نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد ، دانشگاه بوعلی، همدان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

10.22096/esp.2010.26226

چکیده

حقوق مالکیت معنوی نقش مهمی در «رشد اقتصادی» بلند مدت جوامع دارد. ازاین‌روی، نهادهای بین‌المللی همچون سازمان تجارت جهانی و سازمان مالکیت معنوی جهانی در سال‌های اخیر، توصیه‌هایی به اعضای خود بر تأمین و تقویت این عامل تعیین کننده کرده‌اند. این پژوهش به این پرسش می‌پردازد که آیا حمایت از حقوق مالکیت معنوی اثر متفاوتی روی رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دارد؟ بدین منظور، از داده‌های 15 کشور - در دو گروه توسعه‌یافته (کشورهای G7) و در حال توسعه (کشورهای D8) - برای دوره زمانی (2005-1975) استفاده می‌شود و با استفاده از روش اقتصادسنجی داده‌های تلفیقی، موضوع مورد مطالعه تحلیل می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهند که اثر حمایت از حقوق مالکیت معنوی روی رشد اقتصادی به درجه توسعه اقتصادی کشورهای مورد مطالعه وابسته است. به بیان دیگر، اثر حمایت ازحقوق مالکیت معنوی روی رشد اقتصادی، در کشورهای توسعه‌یافته گروه 7‌G، با توجه به ظرفیت‌های زیربنایی و سطح توسعه یافتگی آن‌ها، نسبت به کشور‌های در حال توسعه گروه D8 بیشتر و با‌ معنا‌تر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Intellectual Property Rights on Economic Growth: A Comparison of G7 and D8 Countries

نویسندگان [English]

 • mohammad hasan fotros 1
 • Abolfazl Najjarzade nushabadi 2

1 Associate Professor, Department of Economics, Bu Ali University, Hamadan, Iran

2 Master student of economics, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran

چکیده [English]

Intellectual Property Rights has an important role on the long-run economic growth of the countries. So, in recent years, the international institutions likes World Trade Organization (WTO) and World Intellectual Property Organization (WIPO) have recommended their members, the establishments and the reinforcement of this determinant factor in their economic policies. This research deals with this question that whether the intellectual property rights can explain the difference between growth rates of developing and developed countries? For this purpose, we use data of 15 countries for the period of 1975-2005 that is divided in two groups of developed countries (G7) and developing countries (D8); and to analyze the data, the econometric panel data approach is applied. The results show that the intellectual property rights impact on economic growth depends on the degree of economic development of the concerned countries. That is, the effect of intellectual property rights on economic growth, in developed countries (G7) is higher than in developing countries (D8).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Intellectual Property Rights
 • economic growth
 • G7 Countries
 • D8 Countries
 • Panel Data
 1. الف- فارسی

  1. اشرف‌زاده سید حمیدرضا؛ مهرگان، نادر؛ «اقتصاد‌سنجی پانل دیتا»،تهران، مؤسسﺔ تحقیقات تعاون، دانشگاه تهران،1387.
  2. رنانی، محسن؛ دلالی اصفهانی، رحیم؛ صمدی، علی حسین؛ «رابطه حقوق مالکیت و رشداقتصادیدر چارچوب یک الگوی رشد درونزا»، مجله تحقیقات اقتصادی، 1387، شماره 85.
  3. مهدوی، ابوالقاسم؛ برخورداری، سجاد؛ «حقوق مالکیت فکری و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (مورد ایران)»، مجله دانش و توسعه، 1387، شماره 24.
  4. موسایی، میثم؛آثاراقتصادی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در حوزه مالکیت مالکیت ادبی و هنری، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ اول، 1385.
  5. نوروزی، علیرضا؛ حقوق مالکیت فکری، تهران، انتشارات چاپار، چاپ اول، 1381.

  ب- لاتین

  1. Barro, R.G," Economic Growth in a Cross Section of Countries", Journal of Economics, 1991, no106, 407-443.

  2. Barro, R.J and Lee, J.W, "International Data on Educational Attainment: Updates and Implications", Working Paper, Center for International Development, 2000, no.42.

  3. Boldrin, M. and Levine, D, "Globalization, Intellectual Property,and Economic Property", Spanish Economic Review, 2006, no. 8, 23-34.

  4. Chen, Y. and Puttitanun, T, "Intellectual Property Rights and Innovation in Developing Countries", Journal of Development Economics, 2005, no.78, 474-493.

  5. Diwan, I. and Rodrik, D, "Patents, Appropriate Technology, and North-South Trade", Journal of International Economics, 1991, no.40, 79-90.

  6. Falvey, R. and Foster, N. and Greenaway, D, "Intellectual Property Rights and Economic Growth", Review of Development Economics, 2006, no. 10, 700-719.

  7. Falvey, R. and Foster, N. and Greenaway, D, "Intellectual Property Rights and Economic Growth", Research Paper 12, 2004.

  8. Ginarte, J.C. and Park W.G, "Determinants of Patent: A Cross National Study", Research Policy, 1997, no.26, 283-301.

  9. Gould, D.M. and Gruben, W.C, "The Role of Intellectual Property Rights in Economic Growth", Journal of Development Economics, 1996, no. 48, 323-350. 

  10. Grossman, G. and Lai, E, "The Role of Intellectual Property Rights in Economic Growth", Journal of Development Economics, 2004, no. 48, 323-350.

  11. Grossman, G. and Helpman, E, "Innovation and Growth in the Global Economy", MIT Press, Cambridge Massachusetts, 1991.

  12. Helpman, E, "Innovation, Imitation, and Intellectual Property Rights", Econometrica, 1993, no. 61, 1247-1280.

  13. Horii, R. and Iwaisako, T, "Economic Growth with Imperfect Protection of Intellectual Property Rights", Journal of Economics, 2007, no. 90, 45-85.

  14. Horowitz, A. and Lai, E, "Patent Length and the Rate of Innovation", International Economic Review, 1996, no. 37, 785-801.

  15. Kanwar, S. and Evenson, R, "Does Intellectual Property Protection Spur Technological Change?", Oxford Economic Paper, 2003, no. 55, 235-264.

  16. Kwan, Y. and Lai, E, "Intellectual Property Rights Protection and Endogenous Economic Growth", Journal of Economic Dynamics and Control, 2003, no. 27, 853-873.

  17. Lai, E., L, "International Intellectual Property Rights Protection and the Rate of Product Innovation", Journal of Development Economics, 1998, no. 55, 115-130.

  18. Levine, R., and Renelt, D, "A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regressions", American Economic Review, 1992, no. 82, 924-963.

  19. Mankiw, G. and Romer, D. and Weil, D, "A Contribution to the Empirics of Economic Growth", Quarterly Journal of Economic, 1992, no.107, 407-437.

  20. Park, W, International Patent Protection: 1960-2005, Research Policy forthcoming, 2008.

  21. Puttitanun, T, Intellectual Property Rights as a Signal, Working Paper, Department of Economics, San Diego State University, 2007.

  22. Rapp, R.T. and Rozek, R.P, "Benefits and Costs of Intellectual Property Protection in Developing Countries", Journal of World Trade, 1990, no. 24, 75-102.

  23. Rivera-Batiz, L. and Romer, P.M, "International Trade with Endogenous Technological Change", European Economic Review, 1991, no. 35, 971-1004.

  24. Romer, P.M, "Endogenous Growth and Technical Change", Journal of Political Economy, 1990, no. 99, 807-827.

  25. Schneider, P.H, "International Trade, Economic Growth and Intellectual Property Rights: A Panel Data Study of Developed and Developing Countries", Journal of Development Economics, 2005, no. 78, 529– 547.
  26. Taylor, M.S, "TRIPs, Trade, and Technology Transfer", Canadian Journal of Economics, 1993, no. 26, 625-638.
  27. Thompson, M.A. and Rashing, F.W, "An Empirical Analysis of the Impact of Patent Protection on Economic Growth", Journal of Economic Development, 1996, no. 21, 61-79.
  28. Ulku, H, "R&D, Innovation and Economic Growth: on Empirical Analysis", IMF Working Paper, 2004.
  29. Yang, G. and Maskus, K.E, "Intellectual Property Rights, Licensing, and Innovation in an Endogenous Product-Cycle Model", Journal of International Economics, 2001, no. 53, 169-198.
CAPTCHA Image