نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه مفید

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه مفید

3 عضو هیأت علمی، گروه اقتصاد ، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

هدف اصلی این مطالعه، تخمین اثرات اصلاح قیمت حامل‌های انرژی (به علت تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها) بر تابع هزینه صنایع فلزات اساسی استان قم است . این و استخراج کشش‌های قیمتی خودی، متقاطع و کشش‌های جانشینی عوامل تولید از طریق تابع هزینه ترانس لوگ و با استفاده از روش اقتصاد‌سنجی پنل دیتا می‌باشد. برای این منظور از داده‌های مرتبط با صنایع تولید فلزات اساسی استان قم که جزء صنایع انرژی‌بر می‌باشند، طی سال‌های 1382-1393 استفاده می‏شود. قیمت نهاده انرژی، دستمرد، قیمت نهاده سرمایه (نرخ سود)  و میزان تولید به عنوان متغیر مستقل برای متغیر هزینه کل (متغیر وابسته) انتخاب می‏شود. نتایج نشان می‏دهد که کشش قیمتی خودی تقاضای نهاده انرژی، تقاضای نهاده نیروی کار  و تقاضای نهاده سرمایه به ترتیب، 2 /0-، 46/0- و 13/0- است. کشش جانشینی منفی آلن بین قیمت انرژی و تقاضای نیروی کار نشان می‏دهد که افزایش قیمت انرژی، موجب افزایش نرخ بیکاری می‏شود؛ در حالی که کشش مثبت آلن قیمت انرژی و تقاضای نهادة سرمایه نشان می‏دهد که با افزایش قیمت انرژی، سرمایه جانشین خوبی برای آن است در نتیجه بایستی در اثر افزایش قیمت انرژی، تکنولوژی تولید متحول گردد و به سمت تکنولوژی انرژی اندوز سرمایه‏بر سوق نماید. برای امکان پذیرشدن جانشینی، می‏بایست بسترهای مناسب نهادی، از قبیل توسعة بازار مالی و بهبود تعاملات جهانی، برای انتقال تکنولوژی فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Price Reform of Energy Carriers on Basic Metal Sector: A Case Study of Qom Province

نویسندگان [English]

 • Naser Elahi 1
 • Reza Allahyari 2
 • Reza Ziyari 3

1 Associate Professor of Mofid University Economics

2 PhD student in Economics, Mofid University

3 Faculty member, Department of Economics, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran

چکیده [English]

The main purpose of this study is to estimate the effects of price reform of energy carriers on basic metal cost function in Qom province, due to targeted subsidies law. Applying panel data, this article aims to derive own- and cross-price elasticities as well as elasticity of factor substitution through a translog cost function. To do this, we collect all relevant data of basic metal industry in Qom province, considered as energy intensive one, during 2003-2014. Energy price, wage, capital price (profit rate) and quantity of product are chosen as independent variables for the total cost (dependent variable). The result shows that the own-price elasticities of energy, labor, capital are respectively -0.2, 0.46 and -0.13. The negative Allen elasticity between energy and labor implies that the price reform causes an increase in the unemployment rate, while the positive Allen elasticity of substitution between energy and capital suggests that this industry should evolve toward one with more capital-intensity. The feasibility of such substitution requires that the grounds for technological transfer, financial development and the improvement in global interaction be prepared. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Vulnerable Industries
 • Translog Function
 • Cross- and Own-Price Elasticities of Factors
 • Elasticity of Factor Substitution
 1. الف- فارسی

  1. اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران، «ارزیابی پیامدهای اصلاح نظام یارانه انرژی»، چاپ اول، تیرماه 1389.
  2. جبل عاملی، فرخنده؛ گدرزی، یزدان؛ «تأثیر اصلاح یارانه بر مصرف حامل انرژی در ایران: مطالعه موردی مصرف بنزین، نفت و گازوئیل»، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست و دوم، 1394، شماره ۸۱.
  3. فرزانه، هومن و همکاران؛ «تدوین استراتژی مدیریت توزیع یارانه های انرژی در صنایع بشدت انرژی بر قیمت‌گذاری، یارانه و بازار انرژی»، هفتمین همایش ملی انرژی، ۱۳۸۸. 
  4.  پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف، «ارزیابی پیامدهای اصلاح نظام یارانه انرژی، مرکز هم‌اندیشی برای توسعه بخش خصوصی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران»، چاپ اول، 1389.
  5. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دورنمای رشد صنعتی در اقتصاد ایران، معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی. 1393.

  ب- لاتین

  1. Aboulein, E-Laithy and kheir-E-Din, H; 2009, "The impact of phasing of subsidies of petroleum energy prodocds in Egypt" in The Egyptian center for economic studies.
  2. Boqiang. L & Zhujun, J; 2011, Reform and design of energy subsidy in China, Beijing: Science Press.

  3. Hope, Enar, and Balbir Singh; 1995, "Energy price increases in developing countries", Policy Research Paper 1442.

  ج-سایت‏ها و بانک‏های اطلاعاتی

  1. دفتر آمار و اطلاعات سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم.
  2. سایت بانک جهانیwww.worldbank.org) ).
  3. سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .(www.cbi.ir)

   

   

CAPTCHA Image