نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز،شیراز، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه اسلامی واحد شیراز،واحد شیراز، ایران،

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه اسلامی واحد شیراز،واحد شیراز، ایران

چکیده

شناسایی و تبیین ارتباط بین دو پدیده‌ی تورم و بیکاری در اقتصاد کشور از نظر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاسی از جایگاه ویژه-ای برخوردار است. بررسی رابطه‌ی میان تورم و بیکاری می‌تواند سیاست‌گذاران و اقتصاددانان را در بررسی عملکرد اقتصادی یاری دهد. منحنی فیلیپس یکی از مشهورترین روابط در اقتصاد کلان است که به بررسی ارتباط بین تورم و بیکاری پرداخته است. منحنی فیلیپس کینزبن‌های جدید در دهه 1990، براساس چسبندگی‌های اسمی و انتظارات عقلایی شکل گرفته و به طور گسترده در مدل‌های ساختاری پویای تورمی مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی به برآورد منحنی فیلیپس هایبریدی نئوکینزینی در ایران طی سالهای 1395:4-1373:1 و بررسی اثر تکانه‌های تکنولوژی، فشار هزینه، مخارج دولت، نفتی و پولی بر تورم پرداخته می‌شود. نتایج پژوهش بیانگر آن است که الگوی ارائه شده به خوبی رفتار ادواری و نوسانات متغیرها را شبیه‌سازی می‌کند. همچنین، تکانه‌های مخارج دولت، فشار هزینه باعث افزایش تورم و تکانه‌های نفتی ، پولی و تکنولوژی باعث کاهش تورم می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Hybrid New Keynesian Phillips Curve in framework a Dynamic Stochastic General Equilibrium Model

نویسندگان [English]

 • Parto Kiyanpor 1
 • Abbas Amminifard 2
 • hashem zare 3
 • mehrzad ebrahimi 3

1

2 Assistant Professor of Economics, Department of Economics

3 Assistant Professor of Economics, Department of Economics

چکیده [English]

The identification and explanation of the relationship between inflation and unemployment in the country’s economy has a special place in the process of economic and political decision - making. Assessing the relation between inflation and unemployment can help policymakers and economists to assess economic performance. Phillips curve is one of the most famous relationships in the macro economy which explores the relation between inflation and unemployment. The New Keynesian Phillips Curve was formed in the 1990s based on nominal rigidity and rational expectations, and has been widely used in dynamic inflation models and in the study of monetary policy. This study estimated a Hybrid New Keynesian Phillips Curve in Iran between years 1995:1-2017:4 using a dynamic stochastic general equilibrium model and exploring the effects of technology, cost push, government expenditures, oil, and monetary shocks on inflation. The results of this study showed that the proposed model simulates the periodic behavior and variations of the variables as well. Also, government expenditure, cost push shocks increased inflation and technology, oil, and monetary shocks decreased inflation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • New Keynesian Phillips curve
 • Estimation
 • inflation
 • Dynamic stochastic General Equilibrium
 • Monetary Policy
 1. منابع

  الف) فارسی

  1. 1.          اصلانی،پروانه؛ و جاوید بهرامی (1390)، «تأثیر شوک­های نفتی بر نوسانات بخش مسکن ایران: یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی» رساله دکتری، گروه اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی.
  2. 2.          افشاری، زهرا ؛و مرضیه بیات (1393)، «مقایسه قدرت پیش­بینی منحنی فیلیپس کینزین جدید هایبریدی و مدل ARIMA از تورم ، فصلنامه علوم اقتصادی، شماره 26، دوره 8، صص1-11.      
  3. 3.          امیری، حسین؛ و ابراهیم گرجی (1390)، «برآورد منحنی فیلیپس با استفاده از مدل­های رگرسیونی انتقال ملایم»، فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، شماره 3، دوره 1،صص 169-190.       
  4. 4.          امیری، حسین؛ رحمانی، تیمور؛ و میثم رافعی، (1391)، «استخراج منحنی فیلیپس کینزین­های جدید و تحلیل مدل­های قیمت‌گذاری»، فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، شماره 19، دوره 6،صص1-20.
  5. 5.          الهی، ناصر؛ نجف­زاده، امیر حسین؛ و میترا علیا (1395)، «آزمون فروپاشی منحنی فیلیپس بعد از بحران بزرگ برای کشور ایران. مطالعات و سیاست­های اقتصادی»، فصلنامه مطالعات و سیاست­های اقتصادی، شماره2، دوره 12، صص 37-70.
  6. 6.          پرمه، زورار؛ قربانی، محمد؛ توکلیان، حسین؛ و ناصر شاهنوشی فروشانی (1395)، «بررسی اثر تکانه­های اقتصادی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 80، دوره 20، صص 75-119.          
  7. 7.       توکلیان، حسین (1391)، «بررسی منحنی فیلیپس کینزی جدید در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره3، دوره 47، صص1-22. 
  8. 8.          جعفری صمیمی، احمد؛ طهرانچیان، امیرمنصور؛ ابراهیمی، ایلناز؛ و روزبه بالونژاد نوری (1393)، «اثر تکانه‌های پولی و غیر پولی بر تولید و تورم در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی در شرایط اقتصادباز: مطالعه موردی اقتصاد ایران»، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، شماره 10، دوره 3، صص1-32.
  9. 9.          جعفری صمیمی، احمد؛ طهرانچیان، امیرمنصور؛ بالونژاد نوری، روزبه؛ و ایلناز ابراهیمی (1394)، «استخراج منحنی فیلیپس با استفاده از الگوی باز تعادل عمومی پویای تصادفی :مطالعه موردی اقتصاد ایران»، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، شماره 4، دوره15،صص 193-216.   
  10. 10.       جلائی، عبدالمجید؛ و مهدی شیرافکن (1388)، «تأثیر سیاست پولی بر سطح بیکاری از طریق تحلیل منحنی فیلیپس نئوکینزین در ایران »، فصلنامه اقتصاد کلان، شماره 35، دوره 1. 9، صص 13-36.
  11. 11.       حسینی، صفدر؛ و مریم شکوهی (1394)، «بررسی عوامل موثر بر تورم با تأکید بر نقش انتظارات گذشته­نگر و آینده­نگر»، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، شماره 1، دوره 15، صص 209-228.
  12. 12.       رحمانی، تیمور؛ حسین و امیری (1390)، «تخمین منحنی فیلیپس کینزین­های جدید در ایران با استفاده از رویکردهای هم انباشتگی و VAR»، فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، شماره 59، دوره 19، صص 81-100.
  13. 13.       رحمانی، تیمور؛ و حسین امیری (1391)، «منحنی فیلیپس هایبریدی کینزین­های جدید و بررسی تجربی آن در ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 1، دوره 47، صص91-112.
  14. 14.       رضایی­فر، محمدرضا؛ و محمدرضا زارع مهرجردی (1394)، «بررسی رابطه بین تورم و بیکاری در مناطق روستایی ایران: کاربرد منحنی فیلیپس نیوکلاسیک­ها»، فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، شماره 17، دوره5، صص63- 82.     
  15. 15.       شاهمرادی، اصغر؛ و ایلناز ابراهیمی (1389)، «ارزیابی اثرات سیاست­های پولی در اقتصاد ایران در قالب یک مدل پویای تصادفی نیوکینزینی»، فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 3، دوره2،صص31-56.           
  16. 16.       کازرونی، علیرضا؛ اصغرپور، حسین؛ و مریم نفیسی مقدم (1396)، «بررسی عوامل موثر بر تورم در ایران: کاربرد منحنی فیلیپس هایبریدی کینزی­های جدید(رویکرد رگرسیون کوانتایل»، فصلنامه پژوهش­های اقتصاد پولی، مالی، شماره 14، دوره24، صص 115-135. 
  17. 17.       گرجی، ابراهیم؛ و علیرضا اقبالی (1386)، «برآورد منحنی فیلیپس در ایران (با رویکردی به انتظارات تطبیقی و انتظارات عقلایی»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 3، دوره 80، صص 121-143.
  18. 18.       گرجی، ابراهیم؛ و مهدی فولادی (1388)، «مقایسه تطبیقی منحنی فیلیپس کینزی­های جدید با منحنی­های فیلیپس متعارف برای اقتصاد ایران »، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 2، دوره 44، صص 193-208.  
  19. 19.       عرفانی، علیرضا؛ سمیعی، ندا؛ و فرزانه صادقی (1395)، «برآورد منحنی فیلیپس مرکب کینزین­های جدید برای اقتصاد ایران»، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، شماره 1، دوره 16،صص95- 119.            
  20. 20.       محبی، سام؛ شهرستانی، حمید؛ و کامبیز هژبر کیانی (1396)، «شوک­های مالی و نقش سیاست پولی در اقتصاد ایران با فرض وجود بازار بین بانکی در یک مدل DSGE»، فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، شماره 81، دوره 25، صص123- 153.
  21. 21.       مرزبان، حسین؛ و مهدی نجاتی (1388)، «شکست ساختاری در ماندگاری تورم و منحنی فیلیپس در ایران»، فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، شماره 2، دوره 3،صص1- 26.
  22. 22.       موسوی محسنی، رضا؛ و مریم سعیدی­فر (1385)، «منحنی فیلیپس و تأثیرگذاری سیاست پولی در اقتصاد ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 1، دوره 41، صص 281-303.
   1. 1.         Arruda, Elano Ferreira., oliveira de, Olivindo., Arruda, Maria Thaita & Castelar, Ivan (2018), " Business cycles, expectations and inflation in Brazil: a New-Keynesian Phillips curve analysis", CEPAL review,Vol.14.No.1.pp.143-158.
   2. 2.         Baptiste,Fredo jean (2012), "Forecasting with the New Keynesian Philips curve: Evidence from survey data", Economics Letters,Vol. 117. No. 3.pp.811-813.
   3. 3.         Bouda, Milan (2013), " Estimation of the new Keynesian Philips curve in the czech environment". Acta Oeconomica Pragensia, University of Economics, Prague(5). pp.31-46. 
   4. 4.         Calvo, Guillermo A (1983), "Staggered Prices in a Utility Maximizing Framework".Journal of Monetary Ecoomics, Vol.12.No.3. pp.383-398.      
   5. 1.         Chauvet, Marcelle., Hur, Jooyoung & Kim, Insu (2017)," Assessment of hybrid Phillips Curve specifications",Economics Letters , Vol.156.No.c.pp. 53-57.
   6. 2.         Chorteas, Georgios., Magonis, George & Panagiotidis, Theodore (2012). "The Asymmetry of the New Keynesian Phillips Curve in the Euro Area". Economic Letters, Vol. 114. No.2. pp. 161-163
   7. 3.         Friedman, Milton (1968) , "The role of monetary policy", The American Economic Review,Vol. 58.pp. 1-17.
   8. 4.         Fuhrer, Jeffrey C., Moore, George R & Schuh, Scott D (1995), " Estimating the linear-quadratic inventory: Maximum likelihood versus generalized method of moments", Journal of Monetary Economics, Vol.35.No.(1).pp. 115-157.  
   9. 5.         Gali, Jordi & Gertler, Mark (1999), "Inflation dynamics: a structural econometric approach", Journal of Monetary Economics, Vol.44. No.2. pp .195-222. 
   10. 6.         Gruen, David., Pagan, Adrian & Thompson, Christopher (1999), " The Phillips Curve in Astrelia", Journal of Monetary Economics, Vol. 44.No.2.PP. 259-278.
   11. 7.         Henzel, Steffen & Wollmershaeuser, Timo (2008), "The New Keynesian Phillips Curve and the Role of Expectations: Evidence From theCES ifo World Economic Survey" , Economic Modeling, Vol. 25. No. 5.pp. 811-832.
   12. 8.         Hanson, Lydia (2017), "The Hybrid New Keynesian Philips Curve: A case study of Ghana", Master thesis, University of Oslo
   13. 9.         Jondeau, Erico & Bihan, Herve Le (2005), "Testing for The New Keynesian Phillips Curve; Additional International Evidence",Economic Modelling, Vol. 22. No.3 pp. 521-550.
   14. 10.      Lee, Dong jin & Yoonb, Jai Hyung (2016), " The New Keynesian Phillips Curve in multiple quantiles and the asymmetry of monetary policy ", Economic Modelling, Vol.55,pp. 102–114.
   15. 11.      Phelps, Edmund s (1968), " Phillips curves, expectations of inflation and optimal employment over time" Economica, Vol.35.No.13.pp. 288-296.
   16. 12.               Phillips,William (1958) , " The Relation between Unemployment and the Rate of Change in Money Wages in the U.K 1861-1957 ",Economica,Vol. 25. No.100.pp. 183-99.
   17. 13.      Roberts, John M (1995), " New Keynesian economics and the Phillips Curve" Journal of Money, Credit and Banking,Vol. 27.No.4.pp. 975-984.
   18. 14.      Saz,Gokhan (2011), "The Turkish Philips Curve Experience and the New Keynesian Philips Curve: A Conceptualization and Application of a Novel Measure for Marginal Costs",International Research Journal of Finance and Economic,Vol.63.pp.8-45.
   19. 15.      Taylor, John B ( 1980). "Aggregate Dynamics and Staggered Contracts," The Journal Of Political Economy, Vol.88.No. 1.PP. pp.1-23.
    42. Vasilev, Aleksandar (2015), " New Keynesian Philips Curve Estimation: The case of Hungary (1981-2006)", Managing Global Transitions,Vol. 13.No.4. pp.355-367.
   20. 16.      Xu, Qifa., Niu, Xufeng ., Jiang, Cuixia & Huang, Xue (2015). "The Philips curve in the USA:A nonlinear quantile regression approach", Economic Modeling,Vol. 49.pp.186-197.

  ب) لاتین:

CAPTCHA Image