نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه محدث نوری(ره)

چکیده

این مقاله به بررسی وجود اثر هفته‌های ماه در بازارهای ارز ایران طی دوره 1385-1392 می‌پردازد. داده‌ها، نرخ‌های ارز بازارهای رسمی و آزاد را شامل می‌شوند. مبادلات نرخ‌های ارز میان ریال ایران (IR) و دلار ایالات متحده (USD) و یوروی اروپا (EUR) در این بررسی مورد استفاده قرار گرفتند تا فرضیه وجود اثر هفته‌های ماه را آزمون نمایند. با توجه به خطاهای خوشه‏ای و ناهمسانی واریانس شرطی در بازده نرخ‌های ارز، از مدل‌های آرچ (آرچ نامتقارن) در آزمون فرضیه استفاده شده است. الگوی هفتگی برای دلار بازار آزاد به اثر مثبت و منفی به ترتیب در هفته‌های اول و چهارم و برای یوروی بازار آزاد به اثر مثبت در هفته‌های اول و دوم و اثر منفی در هفته‌های چهارم و پنجم اشاره دارد. همچنین، برای بازار رسمی، بازده هفتگی دلار در هفتۀ اول و بازده هفتگی یورو در هفته‌های اول و دوم به طور متوسط مثبت و معنی‌دار بود. این نتایج می‌توانند شکل ضعیف فرضیة بازار کارا را مورد تردید قرار دهند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Week-of-the-Month on Iranian Foreign Exchange Markets

نویسندگان [English]

  • Naser Elahi 1
  • Reza Izadi 2

1 Assistant Professor, Faculty of Economics, Mofid University

2 Faculty member of Allameh Mohaddes Nouri University

چکیده [English]

This paper investigates the effect of week-of-the-month on Iranian Foreign Exchange during 2006-2013. The weekly data for testing the hypothesis include foreign exchange rates of the free and official markets among the Iranian Rials (IR), US dollar (USD) and European Euro (EUR). Due to the clustered errors and conditional heteroskedasticity, ARCH models (Asymmetric ARCH) are applied to test the hypothesis. The findings reveal that free market rates exhibit turn-of-the-month effect. More precisely, the week-of-the-month effect was significantly positive and negative for dollar in the first week and fourth week respectively, and positive in the first and second weeks and negative in the fourth and fifth weeks for Euro respectively in the free market. In addition, in the official market, the weekly return for dollar in the first week and for Euro in the first and second weeks was significantly positive. These results could challenge the weak form of the efficient market hypothesis during the investigating period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Week-of-the-Month Effect
  • Efficient Market
  • ARCH Models
  • Foreign Exchange Markets
  • Iran
الف- فارسی
1. ابونوری، اسمعیل؛ ایزدی، رضا؛ «ارزیابی اثر روزهای هفته در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوهای آرچ و گارچ»، مجله تحقیقات اقتصادی، 1385، شماره 72. ##
2. ابونوری، اسمعیل؛ خانعلی‌پور، امیر؛ عباسی، جعفر؛ «اثر اخبار بر نوسانات نرخ ارز در ایران: کاربردی از خانواده «ARCH، فصلنامه پژوهش‌نامه بازرگانی، 1388، شماره 50. ##
3. احسانی، محمدعلی؛ ایزدی، رضا؛ «ارزیابی اثر ماه‌های سال در بازده سهام: شواهد تجربی از بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، 1392، شماره 10. ##
4. __________________ ؛ «اثر گردش ماه در بازده سهام: شواهدی از شاخص تپیکس»، چهارمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران (دانشگاه مازندران)، 1392. ##
5. دائی کریم‌زاده، سعید؛ محمودی، نجمه؛ صامتی، مجید؛ «آزمون جانشینی پول در ایران»، اولین همایش الکترونیکی ملی چشم‌انداز اقتصاد ایران (با رویکرد حمایت از تولید ملی)، 1392. ##
6. سامتی، مرتضی و یزدانی، مهدی؛ «تحلیل اقتصاد‌سنجی تابع تقاضای پول در ایران»، پژوهش‌نامه علوم اقتصادی، 1389، شماره 39. ##
7. سلامی، امیر بهداد؛ «بررسی کارایی بازار ارز ایران 1370-1378 (آزمون شکل ضعیف) مورد: بازار ارز آزاد»، پژوهش‌نامه اقتصادی، 1380. ##
8. طهرانچیان، امیرنصور؛ نوروزی بیرامی، معصومه؛ «آزمون جانشینی پول در ایران: کاربردی از الگوی خودبازگشتی با وقفه‌های توزیعی (ARDL)»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 1390، شماره 49. ##
9. عرفانی، علیرضا؛ صادقی، خیام؛ پویا، محمد مهدی؛ «برآورد تابع تقاضای پول ایران با استفاده از شاخص دیویژیا»، فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، 1392، شماره 13. ##
10. فرزین‌وش، اسداله؛ لشکری، محمد؛ «جانشینی پول و تقاضا برای پول: شواهدی از ایران»، فصلنامه پژوهش‌نامه بازرگانی، 1382، شماره ۲۹. ##
11. لشکری، محمد؛ عرب‌مازار، عباس؛ «رتبه درجه جانشینی پول ایران در میان 27 کشور جهان»، سیاست‌های اقتصادی (نامه مفید)، 1383، شماره 45. ##
12. لشکری، محمد؛ فرزین‌وش، اسداله؛ «تخمین حجم دلارهای در گردش و اندازه‌گیری درجه جانشینی پول در ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، 1382. ##
13. لشکری، محمد؛ «تحلیل پدیده جانشینی پول و بررسی عوامل مؤثر بر آن در اقتصاد ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، 1382، شماره 9 و 10. ##
14. _______ ؛ «مقایسه دلاری شدن اقتصادهای ایران و آرژانتین»، جستارهای اقتصادی، 1386، شماره 7. ##
15. مهرآرا، محسن؛ عبدلی، قهرمان؛ «نقش اخبار خوب و بد در نوسانات بازدهی در ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 1385، شماره 26. ##
ب- لاتین

16. Aggarwal, R. and Rivoli, P; 1989, "Seasonal and Day of the Week Effects in Four Emerging Stock Markets", The Financial Review, No. 24. ##
17. Ariel, R.A; 1990, "High Stock Returns Before Holidays: Existence and Evidence on Possible Causes", Journal of Finance, No. 45 (5). ##
18. Aydoggan, K. and Booth, G.G; 2003, "Calendar Anomalies in the Turkish Foreign Exchange Markets", Applied Financial Economics, No.13. ##
19. Bollerslev, T; 1986, "Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity", Journal of Econometrics, No. 31. ##
20. Cornett, M.M., Schwarz, V. and Szakmary, A.C; 1995, "Seasonalities and Intraday Return Patterns in the Foreign Currency Futures Market", Journal of Banking and Finance, No. 19. ##
21. Coutts, J.A., Kaplanidis, C. and Roberts, J; 2000, "Security Price Anomalies in an Emerging Market: the Case of the Athens Stock Exchange", Applied Financial Economics, No. 10(5). ##
22. Ding, Z., Granger, C. W. J. and Engle, R. F; 1993, "A Long Memory Property of Stock Market Returns and a New Model", Journal of Empirical Finance, No. 1. ##
23. Engle, R.F; 1982, "Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of U.K. Inflation", Econometrica, No. 50. ##
24. Engle, R.F. and Ng, V.K; 1993, "Measuring and Testing the Impact of News on Volatility", Journal of Finance, No. 48. ##
25. Fama, E.F; 1970, "Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work", Journal of Finance, No. 25. ##
26. Fama, E.F; 1976, "Efficient Capital Markets: Reply", Journal of Finance, No. 33. ##
27. French, K.R; 1980, "Stock returns and the weekend effect", Journal of Financial Economics, No. 8. ##
28. Henry, O; 1998, "Modeling the Asymmetry of Stock Market Volatility", Applied Financial Economics, No. 8. ##
29. Hilliard, J.E. and Tucker, A.L; 1992, "A Note on Weekday, Intraday, and Overnight Patterns in the Interbank Foreign Exchange and Listed Currency Options Markets", Journal of Banking and Finance, No. 16. ##
30. Kim, C.W. and Park J.W; 1994, "Holiday effects and stock returns: further evidence", Journal of Financial and Quantitative Analysis, No. 29 (1). ##
31. Kohers, T. and Kohli, R.K; 1991, "Week-of-the-Month Effect in Pacific Basin Stock Markets: Evidence of a New Seasonal Anomaly", Global Finance Journal, No. 2(1/2). ##
32. McFarland, J.W., Richardson Pettit, R. and Sung, S.K; 1982, "The Distribution of Foreign Exchange Price Changes: Trading Day Effects and Risk Measurement", Journal of Finance, No. 37. ##
33. Mills, T.C. and Coutts, J.A; 1995, "Calendar Effects in the London Stock Exchange FT- SE Indices", The European Journal of Finance, No. 1. ##
34. Mills, T.C., Siriopoulos, C., Markellos, R.N. and Harizanis, D; 2000, "Seasonality in the Athens Stock Exchange", Applied Financial Economics, No. 10(2). ##
35. Nelson, D.B; 1991, "Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach", Econometrica, No. 59(2). ##
36. Ogden, J; 1990, "Turn-of-Month Evaluations of Liquid Profits and Stock Returns: A Common Explanation for the Monthly and January Effects", Journal of Finance, No. 45. ##
37. RabemananJara, R. and Zakoian, J.M; 1993, "Threshold ARCH Models and Asymmetries in Volatility", Journal of Applied Econometrics, No. 8. ##
38. Raj, M. and Thurston, D; 1994, "January or April? Tests of Turn of the Year Effect in the New Zealand Stock Market", Applied Economics Letters, No. 1. ##
39. Rozeff, M.S. and Kinney, W.R; 1976, "Capital Market Seasonality: The Case of Stock Returns", Journal of Financial Economics, No. 3(4).
40. Schwert, W; 1989, "Stock Volatility and Crash of `87", Review of Financial Studies, No. 3. ##
41. Selcuk, F; 1994, "Currency Substitution in Turkey", Applied Economics, No. 26. ##
42. Selcuk, F; 1997, "GMM Stimation of Currency Substitution in a High-Inflation Economy: Evidence from Turkey", Applied Economic Letters, No. 4. ##
43. Sentana, E; 1995, "Quadratic ARCH Models", Review of Economic Studies, No. 62. ##
44. Sharma, S.S. and Narayan, P.K; 2014, "New Evidence on Turn-of-the-Month Effects", Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, No. 29. ##
45. So, J.C; 1987, "The Distribution of Foreign Exchange Price Changes: Trading Day Effects and Risk Measurement - A Comment", Journal of Finance, No. 42. ##
46. Tan, R.S.K. and Tat, W.N; 1998, "The Diminishing Calendar Anomalies in the Stock Exchange of Singapore", Applied Financial Economics, No. 8 (2). ##
47. Taylor, S; 1986, Modeling Financial Time Series, New York: John Wiley & Sons. ##
48. www.cbi.ir ##
CAPTCHA Image