نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 دکتری تخصصی بانکداری، دانشگاه منچستر

4 استادیارگروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله نهادهایی هستند که امکان مشارکت مردم در اقتصاد را فراهم نموده و در تحقق بندهای 9 و 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین بند پنجم سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله) کارکرد دارند.
این پژوهش به دنبال شناسایی مولفه‌هایی است که متضمن تامین سلامت صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌باشند. پس از شناسایی این مولفه‌ها، به مقایسه پیاده‌سازی آن در بازارهای سرمایه ایران و ایالات متحد پرداخته شده‌است. داده‌های پژوهش کیفی بوده و روش پژوهش، تحلیل مضمون و ترسیم شبکه مضامین و رویکرد آن، قیاسی است. در کشورهای اسلامی به ویژه ایران، طراحی این صندوق‌ها ضمن رعایت فقه اسلامی، باید جلب‌کننده اقبال عمومی نیز باشد. نتایج حاصل نشان می‌دهد مولفه‌های موثر بر سلامت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در قالب سه مضمون سازمان‌دهنده‌ی «نظارت مستمر»، «استانداردهای شایستگی مدیران و متولیان صندوق» و «جلوگیری از تضاد منافع» قابل شناسایی است. همچنین مهم‌ترین کاستی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران در سه بخش «کنترل‌های داخلی و کنترل ریسک»، «افشای اطلاعات» و «تضاد منافع و معامله با اشخاص وابسته» می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and Investigating the Safety Components of Mutual Funds and Comparing Iran and the United States

نویسندگان [English]

 • Mohammad Kashanipour 1
 • Ali Lotfi 2
 • Hossein Abdoh Tabrizi 3
 • Sam Savadkohifar 4

1 Associate Professor, Department of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran

2 PhD Student, Department of Financial Management, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran

3 PhD in Banking, University of Manchester

4 Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Mutual funds are among the institutions that provide for the participation of people in the economy and, used to implement Sections 9 and 19 The general policies of the resilience imparted by the Supreme Leader.
This research seeks to identify the components that ensure the safety of mutual funds. Then compares them between Iran and the United States. The data are qualitative and the method of research is thematic analysis using thematic network analysis, and its approach is deductive. In Islamic countries, especially Iran, the design of mutual funds, while respecting Islamic jurisprudence, must also be persuading for investors. The results show that the components affecting the safety of mutual funds are identified in the three organizing themes including "continuous monitoring", "standards of eligibility of managers of the fund" and "avoidance of conflicts of interest". According to the results, the most important deficiencies of mutual funds in Iran are in three parts: internal control and risk control, disclosure of information, and "conflict of interests and deal with individuals Affiliated ".

کلیدواژه‌ها [English]

 • mutual fund
 • thematic analysis
 • conflict of interests
 • regulator
 • investors protection
 • information transparency
 1. منابع

  الف) فارسی

  1. 1.          باقری، محمود؛ و حمید قنبری (1389)، «مشکلات حقوقی ناشی از بین­المللی شدن بازارهای سرمایه و جایگاه قوانین ملی»، فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29، صص6-25.
  2. 2.          پورزمانی، زهرا؛ روحی، علی؛ و امیرمحمد صفری (1389)، «بررسی برخی عوامل مدیریتی و محیطی بر بازده صندوق­های سرمایه‌گذاری مشترک در ایران»، فصلنامه آینده‌پژوهشی مدیریت، شماره 86، صص 85-101.
  3. 3.          پور زمانی، زهرا؛ جهانشاد، آزیتا؛ و نادیا قنادی (1391)، «مقایسه ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه‌گذاری مشترک مبتنی بر نسبت­های شارپ، پتانسیل مطلوب و بازده واقعی»، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره 12، صص 131-145.
  4. 4.          خلیلی، مرضیه (1394)، «مسئولیت مدیران در صندوق­های سرمایه‌گذاری مشترک»، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 32، صص 129-156.
  5. 5.          رحمانی، علی؛ حسینی، سید علی؛ و معصومه کاشف (1394)، «بررسی تأثیر ویژگی­های صندوق­های سرمایه‌گذاری بر عملکرد آن‌ها»، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی، سال چهارم، شماره 2، صص 15-28.
  6. 6.          سلیمانی امیری، غلامرضا؛ و آمنه عابد (1392)، «ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه‌گذاری در ایران»، پژوهش­های تجربی حسابداری، سال دوم، شماره 8، صص 21-41.
  7. 7.          صالح­­آبادی، علی (1385)، بازارهای مالی اسلامی (مجموعه مقالات)، تهران:انتشارات دانشگاه امام صادق.
  8. 8.          عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمد سعید؛ فقیهی، ابوالحسن؛ و محمد شیخ­زاده (1390)، «تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده­های کیفی»، اندیشه مدیریت راهبردی، شماره 10، صص 151-198.
  9. 9.          عبده تبریزی، حسین؛ اسدی، بهرنگ؛ و ساسان مظاهری (1392)، «بررسی توانمندی بازاربینی و اوراق­گزینی در صندوق­های سرمایه‌گذاری مشترک فعال در بازار سرمایه ایران»، تحقیقات مالی، دوره 15، شماره 2، صص 247-268.
  10. 10.       قالیباف اصل، حسن؛ پورداداش مهربانی، نازیلا؛ و لیلا دهقان نیری (1394)، «بررسی رابطه میان ریسک­گریزی مدیران و عملکرد نهادهای مالی در بازار سرمایه (مطالعۀ موردی صندوق­های سرمایه‌گذاری مشترک)»، راهبرد مدیریت مالی، سال سوم، شماره 10، صص 1-23.
  11. 11.       مشایخ، شهناز؛ قدرتی، منا و فائزه محمدی (1390)، «مروری بر صندوق­های سرمایه‌گذاری مشترک و شاخصی»، پژوهش حسابداری، شماره 1، صص 59-84.
  12. 12.       نظرپور، محمدنقی؛ و محبوبه ابراهیمی (1388)، «طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اسلامی در بازار سرمایه»، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال نهم، شماره 33، صص94-263.
  13. 13.       نیکبخت، محمدرضا؛ کارگری، یاسر؛ و مهتاب داورزاده (1393)، «بررسی چگونگی مدیریت سرمایه‌گذاری صندوق­های سرمایه‌گذاری مشترک در ایران (با رویکردی بر تحلیل­های تکنیکی، بنیادی و نظریه مدرن پرتفولیو»، فصلنامه علمی- پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، سال سوم، شماره 11، صص 165-178.
   1. 14.      Attride-Stirling, Jennifer, (2001), “Thematic Networks: An Analytical Tool for Qualitative Research”,Qualitative Research, Vol. 1, No. 3, pp. 385-405
   2. 15.      Bencivenga Valeria & Bruce D. Smith., )1991(, "Financial Intermediation and Endogenous Growth", Review of Economic Studies, Vol 58, No.2, PP. ­201-235
   3. 16.      Boyatzis, Richard, (1998), Transforming Qualitative Information: Thematic Analysis and Code Development, CA, US, Sage Publications, Inc.
   4. 17.      Braun, Virgina, and Clarke, Victoria, (2006), “Using Thematic Analysis in Psychology”, Qualitative Research in Psychology, Vol. 3, No. 2, pp. 77-101
   5. 18.      Carhart, Mark, (1997), “On Persistence in Mutual Fund Performance”, Journal of Finance, Vol 52, No. 1, pp. 57–82.
   6. 19.      Chaudhuri, Ranadeb, Zoran Ivkovic, and Charles Trzcynka, (2013), “Cross Subsidization in Institutional Asset Management Firms”, working paper Indiana University.
   7. 20.      Casavecchia, Lorenzo, and Ashish Tiwari, (2016), “Cross Trading by Investment Advisers”, Journal of Financial Intermediation, 2016, vol. 25, No. C, PP. 99-130
   8. 21.      Chalmers, John, Roger Edelen and Gregory Kadlec, (1999), “An Analysis of Mutual Fund Trading Costs”, Working paper.
   9. 22.      Chen, Li-Wen and Fan Chen, (2009), “Does Concurrent Management of Mutual and Hedge Funds Create Conflicts of Interest?”, Journal of Banking and Finance, Vol 33, No.2, PP. 1423–1433.
   10. 23.      Cici, Gjergji, Scott Gibson, and Rabih Moussawi, (2010), “Mutual Fund Performance when Parent Firms Simultaneously Manage Hedge Funds”, Journal of Financial Intermediation, Vol 19, PP.169-187
   11. 24.               Chiang Hau, (2005), "An Empirical Study of Corporate Governance and Corporate Performance", Journal of American Academy of Business, Vol 6, No.1, PP. 151-163
   12. 25.      Danthine, Jean-pierre and Moresi, Serge., (1998), “Front-Running by Mutual Fund Managers: A Mixed Bag”, European Finance Review. 2: 29-56
   13. 26.      Das, Sanjiv Ranjan and Rangarajan K.Sundaram, (1998), “On the Regulation of FeeStructures in Mutual Funds.” NBER WorkingPaper No. 6639.
   14. 27.      Elton, Edwin, Martin Gruber, Sanjiv Das and Matthew Hlavka,(1993), “Efficiency withCostly Information: A Reinterpretation of Evidencefrom Managed Portfolios.” Review of FinancialStudies. Vol6, No.1, pp. 1–22.
   15. 28.      Fishman, Michael, and Longstaff, Francis, (1992), “Dual trading in futures markets”, J. Finance, Vol 47, PP. 643-671.
   16. 29.      Gaspar, Jose-Miguel, Massimo Massa, and Pedro Matos, (2006) “Favoritism in Mutual Fund Families? Evidence on Strategic Cross-Fund Subsidization”, Journal of Finance 61, 73–104.
   17. 30.      Gözbaşı, Onur & Çitak, Levent., (2010), “An Evaluation of the Attributes Considered by Investment Professionals in Selecting Mutual Funds: The Case of Turkey”, International Research Journal of Finance and Economics, 36
   18. 31.      Golec, Joseph,(2003), “Regulation and the Rise in Asset-Based Mutual Fund Management Fees”, Journal of Financial Research. 26:1, pp. 19–30.
   19. 32.      Gremillion, Lee and Khand, boo, (2005), Mutual Fund Industry, P4-6.
   20. 33.      International Organization of Securities Commissions, “Methodology for Assessing Implementation of the IOSCO objectives and Principles of Securities Regulation”, may 2017, Working Paper
   21. 34.      Leslie Melanie, (2005), Trusting trustees: fiduciary duties and the Limits of Default Rules, Benjamin N Cardozo school of Law, New York.
   22. 35.               Lim, Jongha, Berk Sensoy, and Michael Weisbach, (2016), Indirect Incentives of Hedge Fund
   23. 36.      Livingston, Miles and Edward S. O’Neal, (1996), “Mutual Fund Brokerage Commissions.”, Journal of Financial Research. Vol 19, No. 2, pp. 273–92.
   24. 37.      Malkiel, Burton, (1995), “Returns from Investing in Equity Mutual Funds 1971 to 1991.”, Journal of Finance. Vol50, No. 2, pp. 529–72.
   25. 38.      Monetary and Capital Markets Department of International Monetary Fund, “Detailed Assessment of Implementation of IOSCO Objectives and Principles of Securities Regulation”, March 2015
   26. 39.      Morey, Matthew (2002), “Should You Carry the Load? A Comprehensive Analysis of Load
   27. 40.      Manager-Investor Conflicts in Mutual Funds and No-Load Mutual Fund Out-of-Sample Performance.” Working paper.
   28. 1.         Nohel, Tom, Jay Wang, and Lu Zheng, (2010), Side-by-Side Management of Hedge Funds and Mutual Funds, Review of Financial Studies Vol23, PP. 2342–2373.
   29. 2.         Pagano, Marco, and Röell, Ailsa., (1993), Financial Markets’ Liberalization and the Role of Banks, Cambridge University Press.
   30. 3.         Röell, Ailsa, (1990) “Dual-capacity trading and the quality of the market”, J. Finance, Intermediation. Vol 1, 105–124.
   31. 4.         Wang, Yu, and Verbeek, Marno, (2010), “Better than the Original? The Relative Success of Copycat Funds”, Working Paper, Erasmus Unviversity
   32. 5.         Wermers, Russ, (2001), “The Potential Effects of More Frequent Portfolio Disclosure on Mutual Fund Performance”, Investment Company Institute, Vol. 7, No. 3, June 2001, pp. 1-11

  ب) لاتین

CAPTCHA Image