نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

10.22096/esp.2012.26171

چکیده

علم اقتصاد همچون سایر علوم انسانی دچار عدم قطعیت در برآوردها است. این امر می‌تواند به علت از قلم افتادن متغیرهای مؤثر باشد. در عین حال بازنگری در اصول موضوع این علم و توجه به رفتار خیرخواهانه می‌تواند با توجه کردن به زوایای دیگری از رفتار اقتصادی انسان، بر دقت علم بیافزاید. علاوه بر آن، مطالعات پیشین نشان داده است، رفتار خیرخواهانه باعث بهبود بهره‌وری، اشتغال، آموزش، محیط زیست و ... می‌گردد. این تحقیق، تلاشی به منظور بررسی رفتار خیرخواهانه است. بدین منظور با تفکیک رفتار خودخواهانه، رفتار خیرخواهانه درون خانوار و رفتار خیرخواهانه بیرون خانوار، شاخص‌های کمی برای آنان معرفی، و سپس میزان تأثیر متغیرهای مختلف بر این شاخص‌ها را برآورد کرده است. اطلاعات لازم از بودجه خانوار طی سال‌های 1383 تا 1387 تهیه شده است. محاسبات وتخمین مدل‌ها به روش پنل دیتا (داده‌های ترکیبی) انجام شده و نتایج حاصله فرضیه‌های تحقیق را تأیید می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Analysis of Altruistic Behavior in Iran

نویسندگان [English]

 • Seyed Behrooz Nehzati 1
 • Jamshid Pajooyan 2
 • Teymour Mohammadi 3
 • Abbas Shakeri 3

1 PhD student in Economics, Allameh Tabatabai University

2 Professor of Economics, Allameh Tabatabai University

3 Associate Professor of Economics, Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

Economics, like other human sciences, involves with uncertainty in the estimates. It might be due to the unconsidered variables. Meanwhile, a revisionary survey with regards to the specificity of charity for other aspects of human economic behavior may increase the precision of such science. In addition, previous studies have shown, altruistic behavior improves productivity, employment, education, environment, and so forth. This study is an attempt to verify the altruistic behavior. Thus, with the separation of selfish behavior, altruistic behavior within the household, and the altruistic behavior outside the household the present study would introduce quantitative indicators with the aim of calculating the effect of different variables on the index. Data from the household budget has been prepared from 2004 to 2008. The panel data was applied and the results confirmed the hypotheses.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Altruism
 • Selfish
 • Panel Data
 1. الف- فارسی            

  1. اشراف­زاده، سید حمید­رضا؛ مهرگان، نادر؛ اقتصاد­سنجی پانل دیتا، تهران، مؤسسه تحقیقات تعاون دانشگاه تهران، چاپ اول، .138.
  2. پژویان،جمشید؛ اقتصاد بخش عمومی (1):هزینه­های دولت، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، چاپ اول، 1368.
  3. پیندیک، رابرت؛ روبینفیلد، دانیل؛ الگوهای اقتصاد­سنجی و پیش­بینی­های اقتصادی، ترجمه محمد امین کیانیان ،تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، زمستان 1370.
  4. دادگر، یدالله؛ مالیه عمومی و اقتصاد دولت، تهران، انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، چاپ چهارم. 1387.
  5. عزتی، مرتضی؛ نظریه اسلامی رفتار مصرف­کننده، تهران، مرکز پژوهش­های اقتصاد، انتشارات پژوهش­های ما، 1382.
  6. عزتی، مرتضی؛ «تخمین تابع مخارج مذهبی مسلمانان»، تهران، فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال پنجم، تابستان 1384.
  7. ______ ؛ روش تحقیق در علوم اجتماعی کاربرد در زمینه مسائل اقتصادی؛ تهران: مؤسسه تحقیقات اقتصادی، چاپ اول، 1376.
  8. عزتی، مرتضی؛ داورزنی، زهره؛ «بررسی رابطه درآمد و مخارج مذهبی خانوارها: مطالعه موردی خانوارهای شهری و روستایی ایران»، سیاست­گذاری اقتصادی، زمستان 1389، شماره 3 زیر چاپ.
  9. کهف، منذر؛مقدمه­ای بر اقتصاد اسلامی، مترجم عباس عرب مازار، تهران، برنامه و بودجه، 1376.
  10. کیاء الحسینی، سید ضیاء‌الدین؛ زکات در قرآن و برآورد تابع آن در ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مفید، 1377.
  11. کیاء الحسینی، سید ضیاء‌الدین؛ «برآورد تابع هزینه‌های مذهبی متوسط یک خانوار شهری در ایران»، نامه مفید، 1379، شماره 9.
  12. کیاء‌الحسینی، سیدضیاء‌الدین؛ «عوامل مؤثر بر هزینه‌های مذهبی دهک‌های درآمدی خانوارهای شهری ایران»، فصل­نامه اقتصاد اسلامی، 1388، شماره 35.
  13. هندرسن، جیمز.م؛ کوانت، ریچارد ا؛ تئوری اقتصاد خرد، ترجمه مرتضی قره­باغیان و جمشید پژویان، تهران، چاپ پنجم، 1384.

  ب-لاتین

  1. Altonji J.G., Hayashi, F. & Kotlikoff, L.J; (1992), "Is the Extended Family Altruistically Linked? Direct Tests Using Micro Data", A.E.R., 82, pp.1177-98.
  2. Anne laferrer & Francois-charles Wolf; 2006, "Microeconomic  models of family transfers", chapter 13,Handbook of the Eonomic of Giving ,Altruism & Reciprocity.vol.I,ed. by Serge-christophe Kolm and  Jean Mercier Ythier, B.V.

  3. Arrondel Luc and Andre masson, 2006,"Altruism ,exchange or indirect reciprocity :what do the data on family transfers show?", Handbook of the Eonomic of Giving ,Altruism & Reciprocity.vol.I,ed. ,chapter 14, B.V.

  4. Becker Gary S; 1976, "The Economic Approach to Human  Behavior",the university of Chicago. Press.

  5. behrman, jer R; pollak, Robert A; 1982, "taubman, paul; parental preferences and provision for progeny"; the journal of political Economy, vol. 90, no. 1, pp. 52-73.

  6. Collard David; 1981, "Altruism & Economy :a study in non-selfish Economics", Martin Robertson & Company Ltd, oxford.

  7. Cox Donald, 1987, "Motives for private income transfers", Journal of political economy, vol. 95, no.3, pp. 508-548.

  8. Cox D.& M.R.Rank; 1992, "Inter-vivos transfers & intergenerational exchange", The Review of Economics and Statistics, vol.74, no.2, pp.305-314.

  9. Garner T.I. & Wagner J; 1991, "Economic dimensions of household gift giving", Journal of consumer research, 18.

  10. Handbook of the Eonomic of Giving ,Altruism & Reciprocity,vol.I,ed. by Serge-christophe Kolm and Jean Mercier Ythier, 2006, B.V.

CAPTCHA Image