نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

10.22096/esp.2013.26153

چکیده

این مقاله به محاسبه شاخص کیفیت حاکمیت شرکتی برای 110 شرکت و نه صنعت بورسی منتخب طـی سـال‌های 1380-1389 می‌پردازد. اهداف این مطالعه عبارتند از: 1- بررسی وضعیت و محاسبه شاخص کیفیت حاکمیت شرکتی برای نمونه منتخب؛ 2- بررسی اثر کیفیت حاکمیت شرکتی بر ارتقاء عملکرد شرکت‌ها؛ 3- فراهم آوردن توصیه‌های سیاستی برای مقامات و شرکت‌‌های منتخب بورس در زمینه حاکمیت شرکتی. این تحقیق بر اساس روش تحلیلی با استفاده از تکنیک‌های اقتصاد‌سنجی و اطلاعات آماری سازمان بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. یافته‌های تجربی بیانگر آن می‌باشد که شاخص کیفیت حاکمیت شرکتی در اکثر شرکت‌های مورد بررسی بسیار پایین می‌باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه شاخص کیفیت حاکمیت شرکتی حاوی اطلاعات بسیار مفیدی در مورد تغییرات حاکمیت شرکتی در بخش شرکتی می‌باشد توجه به این شاخص و بهبود آن می‌تواند تأثیرات بسیار ژرفی بر فعالیت‌های کلان اقتصادی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Calculating the Quality Index of Corporate Governance of Companies in Tehran Capital Market

نویسندگان [English]

 • fatemeh mehrabani 1
 • Yadollah dadgar 2

1 PhD student, Faculty of Economics and Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran

2 Associate Professor, Faculty of Economics, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

This article is calculating the quality index of corporate governance, QICG, for 110 companies in Tehran capital market. It is analyzing a) the situation and b) the calculating of those indices and c) providing policy implications for officials and companies in question. This is based on analytical and econometric methods. The empirical findings indicate that QICG in majority cases is low. Due to the significance of QICG, improving those indices can have influential pay off on macroeconomic activities in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corporate Governance
 • Tehran Capital Market
 • Quality Index Corporate Governance
 1. الف- فارسی

  1. اسماعیل زاده مقری، علی؛ جلیلی، محمد؛ زندعباس آبادی، عباس؛ «بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران». مجله حسابداری مدیریت، 1389، شماره 7.
  2. ستایش محمدحسین؛ قربانی، اصغر؛ گل محمدی، مریم؛ «بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر هموارسازی سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». تحقیقات حسابداری، 1389.
  3. فخاری، حسین؛ یوسفعلی­تبار، نصیبه؛ «بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود و حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». مجله بررسی­های حسابداری و حسابرسی دوره 17، 1389، شماره 62.
  4. مشایخی، بیتا؛ محمد آبادی، مهدی؛ «رابطه حاکمیت شرکتی با کیفیت سود». مجله پژوهش­های حسابداری مالی، 1390، شماره 2.
  5. مهربانی، فاطمه؛ «تحلیل اثر حاکمیت شرکتی بر بهره­وری کل عوامل تولید شرکت­های منتخب در بورس اوراق بهادار تهران»، رساله دوره دکتری، رشته اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، 1390.

  ب- لاتین

  1. http://www.seo.ir

  2. http://www.codal.ir

  3. http://www.irbourse.com

  4. Alford A., and P. Berger; 1999, A simultaneous equation analysis of forecast accuracy, analyst following, and trading volume, Journal of Accounting, Auditing & Finance, 219-246.

  5. Attiya, A and Robina I, external quality, Pakistan development review 46(4), 2007, 449-64.

  6. Chan, K; 1993, Imperfect information and cross-autocorrelation among stock returns, Journal of Finance 48, 1211-1230.

  7. Cheung, Stephen Y. L., and Hasung, Jang; 2005, PECC Macro Corporate Governance Scorecard Project: Evaluation of Corporate Governancein East Asian Economies, (unpublished, Singapore: Pacific Economic Cooperation Council).

  8. Comin, Diego, and Sunil Mulani; 2005, A Theory of Growth and Volatility at the Aggregate and Firm Level, NBER Working Paper No. 11503 (Cambridge, Massachusetts: National Bureau of Economic Research).

  9. Dadgar, Yadollah. and Naderi, Mahmud; 2010, Corporate governance in capital market of Muslim countries, Amicus™ Books, p156-188. http://WWW.SSRN.com

  10. Javad, A.Y, and Iqbal, R; 2007, Relationship between corporate governance indicators and form value: acase study of Karachi stock exchange, Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/2225/

  11. Mehrabani, fatemeh; 2012, The effect of corporate governance on Iran stock market and economic growth, 2nd International Conference on Financial Management and Economics, Singapore.

  12. Mehrabani, fatemeh; 2012, Corporate Governance, External Market Discipline and Firm productivity: case study IRAN Stock market, 8th European Conference on Management Leadership and Governance, Neapolis University Pafos, Cyprus.

  13. Morck, Randall, Bernard Yeung, and Wayne Yu; 2000, The Information Content of Stock Markets: Why do Emerging Markets Have Synchronous Price Movements?, Journal of Financial Economics, Vol. 58, pp. 215-60.

  14. Rogers, Pablo., Riberiro, Karem. C. S., and securato, Jose. Roberto; 2008,. Corporate governance, Stock market and economic growth, Corporate ownership & control/ volume 6, Issue 2.

  15. Tiwari, A. K; 2010, Corporate governance and economic growth, Economics Bulletin, Vol. 30: no.4: pp2825-2841.

  16. Vasudev, P. M; 2009, Capital Market and Corporate Governance in India: An Overview of Recent Trends, Amicus™ Books, p129-150. http://www.ssrn.com

  17. Wei, Yuwa; 2009, China’s Capital Market and Corporate Governance: the Promotion of External Governance Mechanism, Amicus™ Books, p216-247. http://www.SSRN.com

CAPTCHA Image