نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه، تهران ، ایران

2 کارشناس ارشد اقتصاد

10.22096/esp.2010.26224

چکیده

هدف این مقاله ارزیابی اثرات خدمات سرمایه فاوا بر تولید بخش‌های اقتصادی کشور می‌باشد که در قالب مدل گسترش یافته سولو و با استفاده از داده‌های تلفیقی هفت بخش عمده در دوره (1386-1380) انجام یافته است. نتایج نشان می‌دهد کشش تولیدی خدمات سرمایه فاوا بین 098/0 - 07/0 بوده و معنادار می‌باشد. همچنین کشش تولیدی سرمایه غیرفاوا بیشتر از سرمایه فاواست. یافته‌ها نشان می‌دهد رشد سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه فاوا، اثرات مثبت بر تولید در ایران داشته و تضاد بهره‌وری در اقتصاد ایران مشاهده نمی‌شود. نتایج این مقاله با اغلب مطالعات انجام یافته در ایران همخوانی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of ICT Capital Services on Production of Economic Sectors: A Panel Data Analysis

نویسندگان [English]

 • mahmud mahmudzadeh 1
 • Maryam Tayyari 2

1 Assistant Professor, Department of Economics, Islamic Azad University, Firoozkooh Branch, Tehran, Iran

2 Master of Economics

چکیده [English]

The aim of this paper is to investigate the impact of ICT capital services on production of seven major economic sectors by using a panel data method over the period 2001-2007. Findings state that the non-ICT capital stock and labor force have positive impact on production. The production elasticity of ICT capital service is between 0.07-0.098, but this coefficient is less than the production elasticity of non-ICT capital (about 0.2). Thus, the paper concludes that ICT affects the production and it seems that the "Productivity Paradox" does not appear in Iran economy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • ICT Capital Services
 • Economic Sectors
 • Panel Data
 1. الف- فارسی

  1. امینی، علیرضا؛ حاجی محمد، نشاط؛ اصلاحچی، محمد‌رضا؛ «بازنگری برآورد سری زمانی جمعیت شاغل به تفکیک بخش‌های اقتصادی»، مجله برنامه و بودجه، 1386، شماره 102.
  2. بانک مرکزی ج.ا. ایران، گزارش‌های اقتصادی، 1388. قابل دسترس درwww.cbi.ir :.
  3. جهانگرد، اسفندیار؛ «اثر فن‌آوری اطلاعات بر تولید صنایع کارخانه‌ای ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال هفتم، 1384، شماره 25.
  4. کمیجانی، اکبر؛ محمودزاده، محمود؛ «نقش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادی ایران، رهیافت حسابداری رشد»،پژوهش‌نامه اقتصادی، 1387، شماره 29.
  5. _______________ ؛ (1387)،«اثرات زیر ساخت وکاربردی و سرریز فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه»، پژوهش‌نامه بازرگانی، 1387، شماره49.
  6. محمودزاده، محمود؛ اسدی، فرخنده؛ (1386)، «اثرات فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد بهره‌وری نیروی کار در اقتصاد ایران»، پژوهش‌نامه بازرگانی، 1386، شماره 43. 
  7. _______________ ؛ «اثرات فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بررشد بهره‌وری نیروی کار در اقتصاد ایران»، فصلنامه پژوهش‌های بازرگانی، 1386، شماره 43.
  8. محمودزاده، محمود؛ «اثر زیرساخت و کاربری فاوا بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی ایران و کشورهای در حال توسعه منتخب»، تجارت و اقتصاد نوین، 1386، شماره، 10 و11.
  9. مشیری، سعید؛ جهانگرد، اسفندیار؛ «فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و رشد اقتصادی ایران»، پژوهش‌های اقتصادی ایران، 1383، سال ششم، شماره 19.
  10. مشیری، سعید؛ نیک‌پور، سمیه؛ «تأثیر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و سرریزهای آن بر رشد اقتصادی کشورهای جهان»، پژوهش‌های اقتصادی ایران، 1386، سال نهم، شماره 33.
  11. نجارزاده، رضا؛ آقائی خوندابی، مجید؛ طلعتی، مصطفی؛ «اثر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطاتبر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی(OIC)»، فصلنامه پژوهش‌های بازرگانی، 1386، شماره 43.

  ب- لاتین

  1. Al-khateeb, F and Darrat, A and Elkhal, k, The UAE growth surge: have information technology and human capital contributed? college of Economics and Business, United Arab Emirates University, 2007.

  2. Chow, G.C, "Capital Formation and Economic Growth in China", Quarterly Journal of Economics, 1993, 108(3), 809-842.

  3. Colecchia A. and Schreyer, P, The Contribution of Information and Communication Technology to Economic Growth in 9 OECD Countries OECD Economic Studies, 2002, No. 34.

  4. Daveri, F, Information Technology and Growth in Europe, University of Parma and IGIER, Mimeo, May, 2001.

  5. Dewan, S, Kraemer, K.L, Information Technology and productivity: Evidence from Country Level Data. Management Science, 2000, 46, 548-62.

  6. European Commission, Effects of ICT Capital on Economic Growth, Staff papers, 2006.

  7. Access. at: ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/files/ict-cap-eff_en.pdf

  8. Heshmati, A. Yang, W,"Techno- Economics and policy program", college of Engineering, 2006.

  9. ITU,  World Telecommunication Development Report 2009 Access Indicators for the Information Society, 2009.

  10. Jalava, J. and Pohjola, M, "ICT as a source of output and productivity growth in Finland", Telecommunications Policy, 2009, 31 (8-9), 463–472.

  11. Jalava, J.and pohjola, M, ICT as a Source of Output and productivity Growth in Finland, Discussion paper No.52, Helsinki Center of Economic Research, Helsinki, 2005.

  12. Jalava, J.Pohjola, M.2007, "ICT as a source of output and productivity growth in Finland", Telecommunication policy, 2007, 31, 463-472.
  13. Jorgenson D.W. and Vu, K. "IT and the world growth Resurgence", German Economic Review, 2007, 8(2), p. 125-145. 
  14. Jorgenson, D. and Nomura K, the Industry Origins of Japanese Economic Growth, Working Paper 11800, 2005.at: http://www.nber.org/papers/w11800.
  15. Jorgenson, D. W, Information Technology in the US Economy, American Economic Review, 2001, 91, 1-32.
  16. Kraemer, K.L, Dedrick, J, information Technology and Economic Development: Results and policy Implications of Cross-Country Studies, In M. Pohjola (Ed). Information Technology, Productivity, and Economic Growth, Oxford: oxford University press, 2001.
  17. Lee, Houng and Khatri, Yougesh, "Information Technology and Productivity Growth in Asia", Washington: International Monetary Fund, 2003.
  18. Martinez, D., Rodriguez, J. and Torres, J. L., ICT-specific technological change and productivity growth in the US: 1980–2004: Information Economics and Policy, 2009.
  19. Access at www.elsevier.com/locate/iep.
  20. Nour, Samia Satti OI. M, "The Impact of ICT on Economic Development in the Arab Word: A Comparative study of Egypt and the Gulf countries", The United Nations University (UNU)-Institute for New Technologies, 2002.
  21. Obricom, From the Digital Divide to Digital Opportunities: Measuring Infostate for Development, Quebec: National Research Council of Canada, 2005.
  22. OECD, The New Economy: Beyond the Hype, Paris, 2001a.
  23. OECD, Measuring Productivity - OECD Manual: Measurement of Aggregate and Industry-Level Productivity Growth, Paris, 2001b.
  24. Oliner, S. D, Sichel, D.E, "The Resurgence of Growth in the late 1990s: is information Technology the story", Journal of Economic perspectives, 2000, 14(4), 3-22.
  25. Oulton, N, ICT and productivity Growth in the UK, Oxford Review of Economic policy, 2002, 18, 363-379.
  26. Piatkowski M. and Van Ark B., "ICT and Productivity Growth in Transition Economics: Two Phase Convergence and Structural Reforms", TIGER Working Paper Series, 2005, No.72.A. at: www.tiger.edu.pl 
  27. Pohjala, M., "Information technology and economic growth: a cross- country analysis" Working paper, No, 173, UNU World Institute for Development Economics Research, Helsinki, 2000.
  28. Pohjola, M.,"The new economy in growth and development", WIDER, United Nations University, Working paper, 2002.
  29. Qiang C.Z.W., Pitt A. and Ayers, A., Contribution of ICT to Growth, Working Paper No. 24, World Bank, 2004. 
  30. Seo, H.J. and Lee, Y.S., "Contribution of ICT to Total Factor Productivity and Externalities Effects", Information Technology for Development, 2006, 12(2), p. 159-173
  31. Seo, H.J., Lee, Y.S. and Oh, J.H., "Does ICT investment widen the growth gap?", Telecommunications Policy, 2009, 33, 422–431.
  32. UNCTAD, Information Economy Report, 2009: Trends and Outlook in Turbulent Times, United Nations, New York and Geneva, 2009.
  33. Wang, Y, Yao, Y., Sources of China’s Economic Growth 1952-1999: Incorporating Human Capital Accumulation, China Economic Review, 2003, 14(1), 32-52.
  34. World Information Technology and Services alliance (WITSA), Digital planet 2003: The Global Information Economy and Global Insight, Inc, 2006.
  35. World information Technology and Services alliance (WITSA), Digital planet 2004: The Global Information Economy and Global Insight, Inc, 2008.
CAPTCHA Image