نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه مفید

2 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

3 استادیار دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید

چکیده

هدف از این پژوهش ارایه الگویی مناسب به منظور پوشش ریسک قیمتی واردکنندگان محصولات کشاورزی در ایران می‌باشد تا بدین وسیله بتواند از نتایج منفی نوسانات قیمت جلوگیری نماید. الگوی پیشنهادی استفاده از قرارداد شبه آتی برای واردکنندگان محصولات کشاورزیمی‌باشد.برای ارزیابی کارایی این روش، داده‌های روزانه قیمتهای نقدی و آتی دانه سویا و ذرت در بازه زمانی 5/1/2010 تا 6/8/2018 از بورس شیکاگو گردآوری گردیدگردآوری وپس از پردازش اطلاعات، نتایج در دو حالت بررسی شد. نتایج نشان میدهد که در صورت دسترسی به اتیها نسبت بهینه پوشش ریسک برای محصول ذرت در رژیم صفر و یک به ترتیب برابر با 0.966572 و 0.0051858 و این نسبت برای محصول دانه سویا به ترتیب 0.977403 و0.019816 بدست آمد. در صورت استفاده از قرارداد شبه آتی، نرخ بهینه پوشش ریسک برای محصول دانه سویا و ذرت به ترتیب برابر با 849/0 و 9065/0 و کارائی پوشش ریسک به ترتیب برای این محصولات برابر با 82 و 78 درصد بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design of quasi futures contract

نویسندگان [English]

 • omid khodavirdi 1
 • Mohsen Mehrara 2
 • Majid Rezaee 3
 • seid zia addin kia aloseini 3

1 PhD student in economics Mofid University

2 Professor in economics, University of Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Economics, Mofid University

چکیده [English]

The present study aims to provide a model for covering price risks in Iranian importers of agricultural commodities, which may help prevent adverse effects of price fluctuations. The proposed model uses futures-like contracts for agricultural commodity imports. In order to assess the efficiency of the model, daily spot and futures prices of soybeans and corn were collected from the Chicago Mercantile Exchange during the period 05/01/2010 to 06/08/2018. The method of the optimal risk coverage ratio bears crucial importance in these two situations. In the first case, using the Markov switching method, the optimal risk coverage ratio for corn was shown to be 0.966572 and 0.0051858 in the zero and one regimes, respectively. The ratio for soybeans was computed to be 0.977403 and 0.019816 in the zero and one regimes, respectively. Thus, real-world risk coverage should be obtained through using futures-like contracts. optimal risk coverage ratio for soybeans and corn would be 0.849 and 0.9065, respectively, while the efficiency of risk coverage for them would be 82% and 78%, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • The optimal hedge ratio
 • Spot exchange rate
 • futures market
 • Markov switching model
 1. الف- فارسی

  1. 1.     ابراهیمی، محسن؛ قنبری، علیرضا (1388)، «پوشش ریسک نوسانات درآمدهای نفتی با استفاده از قراردادهای آتی در ایران»، پژوهشنامه اقتصادی، دورۀ 9، شمارۀ 3، صص 173 -204.
  2. 2.     ابریشمی، حمید؛ معینی، علی و احراری،مهدی (1381)، «آزمون ناخطی معین برای قیمت­های آتی نفت»، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، دورۀ4، شمارۀ10، صص105-123.
  3. 3.     اسکندری، حمید؛ انواری رستمی، علی­اصغر؛ حسین­زاده، علی (1394)، «نسبت بهینه پوشش ریسک ارز با استفاده از قرارداد آتی طلا در بازار مالی ایران»، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دورۀ6، شمارۀ 25، صص21-40.
  4. 4.     اسماعیلی رزی، حسین؛ دلالی اصفهانی، رحیم؛ صمدی، سعید؛ پرورده، افشین (1394)، «قیمت‌گذاری قراردادهای آتی کالایی با استفاده از پویایی­های قیمت نقد: کاربرد الگو برای بازار آتی طلا در ایران»، فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد، دورۀ2، شمارۀ 3، صص145-164.
  5. 5.      انصاری اردلی، زهرا؛ موسوی، میرحسین؛ کردبچه، حمید (1396)، «برآورد نرخ بهینه پوشش ریسک و مقایسه اثربخشی آن­ها در بازار گاز طبیعی»، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، دورۀ14، شمارۀ 56، صص35-60.
  6. 6.     برقی اسکویی، محمدمهدی؛ شهباززاده، اتابک (1393)، «بررسی رابطۀ علّی قیمت نفت خام و طلا؛ با تأکید بر رویکرد غیرخطی مارکوف سوئیچینگ»، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، دورۀ10، شمارۀ40، صص39-64.
  7. 7.     بهرامی، جاوید؛ میرزاپور باباجان، اکبر (1391)، «نسبت بهینه پوشش ریسک در قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران»، فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، دورۀ20، شمارۀ65، صص175-206.
  8. 8.     پندار، مهدی ؛ شاکری، عباس و سلامی، حبیب الله (1390)، «مدیریت ریسک قیمتی واردات دانه روغنی سویا به وسیله بازارهای آتی»، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دورۀ42، شمارۀ4، صص479- 492.
  9. 9.     پیش بهار، اسماعیل؛ عبدالکریم صالح، خدیجه؛ دشتی، قادر (1394)، «محاسبه نسبت بهینه پوشش ریسک برای نهاده ذرت وارداتی صنعت طیور ایران»، پژوهش­های علوم دامی، دورۀ26، شمارۀ1، صص167-174.
  10. 10.  حسینی یکانی، سیدعلی؛ زیبایی، منصور (1389)، «تعیین کالاهای مناسب برای مبادله در بازار آتی (مطالعه موردی: محصولات کشاورزی ایران)» نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی)، دورۀ24، شمارۀ 3، صص268-278.
  11. 11.  شرافتمند، حبیبه؛ یزدانی، سعید؛ مقدسی، رضا (1393)، «مدیریت ریسک قیمت محصول خرما با استفاده از بازار آتی (کاربرد مدل گارچ دومتغیره)»، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دورۀ 45، شمارۀ 4، 601-611.
  12. 12.  عبداللهی عزت آبادی، محمد و نجفی، بهاالدین (1382)، «بررسی امکان استفاده از بازارهای آتی و اختیارمعامله در کاهش نوسان­های قیمتی محصولات کشاورزی در ایران: مطالعه موردی محصول پسته»، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، دورۀ41 و 42، شمارۀ1، صص1-25.
  13. 13.  علی­اکبری بابوکانی، احسان؛ مقدم، وحید؛ عباسپور، رضا (1395)، «واکاوی فقهی قراردادهای آتی خاص و یکسان»، مبانى فقهى حقوق اسلامى، دورۀ9، شمارۀ18، صص93-119.
  14. 14.  علی­محمدی، میثم؛ زمردیان، غلامرضا؛ رستمی، علی (1396)، «امکان­سنجی پوشش ریسک نرخ ارز شرکت­های صادرکننده و وارد کننده با استفاده از قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ایران»، فصلنامه علمی و پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، دورۀ6، شمارۀ23، صص85-104.
  15. 15.  علیمرادی، محمد (1392)، « برآورد نسبت­های بهینه پوشش ریسک ایستا و پویا و مقایسه میزان اثر بخشی آنها در بازار آتی های گاز طبیعی»، فصلنامه اقتصاد انرژی ایران، دوره2، شماره8، صص109-128.
  16. 16.  گلمرادی، حسن (1394)، « ابزارها و محصولات مشتقه در بانکداری اسلامی: مبانی فکری و تجربه‌های عملی»، فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی، دوره 1، شماره 1، صص 71-127.
  17. 17.  مشیری، سعید و فروتن فایزه (1383)، «آزمون آشوب و پیش­بینی قیمت­های آتی نفت خام»،  فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، دورۀ6، شمارۀ21، صص67-90.
   1. 18.  Ai Di. (2012). Hedging effectiveness of constant and time varying hedge ratios using futures contracts: the case of Ontario and Alberta Feedlot industries. Master thesis, University of Guelph, Indexed Semantic scholar.
   2. 19.  Alizadeh, Amir & Nomikos, Nikos. (2004). "A Markov regime switching approach for hedging stock indices", Journal of Futures Markets, Vol. 24, No. 7, pp. 649-674.
   3. 20.  Alizadeh, Amir. H., Nomikos, Nikos. K., & Pouliasis, Panos. K. (2008). "A Markov     regime switching approach for hedging energy commodities", Journal of Banking & Finance, Vol. 32, No. 9, pp. 1970-1983.
   4. 21.  Baillie, Richard. T. & Robert. J. Myers (1991). "Bivariate Garch Eestimation of the Optimal Commodity Futures Hedge", Journal of Applied Econometrics, Vol. 6, No. 2, PP.109–124.
   5. 22.  Cecchetti, Stephen. G., Cumby, Robert. E., &Figlewski, Strphen (1988). "Estimation of the optimal futures hedge", Review of Economics and Statistics, Vol. 70, No. 4, pp. 623–630.
   6. 23.  Chen, Sheng, Lee, Cheng and Shrestha, Keshab. (2003). "Futures hedge ratios: a review", Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 43 No. 3, pp. 433-465.
   7. 24.  Choudhry, T. (2009). "Short-run deviations and time-varying hedge ratios: Evidence from agricultural futures markets", International Review of Financial Analysis, Vol. 18, No. 24, pp. 58–65.
   8. 25.  Ederington, Louis (1979). "The Hedging Performance of the New Futures Markets", Journal of Finance, Vol. 34, No.1,  PP.157–170.
   9. 26.  Engle, Robert & Kroner, Kennrth. (1995). "Multivariate simultaneous generalized ARCH", Econometric Theory, Vol. 11, No. 1, pp. 122-150.
   10. 27.  Geppert, John (1995). "A statistical model for the relationship between futures contract hedging effectiveness and investment horizon length" Journal of Futures Markets, Vol. 15, No. 21, pp. 507–536.
   11. 28.  Grammatikos, Theoharry & Saunders, Anthony. (1983). "Stability and the hedging performance of foreign currency futures", Journal of Futures Markets, Vol. 3, No. 3, pp. 295–305.
   12. 29.  Jalali Naeini, A.H.; Kazemi Manesh, M. (2004). "Study on the change of optimum hedge ratio in the oil market", Seasonal journal of energy economic research, Vol.1, No 1, pp. 3-27.
   13. 30.  Jiun Sheu,He., Tai Lee, Hsiang, Sheng Lai,Yu. (2013). "A Markov Regime Switching GARCH Model with Realized Measures of Volatility for Optimal Futures Hedging", Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 43, No. 1, PP.433–465.
   14. 31.  Johnson, Leland. (1960). "The Theory of Hedging and Speculation in Commodity Futures", Review of Economic Studies, Vol. 27, No. 2, PP. 139–151.
   15. 32.  Kroner, Kroner., Sultan, Jahangir. (1993). "Time-varying distributions and dynamic hedging with foreign currency futures", Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 28, No. 4, pp. 535–551.
    1. 33.  Lee, C. F.; Bubnys, E. L.; Lin, Y. (1987). "Stock index futures hedge ratios: Test on horizon effects and functional form", Advances in Futures and Options Research, Vol.2, No 1, 291–311.
    2. 34.  Park, Tae, Switzer, Lorne. (1995). "Bivariate GARCH Estimation of the Optimal Hedge Ratios for Stock Index Futures: A Note", Journal of Futures Markets, Vol.15, No.1, pp. 61-67.
    3. 35.  Sephton, Peter. (1993a). "Hedging wheat and canola at the Winnipeg commodity exchange", Applied Financial Economics, Vol.3, No. 1, pp. 67–72.
    4. 36.  Sephton, Peter. (1993b). "Optimal hedge ratios at the Winnipeg commodity exchange", Canadian Journal of Economics, Vol. 26, No.1, pp.  175–193.
    5. 37.  Waldemar Antonio, Rocha, Caldarelli, Carlos   &   Martines-Filho, Joao Goes. (2010). "Dynamic hedging effectiveness for soybean farmers in Rondonópolis (MT) with futures contracts of BM&F", Organizações Rurais & Agroindustriais, Lavras, Vol. 12, No. 1, pp.34-45.

   

   

CAPTCHA Image