نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری علوم اقتصاد دانشگاه مازندران

2 استاد دانشکده علوم اقتصاد و اداری دانشگاه مازندران

3 دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازنداران

چکیده

این مقاله به بررسی کشش قیمتی و جانشینی تقاضای نیروی کار بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط مقیاس در استان‏های ایران می‌پردازد. برای برآورد مدل مورد پژوهش، از روش پانل پروبیت کسری بازه‌ی صفر و یک در بازه‌ی زمانی 1393-1383 و در سطح استانی استفاده شده ‏است. بر اساس نتایج، در هر دو گروه بنگاه‏ کوچک و متوسط مقیاس، رابطه‌ی دستمزد با تقاضای کار منفی و منطبق با نظریه تقاضای کار بوده‏است. نتیجه‌ی دیگر پژوهش اثر مثبت کشش تقاضای نیروی کار با تولیدات صنعتی است. کشش متقاطع بین تقاضای نیروی کار و قیمت سرمایه در بنگاه‌های کوچک نشانگر رابطه‌ی جانشینی است. هم‏چنین، با افزایش مالیات و ارزش مواد خام و اولیه، سهم درآمدی نیروی کار کاهش می‌یابد.
براساس نتایج این مطالعه و با لحاظ این مورد که بازار کار ایران با کمبود تقاضا و تراکم بیکاری مواجه است پیشنهاد می‌شود، سیاست‌گذار اقتصادی برای افزایش تقاضا در بازار کار به رفع موانع تولیدی و کمک به افزایش ظرفیت تولید، تسهیل تأمین مواد خام و منابع اولیه ارزان اهتمام ورزد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

estimation of Labor demand elasticity of small and medium (SME) industrial firms by Fractional Panel Probit Model

نویسندگان [English]

 • Kheizaran Roostaei Shalmani 1
 • Zahra (Mila) Elmi 2
 • Saeed Karimi Potanlar 3

1 Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran

2 Associate professor, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran

3 Associate Professor, faculty of economics, University of Mazandaran

چکیده [English]

This paper examines the own price and substitution elasticity of the labor force demand for small and medium scale firms in Iran's provinces. In this study, for estimation, the Fractional Panel Probit technique has been employed for the period of time from 2004 to 2014 and at the provincial level. The result of estimation for both groups shows a negative relationship between wage and labor demand that is consistent with labor demand theory. There is a positive effect for output-employment elasticity. The other result shows Cross elasticity of capital price and labor demand reveals a substitution effect in small firms. The demand for labor is reduced by increasing in taxes and value of raw materials. As Iran’s labor market is suffering from labor demand shortage and high unemployment, it is suggested that the economic policymaker should eliminate production barriers, care about increasing production capacity and facilitate the supply of raw materials.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Small and medium scale firms
 • own price and substitution elasticity
 • labor demand
 • Fractional Panel Probite
 • Provinces of Iran
 1. الف- فارسی

  1. 1.     اکبریان، رضا؛ محتشمی، عباس؛ «تأثیر آزادسازی اقتصاد بر اشتغال بخش صنعت ایران 1382-1350»، پژوهش‌های اقتصادی ایران ،1382، سال هشتم، شماره29، ص196-171.
  2. 2.     امینی، علیرضا؛ فلیحی، نعمت؛ «بررسی تقاضای نیروی کار در بخش صنعت و معدن»، مجله‌ی برنامه ‌و بودجه، 1377، شماره 28 و 29، ص 104-83.
  3. 3.     اشتغال زایی افزایش تقاضای نیروی کار در بخش صنعت ایران»، فصل‌نامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)،1396، سال هفدهم، شماره1، ص162-145.
  4. 4.     کرانی، عبدالرضا؛ «بررسی سهم درآمدی نیروی کار، مارک آپ قیمت و کشش جانشینی سرمایه و نیروی کار (مطالعه صنایع کارخانه‌ای)»، فصل‌نامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 1396، سال هفدهم، شماره3، ص 24-1.
  5. 5.     «تقاضای نهاده کار در بخش صنعت ایران»، پژوهش‌های اقتصادی ،1381، شماره 5 و 6، ص59-41.
  6. 6.     «مشارکت اقتصادی زنان کشورهای منا با استفاده از روش پانل پروبیت کسری»، فصل‌نامه رشد و توسعه اقتصادی،1393، سال چهارم، شماره14،ص 28-11.
  7. 7.     علمی، زهرا(میلا)؛ احسانی، محمدعلی؛ جاویدنیا، داوود؛ «تأثیرصنایعکوچکومتوسطبررشداقتصادیاستان های ایراندردورهی1383-1385»، پژوهش‌نامه اقتصادکلان،1392، سال هجدهم، شماره15، ص 34-13.
  8. 8.     نیکلسون، والتر؛ «نظریه اقتصاد خرد (اصول اساسی و مباحث تکمیلی)»، مترجم محمدمهدی عسکری، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)،1389، چاپ اول.
  9. 9.     مولایی، محمد؛ آشتیانی مدیحه؛ «تخمین تابع تقاضای نیروی کار در بخش صنعت طی سال‌های 1387-1358»، فصل‌نامه پژوهش‌نامه اقتصادی (رویکرد اسلامی-ایرانی)، 1391، سال دوازدهم، شماره45، ص242-227.
   1. 10.      Acemoglu, D. (2002). "Technical Change, Inequality, and the Labor Market". Journal of economic literature, 40(1), 7-72.
   2. 11.      Adam, A., & Moutos, T. (2014). “Industry-Level Labour Demand Elasticities Across the Eurozone: Will There be any Gain after the pain of Internal Devaluation?”. Bank of Greece, Economic Analysis and Research Department, working paper No 185.
   3. 12.      Allen, C. and G. Urga (1999). “Interrelated Factor Demands from Dynamic Cost Functions: An Application to the Non-energy Business Sector of the UK Economy”. Economica, 66 (263), 403-413.
   4. 13.      Arellano, M. and S. Bond (1991). “Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations”. The Review of Economic Studies, 58 (2), 227-297.
   5. 14.      Arnone, L., C. Dupont, B. Mahy, and S. Spataro (2005). “Human resource management and labour demand dynamics in Belgium”. International Journal of Manpower, 26 (7/8), 724-743.
   6. 15.      Atkinson, S. E. and R. Halvorsen (1984). “Parametric Efficiency Tests, Economies of Scale, Input Demand in U.S. Electric Power Generation”. International Economic Review, 25(3), 647-662.
   7. 16.      Ayyagari, M., A. Demirgüç-Kunt, and V. Maksimovic (2011). “Small vs. Young Firms across the World”. Policy Research Working Paper 5631, Washington, DC: World Bank.
   8. 17.      Berisha, G., &Shiroka Pula, J. (2015). “Defining Small and Medium Enterprises: a critical review”. Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences, 1(1).
   9. 18.      Birch, D. G. (1987). “Job creation in America: How our smallest companies put the most people to work”. University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship.
   10. 19.      Braconier, H., & Ekholm, K. (2000). “Swedish Multinationals and Competition from Highand LowWage Locations”. Review of International Economics, 8(3), 448-461.
   11. 20.      Berndt, E. R., & Khaled, M. S. (1979). “Parametric productivity measurement and choice among flexible functional forms”. Journal of Political Economy, 87(6), 1220-1245.
   12. 21.      Burgess, S. M. (1993). “Labour Demand, Quantity Constraints or Matching: The Determination of Employment in the Absence of Market-Clearing”. European Economic Review, 37(7), 1295-1314.
   13. 22.      Caballero, R. J., & Hammour, M. L. (1998, June). “Jobless Growth: Appropriability, Factor Substitution, and Unemployment”. In Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 48, 51-94.
   14. 23.      Canon, M. E., & Liu, Y. (2015). “Firm Size and Employment Dynamics”. Economic Synopses, issue 4.
   15. 24.      Clark, K. B., & Freeman, R. B. (1979). “How Elastic Is the Demand for Labor?”. The Review of Economics and Statistics, 62(4), 509-520.
   16. 25.      Conway, P., Meehan, L., & Parham, D. (2015). “Who Benefits from Productivity Growth? The Labour Income Share in New Zealand”. In New Zealand Productivity Commission Working Paper, 2015/1 February 2015.
   17. 26.      Falk, M., & Koebel, B. M. (2002). “Outsourcing, Imports and Labour Demand”. The Scandinavian Journal of Economics, 104(4), 567-586.
   18. 27.      Funke, M., W. Maurer, and H. Strulik (1999). “Capital Structure and Labour Demand: Investigations Using German Micro Data”. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61 (2), 199-215.
   19. 28.      Görg, H., Henry, M., Strobl, E., & Walsh, F. (2009). “Multinational Companies, Backward Linkages, and Labour Demand Elasticities”. Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d'économique, 42(1), 332-348.
   20. 29.      Griffin, P. (1992). “The Impact of Affirmative Action on Labor Demand: A Test of Some Implications of the Le Chatelier Principle”.The Review of Economics andStatistics, 74 (2), 251-260.
   21. 30.      Greenaway, D., R. C. Hine, and P. Wright (1999). “An Empirical Assessment of the Impact of Trade on Employment in the United Kingdom”. European Journal of Political Economy 15 (3), 485-500.
   22. 31.      Goldar, B., Pradhan, B. k., & Sharma, A. K. (2014). "Elasticity between Capital and Labor in Major Sectors of the Indian Economy", Institute of Economic Growth working paper, No 335.
   23. 32.       Hamermesh, D. S. (1996). “Labor demand”. Princeton University Press.
   24. 33.      Haouas, I. and M. Yagoubi(2007).”Trade Liberalization and Labor-Demand elasticities: Empirical Evidence from Tunisia”. Applied Economics Letters, 15 (4).
    1. 34.      Hasan, R., D. Mitra, and K. V. Ramaswamy (2007). “Trade Reforms, Labor Regulations, And Labor-Demand Elasticities: Empirical Evidence From India”. The Review of Economics and Statistics, 89 (3), 466-481.
    2. 35.      Helfand, J., Sadeghi, A., & Talan, D. (2007). “Employment dynamics: small and large firms over the business cycle”. Monthly Lab. Rev., 130(3), 39-50.
    3. 36.      Hine, R. C. and P. Wright (1998). “Trade with Low Wage Economies, Employment and Productivity in UK Manufacturing”. Economic Journal, 108 (450), 1500-1510.
    4. 37.      Ismail, R., &Kamaruddin, N. E. N. (2009). “High Level Manpower Requirement in Food and Beverage Industry in Malaysia”. The development and management of national human capital, Faculty of Economics and Management, UKM. pp.68-92.
    5. 38.      Kölling, A. (2012). “Firm Size and Employment Dynamics: Estimations of Labor Demand Elasticities Using a Fractional Panel Probit Model”. Labour, 26(2), 174-207.
    6. 39.      Lindquist, K.-G. (1995). “The Existence of Factor Substitution in the Primary Aluminum Industry: A Multivariate Error-Correction Approach Using Norwegian Panel Data”. Empirical Economics, 20 (3), 361-383.
    7. 40.      Moscarini, G., & Postel-Vinay, F. (2009). “Large Employers Are More Cyclically Sensitive”, (No. w14740). National Bureau of Economic Research.
    8. 41.      Neumark, D., Wall, B., & Zhang, J. (2011). “Do Small Businesses Create More Jobs? New Evidence for the United States from the National Establishment Time Series”. The Review of Economics and Statistics, 93(1), 16-29.
    9. 42.      Papke, L. E., & Wooldridge, J. M. (2008). “Panel Data Methods for Fractional Response Variables with an Application to Test Pass Rates”. Journal of Econometrics, 145(1-2), 121-133.
    10. 43.      Pencavel, J. and B. Holmlund (1988). “The Determination of Wages, Employment, and Work Hours in an Economy with Centralized Wage-Setting: Sweden, 1950- 1983”. The Economic Journal, 98 (393), 1105-1126.
    11. 44.      Saavedra, J., & Torero, M. (2004). “Labor Market Reforms and their Impact over Formal Labor Demand and Job Market Turnover. The Case of Peru”. In Law and Employment: Lessons from Latin America and the Caribbean (pp. 131-182). University of Chicago Press.
    12. 45.      Saens, R., Lobos, G., & Rivera, E. (2008). “Agricultural Labor Demand in Chile: a Cointegration Approach”. Chilean Journal of Agricultural Research, 68(4), 391-400.
    13. 46.      Schreyer, P. (2000). “High-growth Firms and Employment”. OECD Science, Technology and Industry Working Papers, No 3.
    14. 47.      Schneider, D. (2011). “The labor share: A review of Theory and Evidence”, (No. 2011-069). SFB 649 discussion paper.
    15. 48.       Enhancing the Contributions of SMEs in a Global and Digitalized Economy, (2017). Meeting of the OECD Council at Ministerial Level Paris, 2017. Key Information; [held on 7-8 June at OECD Headquarters in Paris]

   

   

   

CAPTCHA Image