نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

نحوه تخصیص اعتبارات سرمایه‌ای منطقه‌ای دولت نقش مهمی در محرویت‌زدایی، کاهش نابرابری و در نهایت توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای دارد. بنابراین، حساسیت بالایی به رفتار مالی دولت به ویژه در تخصیص اعتبارات سرمایه‌ای استانی وجود دارد. بر این اساس، در این پژوهش به تحلیل الگوی تخصیص اعتبارات سرمایه‌ای استانی با رویکرد کارایی محور و برابری‌محور در دوره (1395-1384) پرداخته می‌شود. تصریح الگوی تخصیص اعتبارت سرمایه‌ای استانی بر اساس تعمیم الگوی ریاضی تخصیص بودجه کاستلز و سوله- اوله (2005) و سوله- اوله (2013) صورت گرفته است. نتایج حاصل شده بیانگر این است که افزایش اعتبارات هزینه‌ای دولت باعث کاهش اعتبارات سرمایه‌ای استانی شده است. همچنین، تخصیص اعتبارات سرمایه‌ای کارایی‌محور بوده و بیشتر به استان‌هایی تخصیص یافته است که تولید بالاتری داشته‌اند. به علاوه، نابرابری‌ در تولید منطقه‌ای اثر منفی بر تخصیص اعتبارات سرمایه‌ای دولت داشته است. در نتیجه، تخصیص اعتبارات سرمایه‌ای استانی برابری‌محور نبوده است. بنابراین، بازنگری در تخصیص بودجه استانی ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis the Model of Provincial Capital Funds Allocation in Iran: Efficiency-Based and Equality- Based Approach

نویسنده [English]

 • hojjat izadkhasti

Assistant Professor of Economics, Faculty of Economics and Political Sciences, Shahid Beheshti University, Iran

چکیده [English]

The method of allocating regional government capital funds play an important role in defending, reducing inequality and ultimately regional sustainable development. Therefore, there is a high sensitivity to the financial behavior of the government, especially in the allocation of provincial capital funds. Accordingly, in this research, is discussed an analysis the model of provincial capital allocation with efficiency-based and equal- based approach in the period (2005-2016). The specification of the provincial capital allocation model has based on the generalization of the mathematical model of the Castels and Sole-Olle (2005) and Sole-Olle (2013), budget allocation. The results show that an increase in government spending expenditure reducing provincial capital credits. Also, the allocation of capital funds was efficiency-bases and has been mostly allocated to provinces that have produced higher production. In addition, inequality in regional production has had a negative effect on the allocation of government capital funds. As a result, the allocation of provincial capital funds was not equality- based. Therefore, a review of provincial budget allocation is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Provincial Budgeting
 • Capital funds
 • Efficiency-Based Approach
 • Equal- Based Approach
 1. منابع

  الف) فارسی

  1. آذر، عادل؛ امینی، محمدرضا؛ و پرویز احمدی (1393)، «استفاده از برنامه­ریزی آرمانی فازی در بودجه‌ریزی دانشگاهی»، فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، شماره 72، صص 1-24.
  2. جدیدی میاندشتی، مهدی (1383)، «توزیع متعادل منابع مالی به روش سطح­بندی توسعه مناطق»، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، شماره 11 و 12، صص107=130.
  3. جمشیـدی، رضـا؛ سلیمـی­فر، مصطفـی؛ احمدی شادمهـر، محمدطاهر؛ و محمـد قربانـی (1396)، «درجه تأثیرگذاری سهم بخش کشاورزی بر توزیع بودجه عمرانی استانی: کاربرد رگرسیون فضایی»، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، جلد 31، شماره2، صص 136-148.
  4. رجبی، احمد (1391)، «برنامه­ریزی آرمانی، رویکردی اثربخش در بودجه­ریزی و تخصیص بهینه مالی (مطالعه موردی: تخصیص بودجه وزارت بهداشت و درمان استان‌های کشور)»، فصلنامه حسابداری سلامت، شماره 2و 3، صص 1-17.
  5. ضیائی بیگدلی، محمدتقی؛ و نصرالله مقصودی (1384)، «بررسی اثر تورم بر کسری بودجه از لحاظ درآمد و مخارج دولت در اقتصاد ایران»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد، دوره 5، شماره 18، شماره پیاپی 3، صص 81-111.
  6. قاسمی، محمدرضا؛ اربابیان، شیرین؛ معینی، شهرام؛ و بهاره سلیمی (1394). «نحوه توزیع بودجه تملک دارای­های سرمایه­ای در بین استان‌های ایران (1390-1379)»، فصلنامه علمی و پژوهشی برنامه­ریزی و بودجه، سال بیستم، شماره 1، صص 37-66.
  7. منظـری حصار، مهـدی؛ و علی محقـر (1384)، «به کارگیـری الگویـی برای تخصیص اعتبـارات محرومیت‌زایی»، مجله برنامه­ریزی و بودجه، شماره 91، صص 69-90.
  8. میرشجاعیان، حسین و فرهاد رهبر (1391)، «تحلیل کمی الگوی اقتصاد سیاسی تخصیص بودجه­های استانی در ایران»، دوفصلنامه علمی- پژوهشی جستارهای اقتصادی ایران، سال 9، شماره 17، صص 107-138.
  9. نمازی، محمد؛ و کاملیاکمالی (1381)، «بررسی نحوه اعتبارات بودجه با استفاده از مدل برنامه­ریزی آرمانی»، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 30، صص 25-57.
   1. Baltagi Badi, Hani. (2013). Econometric Analysis of Panel data. 5th ed. Chichester, UK: John Wiley and Sons
   2. Banerjee, Arpita., & Kuri, Pravat. Kumar. (2015). "Regional Disparity and Convergence in Human Development in India". Development Disparities in India, Retrieved from https: //link.springer.com/bookseries/11234.
   3. Biehl, Dorothea. (1989). "The Contribution of Infrastructure to Regional Development", Final
   4. Report of the Infrastructure Study Group, Commission of the European Communities, Brussels.
   5. Case, Anne. (2001). "Election Goals and Income Redistribution: Recent Evidence from Albania". Journal of Europe Economic Review, Vol.1, No. 4, PP. 405-423.
   6. Costels, Antoni, & Sole-Olle, Albert. (2005). "The Regional Allocation of Infrastructure Investment; the Role of Equity, Efficiency and Political Factors". Journal of European Economic Review. Vol.49, PP.1165-1205.
   7. Cox Gary. W. & McCubbins Mathew D. (1986). "Electoral Politics as a Redistributive Game". The Journal of Politics, Vol.48, No. 2, PP. 370-389.
   8. Dixit Avinash, and Londregan John. (1998). "Ideology, Tactics, and Efficiency in Redistributive Politics". Quarterly Journal of Economics, Vol.113, No.2, PP. 497-529.Dixit A., and Londregan J. (1998). "Ideology, Tactics, and Efficiency in Redistributive Politics". Quarterly Journal of Economics, 113(2): 497-529.
   9. Gonzalez, Lucas, Leiras, Marcelo, & Mamone, Ignacio. (2011). "The Political Economic of the Distribution of Infrasture in Develping Federal Democracies Public". Prepared for Delivery at the Internation on Confrance Social Coheison and Development OECD. RetRieved from: www.ssrn.com.
   10. Holcombe, Randall. & Zardkoohi, Asghar. (1981). "The Determinants of Federal Grants". Southern Economic Journal. Vol.48, No.1, PP. 393-399.
   11. Knight, Brain, (2008). "Legislative Representation, Bargaining Power and the Distribution of Federal Funds: Evidence from the US Congress". The Economic Journal. Vol.118, PP. 1785-1803.
   12. Lessmann, Christian, & Kasler, Anke. (2009). "Interregional Redistribution and Regional Disparities How Equalization does (not) Work". Annual Conference of the German Economic Association. Retrieved from: http:// econspaper.repec.org.
   13. Lindbeck Assar, and Weibull Jorgen. W. (1987). "Balanced-budget Redistribution as the Outcome of Political Competition". Public choice, Vol.52, No.3, PP. 273-297.
   14. Maclean. Iain. & Mcmilan .Alistair. (2003). "The Distribution of Public Expenditure a Cross the UK Regions". Fiscal Studies, Vol.24, PP. 45-71
   15. RahmaniFazli, Hadi, & Arabmazar, Abbas, (2018)."A Mathematical Programing Model of Budget Allocation for Development Disparities Reduction among Iran Provinces", Iran. Economic Review. Vol.22, No.1, PP.235-251
   16. Sole-Olle, Albert, (2009). "Inter-regional Redistribution In through Tactical or Programmatic? Universitat de Barcelona Instituted Economic de Barcelona (IEB)", Retrieved from: www.elsevier.com.
   17. Sole-Olle, Albert. (2010). "The Determinants of Regional Allocation of Infrastructure Investment in Spain". The Political Economy of Inter-Regional Fiscal Flows: Measurement Determinants and Effects on Country Stability, Studies in Fiscal Federalism and State local Finance. Retrieved from: www.elsevier.com.
   18. Sole-Olle, Albert. (2013). "Inter-regional Redistribution Through Infrastructure Investment: Tactical or Programmatic?", Public Choice, Vol.156, PP. 229–252
   19. Song, Yang. (2013). "Rising Chinese Regional Income Inequality: The role of Fiscal Decentralization", China Economic Review, 27: 294-309..
   20. Valentino, Larcinese., Rizzo, Leonzio., & Testa, Cecilio. (2006). "Allocation the US, the Federal Budget to the States the Impact of the President", London School of Economics and Political Science University. Vol.68, PP. 447-459.
   21. Wibbels, Erik. (2005). "Decentralized Governance, Constitution Formation, and Redistribution", Constitutional Political Economy, 16(2), 161-188
   22. Yamano Norihiko., & Ohkawara, Toru. (2000). "The Regional Allocation of Public Investment; Efficiency or Equity?", Journal of Regional Science . Vol.40, No. 2, PP. 205-229

  ب) لاتین

CAPTCHA Image