نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد ، گروه اقتصاد ، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه اقتصاد سلامت ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی .

چکیده

در گردشگری سلامت ضرورت دارد تا میزان عملکرد، مورد بررسی قرار گیرد، لذا مناسب است که مدیران این بخش روش هایی برای استفاده از منابع، جهت دستیابی به کارایی بالا به کار گیرند.در این مطالعه به بررسی کارایی گردشگری سلامت در کشورهای منا و OECD و همچنین برخی استان های ایران پرداخته شده و در نهایت راهکارهایی جهت ارتقاء موقعیت ایران ارائه خواهد شد. روش انجام این تحقیق، تحلیل پوششی داده‌ها و حالت بازدهی متغیر نسبت به مقیاس خروجی محور و همچنین نرم افزار به کارگرفته شده در این تحقیق DEA Solver می باشد.نتایج نشان می دهد که در بین کشورهای منا کشورهای اردن، امارات و ترکیه بهترین عملکرد را دارند. همچنین ایران در بین ۷ کشور مورد بررسی منا در جایگاه ۶ام قرار دارد. از کشورهای OECD، اتریش و لهستان کارا می باشند. در مورد استان ها نیز ، تهران، خوزستان و قم بیشترین کارایی را دارند. براساس این مطالعه، سرمایه گذاری در زیرساختها و بازاریابی مناسب، راهکارهای موثر برای گردشگری سلامت کشورها از جمله ایران می باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Health tourism efficiency in Iran and selected countries and strategies for improving the situation in Iran

نویسندگان [English]

 • Yadollah dadgar 1
 • sara emamgholipour 2
 • seyedeh maedeh hosseini 3

1 Professor, Department of Economics, Faculty of Economic and Political Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Health Economics, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

3 Master of Economics, Faculty of Economics and Political Science

چکیده [English]

In health tourism, it is necessary to consider the level of performance, so that managers of this section will use methods to use resources to achieve high performance. This study examines the effectiveness of health tourism in the MENA countries and the OECD,as well as some of the provinces of Iran, and finally, solutions will be presented to improve the situation in Iran. The method of doing this research is data envelopment analysis and variable returns to the output-oriented scale as well as software used in this research, DEA Solver. The results show that among the MENA countries, the countries of Jordan, the UAE and Turkey have the best performance. Iran is also ranked 6th in the 7 countries surveyed. From OECD countries, Austria and Poland are good. In the provinces, Tehran, Khuzestan and Qom are also most effective. Based on this study, investing in infrastructure and marketing is an effective strategy for health tourism in countries such as Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tourism
 • Health tourism
 • Efficiency
 • Data Envelopment Analysis
 • Iran
 1. الف- فارسی

  1. 1.     ابطحی، سیدحسین؛ مهروژان، آرمن (۱۳۷۲)، مهندسی روش­ها، جلد ۱، چاپ ۲، تهران: نشر قومس.
  2. 2.     امامی میبدی، علی (۱۳۹۰)، «اصول و اندازه­گیری کارایی و بهره­وری (علمی- کاربردی)»، جلد۱، چاپ ۲، تهران:  مؤسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی.
  3. 3.     پورکاظمی، محمدحسین؛ رضایی، جواد (۱۳۸۵)، «بررسی کارایی صنعت گردشگری با استفاده از روش های ناپارامتری»، پژوهشنامه اقتصادی، شمارۀ 6، دورۀ 3، صص301-281.
  4. 4.     حسن­پور، محمود؛ عزیزی، عذرا (۱۳۹۳)، مطالعه تطبیقی هزینه­ها در کشورهای مقصد گردشگری درمانی، دبیرخانه کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی ایران، کمیسون های گردشگری و خدمات.
  5. 5.     حسن‌پور، محمود؛ عزیزی، عذرا (۱۳۹۳)، مطالعه تطبیقی وضعیت گردشگری درمانی وضعیت گردشگری درمانی ایران و جهان در راستای تدوین راهبردهای توسعه محصول، دبیرخانه کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی ایران، کمیسیون گردشگری و خدمات، شماره ۶۸.
  6. 6.     حسینی، سیدعلی؛ مصدق­خواه، مسعود؛ ایزدی­خواه، محمد (۱۳۹۰)، «اندازه­گیری و تحلیل کارایی نسبی گروه­های آموزشی دانشگاه­ها با استفاده از تحلیل پوششی داده­ها»، سومین همایش ملی تحلیل پوششی داده­ها، صص۱۰-۱.
  7. 7.     دادگر، یداله؛ نیک نعمت، زهرا (۱۳۸۶)، «کاربرد مدل  DEA در ارزیابی کارایی واحدهای اقتصادی؛ مطالعه موردی سرپرستی­های بانک تجارت»، فصلنامه علمی- پژوهشی جستارهای اقتصادی، شمارۀ 7، سال4، صص۵۴-۱1.
  8. 8.     سلیم­پور، حبیب؛ تاجور، مریم؛ عرب، محمد (۱۳۸۵)، «بررسی سوابق صدور کالا و خدمات پزشکی به خارج از کشور»، مجله علمی پژوهشی همای سلامت، شمارۀ ۱۷، سال 3، صص ۲۲-۱۲.
  9. 9.     صدر ممتاز، ناصر؛ آقارحیمی، زهرا (۱۳۸۹)، «صنعت گردشگری پزشکی در ایران: راهکارهایی برای توسعه»، مجله مدیریت اطلاعات سلامت، ۱۳۸۹، دورۀ هفتم (ویژه نامه)، صص۵۱۶-۵۲۴.
  10. 10.  قلمی، ساقی (۱۳۸۸)، بررسی راهکارهای ارتقای موقعیت ایران در بازار صدور خدمات بهداشتی و درمانی و جذب توریسم درمانی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مدیریت.
  11. 11.  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (۱۳۹۶)، گزارش امکانات و خدمات، تهران: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.
   1. 12.  Anderson, Per; Peterson, Niels Christian (1993). "A procedure for ranking efficient units in data envelopment analysis", Management science, Vol.39, No.10, pp.1261-1294.
   2. 13.  Bogetoft , Peter ; Otto , Lars (2011). "Benchmarking with SFA, DEA, and R", Springer publisher.
   3. 14.  Charnes .  A  ;W .Cooper (1984). "Preface to topics in data envelopment analysis", annuals of operational research, Vol.2, issue 1, pp.59-94.
   4. 15.  Coelli, Tim , Rao, D.S.Prasada, Battese,George.E (1998). An introduction to efficiency and productivity analysis,  Boston: Springer publishers, pp 133-160.
   5. 16.  Connel, John (2005). Medical tourism: Sea, sun, and… surgery, Sydney: school of Geosciences, University of Sydney.
   6. 17.  Debata, Bikash,Ranjan  , Patnaik ,Bhaswati  , Mahaparata ,Siba.Sankar  , Sreekumar ,Sreenidihi (2013). "Efficiency measurement amongst medical tourism service providers in India", International journal for responsible tourism, Vol.2, No.1, pp.24-31.
   7. 18.  Farell, M.J (1957). "The measurement of productive efficiency" , journal of the Royal statistical society, Vol.120, No.3, pp.253-290.
   8. 19.  Garsia Altes, Anna (2005). "The development of health tourism services,  Fundaction institut de investigation en service de salud", Annuals of tourism research, Vol. 32, No.1, pp.262-266.
   9. 20.  Medeiros, Joao , Schwierz ,Christoph (2015). Efficiency estimates of health care systems in the EU, Economic pagers 549: EU Press, PP. 1-60.
   10. 21.  Onetiu ,Anda Nicoleta  , Predonu ,Andreea Monica (2013). "Economic and social efficiency of tourism", Lumen International Conference Logos University Mentality Education Novelty, vol. 92, pp.648-651.
   11. 22.  Rosenbiom ,Mosi ; Malul ,Miki ; Hadad,  Sharon ; Hadad ,Yossi (2012). "The economic efficiency of the tourism industry: a global comparison",  vol . 18 , issue 5 , pp. 931-940.
   12. 23.  Smith, R.D; Martinez-Alvarez, Melisa; Chanda, R; (2011). Medical tourism: a review of the literature and analysis of a role for bi-lateral trade, health policy, vol.103 , No.2-3 , pp.276-282.
   13. 24.  Wongchai, Anupong  , Ueasin ,Nattanin (2016). "The operational efficiency of health tourism industries in three provinces of Northeastern Thailand", Vol.19, No.7, pp.2839- 2844.
   14. 25.  https:// www.IMTJ.com  / international medical travel journal.
   15. 26.  https://www.International health tourism center.com / 2016/ “Medical tourism in Austria.
   16. 27.  https://www.MTI.com /  2017 / “Medical Tourism Index: Destenation Ranking”

   

   

CAPTCHA Image