نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری اقتصاد دانشگاه مفید

2 استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید

4 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف، بررسی امکان پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز با استفاده از بازار آتی طلا و مقایسه آن در بورس تهران و شیکاگو است. به این منظور از داده‌های روزانه دوره زمانی دی ماه سال 1387 تا اردیبهشت ماه سال 1397 برای ایران و معادل آن به میلادی برای آمریکا و الگوی چرخشی مارکف استفاده شد. نتایج نشان داد که ضریب مربوط به متغیر قیمت آتی سکه طلا برای رژیم صفر(کم نوسان) 0013/0، که نشان می‌دهد برای پوشش ریسک، به ازای هر قرارداد ارز، 0013/0 واحد قرارداد سکه طلا بایستی خریداری شود. برای رژیم یک(پر نوسان) نیز ضریب قیمت آتی سکه طلا، 0046/0 که نشان می‌دهد به ازای هر دلار برای پوشش ریسک نیاز به خرید 0046/0 واحد سکه طلا بصورت آتی است. به علاوه نتایج برای پوشش ریسک دلار آمریکا با استفاده از دارایی پایه یورو برای دوره مشابه مقایسه گردید و نتایج نشان داد ضریب مربوط به تغییرات قیمت آتی طلا برای بورس شیکاگو در رژیم صفر 0011/0 و رژیم یک ضریب تغییرات قیمت آتی طلا 0008/0 بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study the Optimal Hedge Ratio in Exchange Rate, Using the Future Gold Market in Developing and Developed financial Market: A Case Study of the Tehran Stock Exchange and Chicago

نویسندگان [English]

 • Atefeh Shahabadi Farahani 1
 • Mohsen Mehrara 2
 • Nasser Elahi 3
 • Saeed Eslami Bidgoli 4

1 expert in credit Scoring Eghtesad novin bank

2 Professor in economics, University of Tehran, Iran.

3 Associate Professor, Faculty of Economics, Mofid University

4 Assistant Professor, Faculty of Economics, Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

The purpose is to investigate possibility of hedging the risk of exchange rate fluctuations by entrancing to the gold futures market and comparing the risk hedge in Tehran Exchange Stock with the Chicago Exchange stock. In order to that, daily data from December 13, 2007 to April 30, 2018 was used for Iran and United States and the Markov-Switching Model were used.
The results showed that the coefficient of the futures price index of gold coins for zero regime was 0/0013, which indicates that for the coverage of the risk, for each currency contract, the order of 0/0013 units of the gold coin contract should be purchased. For regime one, the coefficient, was 0/0046, which indicates that to cover the risk of risk price dollar, we should buy 0/0046 units of the gold coin contract.The results of this study showed that the coefficient for future changes in gold prices for the Chicago Exchange was 0/0011 . For regime one, the coefficient of future price changes of gold was 0/0008.

کلیدواژه‌ها [English]

 • The optimal hedge ratio
 • cash exchange rate
 • futures market
 • cross hedging Markov-Switching Model
 1. الف- فارسی

  1. 1.         ابراهیمی، محسن؛ قنبری، علیرضا؛ «پوشش ریسک نوسانات درآمدهای نفتی با استفاده از قراردادهای آتی در ایران»، پژوهش‌نامه اقتصادی، 1388، شماره 9، ص 204-173.
  2. 2.         اسکندری، حمید؛ «تعیین نسبت بهینه پوشش ریسک ارز با استفاده از قرارداد آتی طلا در بازار مالی ایران» (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه تربیت مدرس، 1393.
  3. 3.         اسلامبولچی، فرشید؛ «تخمین نرخ بهینه پوشش ریسک: یک رهیافت مقایسه‌ای برای بازار سکه»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، 1391.
  4. 4.         بهرامی، جاوید؛ میرزاپور باباجان، اکبر؛ «نسبت بهینه پوشش ریسک در قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران» فصل‌نامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 1391، سال بیستم، شماره 64، ص206-175.
  5. 5.         __________________؛ افکاری، بهرام؛ «پوشش ریسک با استفاده از قرادادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران: رهیافت ضریب جینی بسط یافته به میانگین (MEG)»، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 1392، سال هفتم، شماره 21، ص56-43.
  6. 6.          پندار، محمد؛ «مدیریت ریسک قیمتی محصولات کشاورزی وارداتی به‌وسیله بازار آتی‌ها (مطالعه موردی سویای وارداتی)»، (رساله دکتری)، دانشگاه علامه طباطبایی، 1391.
  7. 7.         خدادادیان، بنفشه؛ «پوشش ریسک قیمت نفت با استفاده از قراردادهای آتی (مطالعه موردی ایران)» (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه تهران، 1389.
  8. 8.         جعفری‌کیا، شهرام؛ «پیش‌بینی و برآورد نسبت بهینه پوشش ریسک برای بازار آتی سکه طلا در ایران با استفاده از مدل‌های اقتصادسنجی و شبکه عصبی مصنوعی»، (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران،1391.
  9. 9.         درخشان، مسعود؛ «مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت»، مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، 1383، ویرایش چاپ اول.
  10. 10.      صالح، خدیجه عبدالکریم؛ «محاسبه نسبت بهینه پوشش ریسک قیمتی نهاده‌های وارداتی کنجاله سویا و ذرت»، (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، 1393.
  11. 11.       علیرمرادی، محمد؛ «برآورد نسبت‌های بهینه پوشش ریسک ایستا و پویا و مقایسه میزان اثربخشی آن‌ها در بازار آتی‌های گاز طبیعی»، اقتصاد انرژی ایران، 1392، شماره8، ص109-128.
  12. 12.      ملکی، حسین؛ «کارایی مدل‌های گارچ در برآورد نسبت بهینه پوشش ریسک: مطالعه موردی بازار سکه طلا در ایران»، (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه علامه طباطبایی، گروه آمار، ریاضی و کامپیوتر، 1389.
  13. 13.      نائبی، فاطمه؛ «مدل‌سازی رابطه بین قیمت‌های نقدی و آتی سکه طلا در ایران مبتنی بر BVAR»، (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران،1392.
   1. 14.           Adam-Müller, A. F., & Nolte, I. (2011). Cross hedging under multiplicative basis risk. Journal of Banking & Finance, 35(11), 2956-2964.
    1. 15.     Adams, Z., & Gerner, M. (2012). Cross hedging jet-fuel price exposure. Energy Economics, 34(5), 1301-1309.
   2. 16.           Alizadeh, A., & Nomikos, N. (2004). A Markov regime switching approach for hedging stock indices. Journal of Futures Markets, 24(7), 649-674.
   3. 17.     Benet, B. A. (1992). Hedge period length and Exante futures hedging effectiveness: The case of foreignexchange risk cross hedges. Journal of Futures Markets, 12(2), 163-175.
   4. 18.     Chang, C.-L., McAleer, M., & Tansuchat, R. (2011). Crude oil hedging strategies using dynamic multivariate GARCH. Energy Economics, 33(5), 912-923.
   5. 19.     da-Hsiang, D. L. (1996). The effect of the cointegration relationship on futures hedging: a note. The Journal of Futures Markets (1986-1998), 16. 773, (7).
   6. 20.      Figlewski, S. (1985). Hedging with stock index futures: theory and application in a new market. Journal of Futures Markets, 5(2), 183-199.
   7. 21.     Fong, W. M., & See, K. H. (2002). A Markov switching model of the conditional volatility of crude oil futures prices. Energy Economics, 24(1), 71-95.
   8. 22.     Gagnon, L., Lypny, G. J., & McCurdy, T. H. (1998). Hedging foreign currency portfolios. Journal of Empirical Finance, 5(3), 197-220.
   9. 23.     Garcia, R., & Tsafack, G. (2011). Dependence structure and extreme comovements in international equity and bond markets. Journal of Banking & Finance, 35(8), 1954-1970.
   10. 24.     Geppert, J. M. (1995). A statistical model for therelationship between futures contract hedging effectiveness and investment horizon length. Journal of Futures Markets, 15(5), 507-536.
   11. 25.     Ghosh, A. (1993). Cointegration and error correction models: Intertemporal causality between index and futures prices. Journal of futures markets, 13(2), 193-198.
   12. 26.     Glantz, M., & Kissell, R. (2013). Multi-asset risk modeling: techniques for a global economy in an electronic and algorithmic trading era: Academic Press.
   13. 27.     Gupta, S. (2005). Financial Derivatives: Theory, concepts and problems: PHI Learning Pvt. Ltd.
   14. 28.     Hamilton, J. D. (2010). Regime switching models Macroeconometrics and Time Series Analysis (pp. 202-209): Springer.
   15. 29.      Johnson, R. J., Hedge, D. M., & Currinder, M. (2004). Bootstraps and benevolence: A comparative test of states’ capacity to effect change in welfare outcomes. State and Local Government Review, 36(2), 118-129.
   16. 30.      Jondeau, E., & Rockinger, M. (2006). The copula-garch model of conditional dependencies: An international stock market application. Journal of international money and finance, 25(5), 827-853.
   17. 31.     Jorion, P. (2010). Financial Risk Manager Handbook: FRM Part I (Vol. 625): John Wiley & Sons.
   18. 32.     Kavussanos, M. G., & Nomikos, N. K. (2000). Hedging in the freight futures market. The Journal of Derivatives, 8(1), 41-58.
   19. 33.     Kostika, E., & Markellos, R. N. (2013). Optimal hedge ratio estimation and effectiveness using ARCD. Journal of Forecasting, 32(1), 41-50.
   20. 34.     Kotkatvuori-Örnberg, J. (2016). Dynamic conditional copula correlation and optimal hedge ratios with currency futures. International Review of Financial Analysis, 47, 60-69.
   21. 35.     Kroner, K. F., & Sultan, J. (1993). Time-varyingdistributions and dynamic hedging with foreign currency futures. Journal of financial and quantitative analysis, 28(04), 535-551.
   22. 36.     Kuan, C.-M. (2002). Lecture on the Markov switching model. Institute of Economics Academia Sinica, 1-30.
   23. 37.     Lee, T.-H., & Long, X. (2009). Copula-based multivariate GARCH model with uncorrelated dependent errors. Journal of Econometrics, 150(2), 207-218.
   24. 38.      Lien, D. (2004). Cointegration andthe optimal hedge ratio: the general case. The Quarterly Review of Economics and Finance, 44(5), 654-658.
   25. 39.     Lioui, A., & Poncet, P. (2002). Optimal currency risk hedging. Journal of International Money and Finance, 21(2), 241-264.
   26. 40.     Malliaris, A. G., & Urrutia, J. L. (1991). The impact of the lengths of estimation periods and hedging horizons on the effectiveness of a hedge: Evidence from foreign currency futures. Journal of Futures Markets, 11(3), 271-289.
   27. 41.     Mattus, I. (2005). Application of derivative instruments in hedging of crude oil price risks. Chair of Accounting and Finance, Estonian Business School.
   28. 42.     McMillan, D. G. (2005). Time-varying hedge ratios for non-ferrous metals prices. Resources Policy, 30(3), 186-193.
   29. 43.     Piger, J. (2009). Econometrics: Models of regime changes Complex Systems in Finance and Econometrics (pp. 190-202): Springer.
   30. 44.     Raju, S. S. (2005). Risk Return Trade-offs from Hedging Oil Price Risk in Ecuador. Journal of Emerging Market Finance, 4(1), 27-41.

  ب- لاتین

  Sarno, L., & Valente, G. (2000). The cost of carry model and regime shifts in stock index futures markets: An empirical investigation. Journal of Futures Markets, 20(7), 603-624.

CAPTCHA Image