نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

2 دانشگاه مازندران

چکیده

در این مقاله، اثر ریسک به عنوان یکی از متغیرهای مهم و مؤثر بر پس‌انداز با بکارگیری مدل داده‌های تابلویی در هشت کشور اسلامی در حال توسعه موسوم بهD8  (شامل کشورهای ایران، مالزی، بنگلادش، مصر، اندونزی، نیجریه، پاکستان و ترکیه) طی دورة زمانی 1991-2014 مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، از دو شاخص ریسک درآمد و ریسک بیکاری به عنوان متغیرهای معرف ریسک استفاده شده است. به منظور تعیین متغیرهای ریسک درآمد و ریسک بیکاری، از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیونی تعمیم‌یافته (GARCH) استفاده شده است. نتایج تجربی تحقیق با استفاده از الگوی اثرات ثابت دلالت بر تأثیر مثبت و معنی‌دار ریسک درآمد و ریسک بیکاری بر پس‌انداز ناخالص داخلی داشته است. به عبارت دیگر، با افزایش نااطمینانی، عدم مطلوبیت برای مصرف‌کنندگان ریسک‌گریز به وجود می‌آید و مصرف‌کنندگان - برای کاهش عدم مطلوبیت - مصرف آینده را بر مصرف حال ترجیح می‌دهند. در نتیجه، پس‌انداز افزایش یافته و اثر انگیزه‌های احتیاطی بر پس‌انداز تأیید می‌شود. همچنین، وجود آثار منفی نرخ تورم، نرخ بهره واقعی بر پس‌انداز و اثر مثبت خالص صادرات و نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت بر آن تأیید می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Income Risk and Unemployment Risk on Gross Domestic Saving by Using Panel Data Method in D8 Countries

نویسندگان [English]

 • Mohammad ali Ehsani 1
 • maryam khalili 2

1 Associate Professor, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Mazandaran University

2 Master of Economics

چکیده [English]

In this paper, the effects of risk -as one of the most important and effective variable on saving- has been studied in eight developing Islamic countries called D8, (including Iran, Malaysia, Bangladesh, Egypt, Indonesia, Nigeria, Pakistan and Turkey) using panel data model for the period 1991 to 2014. Thus, income risk and unemployment risk, as two indices representing for risk, are used. A Generalized Auto Regressive Conditional Heteroskedaticity (GARCH) model was used to estimate the values for indices. Empirical findings of this research, using fixed-effects model, indicate a positive and significant effect of income risk and unemployment risk on the gross domestic savings. In another word, the increased uncertainty causes disutility for risk averter consumers and then they reallocate consumption from the present toward the future consumption in order to decrease the disutility. Therefore, saving Increases and it confirms the effect of precautionary motives on saving.  Moreover, the real interest rate and inflation rate have negative effects and the net exports and the ratio of working population to total population have positive effects on saving.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gross Domestic Saving
 • Income Risk
 • Unemployment Risk
 • D8 Countries
 • Panel Data
 1. الف- فارسی

  1. ابراهیمی، موسی؛ بررسی عوامل مؤثر بر پس‌انداز ملی در اقتصاد ایران، پایان‌نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، 1390.
  2. بهرامی، جاوید؛ و اصلانی، پروانه؛ «بررسی عوامل مؤثر بر پس‌انداز بخش خصوصی در ایران طی دوره 1347-1380»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 1384، شماره 23.
  3. رشیدی، خانعلی؛ بررسی عوامل مؤثر بر پس‌انداز ملی ایران 1338-1373، پایان‌نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، 1376.
  4. سبحانی، حسن؛ و برخورداری، محمد رضا؛ «بررسی عوامل مؤثر بر پس‌انداز بخش خصوصی در اقتصاد نفتی ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، 1390، شماره 94.
  5. مجتهد، احمد؛ و کرمی، افشین؛ «ارزیابی متغیرهای مؤثر بر رفتار پس‌انداز ملی در اقتصاد ایران»، فصلنامه پژوهش‌نامه بازرگانی، 1382، شماره 27.
  6. هوشمندی، حمید؛ «بررسی عوامل مؤثر بر پس‌انداز ملی در ایران»، فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، 1387، شماره ۲.
  7. یاوری، کاظم و امام قلی‌پور، سارا؛‌ «مطالعه تأثیر بحران‌های طبیعی بر پس‌انداز در ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، 1389، شماره 2.

  ب- لاتین

  1. Athukorala,P., & Sen , K; 2004, "The Determinants of Private Saving in India", World Development, Vol. 32, No. 3.

  2. Auerbacb, A.J. & Kotlikoff, L.J; 1995, Macroeconomics, An Integrated Approach, America, South-Western College Publishing.

  3. Baltagi, B; 1995, Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley & Sons Ltd, London.

  4. Beverly, S.G. & Sherraden M; 1999, "Institutional Determinants of Saving", Implications for Low-Income Households and Public Policy, Journal of Socio-Economics, No. 28.

  5. Bessho,S., & Tobita, E; 2008, "Unemployment Risk and Buffer-Stock Saving: An Investigation in Japan", Japan and the World Economy, No. 20.

  6. Bande, R. & Rivero, D; 2012, "Private Saving Rates and Macroeconomic Uncertainty: Evidence From Spanish Regional Data", MPRA Paper, No. 42647.

  7. Chamon, M. , Liu, K. & Prasad, E; 2010, "Income Uncertainty and Household Savings in China", NBER Working Paper, No. 16565.

  8. Chao, C. ,Laffargue, J. P. & Yu, E; 2011, "The Chinese Saving Puzzle and The Life-Cycle Hypothesis: Arevaluation", China Economic Review, No. 22.

  9. Carlin, W. & Soskice, D; 2006, Macroeconomics, NewYork, Oxford University Press Inc.

  10. Carrol, C.D. , Dynan, K.E. & Krane, S.D; 1999, "Unemployment Risk and Precautionary Wealth: Evidence from Households Balance Sheets", The Review of Economics and Statistics, No. 85(3).

  11. Deaton, A; 1989, Saving in Developing Countries: Theory and Review, In Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics,Washington.

  12. Dornbusch, R. , Fischer, S. & Startz, R; 2001, Macroeconomics, New York: McGraw-Hill Irwin.

  13. Eechhoudt, L., & Schlesinger, H; 2008, "Changes in Risk and the Demand for Saving", CESIFO Working Paper, No. 2388.

  14. Engen, E.M. & Gruber, J; 2001, "Unemployment Insurance and Precautionary Saving", Journal of Monetary Economics, No. 47.

  15. Fisher, P; 2006, Saving Behavior of U.S. Households: A Prospect Theory Approach, The Ohio State University, Ohio.

  16. Floden, M; 2008, "Aggregate Savings When Individual Income Varies", Review of Economic Dynamics, No. 11.

  17. Guiso , L., Jappelli , T., & Pistaferri, L; 1992, "Earnings Uncertainty and Precautionary Saving", Journal of  Monetary Economics, No. 30.

  18. Guiso, L., Jappelli , T., & Pistaferri, L; 2002, "An Empirical Analysis of Earnings and Employment Risk", Journal of Business & Economic Statistics, No. 20(2).

  19. Gujarati, D. N; 2004, Basic Econometrics, Fourth Edition, The McGraw-Hill Company. 

  20. Harris , E., & Steindel, C; 1991, "The Decline in U.S. Saving and Its Implication for Economic Growth", FRBNY (Federal Reserve Bank of NewYork) Quarterly Review, No. 36.

  21. Kimbal, M; 1990, "Precautionary Saving in the Small and in the Large", Econometrica, No. 58.

  22. Kim , Y; 2001, "The Asian Crisis, Private Sector Saving, and Policy Implication", Journal of Asian Economics, No. 12.

  23. Kwack, S. Y. & Lee, Y. S; 2005, "What Determines Saving Rate in Korea? The Role of Demography", Journal of Asian Economics, No. 16.

  24. Mankiw, G; 1999, Macroeconomics, New York: Worth Publishers.

  25. Menegatti, M; 2001, "On the Condition for Precautionary Saving", Journal of Economic Theory, No. 98.

  26. Meng, X; 2003, Unemployment, "Consumption Smoothing, and Preacautionary Saving in Urban China", Journal of Comparative Economics, No. 31.

  27. Romer, David; 2006, Advanced Macroeconomics, New York, McGraw-Hill.

  28. Sinha, D; 2009, "Do Exports Promote Savings in African Countries?", MARA Paper (Working Paper), No. 18058.

  29. Skinner, J; 1987, "Risky Income, Life Cycle Consumption and Precautionary Savings", Working Paper, No. 2336.

  30. Stiglitz, J.E. & Walsh, C.E; 2002, Principles of Macroeconomics, W.W. Norton & Company, Inc.

  31. Suen, R. M; 2011, "Concave Consumption Function and Precautionary Wealth Accumulation", MPRA Paper, No. 34774.

  32. Thanoon, M. & Baharumshah, A; 2005, "What Happened to Saving During the Financial Crisis-A Dynamic Panel Analysis of Asian-5 Countries", Econ Change, No. 38.

  33. Zhou , Y; 2003, "Precautionary Saving and Earnings Uncertainty in Japan: A Household-Level Analysis", Journal of The Japanese and International Economies, No. 17.

CAPTCHA Image