نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد، استادیار دانشگاه لرستان

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آیت اله بروجردی

چکیده

بررسی رابطه میان رشد و توزیع درآمد در ادبیات اقتصادی هم به شکل نظری و هم تجربی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین جهت علیت بین دو متغیر در کوتاه‌مدت و بلندمدت، مورد سوال سیاستگذاران و تحلیل‌گران اقتصادی است. ابزار موجک پیوسته و تحلیل هم‌حرکتی، توانایی پاسخگویی همزمان تأثیرگذاری متقابل دو متغیر در زمان و مقیاس‌های مختلف را دارد. در این پژوهش،این رابطه در اقتصاد ایران با دو معیار ضریب جینی و نسبت دهک‌ها و با استفاده از تحلیل همدوسی موجک طی دوره زمانی 1348 الی 1395 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهند که بین شاخص‌های توزیع درآمد و رشد اقتصادی و در مقیاس‌های زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت( تا 20 فصل و یا 5 سال) همدوسی مثبت برقرار است. به طور خلاصه در بازه زمانی 1357 تا 1364 و در افق زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت رشد اقتصادی و شاخص‌های نابرابری در یک جهت حرکت کرده‌اند. همچنین در بلندمدت و در تمام بازه زمانی مورد مطالعه دو متغیر رشد اقتصادی و شاخص‌های توزیع درآمد هم فاز بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Income Inequality and Economic Growth in Iran; A Time-Scale Analysis

نویسندگان [English]

 • Darioush Hassanvand 1
 • ramin khochiani 2

1 Assistant Professor in Department of Economics, University of Lorestan

2 assistant professor, economics, ayatollah borujerdi university

چکیده [English]

The study of the relationship between growth and distribution of income in the economic literature has a special place both theoretically and experimentally. Therefore, the causality between two variables in the short and long term is investigated by policy makers and economic analysts. The continuous wavelet and co-movement analysis have the ability to simultaneously investigate the interaction of the two variables at different times and scales. Hence, it is an appropriate tool for analyzing the relationship between economic growth and income distribution. In this paper, we evaluate this relationship in Iran's economy by Gini coefficient and ratio of deciles and using wavelet coherency analysis during the period 1969-2016.The results show that there is a positive correlation between income inequality and economic growth in the short and medium term (~5 years).briefly, in the period from 1979 to 1985, in the short and medium term, economic growth and inequality have moved in one direction. Also, in the long run and throughout the time period, two variables are in-phase.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic Growth
 • Income Distribution
 • Wavelet Analysis
 • Coherency
 • Iran
 1. الف- فارسی

  1. 1.     ابریشمی، حمید؛ مهرآرا، محسن؛ خطا بخش، پریسا (1384)، «بررسی رابطه رشد و توزیع درآمد در ایران»، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، دورۀ 5، شمارۀ 17، صص13-52.
  2. 2.      ابونوری، اسمعیل؛ فراهتی، محبوبه (1394)، «ساختار تولید و توزیع درآمد در ایران»، مدلسازی اقتصادی، دورۀ 9، شمارۀ 32، صص1-23.
  3. 3.     انصاری، حجت­الله (1386)، بررسی تأثیر استفاده از مقیاس­های زمانی متفاوت در محاسبه ارزش در معرض ریسک با استفاده از تئوری موجک، پایان­نامه مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.
  4. 4.     بانویی، علی­اصغر؛ مؤمنی، فرشاد (1389)، «تحلیل‌های ضرایب فزاینده رشد و توزیع درآمد در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی: مورد ایران و کشورهای منتخب»، پژوهشنامه اقتصادی، دورۀ ویژه‌نامه، شمارۀ7، صص173-197.
  5. 5.     حیدری، حسن؛ حسن­زاده، اکبر (1395)، «رابطه نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی در ایران»، رفاه اجتماعی، دورۀ16، شمارۀ63، صص89-125.
  6. 6.     خالصی، گلناز؛ پیریایی، خسرو (1395)، «رابطه رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی بین استان­های ایران»، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، سال16، دورۀ2، صص 155-171.
  7. 7.     دهقانی، علی؛ حسینی، سیدمحمدحسن؛ فتاحی، محمد؛ حکمتی فرید، صمد (1396)، «بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران طی دوره 1393-1350، رهیافت رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم»، مطالعات اقتصادی کاربردی، دورۀ6، شمارۀ 21، صص213-236.
  8. 8.     سلمانی، بهزاد؛ بیژنی، طاهره (1392)، «نابرابری‌ درآمد، باز بودن ‌تجاری و رشد اقتصادی در ایران»، اقتصاد کلان، دورۀ8، شمارۀ16، صص101-120.
  9. 9.     شایگانی، بیتا؛ سلامی، امیر بهداد؛ خوچیانی، رامین (1393)، «مدل پیشنهادی برای پیش­بینی تولید ناخالص داخلی کاربرد مدل­های  ARIMAشبکه­های عصبی و تبدیل موجک»، مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، دورۀ24، شمارۀ7، صص147-162.
  10. 10.  صمدی، علی­حسین؛ دهقان‌شبانی، زهرا؛ مرادی‌کوچی، عاطفه (1394)، «تحلیل فضایی تأثیر نابرابری توزیع درآمد بر رشد اقتصادی در ایران»، فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دورۀ5، شمارۀ19، صص52-72.
  11. 11.  مهرگان، نادر؛ موسایی میثم؛ کیهانی حکمت، رضا (1387)، «رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران»، رفاه اجتماعی، دورۀ7، شمارۀ28، صص57-77.
   1. 12.  Abrishami, Hmid; Mehrara, Mohsen: Khatabakhsh, Parisa (2000). "The Study of the Relationship between Income Distribution and Economic Grawth in Iran", Humanities and Social Sciences Research, 5(17), pp.13-52.
   2. 13.  Aguiar-Conraria,luis; Soares, Maria. Joana. (2011). "Oil and the macroeconomics: using wavelets to analyze old issues", Empirical Economics, 40(3), pp.645-655.
   3. 14.  … Aguiar‐Conraria, Luis., & Soares, Maria. Joana. (2014). "The continuous wavelet transform: moving beyond uni‐and bivariate analysis", Journal of Economic Surveys, 28(2), pp.344-375.
   4. 15.  Aguiar, De.; Medeiros, C; Trebat, N. (2016). Latin America at a Crossroads: Controversies on Growth, Income Distribution and Structural Change, Institute of  Economics: UFRJ. Centro Sraffa Working Papers, (22).
   5. 16.  Bahmani-Oskooee, Mohsen, Gelan, Abera.. (2008). "Kuznets inverted-U hypothesis revisited: a time-series approach using US data", Applied Economics Letters, 15(9), pp.677-681.
   6. 17.  Berry, Albert and Serieux, John. (2006). Reading the Elephants: The Evolution of world Economic Growth and Income distribution at the End of the twentieth Century (1980–2000), UN. Economic &Social AffairsDESA Working Paper No. 27.
   7. 18.  Chang, Shinhe., Gupta, Rangan., Miller, Stephen (2018). "Causality between per capita real GDP and income inequality in the US: Evidence from a wavelet analysis. Social Indicators Research", 135(1), pp.269-289.
   8. 19.  Ehrhart, Christophe. (2009). The effects of inequality on growth: a survey of the theoretical and empirical literature. ECINEQ Working Paper Series, 107.
   9. 20.   Kakwani, Nanak., Khandker, Shadidur, Son, Hyun. (2003). Poverty equivalent growth rate: with applications to Korea and Thailand, Economic Commission for Africa: mimeo.‏
   10. 21.  Kaldor, Nicholas. (1956). "Alternative Theories of Distribution", Review of Economic Studies, , 23, pp.83-100.
   11. 22.  Kalecki, Michal. (1971). Selected Essays on the Dynamics of the Capitalist Economy 1933-70, Cambridge: Cambridge University Press.
   12. 23.  Kuznets, Simon. (1955). "Economic growth and income inequality", The American economic review, , 45(1), pp.1-28.
   13. 24.  Mehmet, Mercan; Ozlem, ArzuAzer. (2013). "The Relationship between Economic Growth and Income Distribution in Turkey and the Turkish Republics of Central Asia and Caucasia: Dynamic Panel Data Analysis with Structural Breaks", Eurasian Economic Review, Eurasia Business and Economics Society, , 3(2), pp.165-182.
   14. 25.  Panizza, Ugo.. (2002). "Income inequality and economic growth: evidence from American data", Journal of Economic Growth, 7, pp.25-41.
   15. 26.   Ramia, Rati. (1988). "Economic Development and Income Inequality: Further Evidence on the U-Curve Hypothesis", World Development, Vol.16, No.11, pp.1371-76.
   16. 27.  Stern, Nicholas (1991). "The determinants of growth", Economic Journal, , 101(404), pp.122-133.
   17. 28.  Torrence, Christopher.; Compo, Gilbert.. P. (1998). "A practical guide to wavelet analysis", Bulletin of the American Meteorological Society, 79(1), pp.61–78.
   18. 29.  Zweimüller, J. (2000). "Inequality, redistribution, and economic growth", Empirica, , Josef. . 27(1), pp.1-20.

   

   

   

CAPTCHA Image