نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

10.22096/esp.2013.26116

چکیده

تئوری اقتصاد جرم و جنایت توسط گری بکر[1] وارد علم اقتصاد شد. پژوهشگران زیادی به تحقیق پیرامون جنبه‌های اقتصادی جرم و جنایت پرداختند. در این مقاله با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفه‌ها‌ی توزیعی(ARDL) و همچنین الگوی تصحیح خطا (ECM)، وجود رابطه بلندمدت و کوتاه‌مدت بین شاخص فلاکت و جرم و جنایت را در ایران طی سال‌های 1363-1389 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که شاخص فلاکت اثر مثبت و معنی‌دار بر جرم و جنایت در ایران هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت دارد. همچنین در مقاله حاضر از آزمون‌های CUSUM و CUSUMSQ به منظور ثبات ضرایب الگوها استفاده شد که نتایج حاصل از آزمون‌های فوق بیانگر ثبات ضرایب در سطح معنی‌داری 5% است؛ به عبارتی می‌توان پذیرفت که ضرایب تابع جرم و جنایت در ایران باثبات است. از این رو سیاست‌گذاران و دولت‌مردان به ‌منظور اهداف کاهش جرم و جنایت بهتر است کاهش شاخص فلاکت را مورد توجه و کنترل خود قرار دهند.[1]. Gary Becker

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Misery Index on Crime in Iran

نویسندگان [English]

 • Yadollah Dadgar 1
 • Rohallah Nazari 2

1 Professor of Economics, Shahid Beheshti University

2 PhD student in Economics, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

Economic crime theory was introduced in economics, by Gary Becker. By applying, ARDL and also ECM models we have analyzed the short run and long run relationships between misery index and crime in Iran for 1974-2010 period. According to findings of this research, the misery index does have positive and significant relationship with crime in Iran in period of study. Also, testing the stability of coefficients indicates the meaningful stability for coefficients in question. Consequently, in order to lower the crime in Iran, policy makers should try to reduce the misery index.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Misery Index
 • Crime
 • Iranian Economy
 1. الف- فارسی

  1. بانک مرکزی، بانک اطلاعات سری‌های زمانی.
  2. تدبیر اقتصاد، اقتصاد جرم و جنایت، مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، 1383.
  3. چلبی، مسعود؛ مبارکی، محمد؛ «تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و جرم در سطوح خرد و کلان»، مجله جامعه‌شناسی ایران، 1384، شماره 2.
  4. حسینی‌نژاد، مرتضی؛ «بررسی علل اقتصادی جرم در ایران با استفاده از داده‌های تلفیقی»، مجله برنامه و بودجه، 1384، شماره 95.
  5. دادگر، یداله؛ درآمدی بر تحلیل اقتصادی حقوق، تهران، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، چاپ دوم، 1390.
  6. رابینگتن، ارل؛ رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی، ترجمه رحمت‌اله صدیق سروستانی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1383.
  7. سلیمی، علی؛ جامعه‌شناسی کجروی، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1380.
  8. صادقی، حسین؛ شقاقی‌شهری، وحید؛ اصغرپور، حسین؛ «تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، 1384، شماره 68.
  9. صفوی، محمود؛ «نسبت میزان جرم و شرایط اقتصادی جامعه»، روزنامه اعتماد ملی، 1387، شماره614، 20.
  10. صمدی، علی حسن و همکاران؛ اقتصاد جرم، انتشارات نور علم، 1389.
  11. کوتر، رابرت؛ یولن، تامسن؛ حقوق و اقتصاد، ترجمه یداله دادگر وحامده اخوان، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، چاپ پنجم، 1390.
  12. محمدنسل، غلامرضا؛ «اصول و مبانی نظریه فرصت جرم»، فصلنامه حقوق، 1386، شماره 3.
  13. مرکز آمار ایران، سالنامه آماری کشور، سال‌های مختلف.
  14. ممتاز، فریده؛ انحرافات اجتماعی: نظریه‌ها و دیدگاه‌ها، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1381.
  15. موسوی ‌رکنی، علی اصغر؛ «نگرش فقهی اصولی به جرم و مجازات»، فصلنامه مدرس، 1380، شماره 4.
  16. مهرگان، نادر؛ گرشاسبی‌فخر، سعید؛ «نابرابری درآمد و جرم در ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال11، 1390، شماره 4.
  17. ورنر، ز. هیرش؛ «تحلیلی از حقوق جزا با رویکرد اقتصادی»، مترجم محمد زمان رستمی، مجله حوزه و دانشگاه، 1382، شماره 36.

   

  ب- لاتین

  1. Anderson, D; 1999, "The Aggregate Burden of Crime, Journal of Law and Economics", Vol. 42.

  2. Becker, G; 1968, "Crime and Punishment: An Economic Approach", The Journal of Political Economy, 76:2.

  3. Bonato, Leo; 2007, Money and Inflation in the Islamic Republic of Iran, IMF Working Paper, WP/ 07/119.

  4. Bourgois, P; 2003, In Search of Respect: Selling Crack in El Barrio, 2nd Edition, Cambridge University Press, New York, NY.

  5. Brown, R. and Durbin, J. and Evans, J. M; 1975, "Techniques for Testing the Constancy of Regression Relations over Time", Journal of the Royal Statistical Society, Vol. 37, Series B.

  6. Calvo-Armengol, A, and Zenou, Yves; 2002, Does Crime Affect Unemployment? The Role of Social Network. http://www.eco.uc3m.es/

  7. Chaddock, Gail Russell; 2003, U.S. Notches World’s Highest Incarceration Rate, Christian Science Monitor.

  8. Cook, Philip, and Gary Zarkin; 1985, "Crime and the Business Cycle", The Journal of Legal Studies 14.

  9. Dadgar, Y and Nazari, R; 2012, "The impact of economic growth and good governance on misery index in Iranian economy", European Journal of Law and Economics, Vol. 33.

  10. Detotto Claudio and Manuela Pulina; 2010, "Testing the effects of crime on the Italian economy", Economics Bulletin, Vol. 30, No. 3.

  11. Edmark, Karin; 2003, the Effects of Unemployment on Property Crime: Evidence from a Period of Unusually Large Swings in the Business Cycle.

  12. Ehrlich, Isaac; 1973, "Participation in Illegitimate Activities: A Theoretical and Empirical Investigation", Journal of Political Economy 81:3.

  13. Ehrlich, Isaac; 1981, "On the Usefulness of Controlling Individuals: An Economic Analysis of Rehabilitation", Incapacitation, and Deterrence, American Economic Review.

  14. Ehrlich, Isaac; 1996, "Crime, Punishment, and the Market for Offenses", Journal of Economic Perspectives 10.

  15. Entorf, Horst; 2009, "Crime and the Labour Market: Evidence from a Survey of Inmates", Goethe University Frankfurt and IZA, Discussion Paper No. 3976.

  16. Freeman, R. B; 1999, "The Economics of Crime", Handbook of Labor Economics, vol. 3.

  17. Gill. A., Yasir S. Gillani M. and Rehman H. UR; 2009, Unemployment, Poverty, Inflation and Crime Nexus: Cointegration and Causality Analysis of  Pakistan, Pakistan Economic and Social Review, Vol. 47, No. 1.

  18. Grogger, J; 1998, Market Wages and Youth Crime, Journal of Human Resources,Vol. 16.

  19. Gumus, Erdal; 2004, "Crime in urban areas: An empirical investigation", Akdeniz I.I. B.F. Dergisi, Vol. 7.

  20. Habibullah, M.S. and Law, S.H; 2007, "Crime and financial economic variables in Malaysia: Evidence from a vector error-correction model", Journal of Social and Economic Policy, 4(2).

  21. Habibullah, M.S. and Baharom, A.H; 2008, Crime and economic conditions in Malaysia: An ARDL Bounds Testing Approach, MPRA working paper, University Putra Malaysia.

  22. Haddad Keshavarz, G.R and Markazi Moghadam, H; 2010, "The socioeconomic and demographic determinants of crime in Iran (a regional panel study)", European Journal of Law and Economics, Vol. 32, No. 1.

  23. Hariadi, Yun; 2002, "On crime and unemployment: an approach using tow-way causality", Bandung Fe Institute.

  24. Jones, Garett and Kutan Ali M; 2004, "Volatile Interest Rates, Volatile Crime Rates: A new argument for interest-rate smoothing", William Davidson Institute Working Papers Series 2004-694, William Davidson Institute at the University of Michigan Stephen M. Ross Business School.

  25. Kelly, M; 2000, "Inequality and Crime", Review of Economics and Statistics, Vol. 82.

  26. Lee, Y. Daniel; 2002, Income Inequality and Crime: Cointegration Analysis and Causality Tests, Shippensburg University.

  27. Lee David S and McCrary, Justin; 2005, "Crime, Punishment, and Myopia", Nber Working Paper Series, Working Paper 11491. http://www.nber.org/papers/w11491

  28. Levitt, Steven; 1997, "Using Electoral Cycles in Police Hiring to Estimate the Effect of Police on Crime", American Economic Review 87.

  29. Maguire, Kathleen and Ann L. Pastore; 2000, Sourcebook of Criminal Justice Statistics, Washington, D.C: U.S. GPO.

  30. Masih, A.M.M. and Masih, R; 1996, "Temporal causality and the dynamics of different categories of crime and their socioeconomic determinants: evidence from Australia", Applied Economics 28.

  31. Necmiye, Cömertler and Muhsin, Kar; 2007, Economic And Social Determinants Of The Crime Rate In Turkey: Cross-Section Analysis, Adnan Menderes University, Kahramanmara, Sütçü Ïmam¸ University.

  32. Omotor, Douglason G; 2009, Socio-Economic Determinants of Crime in Nigeria, Pakistan Journal of Social Sciences 6(2).

  33. Saridakis, George and Spengler, Hannes; 2009, Crime, Deterrence and Unemployment in Greece: A Panel Data Approach, Loughborough University, UK, University of Applied Science Mainz and DIW Berlin.

  34. Scorcu, A. E. & Cellini, R; 1998, "Economic Activity and Crime in the Long Run: An Empirical Investigation on Aggregate Data from Italy, 1951-1994", International Review of Law and Economics, vol. 18.

  35. Seals, A. and Nunley J; 2007, The effects of inflation and demographic change on property crime, Seventh United Nations Survey of Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems (United Nations Office on Drugs and Crime, Centre for International Crime Prevention).

  36. Tang, C.F., Lean, H.H; 2007, "Will inflation increase crime rate?", New evidence from bounds and modified Wald tests, Global Crime 8 (4).

  37. Tang, Chor F and Lean, Hooi H; 2009, "New evidence from the misery index in the crime function", Economics Letters 102.

  38. Tang, C.F; 2009, "The linkage among inflation, unemployment and crime rates in Malaysia", Journal of Economics and Management, 3, 1.

  39. Teles, Vladimir K; 2004, "The Effects of Macroeconomic Policies on Crime", Economics Bulletin, Vol. 11, No. 1.

  40. Wilson, W; 1987, The Truly Disadvantaged: The Inner City, the Underclass, and Public Policy, University of Chicago Press, Chicago, IL.

  41. Wilson, J.Q; 1983, "Thinking About Crime", The Atlantic Monthly, Vol 252 (3).

  42. World Bank, 2009; World Development Indicators (W.D.I).

  43. Wray, L. Randall; 2009, The Social and Economic Importance of Full Employment, University of Missouri-Kansas City and The Levy Economics Institute of Bard College.

CAPTCHA Image