نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد دانشکدۀ علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشکدۀ علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

مقالۀ حاضر تأثیر ابعاد فرهنگ بر رابطۀ درآمد و انتشار دی‌اکسیدکربن را در چارچوب منحنی زیست‌محیطی کوزنتس (EKC) با استفاده از روش پانل پویا و برآوردگر GMM سیستمی طی دورۀ 1990ـ2014 برای 77 کشور توسعه‌یافته و درحال‌توسعه بررسی می‌کند. نتایج برآوردگر GMM سیستمی نشان می‌دهد که: 1ـ رابطۀ EKC برای کشورهای منتخب وجود دارد؛ و 2ـ فرهنگ تأثیر قابل‌توجهی بر رابطۀ درآمد و انتشار CO2 دارد. همچنین تأثیر شش بُعد فرهنگ بر EKC را می‌توان به دو دسته طبقه‌بندی کرد: (الف) سه بُعد فاصلۀ قدرت (PDI)، مردسالاری (MAS) و زیاده‌خواهی (IVR)، موجب انتقال EKC به سمت بالا و نقطۀ بازگشت درآمد به سمت چپ می‌شوند؛ و (ب) سه بُعد فردگرایی (IND)، جهت‌گیری بلندمدت (LTO) و اجتناب از عدم قطعیت (UAI)، موجب انتقال EKC به سمت پایین و نقطۀ بازگشت درآمد به سمت راست می‌شوند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Culture on the Relationship between Income and CO2 Emission in the Framework of the Environmental Kuznets Curve

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hasan Fotros 1
 • Esmael Torkamani 2

1 Professor of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu-ali Sina University

2 Ph.D. Student in Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu-ali Sina University

چکیده [English]

The present paper examines the effect of culture on the relationship between income and carbon dioxide emissions in the framework of the Environmental Kuznets Curve (EKC) using dynamic panel and system GMM estimator for 77 developed and developing countries for the period 1990 to 2014. Results of estimation by system GMM indicate: (i) the existence of EKC, and (ii) significant impact of culture on the relationship between income and CO2 emissions. The impact of six dimensions of culture on EKC can be classified into two categories: (i) masculinity, power distance and indulgence move the EKC upward and shift the income turning point to the left; and (ii) individualism, uncertainty, and long-term orientation move the EKC downward while shifting the income turning point to the right.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Culture
 • Income
 • Carbon Dioxide
 • Environmental Kuznets Curve. JEL Classification: O13
 • O44
 • Q54
 • Z1
 1. الف ـ فارسی

  1. صادقی، حسین؛ و مهدی فتحی (1388)، «فرهنگ، توسعۀ پایدار و محیط زیست»، ماهنامۀ مهندسی فرهنگی، سال سوم، شمارۀ 29 و 30.
  2. طیبی، کمیل؛ مرضیه حاجی کرمی و هما سریری (1390)، «تحلیل درجۀ بازبودن مالی و تجاری روی توسعۀ مالی ایران و شرکای تجاری (1996ـ2009)»، فصلنامۀ تحقیقات اقتصادی راه اندیشه، جلد 1، شمارۀ 4، صص 39ـ60.
  3. عجم‌اغلو، دارون؛ و جمیز ای. رابینسون (1394)، چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟ ریشه‌های قدرت، ثروت و فقر، ترجمه: محسن میردامادی و محمدحسین نعیمی‌پور، انتشارات روزنه.
  4. مداح، مجید؛ و مریم عبداللهی (1391)، «اثر کیفیت نهادها بر آلودگی محیط زیست در چارچوب منحنی کوزنتس با استفاده از الگوهای پانل دیتا ایستا و پویا (مطالعۀ موردی: کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی)»، فصلنامۀ اقتصاد محیط زیست و انرژی، سال دوم، شمارۀ 5، صص 171ـ186.
  5. مزینی، امیرحسین؛ و نیلوفر مرادحاصل (1393)، «بررسی اثر فعالیت‌های غیررسمی اقتصادی بر آلودگی هوا (برآورد منحنی زیست‌محیطی کوزنتس)»، علوم و تکنولوژی محیط زیست، شمارۀ سه، دورۀ شانزدهم، صص 63ـ74.
  6. هراتی، جواد؛ علی دهقانی؛ حجت تقی‌زاده و تکتم امینی (1394)، «بررسی تأثیر نابرابری اقتصادی و سیاسی بر کیفیت محیط زیست در کشورهای منتخب: رویکرد پانل GMM»، فصلنامۀ تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، شمارۀ 23، صص 197ـ231.
   1. Agenda 21 for Culture (2004), "An undertaking by cities and local governments for cultural development", Available at: www.barcelona2004.org.
   2. Andersen, T. B., Bentzen, J., Dalgaard, C.-J. and Sharp, P. (2013), "Pre-reformation roots of the protestant ethic, Technical report", Competitive Advantage in the Global Economy (CAGE).
   3. Apergis, N., and Payne, J. E. (2009), "CO2 emissions, energy usage, and output in Central America", Energy Policy, 37 (8), 3282-3286.
   4. Arellano, M., and Bond, S. (1991), "Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations", The review of economic studies, 58 (2), 277-297.
   5. Arellano, M., and Bover, O. (1995), "Another look at the instrumental variable estimation of error-components models", Journal of econometrics, 68 (1), 29-51.
   6. Baltagi, B. (2008), Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley & Sons Ltd.
   7. Bhattarai, M., and Hammig, M. (2001), "Institutions and the environmental Kuznets curve for deforestation: a crosscountry analysis for Latin America, Africa and Asia", World development, 29 (6), 995-1010.
   8. Bisin, A. and T. Verdier. (2005), "Cultural transmission", The New Palgrave Dictionary of Economics.
   9. Blundell, R., and Bond, S. (1998), "Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models", Journal of econometrics, 87 (1), 115-143.
   10. Bowles, S. (1998), "Endogenous Preferences: The Cultural Consequences of Markets and Other Economic Institutions", Journal of Economic Literature, 36, 75-111.
   11. Castiglione, C., Infante, D., and Smirnova, J. (2011), "Rule of law Environmental Kuznets Curve: Evidence for Carbon Emissions", The Working Paper, No. 0111.
   12. Christie, P. M. J., Kwon, I. W. G., Stoeberl, P. A., and Baumhart, R. (2003), "A cross-cultural comparison of ethical attitudes of business managers: India Korea and the United States", Journal of Business Ethics, 46 (3), 263-287.
   13. Cohen, D. V. and Nelson, K. (1994), "Multinational ethics programs: Cases in corporate practice", In W. M. Hoffman, J. W. Kamm, R. E. Frederick, & E. S. Petry Jr (Eds.), Emerging global business ethics, Westport, C.T.: Quorum Books.
   14. Cortese AD. (2003), "The critical role of higher education in creating a sustainable future", Plan High Education 31 (3):15–22
   15. Dutt, K. (2009), "Governance, institutions and the environment-income relationship: a cross-country study", Environment, Development and Sustainability, 11 (4), 705-723.
   16. Fithian C, Powell A . (2009), "Cultural aspects of sustainable development", Student paper for sustainable design seminar/studio, fall 2009, seminar in sustainable architecture, University of Texas School of Architecture.
   17. Grafton, R. Q., and Knowles, S. (2004), "Social capital and national environmental performance: a cross-sectional analysis", The Journal of Environment & Development, 13 (4), 336-370.
   18. Greif, A. (1994), "Cultural beliefs and the organization of society: A historical and theoretical reflection on collectivist and individualistic societies", Journal ofPolitical Economy; 102:5.
   19. Grossman, G.M., and Krueger, A.B. (1991), Environmental Impacts of a North American Free Trade Agreement, Working paper 3914, National bureau of economic research, Cambridge, MA.
   20. Harutyunyan, A. and Ozak, O. (2016), "Culture, Diffusion, and Economic Development: The Problem of Observational Equivalence", MPRA Paper, No. 80228, posted 17 July 2017 16:40 UTC.
   21. Hauser R, Banse G. (2011), "Culture and culturality: approaching a multi-faceted concept", In: Parodi O, Ayestaran I, Banse G (eds) Sustainable development-relationships to culture, knowledge and ethics, KIT Scientific Publishing, Karlsruhe.
   22. Hawkes J (2001), The fourth pillar of sustainability: culture’s essential role in public planning, Common Ground Press, Melbourne.
   23. Hofstede G (2001), Culture's consequences: Comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations, 2nd ed. Beverly Hills: Sage Publications.
   24. Hofstede G, Hofstede GJ, and Minkov M. (2010), Cultures and organizations: software of the mind, 3rd ed. New York, NY: McGraw-Hill.
   25. Hofstede, G. (1984), "Cultural dimensions in management and planning", Asia Pacific journal of management, 1 (2), 81-99.
   26. Husted, B. W. (1999), "Wealth, culture, and corruption", Journal of International Business Studies, 30 (2), 339-359.
   27. Husted, B. W. (2005), "Culture and ecology: A cross-national study of the determinants of environmental sustainability", MIR: Management International Review, 349-371.

   

CAPTCHA Image