نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

3 استادیار، گروه اقتصاد، واحد تهران، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری بیزین ، به مطالعه سیکل‌های تجاری و شناخت متغیرهای مهم و تأثیرگذار در ایجاد آن با حضور عوامل نهادی، سیاسی و جهانی در پنج کشور صادرکننده نفتی شامل کانادا، ایران، نیجریه، نروژ و ونزوئلا طی دوره 1996 تا سال 2016 پرداخته شده است.
نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که در کوتاه‌مدت تولید ناخالص داخلی در توجیه بی‌ثباتی خود بیشترین مقدار را در طول دوره داشته است. در بلندمدت به دلیل افزایش نقش سایر متغیرها نقش تولید ناخالص داخلی کاهش یافته به‌نحوی‌که در انتهای دوره به جز کشورهای ایران، نیجریه و ونزوئلا تکانه نفتی در کشور کانادا، تکانه مالی در کشور نروژ از دلایل ادوار تجاری می‌باشند.
همچنین یافته‌ها نشان می‌دهد که عوامل سیاسی و نهادی باعث تغییر در نقش تکانه‌ها گردیده به‌نحوی‌که اثر تکانه‌های تأثیرگذار در بی‌ثباتی را در بلندمدت کاهش داده است. عوامل سیاسی و نهادی به ترتیب بیشتر در کشورهای ایران و نروژ نقش زیادی را داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Economic, political and institutional shocks and their effect on the commercial cycles of the chosen oil exporting countries

نویسندگان [English]

 • Anita Azimi Hosseini 1
 • Beitollah Akbari Moqadam 2
 • Morteza Asadi 3

1 Doctoral Student in Monetary Economics Islamic Azad University of Qazvin,Iran.

2 Islamic Azad University of Qazvin, Iran.

3 Kharazmi Islamic Azad University, Iran

چکیده [English]

In the current research the business cycles as well as significant variables that are involved in the creation of it due to the presence of institutional,political and global factors in five oil exporting countries including Canada, Iran, Nigeria, Norway, and Venezuela from1996to2016using Bayesian Vector autoregression.The results acquired through variance analysis show that in short term GDP has had the utmost share in the justification of the its instability.In long term due to the increase in the role of other variables,the role of GDP has declined insofar as in the end of the period except to such countries as Iran, Nigeria and Venezuela the oil shock is among the reasons of business cycles in Canada and the same role is undertaken by financial shock in Norway.Moreover,findings show that political and institutional factors have brought about fundamental changes in the role of shocks insofar as they have reduced the effect of shocks involved in instability in long term.Political and institutional factors are respectively playing the most effective roles in Iran and Norway

کلیدواژه‌ها [English]

 • Commercial Periods
 • BVAR
 • institutional
 • political and global factors
 • oil
 1. الف- فارسی

  1. 1.     جعفری صمیمی، احمد؛ قادری، سامان؛ قادری، صلاح‌الدین؛ کتابی، طه (1392)، «بررسی باز بودن تجاری و جهانی‌شدن اقتصادی بر اشتغال: رویکرد آزمون کرانه‌ها»، فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، شماره 13، دوره 1، صص 26-1.
  2. 2.      جهادی، محبوبـه؛ علمـی، زهـرا (1390)، «تکانه‌هـای قیمـت نفـت و رشـد اقتصـادی (شواهـدی از کشورهای عضو اوپک)»، فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، شماره 2، دوره 1، صص40-11.
  3. 3.     حیدری، حسن؛ جوهری سلماسی، پریسا (1394)، «عملکرد مدل‌های مختلف خود رگرسیون برداری بیزی جهت پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی ایران: کاربرد روش نمونه‌گیری گیبس»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 20، دوره 62، صص79-57.
  4. 4.     خداپرست مشهدی، محمد؛ فلاحی، محمدعلی؛ رجب زاده مغانی، ناهید (1395)، «بررسی نقش کیفیت نهادی بر توسعه مالی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی»، دو فصلنامه اقتصاد پولی، مالی (دانش و توسعه سابق)، شماره 2 ، دوره 11، صص45-26.
  5. 5.     رضوی، سیدعبدالله؛ سلیمی‌فر، مصطفی (1392)، «اثر جهانی‌شدن بر رشد اقتصادی با استفاده از روش خودتوضیحی برداری»، فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی‌شدن، شماره 4، دوره 9، صص31-9.
  6. 6.     عیسی‌زاده، سعید؛ احمدزاده، اکبر (1388)، «بررسی اثر عوامل نهادی بر رشد اقتصادی با تأکید بر نهادهای حاکمیتی (مطالعه موردی بین کشوری برای دوره 1996-2005)»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 13، دوره 20، صص28-1.
  7. 7.     فاضل، مهدی؛ توکلی، اکبر؛ رجبی، مصطفی (1392)، «مقایسه عملکرد الگوی ARIMA و MS-AR در پیش‌بینی ادوار تجاری ایران»، فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، شماره 22، دوره 2، صص 52-36.
  8. 8.     مولایی، محمد؛ گلخندان، ابوالقاسم (1393)، «سیکل‌های تجاری اقتصاد آمریکا و مقایسه موردی با ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، شماره 14، دوره 4، صص253-259.
  9. 9.     مهرآرا، محسن؛ نیکی اسکویی، کامران (1385)، «تکانه‌های نفتی و اثرات پویای آن بر متغیرهای کلان اقتصادی»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 40، دوره 1، صص32-1.
  10. 10.  هوشمند، محمود؛ فلاحی، محمدعلی؛ توکلی قوچانی، سپیده (1387)، «تحلیل ادوار تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از فیلتر هادریک پرسکات»، مجله دانش و توسعه، شماره 15، دوره 22، صص 48-23.
   1. 11.  Arezki, Rabah; Candelon, Bertrand; Amadou, Nicolas Racine SY (2011). "Sovereign Rating News and Financial Markets Spillovers: Evidence from the European Debt Crisis", IMF Working Paper, WP/11/68, pp.23-43
   2. 12.  Butkiewicz, James; Yanikkaya, Halit (2006). "Institutional Quality an Economic Growth: Maintenance of the Rule of Law or Democratic Institutions, or Both?", Economic Modelling, Vol. 4, No. 23, pp.648-661.
   3. 13.  Huseynov, Salman; Ahmadov, Vugar (2014). "Business Cycle in Oil Exporting Countries: A Declining Role for Oil?", Working Paper, No. 03/2014, pp. 100-120.
   4. 14.  Keikha, Alireza; Mehrare Mohsen (2012). "Institutional Quality, Economic Growth and Fluctuations of Oil Prices in Oil Dependent Countries: A Panel Cointegration Approach", Modern Economy, Vol.2, No.3, pp.218-222.
   5. 15.  Litterman, Robert (1984). "Forecasting and Policy Analysis with Bayesian Vector auto Regressiion Models, Federal Reserve Bank of Minneapolis", Quarterly Review, Vol.4, No.2, pp.30-41
   6. 16.  Litterman, Roert (1986). "Forecasting with Baysian Vecto Autoregressions-five Years of Experience", Journal of Business and Economcs, Vol.4, No.2, pp.25-38
   7. 17.  Mehlum, Halvor; Moene, Karl; Torvik, Ragnar (2006). "Institution and the Resource Curse", The Economic Journal, Vol.508, No.116, pp.1-20
   8. 18.  Papageorgiou, Theofanis; Michaelides, Panayotis, G.; Tsionas, Efthymios (2016). "Business Cycle Determinants and Fiscal Policy: A panel ARDL Approach for MEU", The Journal of Economic Asymmetries, Vol.13, No.2, pp.57-68
   9. 19.  Papyrakis, Elissaios; Gerlagh, Reyer (2004). "The resource curse hypothesis and its transmission channels", Journal of Comparative Economic, Vol.1, No.32, pp.181-193
   10. 20.  Perotti, Roberto (2004). "Estimating the effects of fiscal policy in OECD countries", CEPR Discussion Paper,Vol.3, No.4842, pp. 23-34

   

CAPTCHA Image