نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

10.22096/esp.2013.26159

چکیده

دریاچه ارومیه و جزایر آن از منابع محیط زیستی بسیار ارزشمند در استان آذربایجان غربی به دلیل دارا بودن جاذبه‌های زیاد ، از مناطق توریستی و گردشگری مهم کشور می‌باشد. بنابراین مطالعه ارزش تفریحی آن می‌تواند ما را در پیش‌بینی نیازها، رفع کمبودها و توسعه گردشگری در منطقه یاری رساند. هدف از پژوهش حاضر برآورد ارزش تفرجی پارک ملی دریاچه ارومیه با استفاده از رهیافت ارزش‌گذاری مشروط است. به منظور تحلیل عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت گردشگران، مدل لوجیت با روش حداکثر درستنمایی (ML) برآورد گردید. داده‌های مطالعه حاضر از راه تکمیل پرسش‌نامه و مصاحبه حضوری با 75 بازدید کننده از منطقه جمع‌آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای تحصیلات، جنسیت، درآمد خانوار، قیمت پیشنهادی تفریح و جذابیت محیط زیستی پارک ملی (شامل جزایر دریاچه) دارای آثار معنی‌داری روی احتمال تمایل به پرداخت (WTP) گردشگران می‌باشند. در نهایت میانگین تمایل به پرداخت افراد 7530 ریال و ارزش تفریحی سالانه جزایر و پارک ملی دریاچه ارومیه حدود 5760 میلیون ریال برآورد گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Economic - Environmental Valuation and Estimates of Willingness to Pay in Uremia Lake National Park

نویسنده [English]

 • Ali Bagherzadeh

Assistant Professor of Economics, Islamic Azad University, Khoy Branch

چکیده [English]

Uremia Lake and its islands as one of the valuable environmental resources in West Azerbaijan province due to its many attractions, is the most important tourist regions of the country. Therefore, studying recreational value of this park could be useful in predicting needs, removing shortages and development of tourism. The aim of this research was to estimate the recreational value of Uremia Lake National Park using the contingent valuation approach. In order to analyze the factors affecting on willingness to pay by tourists, LOGIT model estimated with the use of Maximum Likelihood approach. The present study data were collected by completing questionnaires with 75 tourists who visited Uremia Lake Park. Result showed that variables of educations, gender, and revenue of households, offer price and attractive recreation of National Park have significant impacts on probability of willingness to pay by tourisms. Finally, the willingness to pay for each tourist about 7530 Rials was estimated and the annual recreational value of Uremia Lake Park and its islands were estimated about 5760 million Rials.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Recreational Value
 • Willingness to pay
 • Contingent valuation
 • LOGIT Model
 • Uremia Lake National Park
 1. الف- فارسی

  1. امیرنژاد، حامد؛ اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، انتشارات جنگل،تهران،1387.

  2. ابراهیمی، علیرضا؛ دریاچه ارومیه و چالش­های آن، نشر جهاد دانشگاهی،ارومیه، 1389.

  3. باقرزاده، علی؛ «عامل­های مؤثر بر تقاضای تفریح در پارک داغلار باغی خوی»، مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی ،1389،شماره 2.

  4. پژویان، جمشید؛ اقتصاد بخش عمومی، انتشارات جنگل، تهران، 1388.

  5. خداوردی زاده، محمد؛ «ارزشیابی محیطی و تمایل به پرداخت در روستای توریستی کندوان»، مجله علوم محیطی، 1387، شماره7.

  6. دهقانیان، سیاوش؛ اقتصاد محیط زیست، انتشارات دانشگاه فردوسی، مشهد، 1386.

  7. راحلی، حسین؛ «عوامل مؤثر برگردشگری در روستای توریستی بند ارومیه به روش مشروط»، مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، ، 1389، شماره9.

  8.  فلیحی، نعمت؛ «ارزش­گذاری اقتصادی منابع زیست محیطی، مورد تالاب انزلی»، رساله دکتری، واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، 1384.

  9. گجراتی، دامودار؛ مترجم ابریشمی، حمید، اقتصاد­سنجی پایه، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1388.

  10. مجابی، اسماعیل؛ منوری، ناصر؛ «بررسی و ارزش­گذاری زیستی پارک­های لویزان و پردیسان»، فصلنامه علوم محیطی، 1387، شماره7.

  ب- لاتین

  1. Becker, G; 2001, "A theory of the allocation of time", Economics Journal, Vol.17.

  2. Berzelius, N;2009, The value of travel time, London University.

  3. Clawson, F; 1968, "Evaluation of demand for travel", Journal of Urban Economics, Vol.4.

  4. Fleming, C;2008,"The recreation of value and application of demand method in Turkey",Tourism Management. Vol.29, 2008.

  5. Haneman, N; 2007, "Cost and Benefit analysis and the environment", Edward Publishing Limited.

  6. Hasher, M; 2009, Econometrics theory and practice, Willy Press.                   

  7. Lee,C; Hone, S; 2003, "Estimating the use of values of national parks in Korea", Tourism Management, Vol.23.

  8. Mendez, J; 2005, "The extension of linear travel cost model", Land Economics,Vol.26.

  9. Makin, D; River, S; 1998, "The survey of shadow price in recreation demand", Journal of Economics,Vol.21.                  

  10. Pajooyan, J; 1978, "The effect of congestion on demand for outdoor recreation", Ph.D Thesis, Utah University.

  11. Smith,V; 1983, "The opportunity cost of travel time in recreation demand model" , Land Economics, Vol.39.

  12. Wallis, K; 2007, "An individual travel cost method of evaluating forest recreation" , Journal of Agricultural Economics, Vol. 41.

  13. Zhang, F; 2009, "Travel cost in Japans Kaie lake", Journal of Agricultural Economics, Vol.4.

CAPTCHA Image