نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ‌دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

2 دکتری اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار ‌دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

4 دکتری جامعه شناسی و پژوهشگر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

چکیده

نقش و اهمیت سرمایه انسانی به عنوان مقوله‌ای نسبتاً نوظهور در وضعیت اقتصادی جوامع و کارکردهای مهم آن در کنار سایر انواع سرمایه چون سرمایه فرهنگی، سرمایه فیزیکی و سرمایه اقتصادی سبب شده است تا تولید و توسعه آن در جوامع زیادی مورد توجه قرار گرفته و مطالعات متعددی برای مقایسه آثار و نتایج مثبت آن در حوزه‌های مختلف و همچنین ارائه راهبردهای کارآمد برای تقویت این سرمایه مهم انجام گیرد .این مقاله، در پی بررسی و تحلیل شرایط علی اجتماعی مؤثر بر سرمایه انسانی به عنوان یکی از ابعاد توسعه است. بر اساس دستگاه نظری تحقیق، سرمایه اجتماعی شرط علی لازم برای سرمایه انسانی است. رویکرد روشی مورد استفاده در این مقاله، تطبیقی - فازی بوده و داده‌های پیمایش‌های بین کشوری با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS , FS/QCA) و(Excel  مورد پردازش قرار گرفته است. یافته‌های تجربی ناظر بر رابطة فازی بین مجموعه‌ای و وارسی شروط لازم (منفرد) سرمایه انسانی با استفاده شاخص سازگاری بین سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی نشان داد در 73 درصد از کشورها، سرمایه اجتماعی شرط لازم برای توسعه انسانی است؛ شاخص پوشش نیز حاکی از پوشش 61 درصد فضای سرمایه انسانی توسط سرمایه اجتماعی می‌باشد؛ همچنین مشخص شد درجة عضویت در مجموعة سرمایة اجتماعی با درجة عضویت در مجموعة سرمایه انسانی رابطه دارد، به طوری که هر چه درجة عضویت کشورها در مجموعة سرمایة اجتماعی بالا بیشتر باشد، درجة عضویت در مجموعة کشورهای با سرمایه انسانی بالا نیز بیشتر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Social Capital Effect to Human Capital Between Countries (Using Fuzzy Approach)

نویسندگان [English]

  • Hossein Sadeghi 1
  • behruz maleki 2
  • abbas asari 3
  • maryam zareiyan 4

1 Associate Professor ‌Faculty of Management and Economics Tarbiat Modares University

2 PhD in Economics, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University

3 Assistant Professor ‌ Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University

4 PhD in Sociology and Researcher, Road, Housing and Urban Development Research Center

چکیده [English]

The importance of human capital as a relatively new concept in the economic status of communities and important functions in conjunction with other forms of capital such as cultural capital, physical capital and financial capital has led to the development of many communities considered and several studies comparing the effects and positive results in different areas to strengthen this capital. This paper reviews and analyzes the effect of social casuality conditions of human capital as one dimention of development. Based on the research theoretical concepts, social capital is a necessary condition for human capital. Approach of paper is comparative–fuzzy and international survey data has been processed using the software SPSS, FS / QCA and Excel. Experimental data showed in 73 percent of the countries, social capital is a necessary condition for human development; Coverage index showed 61 percent of human capital space is covering by social capital; it also was cleared that the degree of membership in social capital set is associated with a degree of membership in a set of human capital; So that, the higher the degree of membership in the set of countries with high social capital, the higher is the degree of membership in countries with high human capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy Analysis
  • human capital
  • Social Capital
  • comparative study

الف- فارسی

 
1-تاجبخش، کیان؛ سرمایه اجتماعی :اعتماد، دموکراسی، توسعه، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان،  تهران، انتشارات شیرازه،  چاپ اول، 1384.
2-چلبی، مسعود؛ «شاخص‌سازی تابع عضویت فازی، نوع‌شناسی و واسنجی در جامعه‌شناسی»، مجله مطالعات اجتماعی ایران، 1388، شماره 4.
3-______ ؛ روش تطبیقی کیفی فازی، جزوه درسی دوره دکتری، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، (1386-1387).
4-رزاقی، ابراهیم؛ آشناییبااقتصادایران،تهران، نشر نی، 1376.
5-رحمانی، تیمور و امیری، میثم؛ «بررسی تأثیر اعتماد بر رشد اقتصادی در استان‌های ایران با روش اقتصاد‌سنجی فضائی»، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 1386، شماره 78.
6-ساعی، علی؛ «معرفت‌شناسی فازی و دلالت‌های روش‌شناختی آن در علوم اجتماعی»، مجله مطالعات اجتماعی ایران، 1388، شماره 4.
7-طالبان، محمدرضا؛ «آزمون فازی فرضیات شرط لازم و شرط کافی در علوم اجتماعی»، مجله مطالعات اجتماعی ایران، 1388، شماره 4.
8-قاسمی وحید و دیگران؛ «رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی»، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، 1388، شماره 36.
9-صادقی، حسین؛ عبدالهی حقی، سولماز؛ عبدالله‌زاده، لیلا؛ «سرمایه انسانی در ایران»، فصلنامه رفاه اجتماعی، 1386، شماره 24.

ب- لاتین

10.Arrow, K. J; 1972, "Gifts and Exchanges", Philosophy and Public Affairs, No. 1.
11.Anand, S; Sen, A; 2000, "Human Development and Economic Sustainability", World Development, Vol. 28, No. 12.
12.Beugelsdijk, Sjoerd, de Groot, Henri L. F; van Schaik, Anton B. T. M; 2002, "Trust and Economic Growth", Tinbergen Institute Discussion Paper.
13.Dentson, Edward, F; 1962, "The Source of Economic Growth in the United States and the Alternatives Before us", Committee for Economic Development,Supplementary, New York, No. 13.
14.Berman, S; 1997, "Civil Society and the Collapse of the Weimar Republic", World Politics 49, No. 3.
15.Bolin, K; Lindgren, B; et al; 2002, "Investments in Social Capital - Implications of Social Interactions for the Production of Health", Social Science & Medicine 56, No. 12.
16.Chau, P.Y.K; Cole, M; Massey, A; Montoya-Weiss, M; O’Keefe, R.M; 2002, "Cultural differences in consumer’s online behavior", Communications of the ACM, No. 45(10).
17.Coleman, J. S; 1988, "Social capital in the creation of human-capital" American Journal of Sociology, No. 94.
18.Coleman, J. S; Hoffer, T; 1987, Public and Private Schools. An Analysis of High School and Beyond: A National Longitudinal Study for the 1980's, National Opinion Research Center, Chicago, IL.
19.Desai M; 1991, "Human development: Concepts and Measurement", European Economical Review, No. 35.
20.Despotis, D. K; 2005, "Measuring Human Development via DataEnvelopment Analysis: The Case of Asia and the Pacific", Omega, The International Journal of Management Science, No. 33.
21.Grootaert, C; Swamy, G. O; 2002, "Social Capital, Household Welfare and Poverty in Burkina Faso", Journal of African Economies, No. 11.
22.Kawachi, I; Berkman, L; 2001, "Social ties and mental Health", Journal of urban Health. No. 78.
23.Larsen, L; Harlan, S. L; et al; 2004, "Bonding and Bridging - Understanding the Relationship between Social Capital and Civic Action", Journal of Planning Education and Research, No. 24(1).
24.Lin, N; 2001; Building a Network Theory of Social Capital. In Social Capital,: Theory and Research N. Lin, R. S. Burt and K. S. Cook (eds). New York, Aldine de Gruyter.
25.Marjoribanks, K; Kwok, Y; 1998; "Family Capital and Hong Kong Adolescents Academic Achievement", Psychological Reports, No. 83(1).
26.Meier, A; 1999, Social capital and school achievement among adolescent, University of Wisconsin.
27.Neumayer, E; 2001, "The Human Development Index and Sustainability: AConstructive Proposal", Ecological Economics, No. 39.
28.Noorbakhsh, F; 1998, "A Modified Human Development Index", World Development, Vol. 26, No. 3.
29.Putnam, R. D; 2000, Bowling alone: The collapse and revival of American community, New York, Simon and Schuster.
30.___________ ; 2007, "E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-First Century the 2006 Johan Skytte Prize Lecture" Scandinavian Political Studies, No. 30(2).
31.Ragin, C; 2000, Fuuzzy-Set Social Science, Chicago, The University Chicago Press.
32._______ ; 2008, Redesigning Social Inquiry Fuzzy Sets and Beyond, The University of Chicago Press.
33._______ ; 2008, User’s Guide to Fuzzy-Set/Qualitative Comparative Analysis, Department of Sociology University of Arizona.
34.Ranis, G; 2004, "Human Development and Economic Growth", Economic Growth Center, Center Discussion Paper, No. 887.
35.Ranis, G; Stewart, F; Ramirez, A; 2000, "Economic Growth and Human Development", World Development, Vol. 28, No. 2.
36.Rihoux, B. and Ragin, C; 2009, Configurational Comparative Methods, Qualitative Comparative Analysis and Related Techniques, London: Sage Publication. Inc.
37.Sampson, R. J; Morenoff, J. D; et al; 1999, "Beyond Social Capital: Spatial Dynamics of Collective Efficacy for Children", American Sociological Review, No. 64(5).
38.Stanton-Salazar, R; Dornbusch, S. M; 1999, "Social Capital and the Reproduction of Inequality: Information Networks among Mexican-Origin High School Students", Sociology of Education, No. 68.
39.Tang, H; 2003, New Arrival Students in Hong Kong: Adaptation and School Performance, Hong Kong, University of Hong Kong.
40.Teachman, J. D; Paasch, K; et al; 1996, "Social Capital and Dropping out of School Early", Journal of Marriage and the Family, No. 58(3).
41.Turner, B; 2003, "Social Capital in equality And Health", social theory and health, Vol. 1, No. 1.
42.UNDP, Human Development Report (2006).
43.Zhou, M; Bankston, C; 1998, Growing up American: The Adaptation of Vietnamese Children to American Society, New York, Russell Sage Foundation Press.
CAPTCHA Image