نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، موسسه غیر انتفاعی سمنگان، مازندران، ایران

چکیده

تأمین عدالت اجتماعی و رفع فقر و محرومیت از طریق ایجاد تعادل در توزیع درآمد و ثروت میان آحاد جامعه از دیرباز مورد توجه بشر بوده است. در این میان، دو مقوله‌ی رشد اقتصادی و توزیع عادلانه‌ی درآمد که از جمله موضوعات اساسی اقتصاد هستند، مورد مجادله می‌باشند. مبانی نظری اقتصاد متعارف، رشد را مقدم بر توزیع برابر درآمد می‌داند، اما آموزه‌های اسلام بر برابری درآمد تأکید دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر کوشیده است این دو مسأله را برای کشورهای منتخب اسلامی طی سال‌های 2016–2012 آزمون کند. نتایج نشان می‌دهد یک رابطه علّی دو طرفه میان رشد اقتصادی و توزیع درآمد برقرار است. با تحلیل توابع عکس‌العمل ضربه‌ای مشخص شد که بهبود در وضعیت توزیع درآمد منجر به پاسخ مثبت رشد اقتصادی می‌شود. با این وجود، تکانه‌ی مثبت رشد اقتصادی وضعیت توزیع درآمد را نامناسب‌تر می‌کند. بنابراین، تعامل میان رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی در کشورهای اسلامی بر خلاف آموزه‌های اسلام رقم خورده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Economic Growth and Income Inequality in Selected Islamic Countries: New Evidence by Panel Vector Autoregressive

نویسندگان [English]

 • Mohammad Abdi Seyyedkolaee 1
 • Amir Mansour Tehranchian 2
 • Rajabali Kheradmand 3

1 Assistant Professor of Economics, University of Mazandaran

2 Associated Professor of Economics, University of Mazandaran

3 Graduate of Economics, Samangan Non-Profit Institute, Mazandaran, Iran

چکیده [English]

The provision of social justice and the elimination of poverty and deprivation through the creation of a balance in the distribution of income and wealth among the people is taken into consideration a Long ago time. Meanwhile, two categories of economic growth and fair distribution of income, which are among the main economic issues, are controversial. In the theoretical foundations of the conventional economy, growth is prior on the equal distribution of income. Accordingly, in the current study, these two issues will be tested for selected Islamic countries during the years 2012-2016. The results show that there is a two-way causal relationship between economic growth and income distribution. By analyzing the impulse response function, it was found that improvement in income distribution situation leads to a positive response from economic growth. Nevertheless, the positive shocks of economic growth make the distribution of income more inappropriate. Therefore, the interaction between economic growth and inequality of income in Islamic countries is contrary to Islamic teachings.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Economic Growth"
 • "Income Inequality"
 • "Gini Coefficient"
 • "Panel Vector Autoregressive"
 1. منابع

  الف) فارسی و عربی

  1. 1.        ابراهیمی سالاری، تقی (1387). رویکرد مقایسه‌ای ارتباط رشد و توزیع درآمد از دیدگاه اسلام. مجموعه مقالات همایش اقتصاد اسلامی و توسعه. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
  2. 2.        ابونوری، اسماعیل و خوشکار، آرش. (1385). اثر شاخص­های اقتصاد کلان بر توزیع درآمد در ایران: مطالعه بین استانی. مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 41 شماره 6 (پیاپی 77)، 95 – 65.
  3. 3.                 احمد، خورشید (1374). مطالعاتی در اقتصاد اسلامی. ترجمه محمدجواد مهدوی. تهران: انتشارات آستان قدس رضوی.
  4. 4.        بختیاری، صادق؛ میسمی، حسین و سلیمانی، محمد (1391). نابرابری درآمدی از دیدگاه اسلامی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران. دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، دوره 5 شماره 1 (پیاپی 9)، 101–83.
  5. 5.        حسین­زاده، هدایت (1396). تأثیر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا: رهیافت اقتصادسنجی فضایی. فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، دوره 25 شماره 82، 260–233.
  6. 6.        حیدری، حسن و حسن­زاده، اکبر (1395). رابطه نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی در ایران. فصلنامه رفاه اجتماعی، دوره 16 شماره 63، 125–89.
  7. 7.        دهقانی، علی؛ حسینی، سید محمدحسن؛ فتاحی، محمد و حکمتی فرید، صمد (1396). بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران طی دوره 1393-1350، رهیافت رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران. دوره 6 شماره 1 (پیاپی 21)، 236–213.
  8. 8.        سلیمی­فر، مصطفی و طاهری­فرد، علی (1389). بررسی تحلیل رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد در کشورهای منطقه آمریکای لاتین. فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، دوره 23 شماره 1 (پیاپی 73)، 23 – 3.
  9. 9.        صدر، محمد باقر (1375). اقتصادنا. قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
  10. 10.     عمر چپرا، محمد (1377). دولت رفاه اسلامی و نقش آن در اقتصاد. تهران: انتشارات آستان قدس رضوی.
  11. 11.     مرتضوی، سیدابوالقاسم؛ سراج­زاده، فرزاد و شکوهی، مریم (1390). مطالعه رابطه بین نابرابری درآمد و رشد اقتصادی در مناطق شهری و روستایی کشور: کاربرد منحنی کوزنتس. مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، دوره 3 شماره 1 (پیاپی 9)، 180 – 165.
  12. 12.     مهرگان، نادر؛ موسایی، میثم و کیهانی، حکمت رضا (1387). رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران. فصلنامه رفاه اجتماعی، دوره 7 شماره 28، 77 - 57.
  13. 13.     یوسفی، محمدرضا (1379). بررسی فقهی مبادله رشد اقتصادی و عدالت. فصلنامه نامه مفید، دوره 6 شماره 3 (پیاپی 23)، 74-59.
   1. 14.    Ahmad; Alyas; Amir (2018). "The Effect of Economic Growth and Income Inequality on Poverty in Indonesia". IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF), 9 (4), 20-26.
   2. 15.    Babu, M Suresh; Bhaskaran, Vandana; Venkatesh, Manasa (2016). "Does inequality hamper long run growth?" Evidence from Emerging Economies. Economic Analysis and Policy, 52, 99 – 113.
   3. 16.    Feldstein, Martin (1998). "Income Inequality and Poverty". National Bureau of Economic Research (NBER) Working Papers, 6770, Retrieved from
   4. 17.    www.nber.org/papers/w6770
   5. 18.    Forbes, Kristin J (2000). "A Reassessment of the Relationship between Inequality and Growth". The American Economic Review, 90 (4), 869-887.
   6. 19.    Heng, Yin; Liutang, Gong; Heng-fu, Zou (2006). "Income inequality and economic growth-the Kuznets curve revisited". Frontiers of Economics in China, 2, 196-206.
   7. 20.    Huang, Ho-Chuan; Lin, Yi-Chen; Yeh, Chih-Chuan (2009). "Joint determinations of inequality and growth". Economics Letters, 103 (3), 163-166.
   8. 21.    Islam, Rabiul; Abdul Ghani, Ahmad Bashawir; Abidin, Irwanshah Zainal; Rayaiappan, Jeya Malar (2017). "Impact on poverty and income inequality in Malaysia’s economic growth". Problems and Perspectives in Management, 15 (1), 55-62.
   9. 22.    Kuznets, Simon (1955). "Economic Growth and Income Inequality". The American Economic Review, 45 (1), 1-28.
   10. 23.    Lee, Hae-Young; Kim, Jongsung; Cin, Beom Cheol (2013). "Empirical Analysis on the Determinants of Income Inequality in Korea". International Journal of Advanced Science and Technology, 53, 95-110.
   11. 24.    Lucas, Robert E (1988). "On the mechanics of economic development". Journal of Monetary Economics, 22 (1), 3– 42.
   12. 25.    Rubin, Amir; Segal, Dan (2015). "The effects of economic growth on income inequality in the US". Journal of Macroeconomics, 45, 258 – 273.
   13. 26.    Shin, Inyong (2012). "Income inequality and economic growth". Economic Modelling, 29 (5), 2049 - 2057.

  الف) لاتین

   

CAPTCHA Image