نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

چکیده
یکی از مهمترین ارکان در اجرای موفق سیاست های پولی، قدرت مالی بانک مرکزی است که می تواند تاثیرات چشم گیری بر موفقیت اجرای این سیاست ها داشته باشد. به همین علت در این مطالعه به بررسی تاثیر قدرت مالی بانک مرکزی بر نرخ تورم اقتصاد ایران ، در بازه زمانی 1357 تا 1394 پرداخته شده است. همچنین روش مورد استفاده برای تخمین مدل الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) است. نتایج این پژوهش نشان می دهد در کوتاه مدت و بلند مدت به ترتیب افزایش قدرت مالی بانک مرکزی، باعث کاهش 06/0 و 16/0 درصدی شاخص قیمت شده است. افزایش قدرت مالی بانک مرکزی سبب می شود ترازنامه بانک مرکزی در شرایط بهتری قرار گیرد که این مبحث سبب افزایش کارایی سیاست های پولی این نهاد و در نتیجه کاهش نرخ تورم خواهد شد .

کلمات کلیدی : قدرت مالی بانک مرکزی ، تورم ، ایران .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Central Bank's Financial Strength on Inflation in Iran's Economy

نویسندگان [English]

 • Abolfazl Shahabadi 1
 • Amin Hatami 2

1 Professor, Department of Economics, Faculty of Social and Economic Sciences, Al-Zahra University, Tehran, Iran

2 PhD Student in Economics, Faculty of Economics, Tahsilate Takmili Branch, Payame Noor University,Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the most important principles in the successful implementation of monetary policy is the central bank's financial strength, which can have significant impacts on the success of the implementation of these policies . Therefore, in this study , the effect of the central bank's financial strength on the inflation rate of the Iranian economy in the period of 1978 to 2015 has been studied . Also , the method used to estimate the model is Autoregressive Distributed Lag (ARDL) . The results of this study indicate that the increase of the central bank's financial strength during the short and long term reduced the price index by -0.66% and -0.16%, respectively. The increase of the central bank's financial strength puts the central bank's balance sheet in a good place , as well , it will increase the efficiency of its monetary policies of this entity and reduce inflation rate .

کلیدواژه‌ها [English]

 • Central Bank's
 • Financial Strength
 • Inflation
 • Iran
 • monetary policy
 1. منابع

  الف) فارسی

  1. 1.        طیب نیا، علی (1373)، «تبیین پولی تورم: تجربه ایران»، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، شماره 49، صص43-74.
  2. 2.        نصر اصفهانی، رضا؛ و کاظم یاوری(1382)، «عوامل اسمی و واقعی مؤثر بر تورم در ایران»، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، شماره 16،صص 69-99.
  3. 3.        تشکینی، احمد(1382)، آیا تورم یک پدیده پولی است؟ پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
  4. 4.        دهمرده، نظر وکسایی، زهرا(1390)، «ریشه­های تورم در اقتصاد ایران»، فصلنامه جستارهای اقتصادی، شماره 15، صص 165-188.
  5. 5.        مهرآرا، محسن؛ و رضا قبادزاده (1395)، «بررسی عوامل مؤثر بر تورم در ایران مبتنی بر رویکرد میانگین گیری بیزینی (BMA) و میانگین­گیری حداقل مربعات (WALS)»، فصلنامه برنامه­ریزی و بودجه، شماره 132، صص 57-82.
  6. 6.        نقوی، سمیه؛ ناصر و شاهنوشی (1394)‌، «استفاده از نقشه علی بیزین برای بررسی عوامل مؤثر بر تورم در ایران»، تحقیقات اقتصادی، شماره 1، صص 217-252.
   1. 7.     Benecká Sona., Holub Tomas., Liliana Kadlčáková Narcisa. and Kubicová Ivana(2012). Does Central Bank Financial Strength Matter for Inflation? An Empirical Analysis. Research and Policy Notes, Czech National Bank, Vol.3, No.8, PP.1-54
   2. 8.       Cargill, Thomas F. (2006). Central bank capital, financial strength, and the Bank of Japan. In: Economic Letter. Federal Reserve Bank of San Francisco, Vol.62, No.5, PP.1-4
   3. 9.       Cukierman, Alex. (2008). Central bank independence and monetary policy making institutions: Past, present, and future. European Journal of Political Economy, Vol.24, No.4, PP.722-736
   4. 10.    Dalla Pellegrina, Lucia., Masciandaro, Donato. and Pansini, Rosaria Vega. (2013). The central banker as prudential supervisor: Does independence matter?, Journal of Financial Stability, Vol.9, No.3, PP.415-427
   5. 11.    Goodhart, Charles Albert Eric. (1999). Myths about the lender of last resort. International Finance, Vol. 2, No.3, PP.339-360
   6. 12.    Ize, Alain. (2007). Spending seigniorage: do central banks have a governance problem? IMF Staff Papers54. International Monetary Fund, Washington DC, PP.563-589
   7. 13.    Jeanne, Olivier. and Svensson, Lars. E. O. (2007). Credible commitment to optimal escape from a liquidity trap: The role of the balance sheet of an independent central bank. American Economic Review, Vol.97, No.1, PP.474-490.
   8. 14.    Hampl, Mojmír. and Havránek, Tomáš. (2018). Central Bank Financial Strength and Inflation: A Meta-Analysis, Research and Policy Notes, Czech National Bank, No.1, PP.1-20
   9. 15.    Klüh, Ulrich H kluhe. and Stella, Peter. (2008). Central bank financial strength and policy performance: An econometric evaluation. In: IMF Working Paper. International Monetary Fund, 176, Washington DC.pp.1-45
   10. 16.    Masih, Mansur. And Masih, Rumi. (2002). Propagative causal price transmission among international stock markets: Evidence from the Pre- and post-globalization period. Global Finance Journal, Vol.13, No.1, PP.63-91.
   11. 17.    Montanjees, Marie. (1995). Government finance statistics in the countries of the former Soviet Union: Compilation and methodological issues. International Monetary Fund 95, Washington DC, pp. 1-304.
   12. 18.    Pinter, Julien. (2017). Central bank financial strength and inflation: An empirical reassessment considering the key role of the fiscal support, Documents de Travail du Centre d’Economie de la Sorbonne, Paris University, Vol.55, No.3, PP.1-47
   13. 19.    Perera, Anil., Ralston, Deborah. and Wickramanayake, Jayasinghe. (2013). Central bank financial strength and inflation: Is there a robust link? Journal of Financial Stability, Vol.9, No.3, PP. 399-414.
   14. 20.    Perera, Anil., Ralston, Deborah. and Wickramanayake, Jayasinghe. (2012). Central bank financial strength and macroeconomic outcomes. Paolo Baffi Centre Research Paper, Vol.122, No.10, PP. 1-61
   15. 21.    Shahbaz Akmal, Muhammad. (2007). Stock returns and inflation: An ARDL econometric investigation utilizing Pakistani data. Pakistan Economic and Social Review, Vol.45, No.1, PP. 89-105
   16. 22.    Stella, Peter. (1997). Do central banks need capital? In: IMF Working Paper. International Monetary Fund, 83 Washington DC, pp. 1-39
   17. 23.    Stella, Peter. and Lonnberg, Åke. (2008). Issues in central bank finance and independence. In: Working Papers of Federal Reserve Bank of Atlanta37,, PP.1-41.
   18. 24.    Stella, Peter. (2005). Central bank financial strength, transparency, and policy credibility. IMF Staff Papers, International Monetary Fund 52, Washington DC, pp. 335–365.
    1. 25.    Sweidan, Osama. (2011). Central bank losses: Causes and consequences. Asian Pacific Economic Literature, Vol.25, No.1, PP.29-42.
    2. 26.    Sweidan, Osama. and Widner, Benjamin. (2008). Transparency and central bank losses in developing countries. Research in Economics, Vol.62, No.1, PP.45-54.
    3. 27.    Vaez-Zadeh, Reza. (1991). Implications and remedies of central bank losses. In: Downes, P., Vaez-Zadeh, Reza. (Eds.). The evolving role of central banks: 5th Seminar on Central Banking. International Monetary Fund, Washington DC, pp. 69–92.

  ب) لاتین

  پیوست

  جدول(6)آزمون خودهمبستگی و واریانس ناهمسانی

  نتیجه

  RG

   

   

  عدم خودهمبستگی

  ( 66/0)=سطح خطا

  وقفه اول

   

  آزمون خودهمبستگی

  (10/0)‌=سطح خطا

  وقفه پنجم

  (31/0)‌=سطح خطا

  وقفه دهم

   

  عدم واریانس ناهمسانی

  (65/0)‌=سطح خطا

  وقفه اول

   

  آزمون واریانس ناهمسانی

  (98/0)‌=سطح خطا

  وقفه پنجم

  (80/0)‌=سطح خطا

  وقفه دهم

  منبع:یافته‌های تحقیق

   

  نمودار (1) آزمون CUSUM

  منبع:یافته‌های تحقیق

   

  نمودار (2) آزمون CUSUMQ

  منبع:یافته‌های تحقیق

   

   

CAPTCHA Image