نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

10.22096/esp.2010.26221

چکیده

در کشورهایی که بخش مسکن از نوسان بالایی برخوردار است، سیاستگذاران با چالش‌های فشار تورمی مواجه‌اند و همزمان به دنبال حداقل رساندن اثرات تورمی هستند. اینکه نوسانات بخش مسکن منجر به نوسان شدید در سطح قیمت کالاها و خدمات خواهد شد و یا اینکه تورم، شوک‌های ادواری قیمت و اجاره مسکن را بدنبال دارد، موضوع بسیار مهم در نظریه‌های اقتصاد مسکن به شمار می‌رود. نظر به اهمیت بخش مسکن در ابعاد تولید، سرمایه‌گذاری، تورم و توزیع درآمد، عدم توجه به ارتباط نوسانات بخش مسکن و نوسانات اقتصادی، دولت و بانک مرکزی را در رسیدن به وظیفه تثبیت اقتصادی و تحقق اهداف اقتصاد کلان ناکام خواهد گذاشت. ارتباط تورم و بخش مسکن به عنوان یکی از بحث‌های مهم مطرح است چرا که این نوسانات بخش مسکن نه تنها محیط اقتصادی را متأثر می‌سازند، بلکه ثبات سیستم مالی را هم تحت تأثیر قرار می‌دهند. در این مطالعه با بکارگیری مدل استیونسن (2000) و استفاده از روش‌های متداول اقتصاد‌سنجی، روابط بین متغیرها در دوره زمانی 1387:2-1373:1 استخراج و تجزیه و تحلیل می‌شود. در این مطالعه از مدل‌های OLS و آزمون‌های هم‌انباشتگی و علیت گرنجر استفاده می‌شود. هدف آن است ضمن تحلیل اثر کلی تورم بر بخش مسکن، اثرات تورم انتظاری و تورم غیر انتظاری به تفکیک تجزیه و تحلیل و بررسی شود. نتایج نشان می‌دهد تورم تأثیر مثبت و معنی‌داری بر اجاره واقعی مسکونی دارد و دارای کشش بالایی است. همچنین تأثیر تورم انتظاری بر اجاره مسکن بیشتر از تورم غیر انتظاری است. به عبارت دیگر مالکان مسکن در افزایش اجاره‌ها، انتظارات تورمی را نیز دخالت داده و این عامل بیشتر از تورم غیرانتظاری برای آن‌ها اهمیت دارد. همچنین آزمون‌های هم‌انباشتگی جوهانسون و انگل - گرنجر ارتباط بلند مدت میان این متغیرها را تأیید می‌کنند. علاوه بر آن نتایج آزمون علیت گرنجر نشان می‌دهد، علیت یک طرفه‌ای از سوی انتظارات تورمی به اجاره واقعی مسکن وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Long-Term Analysis of Housing Markets and Inflation in Iran

نویسندگان [English]

 • Ali Akbar Gholizadeh 1
 • Behnaz Kamyab 2

1 Faculty member of the Faculty of Economics, Bu Ali Sina University

2 PhD student in Economics, Bu Ali Sina University

چکیده [English]

This paper examines the relationship between inflation and residential property rent over a 60-quraters period. Using the conventional OLS models and cointegration and causality models, we examine housing markets rent in Iran. The OLS tests provide strong evidence of a consistent and stable relationship. The cointegration results, and in particular those obtained using the Engle–Granger procedure, provide strong evidence to support the hypothesis that housing rent and inflation are cointegrated. Additionally, the causality results provide strong evidence to support the hypothesis that housing rent is strongly affected by inflation expectations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Inflation
 • housing
 • Expectation OLS
 1. الف- فارسی

  1. بابایی سمیرمی، محمدرضا؛ بررسی وجود حباب‌های تورمی عقلایی، مطالعه موردی اقتصاد ایران؛ (1382-1340)، رساله کارشناسی ارشد رشته اقتصاد دانشگاه مازندران، 1384.
  2. جعفری صمیمی؛ احمد و زهرا (میلا) علمی و آرش هادی‌زاده؛ (1386). عوامل مؤثر بر تعیین رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 1386، سال نهم، شماره 32.
  3. شیرین‌بخش، شمس‌الله؛ زهرا، خونساری؛ کاربرد Eviews در اقتصاد‌سنجی، تهران، انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی، 1384.
  4. عاشری، مصطفی، تبیین حباب قیمت مسکن در تهران، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا، 1388.
  5. قلی‌زاده، علی اکبر؛ نظریه قیمت مسکن در ایران، همدان، انتشارات نور علم، 1387.
  6. قلی‌زاده، علی اکبر؛ حباب قیمت مسکن و عوامل تعیین کننده آن در ایران، فصلنامه اقتصاد مسکن، 1388، شماره 46.
  7. قلی‌زاده، علی اکبر و کمیاب، بهناز؛ بررسی واکنش سیاست پولی نسبت به حباب قیمت مسکن در ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 1388، شماره بعدی.
  8. گجراتی، دامودار، مبانی اقتصاد‌سنجی، ابریشمی، حمید، جلد دوم، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ پنجم، 1387. 
  9. مرکز آمار ایران، نشریه قیمت و اجاره بهای مسکن در شهرهای منتخب (1387-1371).

  ب- لاتین

  1. Anari, Ali and Kolari James, House price and inflation, Real state economic, v30 1, 2002, pp. 67-74.

  2. Brunnermeier, Markus K. and Julliard, Christian, Housing Prices and Inflation What Fuels Housing Bubbles, Department of Economics Princeton University. www.google.com, 2005.

  3. Chu, Y.Q. and Sing, T.F, "Inflation hedging characteristics of the Chinese real estatemarket", Journal of Real Estate Portfolio Management, Vol. 10, 2004, No. 2, pp. 145-54.

  4. Demary, Markus, The Link Between Output, Inflation, Monetary Policy and Housing Price Dynamics, MPRA Paper No. 15978, posted 30. June 2009.

  5. Dickey, D. A, and Fuller, W. A, Distribution of the Estimators for Autoregressive TimeSeries with a Unit Root, J. Amer. Statist, Assoc, 1979, 74, 427-431.

  6. Dickey, D. A, and Fuller, W. A, Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Serieswith a Unit Root, 1981, Econometrica 49, 1057-1072.

  7. Engle, R., and Granger, C. W. J, Co-integration and an Error Correction: Representation,Estimation and Testing, 1987, Econometrica 55, 251-276.

  8. Fama, E. F., and Schwert, G. W, Asset Returns and Inflation, J. Finan, 1977, Econ. 5, 115-146.

  9. Fisher, I, The Theory of Interest. New York: Macmillan, 1930.

  10. Hin Li, Ling and Lin Ge, Cha, Inflation and housing market in Shanghai, Property Management, Vol. 26, 2008, No. 4, pp. 273-288.

  11. Stevenson, S. and Murray, L, An Examination of The Inflation Hedging Ability of IrishReal Estate, J. Real Estate Portfol. Manage, 1999, 5, 59-69.

  12. Stevenson, Simon, A Long-Term Analysis of Regional HousingMarkets and Inflation, Journal of Housing Economics, 2000, 9, 24–39.

  13. Padilla, Mercedes A, The effects of oil prices and other economic indicators on housing prices in Calgary, Canada. Depatment of Architecture, 2005, August 5.

CAPTCHA Image