نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه مازندران

چکیده

همگام با گسترش تجارت بین‌الملل و به ویژه تجارت درون صنعت، اثرات توزیعی آن اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده است. در چارچوب نظریه‌های مرسوم تجارت به ویژه نظریة نسبت‌های عامل، وضعیت توزیع درآمد به فراوانی نسبی عامل بستگی دارد. همچنین، در چارچوب نظریه‌های جدید تجارت، اثرات توزیعی تجارت درون صنعت به طور قطع مشخص نیست و به مؤلفه‌های مختلف همچون اندازه بازار و تنوع محصول بستگی دارد. تحقیق پیش رو، اثر تجارت درون صنعت بر توزیع درآمد را برای کشورهای در حال توسعه[1] بررسی می‌کند. مشخصاً، فرضیه تحقیق حاضر این است که تجارت درون صنعت موجب کاهش نابرابری درآمدی می‌شود. برای آزمون این فرضیه، الگوی داده‌های تابلویی برای کشورهای در حال توسعه منتخب شامل ایران طی دوره زمانی 2005-2012 برآورد گردیده است. نتیجه این تحقیق نشان می‌دهد تجارت درون صنعت اثر مثبت و معنادار بر توزیع درآمد دارد. بنابراین، توصیه می‌شود تجارت خارجی با تأکید بر تجارت درون صنعت توسعه یابد.[1]. کشورهای در حال توسعه منتخب در این مطالعه عبارتند از: ارمنستان، اکوادور، اوکراین، اوروگوئه، ایران، برزیل، بولیوی، پاراگوئه، پرو، تایلند، ترکیه، رومانی، روسیه، شیلی، قرقیزستان، قزاقستان، کلمبیا، کاستاریکا، گرجستان، لهستان.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Intra Industry Trade on Income Distribution:A Case Study of Selected Developing Countries

نویسندگان [English]

 • Saeed Rasekhi 1
 • Saeedeh Haji Hoseini 2

1 Professor of Economics, Mazandaran University

2 PhD student in Economics, Mazandaran University

چکیده [English]

The income distributional effects of international trade, particularly intra industry trade has become important along with the expansion of international trade. In the framework of traditional trade theory especially factor proportions, the income distribution situation depends on the relative factor abundance. Also, according to the new trade theories, the income distributional effect of intra industry trade is not certain, and it depends on some factors such as market size and product differentiation. This paper has analyzed the distributional effects of intra industry trade. Specifically, the hypothesis is that intra industry trade reduces income inequality. To test this hypothesis, the panel data technique has been employed for selected developing countries including Iran during the time period of  2005-2012. Empirical results indicate a positive effect of intra industry trade on income distribution of selected countries. Based on the results, intra industry trade should be paid more attention in the foreign trade development.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Intra industry trade
 • Income distribution
 • developing countries
 • Iran
 • Panel Data
 1. الف- فارسی

  1. ابونوری، اسمعیل؛ «اثر شاخص‌های اقتصاد کلان بر توزیع درآمد در ایران»،مجله تحقیقات اقتصادی، 1376، شماره 51.
  2. ابونوری، اسمعیل؛ خوشکار، آرش؛ «اثر شاخص‌های اقتصاد کلان بر توزیع درآمد در ایران: مطالعه بین استانی»، مجله تحقیقات اقتصادی، 1385، شماره 77.
  3. برقی اسکویی، محمد مهدی؛ صادقی، حسین؛ بهبودی، داوود؛ «تأثیر کاهش نرخ تعرفه کالاهای وارداتی بر سطح اشتغال و توزیع درآمد در بین خانوارهای شهری و روستایی»، پژوهش‌نامه اقتصادی، 1381، شماره 4.
  4. بهرامی، جاوید؛ فرشچی، مریم؛ «بروز بیماری هلندی در بخش کشاورزی ایران 1386-1367»، پژوهش‌نامه اقتصادی، 1390، شماره 1.
  5. جلایی، سید عبدالحمید؛ ستاری، امید؛ «بررسی و پیش‌بینی اثر جهانی شدن اقتصاد بر توزیع درآمد در جامعه شهری ایران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی»، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 1390، شماره4.
  6. جلایی، سید عبدالحمید؛ گرگینی، مصطفی؛ «بررسی تأثیر تجارت خارجی بر توزیع درآمد بین هر یک از دهک‌های درآمدی شهری ایران»، اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، 1392، دوره جدید شماره 5.
  7. طیبی، سید کمیل؛ ملکی، بهاره؛ «اثر بازبودن تجارت بر نابرابری درآمدی: مورد ایران و شرکای تجاری»، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 1390، شماره 4.
  8. کشاورز حداد، غلامرضا؛ نجاتی محرمی، زهرا؛ «آزادسازی تجاری و نابرابری دستمزدها در ایران سال‌های 1382-1380»، تحقیقات اقتصادی ایران، 1385، شماره 6.
  9. کمیجانی، اکبر؛ محمدزاده، فریدون؛ «تأثیر تورم بر توزیع درآمد و عملکرد سیاست‌های جبرانی»،فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 1393، شماره 69.
  10. گرجی، ابراهیم؛ برهانی‌پور، محمد؛ «اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در ایران»، پژوهش‌های اقتصادی ایران، 1387، شماره 34.
  11. وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، دفتر آمار و خدمات ماشینی، آمار بازرگانی خارجی (صادرات و واردات) سال‌های مختلف.

  ب- لاتین

  1. Barro, R. J; 2000, "Inequality and Growth in a Panel of Countries", Journal of Economic Growth, Vol. 5(1).

  2. Bensidoun, I; Jean, S; Sztulman, A; 2005, "International Trade and Income Distribution: Reconsidering the Evidence", CEPII Working Papers, CEPII, Paris, No. 17.

  3. Björklund, A; 1991, "Unemployment and Income Distribution: Time-series Evidence from Sweden", The Scandinavian Journal of Economics, Vol. 93, No. 3.

  4. Calderón, C & Chong, A; 2001, "External Sector and Income Inequality in Interdependent Economies Using a Dynamic Panel Data Approach", Economics Letters, Vol. 71(2).

  5. Chakrabarti, A; 2000, "Does Trade Cause Inequality?", Journal of Economic Development, Vol. 25, No. 2.

  6. Corden, W. M; 1984, "Booming sector and Dutch Disease Economics: Survey and Consolidation", Oxford Economic Papers, Vol. 36, No. 3.

  7. Chu, M. K. Y; Davoodi, M. H. R & Gupta, M. S; 2000, "Income Distribution and Tax and Government Social Spending Policies", inDeveloping Countries, International Monetary Fund, No. 0-62.

  8. Dinopoulos, E & Segerstrom, P; 1999, "A Schumpeterian model of protection and relative wages", American Economic Review, Vol. 89, No. 3.

  9. Dinopoulos, E; Syropoulos, C; Xu, B. and Yotov, Y.V; 2011, "Intra Industry Trade and the Skill Premium: Theory and Evidence", Journal of International Economics, Vol. 84(1).

  10. Easterly, W & Fischer, S; 2001, "Inflation and the Poor", Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 33, No. 2.

  11. Edwards, S; 1997, "Trade Policy, Growth and Income Distribution", The American Economic Review, Vol. 87, No. 2.

  12. Feenstra, R. C & Hanson, G. H; 1996, "Globalization, outsourcing and wage inequality", National Bureau of Economic Research, No. w5424.

  13. Fieleke, N. S; 1994, "Is Global Competition Making the Poor Even Poorer?", New England Economic Review (November/December).

  14. Gandolfo, G., & Trionfetti, F; 2014, International Trade Theory and Policy, Springer Science & Business Media.

  15. Gustafsson, B & Johansson, M; 1999, "In Search of Smoking Guns: What Makes Income Inequality Vary Over Time in Different Countries? ", American Sociological Review, Vol. 64, No. 4.

  16. Han, J., Liu, R., & Zhang, J; 2012, "Globalization and Wage Inequality: Evidence from Urban China", Journal of International Economics, Vol. 87(2).

  17. Hansen, J; 2000, "Is Intra Industrial Trade to Blame for Rising Inequality?", The 5th Annual Meeting of LACEA, Rio De Janeiro, , Brazil, ,12-14.10.2000.

  18. Harrison, A; McLaren, J & McMillan, M. S; 2010, "Recent Findings on Trade and Inequality", NBER Working Paper Series, No. 16425.

  19. International Trade Centre [ITC], Trade Map. http://www.trademap.org/Index.aspx

  20. Jaumotte, F; Lall, S & Papageorgiou, C; 2013, "Rising Income Inequality: Technology, or Trade and Financial Globalization & Quest", IMF Economic Review, Vol. 61(2).

  21. Kremer, M; Maskin, E; 2006, Globalization and Inequality, Mimeo Harvard University.

  22. Kurokawa, Y; 2006, Trade and Variety Skill Complementarity: A Simple Theoretical Resolution of Trade Wage Inequality Anomaly, Mimeo, University of Minesota.

  23. Krugman, P; 1979, International Trade and Income Distribution: a Reconsideration, NBER working paper, No. 356.

  24. Krugman, P; 1981, "Intra Industry Specialization and the Gains from Trade", The Journal of Political Economy, Vol. 89, No. 5.

  25. Krugman, P. R & Obstfeld, M; 2003, International Economics Theory and Policy, De Boeck Supérieur.

  26. Laidler, D. E; Parkin, J. M; 1977, "Inflation: a survey", in Surveys of Applied Economics, Palgrave Macmillan UK.

  27. Leamer, E. E; Maul, H; Rodriguez, S; Schott, P. K; 1999, " Does Natural Resource Abundance Increase Latin American Income Inequality?", Journal of Development Economics, Vol. 59, No. 1.

  28. Li, H; Zou, H. F; 2002, "Inflation, Growth, and Income Distribution: A Cross-Country Study", Annals of Economics and Finance, Vol. 3, No. 1.

  29. Lindert, P. H; Williamson, J. G; 2001, "Does Globalization Make the World More Unequal?", NBER Working Paper Series, No. 8228.

  30. Lopez, H; Perry, G. E; 2008, "Inequality in Latin America: determinants and consequences", World Bank Policy Research Working Paper Series, No. 4504.

  31. Spilimbergo, A; Londoño, J. L; Székely, M; 1999, "Income Distribution, Factor Endowments, and Trade Openness", Journal of Development Economics, Vol. 59, No. 1.

  32. Wood, A; 1997, "Openness and Wage Inequality in Developing Countries: the Latin American Challenge to East Asian Conventional Wisdom", The World Bank Economic Review, Vol. 11, No. 1.

CAPTCHA Image