نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد اقتصاد

3 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

10.22096/esp.2010.26225

چکیده

تاکنون مطالعات بسیاری در مورد تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی صورت گرفته و کاملاً آشکار گردیده است که توسعه مالی می‌تواند به عنوان یکی از سیاست‌های ارتقا دهنده رشد مطرح شود. اما سؤالاتی که در این زمینه مطرح است این است که آیا همه افراد از مزایای توسعه مالی منتفع می‌شوند؟ یا اینکه این مزایا فقط به بخش خاصی از افراد تعلق می‌گیرد؟ سیاست‌های ارتقاء دهنده رشد از جمله توسعه مالی می‌توانند اثرات توزیعی نیز داشته باشند، یا خیر؟ این سیاست‌ها می‌توانند درآمد متوسط جامعه را از طریق افزایش درآمد تمامی افراد ثروتمند و یا افراد فقیر (توزیع خنثی) بهبود بخشند؟ و ...
 در راستای پاسخ به این سؤالات، این مقاله به بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمدی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا می‌پردازد. بنابراین در ابتدا الگوی توزیع درآمد در این کشورها مشخص گردیده و سپس میزان تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمدی به دست می‌آید. نتایج حاکی از آن است که توسعه مالی طی سال‌های 1990 تا 2005 باعث کاهش نابرابری درآمدی در این کشورها گردیده و میزان این تأثیر نیز به اندازه‌ای بوده است که می‌تواند به نحوی معنی‌دار، الگوی توزیع درآمد موجود را تغییر دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Financial Development on Income Inequality: A Case Study for the Middle East and North African Countries

نویسندگان [English]

 • Ali Taeibnia 1
 • Abbas Zareei 2
 • Hamid Yari 3

1 Associate Professor, Faculty of Economics, University of Tehran

2 Master of Economics

3 PhD student, University of Tehran

چکیده [English]

Many studies have attempted to assess the effect of financial development on economic growth and it has been revealed that financial development can be assumed as a policy to promote economic growth. Regarding this issue, there are many aspects and problems to investigate; one of these important problems is whether all people are benefited from financial development or not. Do growth policies including financial development have some distributional effects? And, can these policies improve the average income by increasing income of both poor and rich people (neutralized distribution)? This paper studies the effect of financial development on income inequality in Middle East and North African countries. In order to achieve this goal, we have determined a model of income distribution in these countries, then we have investigated the effect of financial development on income inequality in these countries. The result indicates that financial development during 1990 – 2005 has decreased income inequality in these countries which has been great enough to change the existing income distribution pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Financial Development
 • Economic‌ Growth
 • Efficiency of Financial Sector
 • Income Inequality
 1. Aghion.p and Bolton, "Distribution and Growth in Models of Imperfect Capital Markets", European Economic Review, 36, 1992, 603-612.
 2. Ahluwalia .M.S, "Inequality, Poverty and Development", Journal of Development, DEC, 1979.
 3. Alesina, A. and R. Perotti,"Income Distribution, Political Instability and Investment", European Economic Review, 40(6), 1996, pp.1203-28.
 4. Barro, R, "Inequality and Growth in a Panel of Countries", Journal of Economic Growth, 2000, 5-32.
 5. Beck T, Demiraguc-kunt, A. and .Levin, "Finance, inequality and poverty: cross-country Evidence", World Bank Policy Research Working paper 3338, World Bank, Washington D.C, 2004.
 6. Clarke. G, Xu, L. C, and H. Zou, Finance and income inequality: Test of Alternative Theories, World Bank Policy Research Working paper, 2984, Washington D.C, 2003.
 7. Deininger, K. and L. Squire, "A New Data Set Measuring Income Inequality", World Bank Economic Review, 10(3), 1996, pp.565-91.
 8. Galor. O and J. Zeira, "income Distribution and Macroeconomics", Review of Economic Studies, 60, 1993, 35-52.
 9. Greenwood, J. and B. Jovanovich, "Financial Development, Growth, and the Distribution of income", Journal of political Economy, 98, 1990, 1076-1107.
 10. IMF, International Financial Statistics Database, Washington, DC, 2006.
 11. Kuznets, S, "economic Growth and income inequality", American Economic Review, 95, 1995, 1-28.
 12. Thorsten, Beck, Asli Demirguc - Kunt & Ross Levine, "Finance, Inequality and the Poor", Journal of Economic Growth, 12, 2007, 27-49.
 13. Liang, Zhicheng, "Financial Development and Income Distribution: A System GMM Panel Analysis with Application Turban China", Journal of Economic Development, Volume 31, 2006, Number 2.
 14. Townsend, R and Ueda,K, "Financial Deepening, Inequality, and Growth: A Model-Based Quantitative Evaluation", No 03/193, IMF Working Papers from International Monetary Fund, 2005.

CAPTCHA Image