نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

10.22096/esp.2013.26115

چکیده

این مقاله به دنبال آزمون اثرات نامتقارن سیاست پولی بر تولید کل با استفاده از تحلیل‌های هم‌انباشتگی و مدل تصحیح خطا و استفاده از داده‌های سالیانه اقتصاد ایران برای دوره 1350 تا 1390 می‌باشد. در این تحقیق سه نوع از اثرات نامتقارن را در نظر گرفته خواهد شد که شامل: 1- آیا شوک‌های پولی مثبت و منفی دارای اثرات متفاوت بر تولید هستند. 2- آیا شوک‌های پولی بزرگ یا کوچک دارای اثرات متفاوت هستند. 3- آیا نوسانات کوچک شوک‌های پولی منفی دارای اثرات نامتقارن بر تولید هستند. نتایج حاصل شده در خصوص عدم تقارن شوک‌های مثبت و منفی دلالت بر آن دارد که شوک‌های منفی پولی اثرات حقیقی به مراتب بیشتری نسبت به شوک‌های مثبت دارند. به علاوه در تمامی تصریحات بخش بزرگی از اثر شوک‌های مثبت در دوره بعد خنثی می‌شود. عدم تعادل‌های پولی نیز آثار نامتقارنی بر رشد اقتصادی دارند. نتایج نشان می‌دهد در تصریحات مختلف تحت آزمون فرض‌های متفاوت شوک‌های پولی منفی کوچک به مراتب دارای اثرات حقیقی بزرگی بر تغییرات در سطح فعالیت‌های اقتصادی خواهند بود و به دلیل اینکه شوک‌های پولی منفی بر طبق تئوری چسبندگی قیمت و هزینه فهرست بها بنگاه‌ها تعدیلات قیمتی انجام نمی‌دهند و در این شرایط شوک‌ها بر روی تولید اقتصاد دارای اثرات بزرگی خواهند بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Asymmetric Effects of Monetary Policy and Economic Fluctuations in IRAN

نویسندگان [English]

 • Mansour Khalili Araghi 1
 • Yazdan Gudarzi Farahani 2

1 Professor, Faculty of Economics, University of Tehran

2 PhD student in Economics, Faculty of Economics, University of Tehran

چکیده [English]

In this paper we have analyzed the asymmetric effects of monetary policy on aggregate activity by applying co-integration analysis and error correction model using Iran’s annual data from 1971-2011. Three types of asymmetric effects have been considered in this paper: 1) whether negative and positive monetary policy shocks have different effects on output; 2) whether big or small shocks have different effects; and 3) whether low-variance, negative shocks have asymmetric effects on output. The results about asymmetry of positive and negative monetary shocks indicate that the negative shocks have more real effects on economic growth rate than positive shocks. In addition, for all specifications, a large part of the effects of positive shocks will become neutral in next period. Results show that in different specification in regard to null hypotheses of low-variance in negative monetary shocks have large effects on output. One can say that due to price rigidity and Menu cost theory when we have negative monetary shocks, firms will not adjust their prices and under this condition the shocks have positive effects on output

کلیدواژه‌ها [English]

 • Asymmetric Monetary Shocks
 • Monetary policy
 • Co-integration Analysis
 • Wavelets Theory
 1. الف- فارسی

  1. اسنودن، بی و اچ وین و پی وینارکوویچ؛ راهنمای نوین اقتصاد کلان، ترجمة منصور خلیلی عراقی و علی سوری، تهران، انتشارات برادران، چاپ اول، 1383.
  2. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک در سال‌های مختلف، 1390.
  3. ترحمی هرند، علیرضا؛ «تحلیل اثر سیاست‌های پولی بر رشد اقتصادی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، 1381.
  4. دل انگیزان، سهراب؛ فلاحتی، علی؛ رجبی، مهدی؛ «بررسیعدمتقارندرثأثیرتکانه‌هایپولیبررشداقتصادیدرایران ازنگاهکینزی‌هایجدید»، فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 1390، شماره 3.
  5. فرزین‌وش، اسدالله؛ احسانی، محمد‌علی؛ جعفری‌صمیمی، احمد؛ غلامی، ذبیح‌الله؛ «بررسی آثار نا‌متقارن سیاست‌های پولی بر تولید در اقتصاد ایران»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 1391، شماره 20 (61).
  6. عباسی‌نژاد،حسین؛ اقتصادسنجی پیشرفته، انتشارات دانشگاه تهران، 1380.
  7. عباسی‌نژاد، حسین؛ محمدی، شاپور؛ «تحلیل سیکل‌های تجاری ایران با استفاده از نظریه موجک»، مجله تحقیقات اقتصادی، 1385، شماره 75.
  8. مهرآرا، محسن؛ «تعامل میان بخش پولی و حقیقی در اقتصاد ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، 1377، شماره 53.
  9. نوفرستی، محمد؛ «تحلیل آثار سیاست‌های پولی و ارزی به روش هم‌جمعی در چارچوب یک الگوی اقتصاد‌سنجی کلان پویا»، پایان‌نامه دکترای رشته علوم اقتصادی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، 1379.
  10. هژبر کیانی، کامبیز؛ ابطحی، یحیی؛ «آزمون دیدگاه‌های کینزی جدید پیرامون اثرات نامتقارن شوک‌های پولی بر تولید در اقتصاد ایران با استفاده از مدل‌های چرخش رژیم مارکوف»، پژوهش‌نامه علوم انسانی و اجتماعی، 1387، شماره 3 .
  11. یوسفی، محمد‌رضا؛ «بررسی اثرات افزایش و کاهش حجم پول بر فعالیت‌های حقیقی اقتصادی در ایران (متقارن یا نامتقارن)»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مفید، 1386.

  ب- لاتین

  1. Ball, L. and N.G. Mankiew; 1994, "Asymmetric price adjustment and Economic Fluctuations", Economic journal Vol. 104, pp. 247-261.

  2. Barro, R.J; 1997,"Unanticipated money Growth and Unemployment in the United state", American Economic Review, Vol. 67, pp. 101-15.

  3. Barro, R.J; 1998, "Unanticipated money output, and the price level in the United state", journal of Political Economy, Vol. 86, pp. 549-80.

  4. Blanchard, O.J. and D. Quah; 1989, "The Dynamic Effects of Aggregate Demand and Supply Disturbances", American Economic Review, Vol. 79. pp. 655- 73.

  5. Chen, S.S; 2007, "Does Monetary Policy Have Asymmetric Effects on Stock Returns?", Journal of Money, Credit and Banking, Blackwell Publishing, Vol. 39, pp. 667-688.

  6. Cover, J.p; 1992, "Asymmetric Effect of positive and negative money- supply shocks", Quarterly journal of Economics, Vol. 107, pp. 1261-1282.

  7. Da silva, E.K. and Savino, M.P; 2009, "Asymmetric effects of monetary policy in Brazil", Estudos Economics. Vol. 39, pp. 286-300.

  8. De long, B.J. and summers, L; 1988, "How dose Macroeconomic Policy Affect output?", Brookings Papers on Economic Activity, Vol. 2, pp. 433-80.

  9. Fisher, M.E. and J.J Seater; 1993, "Long-run neutrality and super neutrality in an ARIMA framework", American Economic Review, Vol.83(3), pp. 402-415.

  10. Fridman B.M.and K.n Kuttner; 1993, "Another Lock at the Evidence on Money–income Causality". Journal of Econometrics, Vol. 57, pp. 189- 203.

  11. Hooi, T.S, Habibullah, M.S and Smith, P.A; 2008, "The Asymmetric Effects of Monetary Policy in Four Asian Economies", International Applied Economics and Management, Vol. 1(1), pp. 1-7.

  12. Karras, K; 1996, "why are the effects of money-supply shock Asymmetric? Convex Aggregate supply or Pushing on a string"?' journal of macroeconomics, Vol. 18 No. 4 pp.605-619.

  13. Krugman, P; 2008, "The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008", New York: W. W. Norton.

  14. Masih R. and M.M. Masih; 1996, "Macroeconomic activity dynamics and Granger causality: New evidence from a small developing economy based on a Vector error-Correction Modelling analysis", Economic Modeling, Vol. 13, pp. 407- 426.

  15. Masih, A.M.M. and Masih, R; 1995, "Temporal causality and the dynamic interactions among macroeconomic activity within a multivariate cointegrated system: evidence from Singapore and Korea", Weltwirtschaftliches Archive, Vol. 131 pp. 265-85.

  16. Miller, S.M; 1991, "Monetary Dynamics: An Application of Cointegration and Error-Correction Modelingi", Journal of Money, Credit, and Banking, Vol. 23, pp. 139-154.

  17. Mishkan, F.S; 1982, "Dose Anticipated Policy matter? An Econometric investigation". Journal of Political Economy, Vol. 90, pp.108-28.

  18. Maskin, E; 2008, "Dear Mr. President: Advice from seven Nobel Laureates on Fixing the Economy", Available at: http://www.newsweek.com /id/165189 /page/5.

  19. Parker, R. and Rothman, P; 2003, "An Examination of the Asymmetric Effects of Money Supply Shocks in the Pre-World War I and Interwar Periods", Economic Inquiry, Oxford University Press, Vol. 42, pp. 88-100.

  20. Ravn, M. and M. sola; 1996, "A Reconsideration of the Empirical Evidence on the Asymmetric Effects of money- supply shock: Positive vs. negative Big vs. small?", Bribeck college WP, No. 6.

  21. Ravn, M. and M. sola; 2005, "Asymmetric Effects of Monetary Policy in the United States", Federal Reserve Bank of St. Louis Review, pp. 41-60.

  22. Ridhwan, M.M, Henri L.F., Nijkamp, P.A and Rietveld, P; 2010, "The Impact of Monetary Policy on Economic Activity Evidence from a Meta-Analysis", Tinbergen Institute Discussion Paper, Netherlands, Working Paper 043/3.

  23. Stiglitz, J. E; 2009, "Testimony before the Congressional Oversight Panel, Regulatory Reform Hearing", Available at:http://cop.senate. gov/ documents /testimony-011409-stiglitz.pdf

CAPTCHA Image