenues on social welfare in Iranian provinces is not statistically significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Welfare
  • Banking Sector Development
  • Panel Data
  • Iranian Provinces
منابع
ابراهیمی، محسن و آل مراد، محمود. (1390). تأثیر توسعه بازار پول بر توزیع درآمد در ایران. فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 6 ، صص 131-109.
امام­وردی، قدرت­اله، فراهانی، مهدی و شقاقی، فاطمه. (1390). بررسی تطبیقی اثر گسترش بازارهای مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با روش داده­های تلفیقی 2008-1975. فصلنامه علوم اقتصادی، سال چهارم، شماره14، صص72-45.
باری، نورمن(1380). رفاه اجتماعی. ترجمه اکبر میرحسینی و مرتضی نوربخش، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول.
حسن­زاده، علی و کاظم­نژاد، مهدی. (1387). مروری بر نقش بیمه در اقتصاد و بازار سرمایه ایران و برخی از کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته. فصلنامه صنعت بیمه، سال یکم، شماره3 و 4، صص269-231.
ختایی، محمود و موسوی نیک، سیدهادی. (1387). اثر نوسان­های نرخ ارز بر رشد اقتصادی با توجه به سطح توسعه بازارهای مالی. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، سال دهم، شماره37 ، صص19-1.
دادگر، یدالله و روح­الله نظری. (۱۳۸۸). ارزیابی شاخص­های توسعه مالی در ایران. اولین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران. تهران، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف.
دیزجی، منیره و آهنگری­گرگری، محدثه. (1394). تأثیر توسعه مالی بر توزیع درآمد در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه. فصلنامه اقتصاد مالی، دوره 9، شماره 33، صص 104-75.
زاهدی اصل، محمد(1388). مبانی رفاه اجتماعی. تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ دوم.
زراءنژاد، منصور و حسین­پور، عبدالکریم. (1393). بررسی تأثیر توسعه بازارهای مالی بر نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران. فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی، دوره 1، شماره 1، صص 29-1.
سپهردوست، حمید و  ابراهیم نسب، سمانه. (1393). رابطه توسعه بیمه عمر و رفاه اجتماعی با سلامت در ایران در سال­های 1360 تا 1390. فصلنامه رفاه اجتماعی، سال چهاردهم، شماره 53، صص 109-91.
شاه­آبادی، ابوالفضل.، مرادی، علی و نوروزی، میثم. (1395). تاثیر توسعه بازار پول و سرمایه بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت ایران با استفاده از روش تحلیل مولفه‌های اصلی. فصلنامه مطالعات و سیاست­های اقتصادی، دوره 12، شماره 2، صص 130-105.
شهیکی­تاش، محمدنبی.، مولایی، صابر و شیوایی، الهام. (1392). سنجش کاردینالی رفاه و ارزیابی اثر متغیرهای کلان بر رفاه اجتماعی در ایران بر مبنای رگرسیون فازی. فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، سال بیست و یکم، شماره 65، صص 182-165.
شیرکوند، سعید. (1391). سازمان­های پولی و مالی. انتشارات کویر، چاپ اول.
صامتی، مجید.، امیری، هادی و ایزدی، سعیده. (1391). تأثیر نرخ­های بهینه مالیات غیرمستقیم بر رفاه اجتماعی در ایران. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، سال پانزدهم، شماره 4، صص 73-51.
صامتی، مجید و سجادی، زهرا سادات. (1391). تأثیر توسعه مالی بر نابرابری توزیع درآمد: مطالعه موردی منتخبی از کشورهای در حال توسعه. پژوهشنامه اقتصاد کلان، سال هفتم، شماره 14، صص 150-129.
علیقلی، منصوره. (1396). تأثیر تسهیلات بانکی اعطا شده به بخش کشاورزی بر توزیع درآمد ایران. تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد 9، شماره 4، صص 84-67.
فرهمند، شکوفه.، طیبی، سید کمیل و کریمی، محسن. (1392). اثر تولید و رشد بخشی برفقر و رفاه اجتماعی در استان­های ایران (86-1379). جامعه­شناسی کاربردی، سال بیست و چهارم، شماره 2، صص 142-127.
فیض­زاده، علی و مدنی، سعید. (1379). تأمین اجتماعی و رفاه اجتماعی: شاخص شناسی برای تبیین و سنجش. فصلنامه تأمین اجتماعی، شماره 7، صص 232-209.
میچلی، جیمز. (1378). رفاه اجتماعی در جهان. ترجمه محمدتقی جغتایی، تهران، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، چاپ اول.
Agan, Y., Sevinc, E. & Orhan, M. (2016). Impact of main indicators macroeconomic on happiness. European Journal of Economic and Political Studies, 2 (2): 13-21.
Aghion, P. & Bolton, P. (1997). A trickle-down theory of growth and development with debt overhang. Review of Economic Studies, 64(2): 151-172.
Ahmed, A. R. & Masih, M. (2017). The role of financial development on income inequality in Malaysia. Journal of Economic Development, 34(2): 153 -168.
Banerjee, A. V. & Newman, A. F. (1993). Occupational choice and the process of development. Journal of Political Economy, 101: 274-298.
Beck, K. & Levine. R. (2007). Finance, inequality and the poor. Journal of Economic Growth, 12(1): 27-49.
Clarke, G., Lixin C. X. & Heng, Z. (2003). Finance and income inequality: Test of alternative theories. Policy Research Working Paper, No.2984, March 2003, 1-26.
Coricelli, F. & Roland, I. (2008). Finance and growth: When does credit really matter? CEPR Discussion Papers 68-85.
Dhrifi. A. (2013). Financial development and poverty: What role for growth and inequality? International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 3(4): 119–129.
Donou-Adonsou, F. & Sylwester, K. (2016). Financial development and poverty reduction in developing countries: New evidence from banks and microfinance institutions. Review of Development Finance, 6(1): 82-90.
Greenwood, J. & Jovanovic, B. (1990). Financial development, growth, and the distribution of income. The Journal of Political Economy, 98(5): 1076- 1107.
Goldsmith, R. W. (1969). Financial structure and development. New Haven, CT; Yale University Press.
Jeanneny, S. & Kangni, P. (2008). Financial development and poverty reduction: Can there be a benefit without a cost? IMF Working Paper, WP/08/62.
Kuznrts, S. (1955). Growth and income inequality. The American Economic Review, 45(1): 1-28.
Loughrey, J. & O'Donoghue, C. (2012). The impact of price changes on household welfare and inequality1999-2011. The Economic and Social Review, 43(1): 31-66.
Law, S. H., Tan, H. B & Azman-Saini, W. N. W. (2014). Financial development and income inequality at different levels of institutional quality. Emerging Markets Finance and Trade, 50(1S): 21-33.
Levine, R., Loayza, N., & Beck, T. (2000). Financial intermediation and growth. Journal of Monetary Economics, 46, 31-77.
Liang, Z. (2006). Financial development and income distribution: A system GMM panel analysis with application to urban China. Journal of Economic Development, 31(20): 1-21.
Loury, G. (1981). Intergenerational Transfers and the distribution of earnings. Econometrica, 49(4): 843-868.
Mckinnon, R. I. (1973). Money and capital in economic development. Washington DC: Brooking Institution.
Martinez-Vazquez, J. M., Vulovic, V. & Dodson, B. D. (2014). The impact of tax and expenditure policies on income disttribution: Evidence from a large panel of countries. Hacienda Pública Española 200 (2012): 6 Oct. 2014.
Park, D. & Shin, K. (2017). Economic growth, financial development, and income inequality. Emerging Markets Finance and Trade, 53(12): 2794-2825.
Robinson, J. (1952). Generalization of the general theory in the rate of interest and other essays. Mc Milan, London.
Ruprah, I. J. & Luengas, P. (2011). Monetary policy and happiness: Preferences over inflation and unemployment in Latin America. The Journal of Economics-Socio, 40(1): 59-66.
Schumpeter, J. A. (1911). Theory economics developmen. Cambridge, MA: Harvard University Press. (Revised editions in 1961).
Shaw, E. S. (1973). Financial deepening in economic development. New York: Oxford University Press.
CAPTCHA Image