نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه پیام نور بخش مرکز

2 استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه پیام نور بخش مرکز

3 دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه پیام نور بخش مرکز

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی نقش ابزارهای سیاستی از قبیل نرخ بهره و نرخ ارز بر هدفگذاری تورم در قالب مدل کینزین های جدید با لحاظ ناهمگنی انتظارات کارگزاران اقتصادی است. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای دوره زمانی 1368-1397 استفاده شده است. در این مطالعه الگوی انتظارات عقلائی و انتظارات محدود شده مبتنی بر الگوی انتظارات تطبیقی برای اعمال محدودیت های عملگرهای شکل دهی انتظارات در کارگزاران اقتصادی به منظور پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر این موضوع بود که تورم انتظاری عامل تاثیر گذاری بر تورم است. در اینصورت می‌توان گفت که به منظور کنترل نرخ تورم، یک سیاست مهم که باید از سوی بانک مرکزی دنبال گردد کنترل و مدیریت انتظارات است. همچنین نتایج بیانگر این موضوع بود که کانال اثر گذاری نرخ رشد حجم پول بر تورم، تورم انتظاری است که با توجه به نرخ های بالای رشد پول در سال‌های اخیر، مقدار قابل توجهی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Policy maker's inflation targeting with heterogeneous inflation expectations in economics agents

نویسندگان [English]

 • Asghar aboulhasani 1
 • Bita Shaygan 1
 • Yeganeh Mousavi Jahromi 2
 • zahra zandian 3

1 Associate Professor, Faculty of Economics and Management, Payame Noor University, Central Center

2 Professor, Faculty of Economics and Management, Payame Noor University, Central Branch

3 PhD student, Faculty of Economics and Management, Payame Noor University, Central Branch

چکیده [English]

The purpose of the present study is to investigate the role of policy instruments such as interest rate and exchange rate on inflation targeting in the new Keynesian model in terms of heterogeneous economic agents' expectations (HANK). In this study, the model of rational expectations and constrained expectations based on adaptive expectations model is used to apply constraints of expectations shaping operators in economic agents to predict macroeconomic variables. The results indicate that expected inflation is a factor affecting inflation. In this case, it can be said that in order to control the inflation rate, one important policy that should be followed by the central bank is to control and manage expectations. The output gap coefficient, as expected, is negative. This rate reflects structural problems with the supply of goods. The results indicate that the major factor affecting inflation is the money growth rate. In this channel model, the effect of money growth rate on inflation is expected inflation, which is a considerable amount given the high rates of money growth in recent years. So the growth of the money supply will have a huge impact on the inflation rate.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Heterogeneous expectations
 • Monetary policy
 • Inflation targeting
 • Dynamic stochastic general equilibrium model
 1. منابع

  الف) فارسی

  1. 1.       توکلیان، حسین (1393)، "برآورد درجه سلطه مالی و هزینه‌های رفاهی آن، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی"، فصلنامه پژوهش‌های پولی بانکی، شماره 21، صص 329-359.
  2. 2.       خلیلی عراقی، منصور و گودرزی فراهانی، یزدان (1395)، "پایداری تورم در ایران با رویکرد ناهمگنی کارگزاران اقتصادی در مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)"، فصلنامه علمی پژوهشی مدل‌سازی اقتصادی، شماره 10(4)، صص 1-23.
  3. 3.       خواجه محمدلو، علی و خداویسی، حسن (1396)، "بررسی ارتباط نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره تحت رویکرد تئوریهای فیشر در اقتصاد ایران"، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران، شماره 15، صص 221-199.
  4. 4.       رستم زاده پرویز و گودرزی فراهانی یزدان (1396)، "جایگزین سازی درآمد دولت از طریق درآمدهای مالیاتی با طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)"، پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهش های اقتصادی)، شماره ۱۷ (۴)، صص ۱۲۱-۱۴۵.
  5. 5.       شاهمرادی، اصغر و صارم، مهدی (1392)، "سیاست پولی بهینه و هدف‌گذاری تورم در ایران"، تحقیقات اقتصادی، شماره 48(2)، صص 25-42.
  6. 6.       عیسی زاده، سعید، مروت، حبیب، شریفی، امید (1395)، "شبیه‌سازی انتظارات تورمی ناهمگن در ایران"، فصلنامه علمی - پژوهشی مدلسازی اقتصادی، شماره 10(36)، صص 101-123.
  7. 7.       کازرونی، علیرضا، اصغرپورحسین و نفیسی مقدمق مریم (1396)، "بررسی عوامل مؤثر بر تورم در ایران: کاربرد منحنی فیلیپس هایبریدی کینزی‌های جدید(رویکرد رگرسیون کوانتایل)"، پژوهش های اقتصاد پولی، مالی، شماره 24(14)، صص 115-134.
  8. 8.       کمیجانی، اکبر و عزیزنژاد، صمد ( 1396)، "تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر نوسانات متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در ایران"، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، شماره17، صص 943-929.
  9. 9.       یزدانی، مهدی و مومنی، سید مجید (1396)، "هدف‌گذاری تورم با توجه به قاعده تیلور و مک‌کالوم متغیر با زمان در ایران"، پژوهش های اقتصاد پولی، مالی، شماره 24(13)، صص 200-228.
   1. 10.    Achdou, Y., J. Han, J.-M. Lasry, P.-L. Lions and B. Moll (2017), “Income and Wealth Distribution in Macroeconomics: A Continuous-Time Approach”, mimeo.
   2. 11.    Aiyagari, R., (1994), “Uninsured Idiosyncratic Risk and Aggregate Saving”, Quarterly Journal of Economics, Vol. 109 (3), PP. 659-84.
   3. 12.    Anari, A& Demirguc-Kunt, A &Kolari, J (2016). "Dynamics of interest and inflation rates" , Journal of Empirical Finance, Vol. 39, PP. 129-144.
   4. 13.    Bartolomeo, Giovanni & Beqiraj, Elton & Di Pietro, Marco, (2015). "Beliefs formation and the puzzle of forward guidance power," EconStor Preprints 175198, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics.
   5. 14.    Coibion, O., Gorodnichenko, Y. & Weber, M. (2018), “Monetary Policy Communications and Their Effects on Household Inflation Expectations”, NBER Working Paper No w25482, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3324063.
   6. 15.    Debortoli, Davide, and Jordi Gali. (2017). “Monetary Policy with Heterogeneous Agents: Insights from TANK models”. Working papers, Department of Economics and Business, Universitat Pompeu Fabra.
   7. 16.    Engel,Charles. Lee,Dohyeon .Liu,Chang.Liu, Chenxin& Pak Steve. & Wu, Yeung(2018), “The uncovered interest parity puzzle, exchange rate forecasting, and Taylor rules”, Journal of International Money and Finance, Vol. 2, PP. 12-34.
   8. 17.    Gali, J.& Gertler, M. et al.(2005). “Robustness of the Estimates of Hybrid New Keynesian Phillips Curve”. Journal of Monetary Economics, Vol. 52, No. 6, pp. 1107- 1118.
   9. 18.    Huggett, Mark, (1996) “Wealth Distribution in Life-cycle Economies”, Journal of Monetary Economics, Vol. 38 (3), PP. 469–494.
   10. 19.    Kaplan, Greg, and Giovanni L, Violante. (2014). “A Model of the Consumption Response to FiscalStimulus Payments”. Econometrica, Vol. 82 (4), PP. 1199–1239.
   11. 20.    Kaplan, Greg, Benjamin Moll, and Giovanni L. Violante. (2016). “A Note on Unconventional MonetaryPolicy in HANK”. Unpublished.
   12. 21.    Kaplan, Greg, Benjamin Moll, and Giovanni L. Violante. (2016a). “Monetary Policy According toHANK”. National Bureau of Economic Research Working Paper 21897.
   13. 22.    Kaplan, Greg, Benjamin Moll, and Giovanni L. Violante. (2018). “Monetary Policy According toHANK: Dataset”. American Economic Review. https://doi.org/10.1257/aer.20160042.
   14. 23.    Kaplan, Greg, Giovanni L. Violante, and Justin Weidner. (2014). “The Wealthy Hand-to-Mouth”. BrookingsPapers on Economic Activity, Vol. 48, PP. 77–153.
   15. 24.    Nuño, G. and B. Moll (2017). “Social Optima in Economies with Heterogeneous Agents”, Review of Economic Dynamics, forthcoming.
   16. 25.    Nuno, Galo, and Carlos Thomas. (2016). “Optimal monetary policy with heterogeneous agents”. Working Papers 1624.
   17. 26.    Miyajima, K. & Yetman, J. (2018), “Assessing Inflation Expectations Anchoring for Heterogeneous Agents: Analysts, Businesses and Trade Unions”, BIS Working Paper No. 759. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3302315.
   18. 27.    Preston, B. (2006), “Adaptive learning, forecast-based instrument rules and monetary policy”, Journal of Monetary Economics, Vol. 53(3), PP. 507-535.
   19. 28.    Tobin, James (1972). "Technological Development and Employment," Cowles Foundation Discussion Papers 348, Cowles Foundation for Research in Economics, Yale University.

  ب) لاتین:

   

   

   

   

   

CAPTCHA Image