نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 دانشیاردانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

10.22096/esp.2013.26152

چکیده

این مقاله به بررسی رابطه میان تورم و بهره‌وری نیروی کار در برخی از کشورهای منتخب صادرکننده نفت[1] می‌پردازد. برای این منظور از داده‌های پانل در طی دوره 1982 تا 2007 مبتنی بر تحلیل‌های هم‌انباشتگی و تصحیح خطای پانلی استفاده شده است، همچنین این مقاله با استفاده از آزمون علیت تودا - یاماموتو برای داده‌های پانلی به بررسی رابطه میان این دو متغیر می‌پردازد. نتایج تجربی نشان می‌دهد، علیت به صورت یک طرفه از تورم به بهره‌وری نیروی‌کار وجود دارد. این یافته‌ بیانگر این است که ماهیت تورم در کشورهای صادرکننده نفت، بیشتر ناشی از عوامل طرف تقاضا مانند افزایش درآمدهای نفتی و افزایش نقدینگی است. از سوی دیگر تورم باعث کاهش بهره‌وری نیروی‌کار در این کشورها خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Labor Productivity and Inflation in Selected Oil-Exporting Countries

نویسندگان [English]

 • Hamid Abrisham chi 1
 • Mohsen Mehrara 2
 • Mehdi Nouri 3

1 Professor, Faculty of Economics, University of Tehran

2 Associate Professor, Faculty of Economics, University of Tehran

3 PhD student, Faculty of Economics, University of Tehran

چکیده [English]

This paper investigates the relationship between inflation and labor productivity in some selected oil-exporting countries. In this study, we test short and long run causality during the period 1982 to 2007 based on panel co integration and error correction method (ECM). Moreover, for the first time, we have used the Toda-Yamamoto method for panel data to investigate this relation. The results show the one-way causality running from inflation to productivity of labor. These findings indicate that the inflation in most oil exporting countries is driven by the demand side factors. On the other hand, inflation will reduce labor productivity in these countries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Labor Productivity
 • inflation rate
 • Causality
 • Panel Co Integration
 • Toda-Yamamoto
 1. الف- فارسی

  1. آرمن، سید عزیز؛ زارع، روح الله؛ «مصرف انرژی در بخش‌های مختلف و رابطه آن با رشد اقتصادی در ایران»، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 1388، شماره 21.
  2. احمدزاده، ابراهیم؛ بررسی نقش بهرهوری کل عوامل تولید در رشد تولیدات بخشهای عمده اقتصاد ایران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، 1386.
  3. امینی، علیرضا؛ حجازی آزاد، زهره؛ «تحلیل و ارزیابی نقش سلامت و بهداشت در ارتقاء بهره‌وری نیروی کار در اقتصاد ایران»، پژوهش‌های اقتصادی ایران، 1386.
  4. درگاهی، حسین و قدیری، امراله؛ «تجزیه و تحلیل عوامل تعیینکننده در رشد اقتصادی ایران»، پژوهش­نامه بازرگانی، 1382، شماره 26.
  5. رئیسی، پوران؛ «نقش سلامت بر بهره‌وری خانواده»، مجموعه مقالات و سخنرانی‌های سمینار بهره‌وری، سازمان ملی بهره‌وری ایران، نشر بصیر، 1374.
  6. صادقی، مسعود و دیگران؛ «برآورد سهم سرمایه انسانی در رشد اقتصادی ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 1382، شماره 17.
  7. صمدی، علی‌حسین؛ حقیقت، علی؛ امین‌زاده، کاظم؛ «تورم، بهرهوری و شکست ساختاری شواهد تجربی از اقتصاد ایران 1338-1380»، پژوهش‌های اقتصادایران، 1385.
  8. کمیجانی، اکبر و معمارنژاد، عباس؛ «اهمیت کیفیت نیروی انسانی و R&D در رشد اقتصادی»، پژوهش­نامه بازرگانی، 1383، شماره 31.
  9. مرادی، محمدعلی؛ صفوی، بیژن؛ «رشد بهره‌وری کل عوامل بخش بازرگانی ایران»، فصلنامة اقتصاد و تجارت نوین، 1384، شمارة 2.
  10. مرندی، علیرضا؛ اثرات متقابل بهداشت، بهره‌وری و رشد اقتصادی، مجموعه سخنرانی‌های دومین سمینار ملی بهره‌وری، تهران، سازمان بهره‌وری ملی ایران، 1376.
  11. نوری، مهدی؛ «بررسی رابطه تجربی تورم و رشد بهره‌وری در ایران»، پایان­نامه، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، 1388.
  12. نیلی، مسعود و نفیسی، شهاب؛ رابطه سرمایه انسانی و رشد اقتصادی با تأکید بر نقش توزیع تحصیلات نیروی کار، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، 1382، شماره 17.

  ب- لاتین

  1. Barro, R.J; 1997, Determinants of Economic Growth, Cambridge, MA, MIT Press.
  2. Bhargava, A., Jamison, D.T., Lau, L.J. and Murray C.J.L; 2001, Modeling the Effects of Health on Economic Growth, Journal of Health Economics20 (3) :423-44.
  3. Bitros, G.C. and E.E. Panas; 2001, Is there an inflation-productivity trade-off?, Some evidence from the manufacturing sector in Greece, Applied Economics, 33, 1961-1969.
  4. Bloom, D.E., Canning, D. and Sevilla, J; 2001, The Effect of Health on Economic Growth: Theory and Evidence, Working Paper, 8587, National Bureau of Economic Research.
  5. Boskin M. J., M. Gertler, and C. Taylor;.1980, The Impact of Inflation on U.S. Productivity and International Competitiveness, Washington, DC: National Planning Association.
  6. Brada, J.C. A.E. King and A.M. Kutan; 2000, Inflation Bias And Productivity Shocks In Transition Economics: The Case Of The Czech Republic, Working paper, http://www.zei.de/download/zei_wp/B00-02.pdf
  7. Breitung, J; 2000, The Local Power of some Unit Root Tests for Panel Data, 161-171. In Baltagi,B.H. (Ed.) Nonstationary Panels, Panel Cointegration, and Dynamic Panels, Elsevier, Amsterdam.
  8. Buck, A. J. and F. Fitzroy; 1988, "Inflation and Productivity Growth in the Federal Republic of Germany", Journal of Post Keynesian Economics, 10: 428-444.
  9. Cameron, N., Hum, D., Simpson, W; 1996, "Stylized facts and stylized illusions: inflation and productivity revisited", Canadian Journal of Economics, Vol. 29 No.1, pp.152-62.
  10. Choi, I; 2001, "Unit Root Tests for Panel Data", Journal of International Money and Finance 20, 249-272.
  11. Christopoulos, D.K., E G. Tsionas; 2005, Productivity growth and inflation in Europe, Evidence from panel cointegration tests Empirical Economics 30:137-150.
  12. Clark K. P; 1982, Inflation and the Productivity Decline, American Economic Review, Papers and Proceedings, 72: 149-154.
  13. Cozier, B. and J. Selody; 1992, Inflation and Macroeconomic Performance: Some Cross Country Evidence, Working Paper, Bank of Canada, No. 6.
  14. David T. Owyong; 2002, "Productivity Growth: Theory and Measurement".
  15. De Grauwe, P. and F; 2000, Skudelny Inflation and productivity differentials in EMU, Discussions Paper, available at:
  16. http://www.econ.kuleuven.be/ces/discussionpapers/default.htm

  17. Feldstein, M. Inflation; 1982, Tax Rules and Investment, Econometrica, 50: 825-862.
  18. Fogel, R.W; 1994, Economic Growth, Population Theory and Physiology: The Bearing of Long-Term Processes on the Making of Economic Policy. Working Paper, 4638, National Bureau of Economic Research.
  19. Freeman, DG and D. Yerger; 1997, Inflation and total factor productivity in Germany: A response to Smyth, Review of World Economics, Volume 133, 158-163.
  20. Friedman, M; 1977, Nobel lecture inflation and unemployment, Journal of Political Economy.
  21. Hondroyiannis, George and Evangelia Papapetrou; 1998, Temporal Causality and the Inflation-Productivity Relationship: Evidence from Eight Low Inflation OECD Countries, International Review of Economics and Finance, 7(1):117-135
  22. Im, K.S., Pesaran, M.H., Shin, Y; 2003, Testing for unit roots in heterogeneous panels, Journal of Econometrics 115, 53-74.
  23. Jacobs, B., R. Nahuis, P.J.G; 1998, Tang Human capital, R&D, productivity growth and assimilation of technologies in the Netherlands, CPB Research Memorandum.
  24. Jarrett J.P. and J. G. Selody; 1982, The Productivity-Inflation Nexus in Canada, The Review Economics and Statistics, 64(3): 361-367.
  25. Knowles, S. and Owen, P.D; 1997, Education and Health in an Effective-Labor Empirical Growth Model, Economic Record73 (223): 314-328.
  26. Levin, A., Lin, C.F; 1993, Unit Root Tests in Panel Data: New Results, Working Paper, University of California, San Diego.
  27. Lucas R; 1973, some international evidence on output-inflation trade offs, American Economic Review, 63(3), pp 326-334.
  28. Lucas, R.E; 1988, On the Mechanics of Economic Development, Journal of Monetary Economic, vol 22.
  29. McCoskey, S., Kao, C; 1998, A residual-based test of the null of cointegration in panel data, Econometric Reviews 17, 57– 84.
  30. Nelson, R. and E. Phelps; 1996, Investment in Human, Technological Diffusion and Economic Growth. American Economic Review, vol 61.
  31. Novin, F; 1991, The Productivity-Inflation Nexus Revisited: Canada, 1969-1988, Working Paper, Bank of Canada, No 1991-3.
  32. Ram R; 1984, Causal Ordering Across Inflation and Productivity Growth in the Post-War United States, The Review of Economics and Statistics, 64(3): 472-477.
  33. Rivera and Currais, L; 1999a, Economic Growth and Health: Direct Impact or Reverse Causation?, Applied Economics Letters 6:761-764.
  34. Rivera and Currais, L; 1999b, Income Variation and Health Expenditure: Evidence for OECD Countries, Review of Development Economics 3(3):258-267.
  35. Saunders P and B Biswas; 1990, An empirical note on the relationship between inflation and productivity in the United Kingdom, British Review of Economic Issues, 12(28), pp 67-77.
  36. Sbordone A; 1994, Kuttner K Does Inflation Reduce Productivity?, Economic Perspectives 18: 2-14.
  37. Schultz, T.W; 1961, Investment in Human Capital, American Economic Review, Vol 51.
  38. Smyth D; 1995, The supply side effects of inflation in the United States: evidence from multifactor productivity, Applied Economic Letters, 2, pp 482-483.
  39. Spurr, G.B; 1983, Nutritional Status and Physical Work Capacity, Yearbook of Physical Anthropology, 1-35.
  40. Toda, H.Y. and T. Yamamoto; 1995, "Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Processes", Journal of Econometrics, 66, 225-250.
  41. Tompa, E; 2002, The Impact of Health on Productivity: Empirical Evidence and Policy Implication Economic and Human Biology.
  42. Tsionas E; 2001, Euro-land: any good for the European south?, Journal of Policy Modeling, 23(1), pp 67-81.
CAPTCHA Image