نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد و مالی، دانشگاه مفید، قم، ایران

2 دانشیار دپارتمان اقتصاد، دانشگاه مفید، قم، ایران

3 استاد گروه اقتصاد دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استادیار دپارتمان اقتصاد، دانشگاه مفید، قم، ایران

چکیده

هدف اصلی این مقاله نیل به ترکیب بهینه تاثیر ابزار سیاست پولی و مالی برای دستیابی به رشد اقتصادی است بر این اساس چهار مدل را با ترکیب‌های مختلف حجم نقدینگی به‌کار گرفتیم تا به ترکیب بهینه برای تعیین مسیر بهینه ترکیب سیاست پولی و مالی در کوتاه مدت و بلندمدت دست پیدا نماییم و نشان دهیم که چگونه ابزارهای بهینه سیاست همزمان پولی و مالی منجر به رشد اقتصادی می‌شوند. این ترکیبات به اثر سیاست‏های پولی از طریق متعیرهایی نظیر حجم اسکناس و مسکوک، حجم سپرده‌های مدت‌دار، نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار، نرخ ارز و سیاست مالی از طریق متغیرهایی نظیر درآمدهای عمومی دولت و مخارج عمومی دولت روی رشد تولید ناخالص اسمی و حقیقی برای دوره 1395-1357 بر اساس روش ARDL بررسی می‏شود و سرعت تعدیل هر مدل تحلیل می‏شود. نتایج نشان می‏دهد که ترکیب شماره4 به عنوان ترکیب بهینه پذیرفته می شود در شرایط کوتاه مدت و بلندمدت هر دو سیاست پولی و مالی بر رشد اقتصادی در این ترکیب مؤثر است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigate effect of interaction monetary and fiscal policies on economic growth in Iran

نویسندگان [English]

  • Seyyed Javad Emadi 1
  • Naser Elahi 2
  • Akbar Komijani 3
  • Seyed Ziyaaodin Kiyaalhoseini 4

1 Ph.D. Student, of Economics and Finance, Mofid University

2 Associate Professor, Faculty of Economics, Mofid University

3 Professor of Economics, University of Tehran, Tehran, Iran

4 Assistant Professor, Faculty of Economics, Mofid University

چکیده [English]

The main objective of this paper is to find the optimal model of the monetary and fiscal policy tool for economic growth. Accordingly, we used four models with different combinations of liquidity to provide an optimal model for determining the optimal combination of monetary and fiscal policy in the short term and long-term results, and show how the optimal tools for optimal combination monetary and fiscal policies lead to economic growth. In all of these models, the ARDL method has the effect of monetary policy through terms such as the volume of banknotes and coins, the volume of long-term deposits, the rate of interest on long-term deposits, exchange rates and fiscal policies through variables such as public revenues and public expenditure on growth Real gross nominal production for the period 1978-2017 is analyzed and the moderation rate of each model is analyzed. The results show that combination No. 4 is accepted in both short and long term terms, both monetary and fiscal policies are effective in sustained economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "interaction composition"
  • "Economic Growth"
  • "Fiscal Policy"
  • "Monetary Policy"
الف) منابع فارسی
۱- زارعی، ژاله، (۱۳۹۴)، ارزیابی هماهنگی سیاست پولی و مالی: دستیابی به رشد اقتصادی و تورم تک رقمی پایدار، بیست و پنجمین همایش پولی و مالی، خرداد.
۲- گزارشهای و بولتن‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۳- منتظر حجت، منصور: زرا نژاد، منصور: معتمدی، سحر؛ (1394) ؛ بررسی ابزارهای سیاست پولی و مالی بر رشد اقتصادی با منطق فازی؛ پایان نامه دکترا؛ دانشگاه شهید چمران اهواز
۴- محمودنیا، داود: دلالی اصفهانی، رحیم: انجوردا، جکوب: بخشی دستجردی، رسول؛ (۱۳۹۵) ؛ نظریه بازی ها و نقش آن در تعیین سیاست های بهینه در تقابل استراتژیک بین سیاست گذار پولی و مالی (کاربردی از نظریه بازی های دیفرانسیلی و استاکلبرگ) ؛ مطالعات اقتصادی کاربردی ایران،  دوره پنجم، شماره ۱۸ ، تابستان ۱۳۹۵ ، صفحه ۳۴-۱
ب) منابع لاتین
4- Abdel-Haleim, M. S. (2016). Coordination of Monetary and Fiscal Policies: The Case of Egypt. International Review of Research in Emerging Markets and the Global Economy, 2(4). 933-954.
5- Bernard. L. & E.G. Piedra. (1998). Coordination of Monetary and Fiscal Policies. International Monetary Fund, Working Paper, WP/98/25.
6- Cardia, E. (1991). ‘The Dynamics of a Small Open Economy in Response to Monetary, Fiscal, and Productivity Shocks.’ Journal of Monetary Economics, 28, 411-34.
7- Carlson, K. M. (1972). ‘Does the St. Louis equation now believe in Fiscal Policy.’ Review of Federal Reserve Bank of St. Louis, February, 60, 13-19.
8- Effiong, C., Igbeng, E., and Tapang, T. (2012). ‘The Accounting Implications of Fiscal and Monetary Policies on the Development of the Nigerian Stock Market: 1992-2011.’ Journal of Economics and Sustainable Development, 3(11): 83-98.
9- Elliot, J. W. (1975). ‘The Influence of Monetary and Fiscal Actions on Total Spending: The St. Louis Total Spending Equation Revisited.’ Journal of Money Credit and Banking, 7, 181-192.
10- Khosravi, A., & M. S. Karimi. (2010). To Investigate the Relationship between Monetary Policy. Fiscal Policy and Economic Growth in Iran: Autoregressive Distributed Lag Approach to Cointegration. American Journal of Applied Sciences, 7(3): 420- 424.
11- Mahmood, T. and Sial, M. H. (2011). ‘The Relative Effectiveness of Monetary and Fiscal Policies in Economic Growth: A Case Study of Pakistan.’ Asian Economic and Financial Review, 1(4): 236-244.
12- MELITZ, J. (2000). Some Cross-Country Evidence about Fiscal Policy Behavior and
Consequences for EMU. CREST-INSEE, and CEPR.
13- Ogege, S. and Shiro, A. A. (2012). ‘The Dynamics of Monetary and Fiscal Policy as a Tool for Economic Growth: Evidence from Nigeria.’ Journal of Management and Sustainability, 2(2): 247-258.
14- Rakic, B. & T. radenovic. (2013). The Effectiveness of Monetary and Fiscal Policy in Serbia. Industry ja, 41(2): 103-122.
15- Senbet, D. (2011). ‘The Relative Impact of Fiscal versus Monetary Actions on Output: A Vector Autoregressive (VAR) Approach.’ Business and Economics Journal, 2011, BEJ-25.
16- Simorangkir, I. and Adamanti, J. (2010). ‘The Role of Fiscal Stimuli and Monetary Easing in Indonesian Economy during Global Financial Crisis: Financial Computable General Equilibrium Approach.’ Paper Presented at EcoMod2010, Istanbul.
17- Nordhaus, W.D. (1994). Policy Games: Coordination and Independence in Monetary and Fiscal Policies. Brookings Papers on Economic Activity, 25(2): 139-216.
18- Sundararajan, V., P. Dattels, , I.S. MacCarthy, M. Castello-Branco, & H.J. Blommestein. (1994). The Coordination of Domestic Public Debt and Monetary Management in Economies in Transition-Issues and Lessons from Experience. International Monetary Fund, Working Paper WP/94/148.
19- William,H,Branson(1989), Macroeconomic Theory and Policy, business& economic.
20- Woodford, M. (2001). Fiscal Requirements for Price Stability. Journal of Money, Credit and Banking, 33(3): 669-728.
CAPTCHA Image