نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، ایران

2 دانشیار و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

3 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه سمنان

چکیده

در پژوهش حاضر، اثر متقابل نوسان نرخ ارز واقعی و عایدی خارجی خانوار با کاربرد انحراف معیار میانگین متحرک (MASD) نرخ ارز واقعی ماهانه و با روش داده های پانل در قالب سیستم معادلات همزمان حداقل مربعات سه مرحله‌ای(3SLS) برای کشورهای اسلامی درحال توسعه(D8) طی سال‌های 2016-2005 مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار می‌گیرد. نتایج حاکی از آن است که رابطه دو طرفه‌ای بین نوسان نرخ ارز و عایدی خارجی خانوار برقرار است که در این میان، نوسان نرخ ارز تأثیر بزرگتر و قابل توجهی بر عایدی خارجی خانوار دارد؛ درحالیکه اثر معکوس آنها اندک است. به عبارتی، عایدی خارجی خانوار تأثیر قابل توجهی بر نوسان نرخ ارز ندارد که این امر موجب ثبات اقتصادی می‌شود. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مخارج دولت، رابطه مبادله و باز بودن تجاری باعث ایجاد نوسان در نرخ ارز واقعی و در سوی دیگر، تولید ناخالص داخلی سرانه، توسعه مالی، هزینه سرانه خانوار، وابستگی سنی و نرخ بهره تفاضلی از جمله عوامل تأثیرگذار بر میزان عایدی خارجی در کشورهای مورد بررسی پژوهش می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Mutual Relationship between Real Exchange Rate Volatility and Remittances in Islamic Developing Countries (D8): A Simultaneous Equations Approach

نویسندگان [English]

 • Rahman Saadat 1
 • Majid Maddah 2
 • Payam Naderi 3

1 Assistant Prof., Faculty of Economics, Semnan University Semnan, Iran

2 Associate Prof. of Semnan University, Faculty of Economics, Semnan University, Semnan, Iran

3 Ph.D. student in International Economics, Semnan University, Semnan Iran

چکیده [English]

In this study, the mutual relationship between real exchange rate volatility and remittances has been investigated and empirically analyzed by the use of Moving Average Standard Deviation (MASD) of monthly real exchange rate and panel data method within the framework of three stage least square (3SLS) of simultaneous equations system in the Islamic developing countries (D8) over the period 2005-2016. The results demonstrate that there is a mutual relationship between the real exchange rate volatility and remittances. In the meanwhile, the exchange rate volatility has a greater and significant effect on remittances; while their reverse effect is small. In other words, the remittances inflows don’t have a significant effect on the real exchange rate volatility, which leads to economic stability. In addition, foreign direct investment, government expenditures, terms of trade and trade openness cause volatilities in real exchange rates, and on the other side, GDP per capita, financial development, household expenditure per capita, age dependency and differential interest rate are the influential factors of remittances inflow in the studied countries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Remittances
 • Real Exchange rate
 • Moving Average Standard Deviation
 • Simultaneous Equations System
 • 3SLS
 1. الف ـ فارسی

  1. عطرکار روشن، صدیقه؛ هاشمی، زهرا؛ «بررسی تأثیر باز بودن تجارت بر فقر در ایران با رویکرد سیستم معادلات هم‌زمان»، فصل‌نامه نظریه های کاربردی اقتصاد،  1395، سال 3، شماره 1، ص204-183.
  2. منافی انور، وحید؛ خدادکاشی، فرهاد؛ بیابانی، جهانگیر ؛ پاسبان، فاطمه ؛  «عوامل مؤثر بر تغییرات نرخ ارز واقعی و تأثیر آن بر شاخص رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران (1358-92)»، فصل‌نامه علوم اقتصادی، 1394، سال 9 ، شماره 32، ص 23-1.
   1. Abbas, F., Massod, A., & Sakhawat, A. (2017) “What determine remittances to Pakistan? The role of macroeconomic, political and financial factors”, Journal of Policy Modeling, Vol. 39, No. 3, pp. 519-531.
   2. Ajao, M. G. & Igbekoyi, O. E. (2013) “The determinants of real exchange rate volatility in Nigeria”, Academic Journal of Interdisciplinary Studies, Vol. 2, No. 1, pp. 459-471.
   3. Alberola, E., Cervero, S. G., Lopez, H., and Ubide, A. (1999) “Global equilibrium exchange rates: euro, dollar, ‘ins,’ ‘outs’ and other major currencies in a panel cointegration framework”, IMF, Working Paper No. 175, International Monetary Fund, Washington, DC.
   4. Amuedo-Dorantes, C., & Pozo, S. (2004) “Workers’ Remittances and the Real Exchange Rate: A Paradox of Gifts”, World Development, Vol. 32, No. 8, pp. 1407–1417.
   5. Barrett, K. (2013) “The effect of remittances on the real exchange rate: The case of Jamaica”, Caribbean Centre for Money and Finance, Working Paper.
   6. Benita, G., & Lauterbach, B. (2007) “Policy factors and exchange rate volatility: panel data versus a specific country analysis”, International Research Journal of Finance and Economics, Vol. 7, pp. 7-23.
   7. Carrera, J. E., & Restout, R. (2008) “Long Run Determinants of Real Exchange Rates in Latin America”, GATE Working Paper No. 08-11.
   8. Combes, J., Kinda, T., & Plane, P. (2011) “Capital Flows, Exchange Rate Flexibility and the Real Exchange Rate”, Working Paper WP/11/9, International Money Fund.
   9. Freund, C., & Spatafora, N. (2005) “Remittances: Transaction Costs, Determinants, and Informal Flows”, World Bank Policy Research Working Paper, 3704.
   10. Grossmann, A., Love, I., & Orlov, A. G. (2014) “The dynamics of exchange rate volatility: A panel VAR approach”, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, Vol. 33, pp. 1-27.
   11. Hassan, G. M., & Holmes, M. J. (2012) “Remittances and the Real Effective Exchange Rate”, Department of Economics, University of Waikato.
   12. Hagen-Zaker, J., & Siegel, M. (2007) “The determinants of remittances: A review of the literature”, Working Paper MGSoG/2007/WP003, Maastricht University.
   13. Hau, H. (2002) “Real exchange rate volatility and economic openness: theory and evidence”, Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 34, No.4, pp. 611-630.
   14. Insah, B., & Chiaraah, A. (2013) “Sources of real exchange rate volatility in the Ghanaian economy”, Journal of Economics and International Finance, Vol. 5, No. 6, pp. 232-238.
   15. Jackman, M. (2013) "Macroeconomic determinants of remittance volatility: An empirical test", International Migration, Vol. 51, No. 1, pp.36-52.
   16. Keefe, H. G. (2014) “The Impact of Remittance Inflows on Exchange Rate Volatility: The Importance of Dollarization and development”, Department of Economics, Fordham University New York.
   17. Kosteletou, N. & Liargovas, P. (2000) "Foreign Direct Investment and Real Exchange Rate Interlinkages", Open economies review, Vol. 11, pp. 135–148.
   18. Lopez, H., Molina, L., & Bussolo, M. (2007) “Remittances and the real exchange rate”, World Bank, Bank of Spain, Working Papers No. 4213.
   19. Schiopu, L., & Siegfried, N. (2006) “Determinants of workers' remittances: Evidence from the European neighboring region”, European Central Bank, Working Paper Series No. 688.
   20. Singh, R. J., Haaker, M., & Lee, K. (2009) “Determinants and Macroeconomic Impact of Remittances in Sub-Saharan Africa”, Working Paper WP/09/216, International Money Fund.
   21. Tabit, S., & Moussir, C. (2016) “Macroeconomic determinants of migrants’ remittances: Evidence from a panel of developing countries”, International Journal of Business and Social Research, Vol. 6, No. 7, pp. 1-11.
   22. Vaaler, P. (2011) “Immigrant Remittances and the Venture Investment Environment of Developing Countries”, Journal of International Business Studies, Vol. 42, pp. 1121-1149.
   23. World Bank Group (2018). Migration and Development Brief 29.
   24. Yang, D. (2011) “Migrant Remittances”, Journal of Economic Perspective, Vol. 25, No. 3, pp.129-152.

   

CAPTCHA Image