نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری حقوق مالی پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در میان سرمایه‌گذاران بازار اوراق بهادار همواره از دغدغه‌ها و اهداف سیاست‌گذاران بازار سرمایه بوده است. کاهش عدم تقارن اطلاعاتی از طریق ایجاد فرصت‌های برابر میان سرمایه‌گذاران به افزایش سطح کارایی بازار کمک می‌کند. به همین دلیل شفافیت اطلاعاتی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه ششم ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مد ظله) مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این پژوهش به منظور بررسی عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران، صد سهم با بیشترین ارزش بازار انتخاب و در فاصله سال‌های 1388-1393 بازده این سهام در مقاطع دو، پنج و ده روزه پیش از اعلام عمومی تعدیل‌های سودآوری بیش از 30%، بررسی و با بازده شاخص «قیمت و بازده نقدی» مقایسه گردیده است. نتایج، وجود بازده مثبت غیرعادی سهام در دوره‌های زمانی پیش از اعلام عمومی تعدیل مثبت را تأیید نمود و از این منظر عدم تقارن اطلاعاتی در بورس تهران قابل تأیید است. حال آنکه در مقاطع پیش از اعلام عمومی تعدیل منفی، وجود بازدهی منفی غیرعادی تأیید نگردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey on Information Asymmetry in the Periods before the Announcement of Adjusted Profitability in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • Seyyed Hadi Arabi 1
 • Ali Lotfi 2

1 Associate Professor of Economics, Qom University

2 Ph.D. Student of financial laws, Farabi Pardis, University of Tehran

چکیده [English]

Reducing information asymmetry among investors and securities market participants is always a policy objective of regulators. Reducing the information asymmetry between investors through the creation of equal opportunities helps to increase the level of market efficiency. In this study, to verify the existence of information asymmetry in Tehran Stock Exchange, the shares with the highest market value was chosen between the years 1393-1388 and the stock returns in two, five and ten days before the public announcement of increasing profitability (more than 30%), evaluated and compared with dividend & price index (TEDPIX). Positive abnormal stock returns in this period confirmed the positive adjustment from the perspective of information asymmetry in Tehran Stock Exchange. In case of decreasing profitability the same result could not be verified. To deepen the results the P/E filter was used. The P/E filter improved the results but the improvement is not significant in the level of 95%

کلیدواژه‌ها [English]

 • Information Asymmetry
 • Adjusted Profitability
 • Equity Return
 • P/E Ratio
 1. الف- فارسی

  1. تجویدی، النـاز؛ «شـفافیت و کـارایی بازار سرمایه»، مجله حسابدار، 1387، شماره 196.
  2. مکیان، سید نظام‌الدین و رئیسی، مهین؛ «تأثیر حاکمیت شرکتی بر عدم تقارن اطلاعاتی مطالعه موردی: بازار بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی»، 1393، سال چهاردهم، شماره ۴.  
  3. قائمی، محمدحسین و وطن پرسـت، محمدرضا؛ «بررســی نقــش اطلاعــات حســابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعـاتی در بـورس اوراق بهـادار تهران»، بررسی‌هـای حسـابداری و حسابرسـی، 1384، دوره 12، شماره 3.
  4. خالقی مقدم، حمید؛ «دقت پیش‌بینی سود شـرکت‌هـا»، رسـاله دکتـرای، دانشـگاه تهـران، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، 1377.
  5. ستایش، محمد حسین؛ غفاری، محمد جواد و رستم‌زاده، ناصر؛ «بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه»، پژوهش‌های تجربی حسابداری، 1392، سال دوم، شماره 8.
  6. آشتاب، علی؛ «بررسی رابطه بین دقت پیش‌بینی سود و بازده غیرعـادی سـهام شـرکت‌هـای جدید الورود به بـورس اوراق بهـادار تهـران»، پایـان‌نامــه کارشناســی ارشــد، دانشــگاه بــین‌المللــی امــام خمینی (ره)، 1386.
  7. مدرس، احمد و عسگری، محمدرضا؛ «تأثیر شفافیت سود حسابداری بر هزینه سرمایه سـهام عادی»، فصلنامه بورس و اوراق بهادار، 1388، سال دوم، شماره 5.
  8. حقیقت، حمید و علوی، سید مصطفی؛ «بررسی رابطه بین شفافیت سود حسابداری و بازده غیرعادی سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، 1392، سال پنجم. شماره ۱.

  ب- لاتین

  1. Chiang H., 2005, "An Empirical Study of Corporate Governance and Corporate Performance", Journal of American Academy of Business, No. 6(1).

  2. Bencivenga Valeria & Bruce D. Smith., 1991, "Financial Intermediation and Endogenous Growth", Review of Economic Studies, No. 58(2).
  3. Kulzick, R. S., 2004, "Sarbanes-Oxley: Effects on financial transparency", Advance Management Journal, No. 69(1).
  4. Cheung, Yan., Leung, Ping Jiang, Weiqiang Tan, B., 2010, "A transparency Disclosure Index measuring disclosures: Chinese listed companies", Journal of Accounting Public Policy, No. 29.
  5. Elliott, W. Brooke, Krische, D. Susan. Peecher, E. Mark, 2010, "Expected Mispricing: The Joint Influence Of Accounting Transparency And Investor Base", Journal of Accounting Research, No. 48(2).
  6. Vishwanath, T., & Kaufmann, D., 2001, "Toward Transparency: New Approaches and their Application to Financial", The World Bank Research Observer, No. 16(1).
  7. Hsiu J. F., 2006, "Effect of Financial Information Transparency on Investor Behavior in Taiwan Stock Market", ProQuest Database, No. 16(3).
  8. Sridharan U.V., Dickes L., & Caines W. R., 2002, "The Social Impact of Business Failure: Enron", Mid-American Journal of Business, No. 17(2).
  9. Admati A. & Pfleiderer p., 2000, "Forcing Firm to Talk: Financial Disclosure Regulation and Externalities", Review of Financial Studies, No. 13(3).
  10. Kim, O. & Verrecchia, R., 1994, "Market liquidity and volume around earnings announcement"s, Journal of Accounting and Economics, No. 17 (2).
  11. Demski, J. & Feltman, G. A., 1994, "Market response to financial reports", Journal of Accounting and Economics, No. 17(2).
  12. Mc Nichols, M. & Trueman, B., 1994, "Public disclosure, private information collection, and short term trading", Journal of Accounting And Economics, No. 17(2).
  13. Easley, D. & O’Hara, M., 1992, "Time and the process of Security price adjustment", The Journal of Finance, No. 47(2).
  14. Lee, C. M. C., Mucklow, B., & Ready, M. J., 1993, "Spreads,depths, and the impact of earnings information: An intraday analysis", The Review of Financial Studies, No. 6(2).
  15. Libby, T., Mathew, R., Robb, S., 2002, Earning announcement and information asymmetry: An intra-data analysis, Contemporary accounting research.
  16. Morse, D. and Ushman, N., 1983, "The effect of information announcements on the market microstructure", The Accounting Review, No. 58.
  17. Weal, L., 2004, "Market reaction to annual earnings announcements: thecase of Euronext Paris", Information website: URL:http://www.ssrn.com
  18. Verrecchia, R., 2001, "Essays on Disclosure", Journal of Accounting and economics, No. 32.
  19. Yohn, T. L., 1998, "Information asymmetry around earning announcements", Review of quantitative finance and accounting, No. 11(2).
  20. O’Hara, M., 2003, "Presidental Address: Liquidity and Price Discovery", Journal of Finance, No. 58.

CAPTCHA Image