نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

رشد اقتصادی یکی از اهداف مهم سیاست گذاران بوده است. در کنار این هدف ثبات آن نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که ثبات آن میتواند سیاستگذاران را در برنامه‌ریزی برای آینده یاری رساند. اثر تجارت بر رشد و توسعه اقتصادی به طور گسترده ای مورد توجه قرار گرفته، در حالی که اثرات آن بر نوسانات رشد اقتصادی کمتر بررسی شده است. اثرگذاری باز بودن تجاری بر نوسانات رشد اقتصادی میتواند وابسته به ساختار تجاری کشور و تنوع صادراتی آن باشد. در این راستا نوسانات رشد اقتصادی و قیمت نفت با استفاده از الگوی گارچ استخراج و سپس در چارچوب یک الگوی غیر خطی به بررسی نقش متنوع سازی صادرات بر نوسانات رشد و تاثیر آن بر رابطه باز بودن تجاری و نوسانات رشد اقتصادی، طی دوره 1394-1363 پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد که هرچه میزان بازبودن تجاری بیشتر شود، نوسانات رشد اقتصادی افزایش می یابد، اما تنوع صادراتی می تواند هم به صورت مستقیم و هم از مسیر باز بودن تجاری، نوسانات رشد اقتصادی را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of export diversification and trade openness on economic growth fluctuations in Iran

نویسندگان [English]

 • Zahra Azizi 1
 • Pegah Azizi 2

1 Assistant Professor, Faculty of Social Sciences and Economics, Al-Zahra University

2 Assistant Professor, Faculty of Social Sciences and Economics, Al-Zahra University

چکیده [English]

High economic growth has been one of the main goals of policymakers. In addition to this goal, the stability of economic growth is also important, because its stability can help policymakers in planning for the future. Special attention has been paid to trade as a factor for economic growth and development, while its effects on the fluctuations of economic growth have been less studied. The positive or negative impact of trade openness on the fluctuations of economic growth can be strongly influenced by the country's trade structure and its export diversification. The present paper examines the role of export diversification on economic growth fluctuations and its impact on the relationship between trade openness and economic growth fluctuations during the period of 1984-2015. The results of this study show that the greater degree of trade openness, increases the economic growth fluctuations due to the transfer of external shocks to the economy. But the diversification of exports, both directly and through the trade openness, helps to reduce the economic growth fluctuations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic Growth Fluctuations
 • Export Diversification
 • Trade Openness
 • nonlinear model
 • GARCH Model
 1. الف- فارسی

  1. 1.     بهپور، سجاد؛ رحمانی، تیمور؛ شجاع الدین، رقیه؛ «بررسی تأثیر آزادی اقتصادی برنوسانات اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه»، فصل‌نامه پژوهشی اقتصادی کاربردی، 1392، سال اول، شماره 3، ص 150 – 131.
  2. 2.     پورعبادالهان کویچ، محسن؛ میهن اصلانی‌نیا، نسیم؛ محسنی زنوزی، فخری؛ «بررسی الگوهای تخصص‌گرایی در تجارت و بهره‌وری صادرات در کشورهای عضو اوپک با تأکید بر جایگاه ایران»، فصل‌نامه مدیریت بهره‌وری (فراسوی مدیریت)، 1389،پاییز 1389، دوره 4، شماره 14.
  3. 3.     شهنازی، روح اله؛ «تأثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی و درآمد سرانه (بررسی مقایسه‌ای بین کشورهای منتخب)»، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان، 1384.
  4. 4.     صمدی، علی حسین؛ «ارزیابی تأثیر صادرات و بی‌ثباتی درآمدهای صادراتی بخش‌های مختلف اقتصادی بر رشد اقتصادی این بخش‌ها، مطالعه موردی ایران (74-1347)»، نشریه اقتصاد کشاورزی و توسعه، تابستان 1381، دوره 10، شماره 38، ص 127-113.
  5. 5.      عزیزی، زهرا؛ «مداخلات ارزی با نگاهی به اقتصاد ایران»، تهران، انتشارات نورعلم ،1397.
  6. 6.      کازرونی، سید علیرضا؛ حریقی، محمد فردین؛ «متنوع سازی مبادلات تجاری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران»، فصل‌نامه پژوهش‌نامه بازرگانی ،1384،  شماره 36، ص52-29.
  7. 7.      معمارنژاد، عباس؛ امام‌وردی، قدرت‌اله؛ شایسته، افسانه؛ «بررسی اثرمتنوع سازی صـادرات بر رشـد اقتصـادی ایران درسال‌های پس از انقلاب اسلامی در سال‌های 1385-1358»، 1388.   
   1. 8.         Agosin, M. R., Alvarez, R., & Bravo‐Ortega, C. (2012). Determinants of export diversification around the world: 1962–2000The World Economy35(3), 295-315.
   2. 9.         Aliyu, S. U. R. (2009). Impact of oil price shock and exchange rate volatility on economic growth in Nigeria: An empirical investigation. Research Journal of International Studies, 11, 4-15.
   3. 10.     Alwang, J., & Siegel, P. B. (1997). Portfolio models and planning for export diversification: Malawi, Tanzania and ZimbabweThe Journal of Development Studies30(2), 405-422.
   4. 11.     Balavac, M., & Pugh, G. (2016). The link between trade openness, export diversification, institutions and output volatility in transition countriesEconomic Systems40(2), 273-287.
   5. 12.     Briguglio, L., Cordina, G., Farrugia, N., & Vella, S. (2009). Economic vulnerability and resilience: concepts and measurements. Oxford development studies, 37(3), 229-247.
   6. 13.     Campbell ,N., & Snyder ,T.(2012). Economic freedom and economic volatility. Journal of International and Global Economic Studies, 5(2), 60-76.
   7. 14.     Dunning, T. (2005). Resource dependence, economic performance, and political stability. Journal of Conflict Resolution, 49(4), 451-482.
   8. 15.     Elmi, Z., & Jahadi, M. (2011). Oil price shocks and economic growth: evidence from OPEC and OECDAustralian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(6), 627-635.
   9. 16.     Feder, G. (1983). On exports and economic growth. Journal of Development Economics, 12(1-2), 59-73.
   10. 17.     Ferrantino, M. J. (1997). International trade, environmental quality and public policy. World Economy20(1), 43-72.
   11. 18.      Ghosh, A.R., & Ostry, J. D. (1994). Export instability and the external balance in developing countriesStaff Papers, 41(2), 214-235.
   12. 19.     Greenaway, D., & Kneller, R. (2004). Exporting and productivity in the United KingdomOxford Review of Economic Policy20(3), 358-371.
   13. 20.      Hesse, H. (2004). Export diversification and economic growth. Breaking into new markets: emerging lessons for export diversification, 55-80.
   14. 21.     Hirsch, S., & Lev, B. (1971). Sales stabilization through export diversificationThe Review of Economics and Statistics, 270-277.
   15. 22.     MacBean, A. I., & Nguyen, D. T. (1980). Commodity concentration and export earnings instability: A mathematical analysisThe Economic Journal90(358), 354-362.
   16. 23.     Osakwe, P. N., Santos-Paulino, A. U., & Dogan, B. (2018). Trade dependence, liberalization and exports diversification in developing countries. UNCTAD Research Paper No. 2.
   17. 24.     Romer, P. (1995). Comment and Discussion. Working papers on Activity Economic, 1, 313-320.
   18. 25.     Romer, P. M. (1990). Two strategies for economic development: using ideas and producing ideasThe World Bank Economic Review6(suppl_1), 63-91.
   19. 26.     UNCTADstat. (2017). http://unctadstat.unctad.org.

  ب- لاتین

   

CAPTCHA Image