نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران دفعات متعدد دچار حباب شده است. بخشی از حباب قیمت بورس اوراق بهادار تهران ناشی از شوک‌های احساسی است. اندازه‌گیری دقیق و بررسی میزان پایداری تأثیر شوک‌های احساسی بر روی حباب قیمت سهام از اهمیت خاصی برخوردار است. در این پژوهش باهدف کمی سازی علمی تأثیر شوک‌های احساسی بر حباب قیمت سهام و بررسی میزان پایداری تأثیرگذاری شوک‌های احساسی بر حباب قیمت سهام از داده‌های فصلی شاخص کل قیمت سهام سال 1374 تا 1393 استفاده‌شده است. نرم‌افزار مورداستفاده به‌منظور بررسی مدل تحقیق داینار می‌باشد. تأثیر متغیر مربوط به شوک احساسی سرمایه‌گذاران اندازه نسبی حباب قدیمی نسبت به حباب جدید می‌باشد که نوسانات حباب‌ها و نوسانات قیمت سهام را ایجاد می‌نماید. نتایج بیانگر آن است که شوک احساسی قسمت زیادی از نوسانات قیمت سهام را در مقایسه با نوسانات مصرف، سرمایه‌گذاری، و تولید توضیح می‌دهد. این شوک‌ها به اقتصاد واقعی از طریق محدودیت اعتباری منتقل می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Sentiment Shocks in Comparison to Fluctuations in Consumption, Investment and Production on the Stock Price Bubble

نویسندگان [English]

 • Narges Rahmaniani 1
 • Kiomars Sohaili 2
 • Shahram Fattahi 2

1 Ph.D. in Economics, Razi University

2 Associate Professor of Razi University

چکیده [English]

In recent years, stock price in the Tehran Stock Exchange has suffered many times from the bubble. Part of this bubble in the Tehran Stock Exchange is caused by sentiment shocks.
It is important to accurately measure and examine the stability of the impact of sentiment shocks on the stock price bubble. The purpose of this study is to quantify the impact of sentiment shocks on the stock price bubble and to investigate the stability of the impact of sentiment shocks on the stock price bubble. To do so, quarterly data on total stock price index for the period 1995 -2014 were used.
The software used to investigate the research model is Dynar. The impact of variable which is related to the investor’s sentiment shock is the relative size of the old bubble to the new bubble, which causes bubble fluctuations and stock price fluctuations. The results indicate that sentiment shock explains much of the stock price fluctuations as compared to consumption, investment, and production fluctuations. These shocks are transmitted to the real economy through credit constraints.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tehran Stock Exchange
 • stock price bubble
 • sentiment shock
 • Dynamic Stochastic General Equilibrium
 • Dynar software
 1. الف- فارسی

  1. برانسون، ویلیام اچ. (1374)، تئوری و سیاستهای اقتصاد کلان، ترجمة عباس شاکری، چاپ اول، تهران، انتشارات:نشر نی.
  2. بیات، مرضیه؛افشاری،زهرا و توکلیان، حسین (1395)، «سیاست پولی و شاخص کل قیمت سهام در چارچوب یک مدل DSGE»، فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، دوره 24، شماره 78، صص: 206-171.
  3. توکلیان ، حسین و صارم، مهدی (1396)، الگوهای DSGE در نرم افزار DYNARE ، چاپ اول، تهران، انتشارات: ن پژوهشکده پولی و بانکی.
  4. حیدرپور، فرزانه؛تاری وردی،یداله و محرابی، مریم (1392)، «تأثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر بازده سهام»، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، دوره 6، شماره 1، صص: 13-1.
  5. راعی، رضا و تلنگی، احمد (1391)، مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته، چاپ ششم، تهران: انتشارات سمت.
  6. رضایتی، مهدی؛چاوشی، کاظم و سهرابی عراقی، محسن (1395)، «بررسی اثر سودهای غیره منتظره بر احساسات سرمایه گذار تحت پدیده شهود نمایندگی در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه دانش سرمایه­گذای، دوره 5، شماره 19، صص: 66-53.
  7. ستایش، محمد حسین؛ شمس الدینی، کاظم (1395)، « بررسی رابطه‌ی بین گرایش احساسی سرمایه گذاران و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه پیشرفت­های حسابداری، دوره 8، شماره 1، صص: 125-103.

  8. سرلک ، کبری؛ علیپور درویش ، زهرا و وکیلی فرد،  حمید رضا (1391)، «تأثیر تصمیم­گیری احساسی سرمایه­گذاران و متغیرهای تکنیک بنیادی بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، دوره 5، شماره 4، صص: 12-1.

  1. سلمانی بی شک، محمد رضا؛ برقی اسکویی، محمد مهدی و لک ، سودا (1395)، «تأثیر شوک‌های سیاست پولی و مالی بر بازار سهام ایران»، تحقیقات مدلسازی اقتصادی ، دوره 6، شماره 22، صص: 131-93.
  2. عباسیان، عزت اله؛فرزانگان،الهام و نصیرالاسلامی، ابراهیم (1394)، «بی قاعدگی حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد محدودیت در آربیتراژ»، فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، دوره 23، شماره 76، صص: 92-75.
  3. لسلی ، درک (1379)، اقتصاد کلان پیشرفته (فراتر از IS و LM)، ترجمة اکبر توکلی، چاپ اول، اصفهان، انتشارات:دانشگاه اصفهان.
  4. منکیو، گریگوری (1391)، اقتصاد کلان، ترجمة حمیدرضا برادران شرکاء وعلی پارساییان، چاپ ششم، تهران، انتشارات:دانشگاه علامه طباطبایی.

   

  ب- انگلیسی

  1. Asadi, Ehsan, Zare, Hashem, Ebrahimi, Mehrzad, & Piraiee, Khosrow. (2018). Sentiment Shock and Stock Price Bubbles in a Dynamic Stochastic General Equilibrium Model Framework: The Case of Iran. Iranian Journal of Economic Studies, Vol. 7, No. 2, PP. 115-150.
  2. Baker, Malcolm, & Wurgler, Jeffrey (2006). Investor sentiment and the cross‐section of stock returns. The Journal of Finance, Vol. 61, No. 4, PP. 1645-1680.
  3. ---------- (2007). Investor sentiment in the stock market. The Journal of Economic Perspectives, Vol. 21, No. 2, PP. 129-152.
  4. Baker, Malcolm, Wurgler, Jeffrey & Yuan, Yu (2012). Global, local, and contagious investor sentiment. Journal of Financial Economics, Vol. 104, No. 2, PP. 272-287.
  5. Bandopadhyaya, Arindam, & Jones, Anne, Leah (2006). Measuring investor sentiment in equity markets. Journal of Asset Management, Vol. 7, No. 3, PP. 258-269.
  6. Bashiri, Sahar, Pahlavani, Mosayeb & Boostani, Reza (2016). Optimal Monetary Policy and Stock Market Fluctuation, Applied Economics and Finance. Vol. 3, No. 2, pp. 157-178.
  7. ---------- (2016). Stock Market Bubbles and Business Cycles: A DSGE Model for the Iranian Economy. Iranian Economic Review. Vol. 21, No. 4, pp. 969-1002.
  8. Chen, Wei, ju (2013). Can corporate governance mitigate the adverse impact of investor sentiment on corporate investment decisions? Evidence from Taiwan. Asian Journal of Finance & Accounting, Vol. 5, No. 2, pp. 101-126.
  9. Cornelli,  Francesca, Goldreich, David & Ljungqvist, Alexander (2006). Investor sentiment and pre‐IPO markets. The Journal of Finance, Vol. 61, No. 3, pp.1187-1216.
  10. Dorn, Daniel (2009). Does sentiment drive the retail demand for IPOs?. Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 44, No. 1, pp. 85-108.
  11. Ehsan Asadi, Hashem Zare, Mehrzad Ebrahimi, Khosrow Piraiee (2018). Sentiment Shock and Stock Price Bubbles in a Dynamic Stochastic General Equilibrium Model Framework: The Case of Iran. Iranian Journal of Economic Studies, Vol. 7, No. 2, pp. 115-150
  12. Grundy, Bruce, D., & Li, Hui (2010). Investor sentiment, executive compensation, and corporate investment. Journal of Banking & Finance, Vol. 34, No. 10, pp.2439-2449.
  13. Hengelbrock, Jordis, Theissen, Erik, & Westheide, Christian. (2013). Market response to investor sentiment. Journal of Business Finance & Accounting, Vol. 40, No. 7-8, pp. 901-917.
  14. Ikeda, Daisuke (2013). Monetary Policy and Inflation Dynamics in Asset Price Bubbles, Bank of Japan Working Paper Series, No.13-E-4.
  15. Kim, Taehyuk., & Ha, Aejin. (2010). Investor sentiment and market anomalies, SSRN Electronic Journal.
  16. Liston, Daniel. Perez. (2016). Sin stock returns and investor sentiment. The Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 59, No. 3, pp. 63-70.
  17. Mei-Chen Lin. (2010). The Effects of Investor Sentiment on Returns and Idiosyncratic Risk in the Japanese Stock Market, International Research Journal of Finance and Economics, Vol. -, No. 60, pp. 29-43.
  18. Miao, Jianjun, Wang, Pengfei, & Xu, Zhiwei (2012). Stock Market Bubbles and Monetary Policy, manuscript, Boston University and HKUST.
  19. ---------- (2013). A Bayesian DSGE Model of Stock Market Bubbles and Business Cycle, manuscript, Boston University and HKUST.
  20. Nistico, Salvatore (2003). Monetary policy and stock-price dynamics in a DSGE framework. LIEF Working Paper, No. 28.
  21. Paetz, Michael, & Gupta, Rangan (2016). Stock price dynamics and the business cycle in an estimated DSGE model for South Africa. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Vol. 44, No. 3, PP. 166-182.
  22. Smales, Lee (2014). News sentiment and the investor fear gauge. Finance Research Letters, Vol. 11, No. 2, PP. 122-130
  23. Smets, Frank, & Wouters, Raf (2003). An estimated dynamic stochastic general equilibrium model of the euro area, Journal of the European economic association, Vol. 1, No. 5, PP. 1123-1175.
  24. Uygur, Utka, & Taş, Oktay. (2014). The impacts of investor sentiment on different economic sectors: evidence from Istanbul stock exchange. Borsa Istanbul Review, Vol. 14, No. 4, PP. 236-241
  25. Zhang, Cathy. (2008). Defining, modeling, and measuring investor sentiment. University of California, Berkeley, Department of Economics.

   

CAPTCHA Image