نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران

10.22096/esp.2010.26222

چکیده

عملکرد اقتصاد کلان که به وسیلة معیارهایی مانند تورم، بیکاری، مخارج دولت و رشد اقتصادی سنجیده می‌شود بر سطح فقر ممکن است اثر داشته باشد. در این مقاله به دنبال آن هستیم که چگونگی تأثیر‌گذاری مربوط به متغیرهای کلان بر فقر در کشور ایران را بررسی نماییم.
نتایج این بررسی مؤید آن است که اولاً، رشد اقتصادی تأثیر معنی‌داری بر شدت فقر در ایران داشته؛ و ثانیاً، ارتباط بین رشد اقتصادی و شاخص فقر آمارتیاسن منفی بوده است، یعنی جریان رشد اقتصادی تأثیرات مثبتی بر کاهش فقر در ایران به همراه داشته است.
همچنین یافته‌های این تحقیق بیانگر تأثیر مثبت بیکاری و تورم بر افزایش فقر در ایران بوده است و هزینه‌های تأمین اجتماعی و بهزیستی نسبت به بودجه دولت، تأثیر معنی‌داری بر کاهش فقر نداشته و ضریب جینی تأثیر منفی بر شاخص فقر آمارتیاسن داشته است.
 همچنین در راستای ارزیابی دقیق‌تر در مورد نتایج به دست آمده در این تحقیق، از روش بوت استرپ برای محاسبه انحراف معیار، فاصله اطمینان و تصحیح اریبی در استنباط آماری استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of Macroeconomic Variable on Poverty in Iran Application of Bootstrap Technique

نویسندگان [English]

 • Farhad Khodadad Kashi 1
 • mohanmmadnabi shahiki tash 2

1 Associate Professor of Central Organization of Payame Noor University

2 Assistant Professor, Department of Economics, Sistan and Baluchestan University, Iran

چکیده [English]

It is believed that the level of poverty is significantly affected by macroeconomic variables, such as inflation, government expenditure and unemployment rate. In this paper attempt has been made to investigate how macroeconomic variables affect the level of poverty in Iranian society. Our findings indicate that the economic growth has no significant effects on poverty intensity in Iran.
In addition, there is a negative association between poverty and growth, namely increasing the growth rate leads to poverty reduction. The results of this study have also shown that unemployment and inflation have positive effects on poverty, while social security expenditure relative to government expenditure has no meaningful effects on poverty. In this study bootstrap technique is used to check the validity of the results.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Poverty
 • Unemployment
 • growth
 • Government Expenditure
 • Boot Strapping
 1. الف- فارسی

  1. ابونوری، اسماعیل؛ خوشکار، آرش؛ «اثر شاخص‌های اقتصاد کلان بر توزیع درآمد در ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، 1385، ش 77.
  2. حسن‌زاده، علی؛ بررسی عوامل مؤثر بر فقر در ایران، انتشارات سازمان و مدیریت و برنامه‌ریزی تهران،1379.
  3. ماهاندرادو، مازار و شیبانی؛ اقتصاد کلان و کاهش فقر در ایران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و برنامه عمران سازمان ملل متحد، 1384.
  4. آر.گایها، مرتضوی؛ طراحی راهبرد کاهش فقر در نواحی روستایی،ترجمة عبدالرسول مرتضوی، تهران، انتشارات روستا و توسعه، 1378، شماره 32.
  5. جلیلیان، محمد؛ سوری، داوود؛ «بررسی مقایسه‌ای فقر و ارتباط آن با متغیرهای کلان اقتصاد کشور»، مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه، تهران، 1377.
  6. عظیمی، حسین؛ مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران، تهران، نشر نی، چاپ دوم، 1384.
  7. نیلی، فرهاد؛ بررسی تحولات فقر، توزیع در‌آمد و رفاه اجتماعی طی سال‌های گذشته، تهران، نشر نی،1387.
  8. پژویان، جمشید؛ شناسایی اقشار آسیب‌پذیر، انتشارات معاونت امور اقتصاد و دارایی، 1376.
  9. خداداد کاشی، فرهاد و همکاران؛ اندازه‌گیری شاخص‌های فقر در ایران، پژوهشکده آمار، 1381.
  10. خداداد کاشی، فرهاد و همکاران؛ شناسایی اقشار نیازمند از بی نیاز، وزرات رفاه و تأمین اجتماعی،1387.

  ب- لاتین

  1. Baye, M. F, "Growth, Redistribution and Poverty Changes in Cameroon: A Shapley Value Decomposition Analysis", Journal of African Economies, Vol. 15, 2006, No.4, pp. 543-570.

  2. Baye, M. F. and Fambong S, "The Impact of Macro and Sectorial Policies on the extent of Poverty in Cameroon. In Globalization and Poverty: The role of Rural institutions in Cameroon", Background paper submitted to FASID, Tokyo, Japan, 2001.

  3. Bigsten, A., Kebede, B., Shimeles and Taddesse, M, Growth and Poverty Reduction in Ethopia: Evidence from HouseHold Pannel Surveys, World Development, 2003, 31(1): 87-106.

  4. Canagarajan, S., Ngwafon, J. and Thomas, S, The Evolution of Poverty and Welfare in Nigeria, Policy Research Working Paper No. 1715, The World Bank, 1997.

  5. Datt, G. and Gunewardena, D, Some Aspects of Poverty in Sri Lanka: 1985-1990, Policy Research Working Paper No. 1738, The World Bank, 1997.

  6. Datt, G. and Ravallion, M, Growth and Redistribution Components of Changes in Poverty Measures: A Decomposition with Application to Brazil and India in the 1980s, Journal of Development Economics, Vol. 38, 1992, pp. 275-295.

  7. Foster, J. Greer, J and Thorbecke, E, A class of Decomposable Poverty Measures, Econometrica, 1984, 52(3): 761-776.

  8. Kakwani, N, "On measuring Growth and Inequality components of Poverty with application to Thailand", Discussion Paper, School of Economics, the University of New South Wales, 1997.

  9. Mckay,A, Poverty Reduction through Economic Growth: Some Issues, Journal of International Development, 1997, 9(4): 665-673.

  10. Ravalion, M, "Measuring Aggregate Welfare in Developing Countries: How Well do National Accounts and Surveys Agree?", (August 2001). World Bank Policy Research Working Paper No.2665, 2001.

  11. SEN, A, Poverty: An Ordinal Approach to Measurement, Econometrica, 1976, 46, 437-446.

  12. Shorrocks, A. F, Decomposition Procedures for Distributional Analysis: A Unified Framework Based on Shapley Value, Mimeo, Department of Economics, University of Essex, 1999.

  13. World Bank, "Country Assistance Evaluation: Iran", (January 24, 2001). Operation Evaluation Department, 2001.

  14. Zelealem, Y, The Effects of devaluation on Aggregate Output: Empirical Evidence from Africa, International Review of applied econometrics, vol, 20, 2006, No.1, pp.21-25.

CAPTCHA Image