نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه پیام نور واحد خرم آباد، لرستان، ایران

2 دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه پیام نور واحد اراک، مرکزی، ایران

چکیده

در این تحقیق تاثیر سیاست های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران با هم مقایسه شده است. تغییرات حجم پول به عنوان نماینده سیاست‌های پولی و تغییرات مخارج دولتی به عنوان نماینده سیاست‌های مالی بر اقتصاد ایران بررسی شده است. این کار در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید (DSGE) با استفاده از داده‌های سری زمانی مربوط به سال های 94-1357 انجام شده است. تعادل عمومی اقتصاد شامل 15 معادله بوده که از فرآیند بهینه‌سازی رفتار خانوارها و بنگاه‌ها در کنار قواعد سیاستگذاری دولت و بانک مرکزی به دست آمده‌اند. تخمین پارامترهای مدل با به کارگیری روش بیزین و کالیبراسیون انجام شده است. نتایج نشان داد که شوک افزایش حجم پول، باعث افزایش تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال در کنار افزایش تورم می‌شود. همچنین شوک افزایش مخارج دولتی، تولید، اشتغال و تورم را افزایش داده اما سرمایه‌گذاری خصوصی را کاهش می‌دهد. نتایج حاکی از آن است که شدت اثر گذاری شوک مخارج دولتی و همچنین ماندگاری آن، بیشتر از شوک حجم پول است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparative Study of the Impacts of Monetary and Fiscal Policies on the Economy of Iran: DSGE Model Approach

نویسندگان [English]

 • masoud saadatmehr 1
 • hadi ghafari 2

1 Assistant Professor, Faculty of Economics, Payame Noor University, Khorramabad Branch, Lorestan, Iran

2 Associate Professor, Faculty of Economics, Payame Noor University, Arak Branch, Central, Iran

چکیده [English]

In this research, the effect of monetary and fiscal policies on the macroeconomic variables of Iran is compared. changes in money supply as monetary policy and changes in government spending as fiscal policy have been investigated on Iran's economy. The research has been done in the framework of a new Keynesian dynamic stochastic general equilibrium model using time series data during 1979-2013. The economy's general equilibrium contains 15 equations which have been extracted from behaviors optimization of households and firms besides government and Central Bank policy rules. Estimation of the parameters of the model was carried out using the Bayesian method and calibration. The results showed that the shock of increasing money supply would increase production, investment, employment, and inflation. Also, the shock of rising government spending has increased production, employment and inflation, but it also reduces private investment. Results indicate that the impact of government spending shock is more than the money supply shock. Also, durability of government spending shock is more than the same in money supply shock.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Monetary Policy
 • Fiscal Policy
 • General Equilibrium
 • Monetary shock
 • Financial shock
 1. منابع

  الف) فارسی

  1. 1.          ابراهیمی، ایلناز؛ و اصغر شاهمرادی (1389)، ارزیابی اثرات سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید؛ رساله دکتری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران.
  2. 2.          تقی نژاد عمران، وحید؛ و محمد بهمن (1391)، «قاعده گسترش یافته تیلور: مطالعه موردی ایران»، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره 9 صص 1-19.
  3. 3.          توکلیان، حسین؛ و اکبر کمیجانی (1391)، قاعده یا صلاحدید رفتار سیاسی بانک مرکزی در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی؛ رساله دکتری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران.
  4. 4.          توکلیان، حسین (1391)، «بررسی منحنی فیلیپس کینزی جدید در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران»، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، شماره 47 صص 1-22
  5. 5.          جعفری صمیمی، احمد؛ و طهرانچیان، امیرمنصور (1383)، «بررسی اثرات سیاست‌های پولی و مالی بهینه بر شاخص‌های عمده اقتصاد کلان در ایران»، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، شماره 65 صص 213-242.
  6. 6.          جعفری صمیمی، احمد؛ طهرانچیان، امیرمنصور؛ ابراهیمی، ایلناز؛ و روزبه بالونژاد نوری (1393)، «اثر تکانه‌های پولی و غیرپولی بر تولید و تورم در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی»، فصلنامه مطالعات اقتصاد کاربردی ایران، شماره 10 صص 1-32
  7. 7.          زراء نژاد، منصور؛ منتظر حجت، امیرحسین؛ و سحر معتمدی (1392)، «بررسی تاثیر سیاست‌های پولی و مالی بر شاخص هاای کلان اقتصاد ایران»، فصلنامه اقتصاد مقداری. شماره 10 صص 115-138..
  8. 8.          ستوده‌نیا، سلمان؛ و فریبا عابدی (1392)، «تأثیر سیاست‌های پولی و مالی در تثبیت مالی ایران»، فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان دوره 1 شماره 3 صص 103-115.
  9. 9.          شفیعی، سمیه (1387)، تأثیر سیاست‌های پولی و مالی بر توزیع درآمد در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس.
  10. 10.         طایی، حسین (1385)، تابع عرضه نیروی کار، تحلیلی بر پایه داده‌های خرد. فصلنامه پژوهشهای اقتصاد ایران، شماره 29 صص93-122
  11. 11.         فرازمند، حسن؛ قربان نژاد، مجتبی؛ و عبدالله پورجوان (1392)، «تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران»، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، شماره 67 صص 69-88
  12. 12.         کاوند، حسین (1388)، تبیین آثار درآمدهای نفتی و سیاست‌های پولی در قالب یک الگوی ادوار تجاری واقعی برای اقتصاد ایران. رساله دکتری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران.
  13. 13.         کمیجانی، اکبر؛ و حسین توکلیان (1391)، «سیاست گذاری پولی تحت سلطه مالی و تورم هدف ضمنی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران»، تحقیقات مدلسازی اقتصادی، دوره 2، شماره 8 صص 87-117.
  14. 14.         فخر حسینی سیدفخرالدین؛ شاهمرادی اصغر؛ و محمدعلی احسانی (1391)، «چسبندگی قیمت و دستمزد و سیاست پولی در ایران»، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، دوره 12، شماره 1 صص 1-30.
  15. 15.         متفکرآزاد، محمدعلی؛ محسنی زنوری، سیدجمال الدین؛ و امید محمدقلی‌پورتپه (1395)، «بررسی تأثیر سیاست‌های پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش خدمات در اقتصاد ایران»، دوفصلنامه پولی و مالی، شماره 23 صص 1-18.
  16. 16.         متوسلی، محمود؛ ابراهیمی، ایلناز؛ شاهمرادی، اصغر؛ و اکبر کمیجانی (1389)، «طراحی یک الگوی تعادل عمومی تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت»، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی. دوره 10 شماره 4 صص87-116.
   1. Eze, Onyekachi Richard. & Ogiji, Festus. (2013). Impact of Fiscal Policy on the Manufacturing Sector Output in Nigeria: An Error Correction Analysis. International Journal of Business and Management Review (IJBMR),Vol.1,No.3, PP. 35-55.
   2. Imoudu, Egwaikhide Christian, & Anthony, Enoma. (2012). Counter-Factual Analysis of the Nigerian Economy: A Test of the Relative Potency of Monetary and Fiscal Policies. International Journal of Business, Humanities and Technology,Vol.2, No.4, PP.112-121
   3. Irelad, Peter, (2001), Money Role in the Monetary Business Cycle, Nationl Bureau of Economic Research, Working Paper, 8115.
   4. Musa, Yakubu. & Asare, Bethany. (2013). Long and short Run Relationship Analysis of Monetary and Fiscal Policy on Economic growth in Nigeria: A VEC Model Approach. Research journal of Applied Science, engineering and Technology. Vol.5, No.10, PP. 3044-3051.
   5. Biljana, Rakic. & Tamara, Radenovic. (2013). The Effectiveness of Monetary and Fiscal Policy in Serbia. Industrija, Vol.41, No, 2, PP. 103-122.

  ب) لاتین

CAPTCHA Image