نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

2 دانشیار دانشکدۀ علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

3 استاد دانشکدۀ علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

چکیده

این مقاله، شاخص فساد مالی اقتصاد ایران سال‌های 1358 تا 1393 را به مدد رویکرد الگوی آثار عدیده ـ علل عدید سنجیده است. بدین منظور، با توجه به مبانی نظری و نتایج مطالعات تجربی، متغیرهای رشد اندازۀ دولت، نوع نظام سیاسی، ثبات سیاسی، درجۀ بازبودن اقتصاد و رانت نفتی را به عنوان علل فساد مالی و متغیرهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اسمی و درصد پس‌انداز ناخالص داخلی به تولید ناخالص داخلی را به عنوان آثار فساد مالی اقتصاد ایران بررسی کرده است. نتایج به‌دست‌آمده از الگوی پژوهش، نشان می‌دهد که روند فساد مالی اقتصاد ایران در این دوره، صعودی بوده است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Causes, Effects, and Trend of Corruption in Iran

نویسندگان [English]

 • mehdi zahed gharavi 1
 • Saeed Karimi Potanlar 2
 • Zahra (Mila) Elmi 3
 • Mohamadtaghi Gilak Hakimabadi 2

1 Ph.D. student in Economics, University of Mazandaran, (Corresponding author)

2 Associate Professor of Economics, Department of Economics, University of Mazandaran

3 Professor of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, University of Mazandaran

چکیده [English]

This paper tries to measure the index of corruption by the Multiple Indicators and Multiple Causes (MIMIC) approach in Iranian economy during the period of 1979-2014. For this purpose, the variables of growth of government size, type of governance system, political stability, the degree of openness and the oil rent as the causes of corruption and the variables of GDP growth and the ratio of savings to GDP as the effects of the corruption have been considered. The results indicate that the trend of corruption has been increasing in Iranian economy during the period of study.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corruption Economic Growth
 • Government Expenditures
 • Political Stability
 • Multiple Indicators Multiple Causes (MIMIC). JEL:O11
 • C39
 • C63
 • D60
 • D73
 1. الف ـ فارسی

  1. آرویند، کی. جین (1381)، اقتصاد سیاسی فساد، ترجمه: علی بختیاری‌زاده، چاپ اول، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
  2. خیالت دوگراف، پیتر؛ و همکاران (1394)، چشم‌اندازهای نظری فساد، ترجمه: داود حسینی هاشم‌زاده و همکاران، چاپ اول، تهران: آگاه.
  3. رزـ‌آکرمن، سوزان (1385)، فساد و دولت؛ علتها، پیامدها و اصلاح، ترجمه: منوچهر صبوری، چاپ اول، تهران: پردیس دانش.
  4. صادقی، حسین؛ عباس عصاری آرانی و وحید شقاقی شهری (1389)، «اندازه‌گیری فساد مالی در ایران با استفاده از منطق فازی (رویکرد اقتصادی)»، پژوهشنامۀ اقتصادی، دورۀ 10، شمارۀ 4، صص 139ـ174.
   1. An, W., & Kweon, Y. (2017), "Do higher government wages induce less corruption? Cross-country panel evidence", Journal of Policy Modeling.
   2. Badinger, H., & Nindl, E. (2014), "Globalisation and corruption, revisited", The World Economy, 37 (10), pp. 1424-1440.
   3. Baklouti, N., & Boujelbene, Y. (2016), "Moderation of the Relationship Between Size of Government and Corruption by Democracy", Journal of the Knowledge Economy, pp. 1-14.
   4. Baldemir, E., Özkoç, H., & İşçi, Ö. (2013), "Mimic model ve yolsuzluk uzerine turkye uygulamasi", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24 (2).
   5. Benfratello, L., Del Monte, A., & Pennacchio, L. (2017), "Corruption and public debt: a cross-country analysis", Applied Economics Letters, 1-5.
   6. Bhattacharyya, S., & Hodler, R. (2010), "Natural resources, democracy and corruption", European Economic Review, 54 (4), pp. 608-621.
   7. Braun, M. (2004), "Inflation, inflation variability, and corruption", Economics & Politics, 16 (1), pp. 77-100.
   8. Buehn, A., & Schneider, F. (2009), "Corruption and the shadow economy: a structural equation model approach", IZA Institute of Labor Economics Discussion Paper Series.
   9. Cooray, A., & Schneider, F. (2013), "How does corruption affect public debt? An empirical analysis", Working Paper, Department of Economics, Johannes Kepler University of Linz. (No. 1322)
   10. Cooray, A., Dzhumashev, R., & Schneider, F. (2017), "How does corruption affect public debt? An empirical analysis", World development, 90, pp. 115-127.
   11. De Graaf, G. (2007), "Causes of corruption: towards a contextual theory of corruption", Public Administration Quarterly, pp. 39-86.
   12. Donchev, D., & Ujhelyi, G. (2014), "What do corruption indices measure?", Economics & Politics, 26 (2), pp. 309-331.
   13. Dreher, A., Kotsogiannis, C., & McCorriston, S. (2007), "Corruption around the world: Evidence from a structural model", Journal of Comparative Economics, 35 (3), pp. 443-466.
   14. Gupta, S., Davoodi, H., & Alonso-Terme, R. (1998),"Does corruption affect inequality and poverty?", International Monetary Fund.
   15. Gyimah-Brempong, K. (2002), "Corruption, economic growth, and income inequality in Africa", Economics of Governance, 3 (3), pp. 183-209.
   16. Gyimah-Brempong, K., & de Gyimah-Brempong, S. M. (2006), "Corruption, growth, and income distribution: Are there regional differences?", Economics of Governance, 7 (3), pp. 245-269
   17. http://meidaan.com/archive/46429
   18. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/5980
   19. https://www.transparency.org/what-is-corruption/#define
   20. Jain, A. K. (1998), "Corruption: an introduction", In Economics of Corruption, Springer US., pp. 1-12
   21. Jain, A. K. (1998), "Models of corruption", In Economics of corruption "Springer US., pp. 13-34
   22. Jain, A. K. (2001), "Corruption: A review", Journal of economic surveys, 15 (1), pp. 71-121.
   23. Jain, A. K. (Ed.), (2002), The political economy of corruption, Routledge. Vol. 2
   24. Jong-Sung, Y., & Khagram, S. (2005), "A comparative study of inequality and corruption", American Sociological Review, 70 (1), pp. 136-157.
   25. Klarić, V. (2011), "Estimating the size of non-observed economy in Croatia using the MIMIC approach", Financial theory and practice, 35 (1), pp. 59-90.
   26. Li, H., Xu, L. C., & Zou, H. F. (2000), "Corruption, income distribution, and growth", Economics & Politics, 12 (2), pp. 155-182.
   27. Mbaku, J. M. (2008), "Corruption cleanups in Africa: Lessons from public choice theory", Journal of Asian and African Studies, 43 (4), pp. 427-456.
   28. Montinola, G. R., & Jackman, R. W. (2002), "Sources of corruption: A cross-country study", British Journal of Political Science, 32 (01), pp. 147-170.
   29. Saha, S., Gounder, R., Campbell, N., & Su, J. J. (2014), "Democracy and corruption: a complex relationship", Crime, Law and Social Change, 61 (3), pp. 287-308.
   30. Shabbir, G., & Anwar, M. (2007), "Determinants of corruption in developing countries", The Pakistan Development Review, pp. 751-764.
   31. Svensson, J. (2005), "Eight questions about corruption", The Journal of Economic Perspectives, 19 (3), pp. 19-42.
   32. Tanzi, V. (1998), "Corruption around the world: Causes, consequences, scope, and cures", Staff Papers, 45 (4), pp. 559-594.
   33. Treisman, D. (2000), "The causes of corruption: a cross-national study", Journal of public economics, 76 (3), pp. 399-457.
   34. us Swaleheen, M. (2008), "Corruption and Saving in a Panel of Countries", Journal of Macroeconomics, 30 (3), pp. 1285-1301.
   35. Vo, D. H., & Ly, T. H. (2014), "Measuring the shadow economy in the ASEAN nations: The MIMIC approach", International Journal of Economics and Finance, 6 (10), pp. 139

   

   

   

CAPTCHA Image