نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد تهران مرکز

چکیده

بدهی های دولتی با اثرگذاری بر درآمد قابل تصرف خانوارها، مصرف آنها را تحت تأثیر قرار میدهد. این تاثیر گذاری در مواردی به صورت آثار انبساطی و در مواردی باعث کاهش مصرف، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی شده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه خطی و غیرخطی مصرف بخش خصوصی و بدهی های دولت در ایران است. برای این منظور دوره 1395- 1358 در نظر گرفته شد و بعد از تایید رابطه غیرخطی با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم حد آستانه بدهی دولت به دست آمد. نتایج نشان می دهد که رابطه بین بدهی های دولت و مصرف بخش خصوصی از دو رژیم مختلف تبعیت می کند که در پایین تر از حد آستانه رابطه مثبت و در بیش ا ز حد آستانه رابطه منفی میشود. به طور میانگین درصد بدهی دولت به تولید ناحالص داخلی حدود 60 درصد است، اما حد آستانه 46درصد برآورد می شود. لذا سیاستگذاران در ایران نمی توانند از اهرم بدهی های دولتی به عنوان اثر مثبت انبساطی در اقتصاد ایران استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Threshold Effect of Government Debt on Private Sector Consumption in Iran

نویسنده [English]

 • Nazi Mohammadzadeh Asl

Assistant professor, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Faculty of accounting and economy

چکیده [English]

Governmental debts mean income reduction and increase of government expenditures with impression on household disposable income that influence on their consumption. This impact, in some cases has expansion positive effects and in some other cases, reduces consumption, investment and economic growth and other values. The main aim of this paper is to study the linear and non-linear relations between consumption of private sector and government debts in Iran. For this purpose, the period between 1358-1395 years was considered and after confirmation of non-linear relation, government debt threshold was achieved by Smooth Transition Regression method . Results show that in the considered time period, the average government debt to GDP was around 60%, but threshold was estimated 46%. In other words, passing threshold causes by increasing government debts and probability of government inability to debts repayment, consumption of private sector will be reduced indirectly. So Policy makers in Iran cannot leverage government debt as a positive expansion in Iran's economy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Private consumption
 • Government Debt
 • Nonlinear Effects
 • Threshold model
 1. الف- فارسی

  1. 1.     ابونوری، اسماعیل؛ کریمی پتانلار، سعید؛ مردانی، محمدرضا (1389)، «اثر سیاست مالی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران: رهیافتی از روش خود رگرسیون برداری»، پژوهشنامه اقتصادی، دورۀ10، شمارۀ3، پیاپی38، صص143-117.
  2. 2.     اشرفی­پور، محمدعلی (1392)، «آثار سیاست­های مالی بر مصرف بخش خصوصی در ایران»، مجله اقتصادی-  ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی ، دوره 13، شماره 7، صص: 72-51. 
  3. 3.     بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات سری زمانی اقتصادی، 1395.  
  4. 4.     صمدی، حسین؛ اوجی مهر، سکینه (1393)، «بررسی اثرات غیرخطی سیاست­های مالی بر مصرف خصوصی ایران در یک الگوی چرخش مارکوف با احتمال انتقال متغیر زمان»، فصلنامه علمی-پژوهشی، برنامه ریزی و بودجه، دورۀ12، شمارۀ2، صص150-133.
  5. 5.     عباسیان، عزت الله؛ نوری، راضیه (1386)، «آزمون برابری ریکاردوئی در ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، دورۀ پنجم، شمارۀ 79، صص191-171.
  6. 6.     فتاحی، شهرام؛ حیدری، علی؛ عسکری، الناز (1393)، «بررسی پایداری بدهی دولت در اقتصاد ایران»، فصلنامه سیاست­های مالی و اقتصادی، سال­دوم، دورۀ1، شمارۀ6، صص86-67.
  7. 7.     موسوی­جهرمی، یگانه؛ زایر، آیت (1386)، «بررسی اثر کسری بودجه دولت بر مصرف و سرمایه­گذاری بخش خصوصی در ایران»، پژوهش های اقتصادی، دورۀ17، شمارۀ67،  زمستان 1396، صص91-67.
  8. 8.    وهابی، نگار؛ شهبازی، کیومرث؛ خداویسی، حسن (1395)، «تأثیر آستانه­ای بدهی­های دولتی بر مصرف بخش خصوصی درکشورهای عضو اوپک»، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی­های اقتصادی سابق(، دورۀ13، شمارۀ3، صص135-111.  
   1. 9.     Berben, Robert Paul, Brosens, Teunis (2007), “The Impact of Government Debt on Private Consumption in OECD Countries” Elsevier, vol, 94, No.2, pp: 220-225.
   2. 10.  Bhattacharya, Rina , Mukherjee, Sanchita (2010), “Private Sector Consumption and Government Debt in Advanced Economies: An Empirical Study”, IMF Working Papers, vol10, No 24, pp:1-52 .
   3. 11.  Cho, Dooyeon, Dong,Eun Rhee(2013), “Nonlinear effects of government debt on private consumption: Evidence from OECD countries” Economics Letters, Vol.121 , No.3, pp: 504-507. 
   4. 12.  Enders, Walter, Siklus, pierre (2001), “Cointegration and Threshold Adjustment”,  Journal of Business & Economic Statistics , vol 19.No2,pp: 166-176.
   5. 13.  Haque, Nadeem,1999, “Fiscal Deficits and Debt Dimensions of Pakistan “, Pakistan development review, Vol. 38 No. 4, pp:1067-1080.
   6. 14.  Liyong, Wang , Wei, Gao (2011), “Nonlinear Effects of Fiscal Policy on Private Consumption: Evidence from China” China & World Economy, Vol. 19, No. 2, pp. 60-76.
   7. 15.  Ogunmuyiwa,Omoju,  Babatunde, Kazeem (2011), “Foreign Debt and Economic Growth in Nigeria”, The Indian economic journal: the quarterly journal of the Indian Economic Association , Vol.60, No.1 pp: 26- 36.   
   8. 16.  Kumar, Manmohan, Jaejoon, Woo (2010), “Public Debt and Growth”, International Monetary Fund, working paper, vol.10, No.174 pp:1-47.
   9. 17.  Mohanty, Stephen, Zampolli, Fabrizio (2011), “The real effects of debt”, BIS Working papers, No 352, pp:1-39.
   10. 18.  Nawaz, Mohsin,  Qureshi, Maria, and  Wahid Awan, Naveed (2012), “ Does external debt causes economic growth:  A case study of Pakistan”, The Romanian Economic Journal, Year XV no. 43, pp: 144-131.
   11. 19.  Kadilli, Anjeza and Markov, Nikolay (2012), "A Panel Smooth Transition Regression Model for the Determinants of Inflation Expectations and Credibility in the ECB and the Recent Financial Crisis”, Journal of Economic Literature, volume 46, issue 4, pp: 910 – 945.  
   12. 20.  Pozzi, Lorenzo, Heylen, Freddy, Dossche, Martten (2002), “Government Debt and the Excess Sensitivity of Private Consumption to Current Income: An Empirical Analysis for OECD Countries”, Working paper, Universities Gent, vol 2, No155, pp:1-19 .
   13. 21.  Spilioti, Stella , Vamvoukas, George (2015), “The impact of government debt on economic growth: An empirical investigation of the Greek market”, The Journal of Economic Asymmetries, vol. 12, issue 1, pp:34-40.
   14. 22.  Teravirta, Timo (1994), “Specification, Estimation and Evaluation of Smooth Transition, Autoregressive Models”, Journal of the American Statistical Association, Vol. 89, No,425, PP: 208-218.
   15. 23.  Van Dijk, Dick, Hans Franse, Philip (1999), “Modeling Multiple Regimes in the Business Cycle “, Macroeconomic Dynamics, Volume 3, Issue 03, pp: 311-340

   

CAPTCHA Image