نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی دانشگاه ولیعصر(عج)

2 استادیاردانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

3 استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آیت الله بروجردی

چکیده

شوک‌های قیمت نفت یکی از اصلی‌ترین منبع نوسانات اقتصادی کشورهای تولیدکننده نفت می‌باشد. لذا نقش شوک‌های نفتی به‌عنوان عامل تأثیرگذار در رشد اقتصادی ایران به‌عنوان یک کشور تولیدکننده نفت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر شوک‌های قیمتی نفت بر ادوار تجاری اقتصاد با استفاده از رویکرد مارکوف سوئیچینگ جهت اثر شوک‌های قیمت نفت بر ادوار تجاری اقتصاد ایران با به‌کارگیری داده‌های فصلی طی دوره‌ی زمانی (4)2014-(2)1988صورت گرفته است. یافته‌های حاصل از روش مارکوف- سوئیچینگ حاکی از آن است که شوک‌های قیمت نفت اثر مثبت در زمان رونق اقتصادی و اثر منفی در زمان رکود اقتصادی بر ادوار تجاری اقتصاد ایران داشته است و پایداری دو رژیم تقریبا مساوی و نزدیک به هم است. نتایج همچنین نشان می‌دهند که اقتصاد ایران در بازه زمانی مورد نظر 52 فصل رکودی و 50 فصل رونق را پشت سر گذاشته که به طور متوسط می‌توان گفت که طول دوره رکود و رونق برابر بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Oil Shocks on Business Cycle in the Iran's Economic Using the Markov-Switching model (1988: 2-2014: 4)

نویسندگان [English]

 • nahid baharvand 1
 • vahid farzam 2
 • younes nademi 3

1 Master of vali-e-asr university

2 Assistance Professor of Vali-e-Asr University of Rafsanjan

3 Assistance Professor of Ayatollah Ozma Borujerdi University University of Rafsanjan

چکیده [English]

The oil price shocks are one of the main sources of economic fluctuations in oil producing countries. The role of oil shocks as factors in economic growth of a country is important. The aim of this study is to investigate the effect of oil price shocks on business cycle in Iran by using a Markov Switching approach during the seasonal period of 1988(2)_2014(4). The results of Markov Switching model indicate that oil price fluctuations has had a positive impact on business cycle during the boom period and it has had a negative impact on business cycle during recission period and the stability of the two regimes is roughly equal and close together. The results also show that Iran's economy has experienced 52 recession seasons and 50 seasons of boom in the period under consideration that, on average, we can say the length of the recession and the boom was equal.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Business Cycles
 • Recession
 • expansion
 • Oil Shocks
 • Markov-Switching model
 1. الف- فارسی

  1. 1.       ابراهیمی، سجاد؛ «اثر شوک‌های قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی حاصل از آن‌ها بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب نفتی»، فصل‌نامه پژوهش‌نامه بازرگانی، تابستان 1390، شماره 59، ص 105-83.
  2. 2.        اسدی، علی، اسماعیلی، سید میثم؛ «تأثیر شاخص توسعه انسانی بر رشد اقتصادی ایران در قالب مدل مارکوف- سوئیچینگ، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی»،1392، سال سوم، شماره 12، ص 104-89.
  3. 3.       بهمنی، مجتبی؛ صالحی، نورالله؛ جوادی‌نیا، مینا؛ شافعی، سیما؛ «تحلیل مکتب چرخه‌های تجاری حقیقی در ایران با استفاده از آزمون هیسائو»، فصل‌نامه تحقیقات توسعه اقتصادی، 1393، شماره 14، ص 18-1.
  4. 4.       جلایی اسفندآبادی، سیدعبدالمجید؛ انصاری نسب، مسلم؛ «بررسی ادوار تجاری حقیقی در اقتصاد ایران با تأکید بر عوامل مؤثر بر شکاف تولید»، فصل‌نامه اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق)، 1395، سال سوم، شماره 13، ص 109-85.
  5. 5.       زینیوند، شایان؛ کاظمی، عبدالله؛ جرجرزاده، ابوطالب؛ غبیشاوی، علیرضا؛ عبدالخالق و مائده غرافی؛ «تحلیل اثر تکانه‌های نرخ ارز، سرمایه‌گذاری خارجی و درآمدهای نفتی بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای عضو اوپک با رهیافت خودرگرسیون برداری پنل»، فصل‌نامه اقتصاد مقداری، 1394، شماره 3، ص 59-27.
  6. 6.        شریفی رنانی، حسین؛ آخوندی، نادر؛ هنرور، نغمه؛ توکل‌نیا، محمدرضا؛ «تحلیل تصحیح خطای برداری ساختاری (SVEC) از تأثیرات شوک‌های نفتی بر شاخص‌های کلان اقتصادی در ایران»، فصل‌نامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی، 1392، ص101-75.
  7. 7.       صالحی سربیژن، مرتضی؛ رئیسی اردلی، غلامعلی؛ شتاب بوشهری، نادر؛ «نقاط رکود و رونق اقتصاد ایران با استفاده از مدل مارکوف-سوئیچینگ»، فصل‌نامه مدل سازی اقتصادی،1392، سال هفتم، شماره 3، ص83-67.
  8. 8.       صالحی سربیژن، مرتضی؛رئیسی اردلی، غلامعلی؛ شتاب بوشهری، نادر؛ «بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی ایران با استفاده از مدل مارکوف-سوئیچینگ»، کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، 1392، شماره 9، ص 7-1.
  9. 9.       صمدی، سعید؛ جلایی، سید عبدالمجید؛ «تحلیل ادوار تجاری در ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، 1383، شماره 66، ص 153-139.
  10. 10.    طیب نیا، علی؛ قاسمی، فاطمه؛ «نقش تکانه‌های نفتی درچرخه‌های تجاری اقتصاد ایران»، پژوهش‌نامه اقتصادی، 1389، ص 80-49.
  11. 11.    عباسیان، عزت اله؛ مفتخری، علی؛ نادمی، یونس؛ «اثرات غیرخطی درآمدهای نفتی بر رفاه اجتماعی در ایران»، رفاه اجتماعی، 1396، سال هفدهم، شماره 64، ص 72-39.
  12. 12.    غفاری، فرهاد؛ مظفری، سحر؛ «اثرات نامتقارن شوک‌های نفتی بر رشد اقتصادی در ایران»، فصل‌نامه اقتصاد کاربردی،1390، سال اول، شماره 3، ص 69-50.
  13. 13.    غلامی، الهام؛ هژبرکیانی، کامبیز؛ «بررسی موقعیت چرخه‌ی تجاری در ایران و تأثیر آن برکارایی برنامه‌های محرک مالی و سرمایه‌گذاری»، فصل‌نامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، 1393، سال دوازدهم، شماره 3، ص 86-59.
  14. 14.    غلامی، ذبیح‌الله؛ فرزین‌وش، اسدالله؛ احسانی، محمدعلی؛ «عدم تقارن چرخه‌های تجاری و سیاست پولی در ایران: بررسی بیشتر با استفاده از مدل‌های MRSTAR»، فصل‌نامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 1392، سال بیست ویکم، شماره 68، ص 28-5.
  15. 15.    فلاحی، فیروز؛ پورعبادالهان کویچ، محسن؛ بهبودی، داوود؛ محسنی زنوزی، فخری سادات؛ «بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های درآمد نفتی بر تولید در اقتصاد ایران با استفاده از مدل مارکوف- سوئیچینگ»، فصل‌نامه اقتصاد انرژی ایران،1392، سال دوم، شماره 7، ص 127-103.
  16. 16.    فلاحی، فیروز؛ هاشمی دیزج، عبدالرحیم؛ «علیت بین GDP و مصرف انرژی در ایران با استفاده از مدل‌های مارکوف-سوئیچینگ»، فصل‌نامه مطالعات اقتصاد انرژی، 1389، سال هفتم، شماره 26، ص 152-131.
  17. 17.    گل‌خندان، ابوالقاسم؛ «چرخه‌های تجاری اقتصاد ایران طی دوره ی 1389-1368»، فصل‌نامه تحقیقات توسعه اقتصادی،1394، سال هفدهم، ص 104-83.
  18. 18.    مهرگان، نادر؛ دانش‌خواه، علیرضا؛ چترآبگون، امید احمدی،روح‌الله؛ «بررسی پدیده‌ی بیماری هلندی و اثر شوک‌های نفتی در متغیرهای کلان اقتصادی ایران با استفاده از توابع مفصل دمی»، مجله تحقیقات اقتصادی، 1393، سال دوم، ص428-411.
  19. 19.    نادمی، یونس؛ صداقت کالمرزی، هانیه؛ «بررسی اثر شوک‌های قیمتی نفت و تحریم‌های اقتصادی بر رژیم‌های بیکاری در ایران با استفاده از رهیافت مارکوف-سوئیچینگ»، پژوهش‌نامه اقتصاد انرژی ایران، 1397، سال هفتم، شماره 26، ص 156-131.
  20. 20.    هادیان، ابراهیم؛ هاشم‌پور، محمدرضا؛ «شناسایی چرخه‌های تجاری در اقتصاد ایران»، فصل‌نامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 1382، شماره 15، تابستان 1382، ص 120-93.
   1. 21.   Burns, A.F and Mitchell, W. (1946). "Measuring Business Cycles", New York: NBER.
   2. 22.   Chatterjee. S (2000). "From Cycles to Shocks: Progress in Business CycleTheory", Business Review.
   3. 23.    Chun, L.T. (2004), "The Role of Higher Education in Economic Development: an Empirical Study of Taiwan Case", Journal of Asian Economics, 15, pp.355-371.
   4. 24.   Enders, W. & C. W. J. Granger. (2004), "Unit Root Tests and Asymmetric Adjustment with an Example Using the Term Structure of Interest Rates", Journal of Business and Economic Statistics, Vol. 16, PP. 304–311.
   5. 25.   Fallahi, F., & Rodriguez,G. (2007). "Using Markov-Switching Models to Identify the Link between Unemployment and Criminality", Working Paper #0701E, University of Ottawa.
   6. 26.   Farzana, S., A. Haider, S. Jabeen & M. Husnain. (2015). "Estimating Potential Output for Pakistan: A Production Function Approach", British Journal of Economics, Management & Trade, 9(4): 1-13.
   7. 27.    Fedderke, J.W. & D. Mengisteab. (2016). "Estimating South Africa’s Output Gap And Potential Growth Rate", Economic Research Southern Africa, 122: 2-42.
   8. 28.   Hooi Tan, S.a., & Habibullah, M. (2007). "Business cycles and monetary policy asymmetry: An investigation using Markov-switching models".
   9. 29.   Ibrahim. T. & Ahmet. S. & Erk. H. (2014). "A comparative analysis of the dynamic relationship between oil prices and exchange rates",Int. Fin. Markets, Inst. and Money 32: 397–414.
   10. 30.   Medhioub. I. (2015). "A Markov Switching Three Regime Model of Tunisian Business Cycle", American Journal of Economics, 5(3): 394-403.
   11. 31.   Sulliran, A. & S, Sheffrin. (2006). "Economics: Principles Inaction", California, Pearson Prentice Hall.

   

   

   

   

CAPTCHA Image