نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهش جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

10.22096/esp.2013.26128

چکیده

این مقاله که بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای و روش تحلیلی سامان یافته است، ضمن تبیین رویکردی که مبنای اعطای حقوق را کارایی اقتصادی می‌داند، اقدام به تشریح کاستی‌های این نگرش نموده و با استفاده از رویکردی تعددگرا نشان می‌دهد که مبنای قاعده مسئولیت نمی‌تواند تک بعدی باشد، بلکه نیازمند آن است که علاوه بر اقتصاد و کارایی، موضوعاتی همچون اخلاق و عدالت نیز به عنوان پایه بحث مسئولیت در موضوع آثار جانبی لحاظ شوند تا ساماندهی اجتماعی از پایداری و کارآمدی کافی برخوردار باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Essence of Responsibility Law on Externality Subject

نویسنده [English]

 • Abolfazl Pasebani Someeh

Assistant Professor of University Jihad Research, University of Tehran

چکیده [English]

This paper is organized by using library studies and analytical method, which is explaining the approach that considers economic efficiency as base of law, and has attempted to explain deficiency of this approach. Also, by using pluralistic approach, we can show that bases of responsibility law, cannot be one-dimensional. It is necessary to consider topics such as ethics and justice as well as the base of responsibility in the subject of externalities, in order to reach a more sustainable and efficient social ordering.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Externality
 • Responsibility Law
 • Coase Theorem
 • Efficiency
 • Morality
 • Justice
 1. الف- فارسی

  1. استیگلیتز، جوزف؛ نقش دولت در جهان معاصر، دولت، فساد و فرصت‌های اجتماعی، حسین راغفر، تهران، نقش و نگار، 1382.
  2. بادینی، حسن؛ فلسفه مسئولیت مدنی، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1384.
  3. پاسبانی صومعه، ابوالفضل؛ «ربط و نسبت نظریه عدالت رالزی با نظریه مطلوبیت باوری»، فصلنامة تکاپو، 1385.
  4. تمدن جهرمی، محمد حسین؛ «گفتارهایی در زمینه اقتصاد، علوم اجتماعی و شناخت روش علم»، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، 1389.
  5. دادگر، یداله؛ پاسبانی، ابوالفضل؛ «متغیر کانونی در نظریه‌های عدالت»، فصلنامه اقتصاد و جامعه،1383.
  6. دادگر، یداله، حقوق و اقتصاد، تهران، انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، چاپ اول، 1389.
  7. ______ ؛ حقوق و اقتصاد، همدان، انتشارات نور علم، چاپ اول، 1389.
  8. ______ ؛ «نقش قضیة کوز و هزینة مبادله در تحولات جدید اقتصادی»، نامة مفید، 1386، شماره60.
  9. رنانی، محسن؛ «حقوق مالکیت و هزینه‌های اجتماعی»، مجله حقوق و اقتصاد، 1387، شماره 1.
  10. سن، آمارتیا؛ اندیشه عدالت، ترجمه وحید محمودی و هرمز همایون‌پور، تهران، انتشارات کندوکاو و کتاب روشن، 1390.
  11. _____ ؛ اخلاق و اقتصاد، ترجمه حسن فشارکی، تهران، انتشارات شیرازه، 1377.
  12. سینگر، پیتر؛ آل‌بویه، علیرضا؛ اخلاق محیط زیست، فصلنامه نقد و نظر، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1386.
  13. صابری نمین، مهتاب؛ «تأثیر حقوق مالکیت بر هزینههای مبادله»، مجله حقوق و اقتصاد، 1387، شماره 1.
  14. کوتر، رابرت؛ یولن، تامس؛ حقوق و اقتصاد، ترجمه دکتر دادگر، تهران، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، 1388.
  15. _____________ ؛ حقوق و اقتصاد، ترجمه دکتر اخوان هزاوه، همدان، انتشارات نور علم، 1388.
  16. کوز، رونالد اچ؛ «ساختار نهادی تولید»، محمود کاظمیان، مجله اقتصاد سیاسی تحول همه ‎جانبه، 1385، شماره 2.
  17. کوز، رونالد اچ؛ «مسئله هزینه اجتماعی»، ترجمه جهانگیر سهراب‎زاده، فصلنامه علمی تخصصی تکاپو، تهران، جهاد دانشگاهی دانشکده اقتصاد، بهار و تابستان 1384، شماره 11 و 12.
  18. ________ ؛ «ماهیت بنگاه»، ترجمه محمد ارجمند، مجله فرهنگ و تعاون، نشریه اتحادیه شرکت‌های تعاونی مصرف فرهنگیان ایران، 1376، شماره 2.
  19. لیارد، والترز؛ تئوری اقتصاد خرد، ترجمه عباس شاکری، تهران، نشر نی، 1377.
  20. ماسگریو ها، ریچارد و پگی؛ مالیه عمومی در تئوری و عمل، ترجمه مسعود محمدی و یدالله ابراهیمی‌فر، تهران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، 1384.
  21. مک فرسن، هازمن؛ تجزیه و تحلیل اقتصادی و فلسفه اخلاق، ترجمه دکتر دادگر و همکاران، تهران، مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، 1386.
  22. مطهری، مرتضی؛ مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی، تهران، صدرا، چاپ پنجم، 1372.
  23. _________ ؛ جامعه و تاریخ، قم، انتشارات اسلامی، 1358.
  24. موحد، محمد علی؛ در هوای حق و عدالت، تهران، کارنامه، چاپ اول، 1381.

  ب- لاتین

  1. Akerlof and Janet L. yellen; 1990, "The Fair Wage-Effort Hypothesis and Unemployment", The Quarterly Journal of Economics.
  2. Atkinson& Stiglitz; 1987, Lectures on Public Economics Singapore, McGraw-Hill.
  3. Coase, Ronald; 1960, "The Problem of Social Cost", Journal of Law& Economics.
  4. Coase, Ronald; 1991, The institutional structure of production noble prize lecture, The Noble foundation.
  5. McQueen, James; 1983, The ftankin: not just a River, Ring wooh, Victoria.
  6. NEWBERY, D.M.G; 1980, "Externalities: the theory of Environmental policy", 107.
  7. Pigou, A.C; 1999, collected Economic writings, volume 3, Economics of welfare, in the collection Macmillan press ltd.
  8. Rawls, John; 1999, A Theory of justice, oxford university press, revised edition New York.
  9. Steven A. Y.Lin; 1976, Theory and measurement of Economic Externalities, Academic press INC New York.
  10. Williamson, Oliver E; 2000, "The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead", Journal of Economic Literature, Sep. Vol. xxxviii, pp. 595-613.

   

CAPTCHA Image