نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصادی و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران

چکیده

این مقاله اثر افزایش نرخ ارز بر تقاضای نیروی کار در 23 گروه کارگاه‌های صنعتی ده نفر کارگر و بیشتر با کد ISIC دو رقمی را طی دوره زمانی 1379 تا 1394 با استفاده از روش پنل پویای گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) بررسی می‌کند. افزایش نرخ ارز از دو کانال، تقاضای نیروی کار را تحت تاثیر قرار می‌دهد: 1-افزایش نرخ ارز موجب ارزان تر شدن کالاهای داخلی در برابر کالا‌های خارجی می‌شودکه تقاضای تولیدات کارگاه‌ها را افزایش می‌دهد و تاثیر مثبتی بر تقاضای نیروی کار دارد 2- افزایش نرخ ارز موجب گران‌تر شدن نهاده‌های وارداتی و به تبع آن موجب افزایش هزینه تولید می‌شود که تقاضا برای نیروی کار را کاهش می دهد. اثر خالص تغییرات اشتغال از نرخ ارز به برآیند این دو کانال بستگی دارد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که اثر خالص افزایش نرخ ارز بر اشتغال کارگاه‌های صنعتی منفی و قابل توجه است که حاکی از وابستگی شدید فرآیند تولید کارگاه‌های صنعتی به نهاده‌های خارجی می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exchange Rate and Labor Demand in Iran Manufacturing

نویسندگان [English]

 • hossein samsami 1
 • Hassan Ardizi 2

1 Assistant Professor, Faculty of Economics and Political Science, University Of Sahid Beheshti, Tehran, Iran

2 MSc. Student Of Economics, University Of Sahid Beheshti, Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract
This paper examines the effect of exchange rate increase on Iran's manufacturing industries labor demand for the period of 2001-2016, by using the dynamic panel generalized method of moments (GMM). The exchange rate influences the demand for labor through two channels: first, while an increase in exchange rate makes home products cheaper relative to foreign products, increases the manufacturing product demand and has a positive effect on labor demand. Second, an increase in exchange rates makes imported inputs more expensive and, consequently, increases production costs that decrease demand for labor. The net effect of employment changes that caused by the exchange rate depends on the sum of these two channels. The results of this study show that the net effect of increasing exchange rate on employment of manufacturing industries is negative and significant, which indicates the high dependence of the manufacturing process in manufacturing industries on foreign inputs. c

کلیدواژه‌ها [English]

 • exchange rates
 • labor demand
 • manufacturing
 • Iran
 1. منابع

  الف) فارسی

  1. 1.         امامی، کریم؛ و الهه ملکی (1393) «بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر اشتغال در ایران»، فصلنامه علوم اقتصادی، شماره 26، صص 95-112.
  2. 2.         دانش جعفری، داوود؛ سردارشهرکی، علی؛ اثنی عشری، هاجر ؛ و یحیی حاتمی (1392) «تاثیر تکانه نرخ ارز بر چالش‌‌‌‌‌‌‌‌‎‎‌‌ها و چشم انداز اشتغال بخش صنعتی ایران »، فصلنامه سیاست‌های راهبردی کلان، شماره 1، صص 93-104.
  3. 3.         فرزام، وحید، فاطمه طالقانی و ربابه خیل کردی (1395) «تاثیر جهش‌های پولی نرخ ارز بر اشتغال بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات در ایران »، فصلنامه پژوهش‌های اقتصاد ایران، شماره 67، صص 83-112.
  4. 4.         لشکری، محمد؛ بهنامه، مهدی؛ و ملیحه حسنی (1395) «اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر اشتغال در بخش خدمات ایران »، فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال ششم، شماره 23، صص 115-129.
  5. 5.         مهرابی بشرآبادی، حسین؛ و ابراهیم جاودان (1391) «تاثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی در اشتغال بخش کشاورزی ایران »، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال بیستم، شماره 77، بهار 1391، صفحات 57-80.
  6. 6.         هژبر کیانی، کامبیز؛ و احمد سرلک (1396) «بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری سرمایه کل عوامل تولید در ایران، مطالعه موردی کارگاه‌های صنعتی یزد »، فصنامه اقتصاد مالی، شماره 39، صص 83- 100.

  ب) انگلیسی

  1. 7.         Arellano, Manuel and stephen Bond (1991). Some Tests of Specification for Panel Data:Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations.Review of Economic Studies 58,pp 277–297.
  2. 8.         Bhorat, Haroon & Nan Tian & Mark Ellyne, 2014. "The Real Exchange Rate and Sectoral Employment in South Africa," Working Papers 201404, University of Cape Town, Development Policy Research Unit
  3. 9.         Branson,William & Jemes P Love (1986). "Dollar Appreciation and Manufacturing Employment and Output", NBER Working Paper 1972, National Bureau of Economic Research.
  4. 10.      Burgess, simon & Michael M Knetter (1998). "An International Comparison of Employment Adjustment to Exchange Rate Fluctuations", Review of International Economics, Vol. 6, No. 1, pp. 151-163.
  5. 11.      Campa, Joes. M. & Linda S Goldberg (2001) "Employment versus Wage Adjustment and the US Dollar", The Review of Economics and Statistics,vol 83, No.3, pp 477-489.
  6. 12.      Campa, Joes. M. & Linda S Goldberg, L.S (1997). "The Evolving External Orientation of Manufacturing: A Profile of Four Countries", Economic Policy Review, vol.3, No.2, pp. 53-80
  7. 13.      Chen, Ruo and Mai Dao (2011) "The Real Exchange Rate and Employment in China", IMF Working Paper.
  8. 14.      Demir, Firat (2010). "Exchange Rate Volatility and Employment Growth in Developing Countries: Evidence from Turkey", World Development, Vol. 8, No. 38 ,pp 1127–1140.
  9. 15.      Hua, Ping.(2007). "Real exchange rate and manufacturing employment in China," China Economic Review, Elsevier, vol. 18(3), pp 335-353
  10. 16.      Demir, Firat (2010). "Exchange Rate Volatility and Employment Growth in Developing Countries: Evidence from Turkey", World Development, Vol. 8, No. 38 ,pp 1127–1140.
  11. 17.      Goldberg, Linda S. and Tracy, Joseph, Exchange Rates and Local Labor Markets (February 1999). NBER Working Paper No. 6985; FRB of New York Staff Report No. 63).
  12. 18.      Filiztekin Alpay. (2004). "Exchange Rates and Employment in Turkish Manufacturing", Working Paper, Sabanci University.
  13. 19.      Goldberg, Linda & Joseph Tracy (2000). “Exchange Rates and Local Labor Markets”, , NBER (University of Chicago Press).
  14. 20.      Wooldridge, Jeffrey M ( 2001)." Applications of Generalized Method of Moments Estimation", Journal of Economic Perspectives,Vol 15,nNo. 4, pp 87–100.
  15. 21.      Izumi, Yokoyama & Higa Kazuhito & Kawaguchi Daiji (2015). "The Effect of Exchange Rate Fluctuations on Employment in a Segmented Labor Market," Discussion papers 15139, Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI).

  پیوست

  نرخ ارز اسمی و نرخ ارز حقیقی طی بازه زمانی 1358-1394

  منبع: بانک مرکزی، بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و محاسبات تحقیق

  جدول ۱

  سال

  نرخ بازار غیر رسمی (ریال)

  CPI(OECD)

  CPI(IRAN)

  نرخ ارز حقیقی(ریال)

  1358

  141

       

  1359

  200

  20/9

  0/546367

  7650/539649

  1360

  270

  23/4

  0/678607

  9310/248264

  1361

  350

  25/9

  0/805437

  11254/76216

  1362

  450

  28/6

  0/964432

  13344/64793

  1363

  580

  31/1

  1/085373

  16619/16495

  1364

  614

  33/4

  1/133014

  18100/03847

  1365

  742

  35/6

  1/341817

  19686/1364

  1366

  991

  38/8

  1/725194

  22287/81516

  1367

  966

  42/5

  2/219818

  18494/76127

  1368

  1207/1

  45/2

  2/715939

  20089/15251

  1369

  1412/3

  48/3

  2/923102

  23336/19594

  1370

  1420/2

  51/5

  3/423788

  21362/39183

  1371

  1498

  54/2

  4/30739

  18849/3743

  1372

  1806

  56/7

  5/22067

  19614/38054

  1373

  2635

  59/4

  6/862415

  22808/15123

  1374

  4036

  63

  10/27001

  24758/28935

  1375

  4446

  66/6

  13/24188

  22361/13764

  1376

  4782

  69/8

  15/53925

  21480/03443

  1377

  6468

  72/7

  18/31551

  25673/51668

  1378

  8634

  75/3

  21/99156

  29563/16238

  1379

  8131

  78/3

  25/17523

  25289/03719

  1380

  7925

  81/1

  28/01355

  22943/09654

  1381

  7991

  83/3

  32/02955

  20782/38072

  1382

  8323

  85/3

  37/30418

  19031/43032

  1383

  8747

  87/3

  42/81084

  17836/91015

  1384

  9042

  89/6

  48/56167

  16683/18235

  1385

  9226

  92

  54/35972

  15614/35672

  1386

  9357

  94/3

  63/71668

  13848/25934

  1387

  9667

  97/8

  79/99619

  11818/47007

  1388

  9979

  98/2

  90/79589

  10792/75537

  1389

  10601

  100

  100

  10601

  1390

  13568

  102/8

  120/6283

  11562/70982

  1391

  26059

  105/1

  153/6291

  17827/35831

  1392

  31839

  106/8

  213/9536

  15893/18635

  1393

  32801

  108/6

  250/8293

  14201/64318

  1394

  34501

  109/3

  285/2075

  13221/8101

  نمودار 1

   

CAPTCHA Image